Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1995/12

datum vydání: 6. 12. 1995

Úvodník

Lidé dobří a špatní

Jak jsem si četl obtahy tohoto čísla, všiml jsem si, že na dvou různých místech a v různých kontextech jsou zde zmíněni dva zcela odlišní čeští...

Rozhovor

Životní specializace lichenologie

Pavel Kovář: Vaší „životní specializací“ je nauka o lišejnících (lichenologie). Ceněny jsou zejména vaše práce metodologické – zavedení...

Poznámky a glosy

Jak vědci dělali vlnky

„Pozoroval jsem pohyb lodi, kterou úzkým kanálem táhl pár koní, když tu náhle loď zastavila – ne tak vodní masa uvedená plavidlem do pohybu; ta se...

Fyziologie zeleného světa

Se jménem prof. PhDr. S. Práta (1. 12. 1895 – 1. 8. 1990) je spjato jedno dlouhé období dějin fyziologie rostlin v Čechách. Jako žák prof. B. Němce...

Akvaporiny

Voda je hlavní organickou sloučeninou v těle všech živých organizmů a pohyby vody do buněk a z buněk jsou neodmyslitelnou součástí mnoha životních...

Jak reagují jednotlivé molekuly enzymu?

Katalytická aktivita enzymů připravených i ve velmi čistém stavu je statistickým výsledkem působení určité množiny molekul v roztoku. Tato veličina...

Eseje

NIELS BOHR - veľmajster diskusie

V zamyslení sedeli vedľa seba. "Boh neponecháva nič na náhodu ... Boh nie je zlomyseľný." "Prestaň radiť Pánu Bohu, čo má robiť." Einstein i Bohr...

Malé radosti

Široké vrstvy lidí prožívají naši dobu v útlumu, bez radosti i bez lásky. Zjemnělé povahy pociťují naše prozaické formy života jako něco tísnivého...

Hypertext aneb o umění cestovat odněkud někam

Jedete-li autobusem ze Strakonic do Prahy, míjíte těsně před Čimelicemi po levé straně odbočku stíněnou staletými lipami, vlevo mez pole, vpravo...

Nad knihou

KRIZEK G. O., HAVEL L., OPLER P. A.: Westwern Palearctic Butterflies in Photography. Holarctic Lepidoptera, 1: 7–61.

Je to pozoruhodné obrazové dílo o západopaleoarktických (převážně evropských) denních motýlech nadčeledi Papilionoidea. 206 druhů motýlů, tj. více...

LIBOR VYKOUPIL: Historie nebo hysterie? Komično jako nezamýšlený důsledek intelektuální činnosti

Autor této knihy již 15 let tráví každoročně několik dní u přijímacích zkoušek ke studiu dějepisu. Za tu dobu mu bylo přečíst a vyslechnout...

Encyklopedie literatury science fiction

Víte, co je to absurdita, android, cesta časem, kyborg, mutant, pseudověda, superman a ...? Znáte autory science fiction od Abe Kóbó po Valentinu...

JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka

Od roku 1980 probíhá soustavný záchranný výzkum archeologických památek ničených při skrývkách hnědouhelných lomů severočeské pánve. Tento region...

BOŘIVOJ ZÁRUBA, ilustrace ZDENĚK BURIAN: Cesta do pravěku

Letos v první polovině září se ve Washingtonu konala přehlídka nejvýznamnějších děl české kinematografie 60. a 70. let. V krátkém televizním šotu z...

Jazykový koutek

Biojarmark ekofarem

Tištěné pozvánky na takto pojmenovanou akci došly před časem redakci Vesmíru. Čtenář se z nich dozví, že si na onom „jarmarku“ bude moct ochutnat...

Mozaika

Říjen ve vědě

Nobelovská ruleta 1995 Laureátům Nobelových cen byla u nás letos věnována nebývalá pozornost, a to i ve srovnání s minulým rokem. I světové...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Kinetoskop Edisonův vystavuje se té chvíle již všude ve větších městech, ježto se byla za tím účelem utvořila zvláštní „Německo-rakouská společnost...

Diskuse

„Způsob života oddalující kalamitu“

V diskusích o globálních environmentálních problémech sotva může obstát naše snaha být přísnými vědci. Naléhavost a existenční rozměr ekologických...

Klání o zoologická jména

Jako autentický svědek i účastník okolností, které vedly ke vzniku prvního "oficiálního" českého názvosloví živočichů, soudím, že nastala chvíle,...

Jméno jeho Bábel

Geodynamika je věda sloužící k obživě geodynamiků a autorů popularizačních článků. K této skutečnosti je čtenář Vesmíru doveden poté, co si...

Výtvarné umění

Zapomínání jako připomínání

Nedávno jsem při zběžném listováni počítačovědnými časopisy zahlédl článek, jehož název mne zaujal: Jak zapomínat bez připomínání? Šlo tam o...

Dopisy čtenářů

Prohlášení

Česká republika se na prahu tisíciletí, ve světě high technology a stále rostoucí a ostřejší mezinárodní konkurence, může prosadit pouze vysokou...

Z dopisu k anketě Vesmíru

[...] Narodil jsem se r. 1917. Absolvoval jsem reálné gymnasium v Třeboni. S přírodou jižních Čech jsem srostl už od dětství, kdy tam příroda byla...

Můžeme slyšet tvar bubnu?

Většina pozorování a měření se děje ve vědě nepřímo. Astronomové nemají k dispozici vzorky hvězd, a tak analyzují spektrogramy, geofyzici nemohou...

Wolbachia

Vztahy organizmů žijících spolu v některé z forem symbiózy, mezi něž patří i parazitizmus, jsou většinou stejně tak složité jako zajímavé. Dobře...

Přírodní produkce organohalogenů

Problém s ozonem je dvojí – ve spodní části atmosféry, kde vzniká hlavně fotochemickými reakcemi s automobilovými zplodinami, ho je příliš mnoho a...

Postpolio-syndrom

Doba pozdního léta až do konce padesátých let byla spojena se strachem z epidemií poliomyelitiy (ř. polios –šedý, myelos – mícha). Poliomyelitis...

Fotodynamická terapie maligních nádorů

Co je to vlastně nádor a jak se dá vůbec léčit? K odpovědi na první část otázky si pomůžeme striktní definicí – nádor představuje ireverzibilní...

Pravěké lampy a „případ Kolíbky“

V posledních letech vzrušily světovou veřejnost nečekané objevy dvou nových jeskyní s paleolitickými malbami ve Francii. Jestliže tajemství jeskyně...

Cyklická adenozíndifosfát-ribóza

Existuje mnoho chemických látok, ktoré v organizme sprostredkúvajú výmenu informácií medzi bunkami. Niektoré, napr. steroidné hormóny, putujú z...

Aktuality

Co je vědecká gramotnost?

Podnětem k přezkoumání tohoto pojmu se stal debakl týmu londýnské Královské společnosti v „utkání“ se studenty Trinity College. Královskou...

Radioastronomie a trh

Holandský Westerbork je znám radioastronomům jako místo, kde Jan van Snort postavil téměř před 30 lety soustavu radioteleskopů. Neslouží jen...

Houba stará 90–94 milionů let

byla nalezena ve státě New Jersey v jantaru ze střední křídy. Nejstarší předchozí nález podobného druhu pocházel z jantaru, jehož stáří bylo určeno...

Mozek a sex

Středem pozornosti se tentokrát stala nepatrná oblast mozku zvaná lože jádra stria terminalis, na obrázcích značená BSTc. Zjistilo se, že u žen a u...

Nejstarší známá žába?

N. H. Shubin a F. A. Jenkins Jr. uveřejnili popis nového druhu žáby ze spodní jury, kterou nazvali Prosalirus bitis. Fosilní exemplář byl nalezen v...

Nejstarší strunatec

Příbuzenské vztahy strunatců (Chordata) bývají analyzovány v prvé řadě na základě vývojových charakteristik taxonů žijících v současnosti. U časně...

Ozonová vrstva a alkohol – dobrá zpráva

Letecká měření složení atmosféry nad Tichým oceánem odhalila vysoké koncentrace acetonu, metanolu a etanolu v troposféře. Ukazuje se, že mohou hrát...

O vědě a „vědách″

Homeopatii je dnes ve sdělovacích prostředcích věnována zhruba stejná pozornost jako všem ostatním medicínským prostředkům dohromady. Jedním z...

K sedmdesátinám Ladislava Vyklického

Na neurologické klinice v Plzni, kde L. Vyklický atestoval jako klinický neurolog, se zabýval atrofií ručních svalů. Využil stimulační...

O hnízdní predaci aneb Pozor na jednoduchá vysvětlení

Když se někde změní prostředí a z oblasti začnou mizet někteří ptáci, přičítá se to poměrně často zvýšené hnízdní predaci, dané buď rozmnožením...

Světlo: poškozuje i léčí?

Do spousty informací o působení světla na živé organizmy se nyní začleňují i nové poznatky o nápravném vlivu světla poté, co byla deoxyribonukleová...

Přehlížení a odmítaní paraziti

No ano. To je nápad. Letos v září se v Košicích konalo VII. mezinárodní helmintologické (tj. o červech) sympozium. Úvodní, vyžádanou přednášku tam...

Tuleni jsou si věrní...

I když se zatím všeobecně soudilo, že velcí tulení samci žijí se svými stády mnohem menších samic promiskuitně, genové studie druhu Halichoreus...

„Pražské ptactvo“ Veleslava Wahla

Návštěvník pražských antikvariátů v šedesátých letech určitě při svém putování narážel na laciný „ležák“. Na policích s přírodovědnými knihami byl...

JSOU ŽENY DISKRIMINOVÁNY JAZYKOVĚ?

Ve Spojených státech, Japonsku i evropských zemích se nyní usilovně zkoumá, zda se rozdílné způsoby užívání jazyka příslušníky obou pohlaví v...

Proč sedí slepice na vejcích

je ovšem triviální otázka: samozřejmě aby vyseděla kuřata. Ctitelé kauzality se dnes dozvídají, že je to proto, že na ni působí uklidňující účinek...

Stejný bacil pro rostliny i pro lidi?

Bakterie Pseudomonas aeruginosa, která vyvolává závažná poškození lidských tkání po popálení, je společným patogenem pro rostliny i pro živočichy....

Léčba infarktem?

Lidská nemoc zvaná hypertrofická obstrukční kardiomyopatie, čili se zbytnělým srdcem související porucha omezení průtoku krve srdcem, postiženého...

Ženy v čele vědy

V čele tří japonských vědeckých společností – a to v „tvrdých“ vědách: Japonské spektroskopické společnosti, Japonské seizmologické společnosti a...

Jaderná fúze – americký pohled

Americký kongres udělal velké škrty v rozpočtu na výzkum jaderné fúze (131 milionů) a obnovitelných zdrojů energie (108 milionů). Škrty postihnou...