i

Aktuální číslo:

2023/1

Téma měsíce:

DNA jako důkaz

„Potížista“ dusík

 |  9. 1. 2017
 |  Vesmír 96, 28, 2017/1
 |  Téma: Koloběhy

Naše lesy byly a stále jsou vystaveny celé řadě stresových faktorů, jako jsou např. klimatická změna, imisní zátěž či přemnožení škůdců. Podařilo se významně snížit emise oxidu siřičitého, který škodil lesům nejen přímo z ovzduší, ale i prostřednictvím půdy a vody. Další problém však trvá: zvýšená atmosférická depozice dusíku.

Proč je vlastn ě dusík – jako jeden z biogenních prvků – pro les nebezpečný? Dusík (N) je v přírodě velmi hojným prvkem. Většina jeho zásob se vyskytuje v zemské atmosféře – v ní tvoří plných 78 % jejího objemu. Molekula N2 je však vzhledem k pevné trojné kovalentní vazbě mezi oběma jeho atomy chemicky stabilní a nereaktivní. Za dusík reaktivní (Nr), o kterém bude dále řeč, se označují všechny jeho biologické, radiačně a/nebo fotochemicky aktivní formy.

Nejdůležitější jsou oxidy dusíku (NOx) a amoniak (NH3), hrající významnou úlohu v chemii troposféry; nitráty (NO3) a amonné ionty (NH4+), vyskytující se v srážkách i aerosolu, převládající formy dusíku využívané organismy; oxid dusný (N2O), důležitý skleníkový plyn, který je ve stratosféře katalyzátorem destrukce ozonu; a ještě plynná kyselina dusičná (HNO3), zejména v regionech se suchým klimatem. Reaktivní dusík je velmi mobilní, a protože vzniká mnohem rychleji, než se mění na nereaktivní, kumuluje se v životním prostředí mnoha regionů světa.

Prospívá dusík, nebo škodí?

V biogeochemii lesa hraje dusík významnou roli. Biogeochemický cyklus dusíku dosud není dostatečně objasněn, ale poslední vědecké objevy, týkající se zejména mikrobiální aktivity, mění náš pohled na jeho konvenční model. Člověk dnes uvolňuje svou činností (např. spalovacími procesy, zemědělstvím, průmyslem) množství dusíku srovnatelné s přírodními zdroji a odhaduje se, že globální cyklus dusíku se oproti minulosti více než zdvojnásobil. Odborná veřejnost se shoduje na tom, že nadbytek dusíku vede k eutrofizaci, acidifikaci, ztrátě biodiverzity a rozšíření nitrofilních druhů. Řada ekosystémů je adaptována na nízkou dostupnost dusíku a při jeho vysoké expozici nemůže prosperovat.

Zvýšené depozici dusíku jsou vystaveny již od doby průmyslové revoluce rozvinuté regiony severní polokoule, Evropa i kontinentální část USA. Nadbytečný dusík je problémem všude: ve vodě, v půdě, na louce, na poli i v lese. Depozice dusíku v evropských lesích zůstává i dnes vysoká, pohybuje se v širokém rozmezí mezi 5 až 60 kilogramy na hektar za rok a je přibližně dvakrát vyšší než depozice v bezlesých oblastech. Koruny stromů totiž dokážou znečišťující látky z ovzduší velmi účinně „vyčesávat“, a tím je přinášejí do lesa. V současné době je extrémně vysoká depozice dusíku v jihovýchodní Asii, především v Číně a Indii, v souvislosti s tamější rychle rostoucí populací, rozvojem průmyslu a dopravy.

Nyní vidíte 25 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Koloběhy
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorovi

Iva Hůnová

Doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc., (*1958) vystudovala obor ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK. Dnes působí v Českém hydrometeorologickém ústavu a v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Zabývá se studiem znečišťujících látek v ovzduší, především atmosférickou depozicí a přízemním ozonem.
Hůnová Iva

Další články k tématu

Vývoj společnosti a cyklické vnímání časuuzamčeno

Vnímání cyklicity, toho, že se určité fenomény jakoby vracejí v čase a svým způsobem opakují, je doložitelné, až kam sahají písemné památky, a tedy...

Cykly, koloběhy, …

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je cyklus buď tematicky spjatý soubor duševních výtvorů tvořících vyšší celek, nebo pravidelně se...

Ten, co nosil kloboukuzamčeno

Vedle kořistníků do Afriky přijížděli i lidé, kteří dobře viděli a chápali místní problémy. Kromě toho, že zaznamenali tamní způsob života, dnes...

Vlny úpadku a vzestupu hospodářstvíuzamčeno

Ekonomické cykly si intuitivně spojujeme teprve s moderním trhem a průmyslovou společností, přitom jsou tak staré jako lidstvo samo. To ovšem...

Opomíjená uhlíková past

Lesy, půda, oceány… Některé pasti, v nichž se dlouhodobě ukládá uhlík, a tím se snižuje koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, jsou dobře...

Chvála opakování

Oběhy, cykly, pulsy, kmity, okruhy, smyčky hrají v běhu světa větší roli, než se zdá.

Doporučujeme

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Halina Šimková  |  10. 1. 2023
Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním...
Od mumie k Nobelovi

Od mumie k Nobelovi uzamčeno

Viktor Černý  |  9. 1. 2023
Evoluční genomika vyvinula za posledních několik desetiletí propracované nástroje, pomocí nichž můžeme lépe nahlížet a také přímo datovat...
Kůň a člověk

Kůň a člověk uzamčeno

René Kyselý, Lubomír Peške  |  9. 1. 2023
Domestikace koně zásadně změnila mobilitu, ekonomiku a válečné strategie člověka, čímž podstatně ovlivnila jeho dějiny. S ohledem na význam v...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné