Aktuální číslo:

2020/2

Téma měsíce:

Houby

Zahraniční spolupráce elektrizační přenosové soustavy ČR

 |  11. 10. 2007
 |  Vesmír 86, 646, 2007/10
komerční prezentace

Historie mezinárodního propojení

„Silné“ propojení české přenosové soustavy 1) se sousedními systémy je výsledkem cílevědomého vývoje a intenzivní mezinárodní spolupráce.

 

 

Šedesátá léta

 

 

 

 

 

 

 

 

 • V roce 1960 bylo zahájeno přeshraniční synchronní propojení sítí vvn o napětí 220 kV mezi bývalým Československem a Maďarskem;
 • v roce 1961 byla zahájena paralelní spolupráce soustav Československa, býv. NDR a Polska;
 • v červenci roku 1962 byla pro koordinaci spolupráce a řízení přeshraničních dodávek založena „Centrální dispečerská organizace propojených elektrizačních soustav“ CDO se sídlem v Praze. Koordinace výměn elektřiny zahrnovala východní část Německa (býv. NDR), Československo, Polsko, Maďarsko, Ukrajinu a Rusko i další státy býv. SSSR, Rumunsko a Bulharsko;
 • ve směru „západním“ – na UCPTE – byl pro přeshraniční obchod s elektřinou zahájen již roku 1959 radiální (nesynchronní) provoz vyděleným dvojitým vedením Sokolnice – Bisamberg 220 kV z Československa na Rakousko;

 

 

Sedmdesátá léta

 

 

 • probíhal rozvoj spolupráce a postupná integrace propojení soustav „Mir“ v rámci mezinárodní organizace CDO se sídlem v Praze. Mezinárodní dispečink koordinoval provoz (v bývalém „východním bloku“) v Evropě, později až na východ Asie, řídil přeshraniční přetoky (export, import) v propojených soustavách CDO, koordinoval plány výstavby a údržby přeshraničních vedení, energetické statistiky a řízení součinnosti národních dispečinků;

 

 

Osmdesátá léta

 

 

 

 

 • zahájeno bylo (nesynchronní) propojení na vedení Slavětice – Dürnrohr 400 kV stejnosměrnými spojkami z ČR do Rakouska;
 • zahájena byla výstavba vedení směrem do „západních částí“ Německa, v provozu bylo stejnosměrné vedení 400 kV Přeštice – Etzenricht od roku 1991 do října 1995; [3]

 

 

Devadesátá léta

 

 

 

 

 

 

 

 • v říjnu 1992 založili ve střední Evropě čtyři provozovatelé přenosových soustav asociaci CENTREL. Jejími členy se staly ČEPS (do roku 1998 společnost ČEZ), MAVIR (dříve MVM) z Maďarska, SEPS (dříve Slovenské elektrárne) ze Slovenska a PSE Operator (dříve PSE) z Polska – s cílem připravit synchronní připojení soustav CENTREL k západoevropskému sdružení UCPTE;
 • po politických změnách ve východní Evropě docházelo vlivem ekonomických problémů rovněž k provozním potížím v soustavách „Mir“, v letech 1993–1994 se rozdělila na části východního Německa a CENTREL, část balkánských zemí a část bývalého SSSR;
 • v CDO byly v roce 1994 zastaveny dispečerské operace, organizační činnosti energetické spolupráce této mezinárodní organizace v Praze byly ukončeny dohodou členských států na konci roku 2004;
 • přenosové sítě CENTREL čtyř zemí – ČR, Polska, Slovenska a Maďarska – byly synchronně propojeny v říjnu 1995 do západoevropské kontinentální soustavy UCTE (do roku 2001 pod názvem UCPTE);

 

 

Současnost

 

 

 • od poloviny devadesátých let tedy probíhá paralelní spolupráce přenosových sítí a přeshraniční dodávky elektřiny v celé střední a západní Evropě; po rekonstrukci sítí v zemích bývalé Jugoslávie, tj. od roku 2003, i v jihovýchodní Evropě.

 

Provozní, technická i obchodní spolupráce ČEPS probíhá tedy s provozovateli přenosové soustavy v Evropě, zejména v zemích sousedících s ČR, kontinuálně již několik desetiletí.

 

Mezinárodní asociace evropské elektroenergetiky

ČEPS je aktivně zapojena do zahraniční spolupráce a využívá výsledky všech evropských mezinárodních asociací zaměřených na elektroenergetiku, její zástupci působí v řídicích orgánech a pracovních skupinách nebo týmech mezinárodních organizací a asociací.

 

ETSO – European Transmission System Operators (www.etso-net.org) je Evropská asociace společností TSO (Transmission System Operator) ze všech regionů paralelního provozu elektrizačních soustav:

UCTE v kontinentální Evropě,

NORDEL ve Skandinávii,

UK TSOA ve Velké Británii,

TSOI v Irsku,

IPS/UPS v pobaltských státech.

Sdružuje členy ze zemí EU, Norska a Švýcarska. Asociace přijímá společná řešení, zejména k finančním a ekonomickým otázkám provozu sítí vvn v Evropě, a zastává zájmy TSO vůči Evropské komisi. Pracovní týmy ETSO řeší problematiku: ITC (Inter-TSO Compensation) – mechanizmu finančních kompenzací přeshraničních přenosů elektřiny, otázky přístupu k sítím, úzkých míst v sítích (congestion), tarifů a výkonových bilancí apod.

UCTE – Union for Coordination of the Transmission of Electricity (www.ucte.org) je mezinárodní asociací společností TSO na evropské pevnině v otázkách technických a provozních, v rozšiřování synchronní zóny a ve statistice včetně prognóz na zajištění energetických bilancí. Z hlediska institucionalizace provozních opatření je UCTE v popředí při srovnání s ostatními regionálními asociacemi. V poslední době se rovněž stala významnou platformou pro vyšetření příčin závažné havárie („blackout“) v části Německa, Francie a dalších zemí v listopadu 2006 a pro stanovení preventivních opatření vůči vzniku havarijních stavů.

EURELECTRIC – The Union of the Electricity Industry (www.eurelectric.org). Jde o profesní asociaci, která reprezentuje zájmy elektroenergetiky v Evropě, její přidružení členové i v jiných částech světa.

U Evropské unie EURELECTRIC prezentuje zájmy elektroenergetiky ve veřejných záležitostech a vůči legislativě EU.

Tři hlavní cíle EURELECTRIC sledované v současnosti jsou:

 

 

 

 

 

 • podpora procesu liberalizace trhu s elektřinou, pomoc při vytváření panevropského energetického trhu;
 • přispívání k celoevropské integraci elektroenergetiky;
 • sjednocování přístupu k udržitelnému rozvoji při navrhování strategií vývoje energetiky a hledání řešení na bázi tržně orien tovaných politik.

 

CEE TSO – spolupráce Provozovatelů přenosové soustavy TSO ve střední Evropě. V posledním období, v návaznosti na aktivity organizované Evropskou komisí a na zavedení tzv. „minifór“ spolupráce evropských „Regulátorů“, se výrazně posiluje spolupráce TSO v středoevropském regionu (od roku 2007 společná asociace s názvem „CEE TSO“).

ČEPS je v roce 2007 pověřena rolí koordinátora mezinárodní spolupráce a předsedá společným „vrcholovým“ zasedáním osmi TSO z regionu střední a východní Evropy (CEE) – z Německa (dvě společnosti TSO), Polska, České republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Slovinska.

 

Významnými mezinárodními organizacemi se silnou vazbou na hlavní činnosti společnosti ČEPS jsou zejména:

 

EK / DG TREN – European Commission / Directorate General for Transport and Energy (ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en....). Generální ředitelství pro dopravu a energetiku (DG TREN) je útvarem Evropské komise se sídlem v Bruselu a v otázkách elektroenergetiky podléhá komisaři pro energetiku. V otázkách elektroenergetických sítí jde zejména o problematiku Transevropských sítí TEN-E, problematiku vnitřního trhu s elektřinou v zemích EU (IEM – Internal Electricity Market) dle Directive 2003/54/EC, problematiku přístupu k sítím a přeshraničního obchodu (CBT) dle Nařízení 2003/1228/EC a problematiku zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny a investic do infrastruktury energetiky dle Směrnice 2005/89/EC.

ERGEG – European Regulators’ Group for Electricity and Gas. ERGEG je mezinárodní skupina národních „regulačních úřadů“ ze zemí EU jako poradní orgán Evropské komise. V oblasti regulace elektroenergetiky působí ERI – Evropská regionální iniciativa, z hlediska přípravy regionálních trhů s elektřinou v regionu CEE (střední Evropa) působí:

– Regionální koordinační výbor RCC,

– Implementační skupina IG,

– „Stakeholders Group“ SG.

Více zde: https://bolletta-energia.it/notizie/energy-regulators/

 

Aktuální témata zahraniční spolupráce přenosových sítí[4]

ITC (Inter-TSO Compensation) / IMICA (Improved Modelling for Infrastructure Cost Allocation) – mechanizmus zúčtování přeshraničních toků elektřiny v Evropě

 

Jde o významný problém z hlediska hospodaření i mezinárodního postavení ČEPS. Asociace ETSO doporučila zavést v roce 2007 mechanizmus zúčtování s využitím simulační metody IMICA. Česká strana model nepřijala a usiluje o to, aby byl zahájen nový přístup k zúčtování, posouzena možnost zavedení budoucího jednotného tarifu a vývoj nového „nediskriminačního“ modelu v souladu s Nařízením EU 1228/2003, který by byl základem pro budoucí prováděcí zásady („Guidelines“) k tomuto Nařízení.

Model zúčtování užívaný v zemích EU do roku 2007 vykazoval nevýhody – nedostatečné vyhodnocení účinků tranzitu, vytváření společného fondu všemi exportními a importními zeměmi (bez vlivu na výši tranzitů) a nevhodné započtení „kruhových toků“. Proto asociace ETSO pracovala na vývoji nového ITC modelu kompenzací (IMICA) s cílem dosáhnout kompromisu všech zúčastněných TSO. Z pohledu ČEPS a některých dalších TSO však model nebyl dopracován tak, aby vyhověl legislativě EU a byl transparentní, spravedlivý.

ČEPS proto, stejně jako další TSO, nepodepsala na období od dubna do konce roku 2007 aktualizovanou smlouvu o zúčtování ITC, kterou iniciovala ETSO. Následně byla v ETSO ustanovena pracovní skupina, jejímž cílem je připravit pro roky 2008–2009 kompromisní návrh ITC, který by byl přijatelný pro všechny strany.

Další aktuální témata:

 

Možnosti pro budoucí propojení UCTE s IPS/UPS – Ruska a zemí bývalého SSSR

Společná studie pod vedením UCTE probíhá třetím rokem. Cílem je prověřit proveditelnost synchronního propojení soustav, a to jak z technických, tak z právních, organizačních a finančních hledisek. Uvažuje se i o možném nesynchronním propojení stejnosměrnými spojkami.

 

 

Možnosti připojení Ukrajiny a Moldavska k systému UCTE

Na základě iniciativ Ukrajiny a za podpory Evropské komise se připravuje posouzení možnosti připojit tuto oblast dříve, než bude zapojena celá soustava IPS/UPS. Iniciativu studijního řešení převzala projektová skupina UCTE.

 

Předpokládá se, že by ČEPS zpracovala části týkající se problémů stability soustav a dále bilanční rozvahy ukrajinského a moldavského systému.

 

Aukční kancelář „CAO Central Allocation Office Gmbh“

Pro budoucí organizaci aukcí přeshraničních kapacit v přenosových sítích bylo osm společností TSO organizovaných v rámci „CEE TSO“ dohodnuto založit aukční kancelář ve Freisingu u Mnichova. Zahájeny byly práce přípravy této kanceláře a intenzivně se řeší odborné metodické otázky přidělování přeshraničních kapacit.

 

 

Podpora vzniku nového mechanizmu Společenství pro operátory přenosových soustav

Idea vzniku koordinačního mechanizmu pro TSO EU (jako případné instituce EU) vychází z dokumentu „Závěry jarní Evropské rady“ z března 2007, které uvádějí, že je třeba „…vytvořit nový mechanizmus Společenství pro operátory přenosových soustav s cílem zlepšit koordinaci provozu sítě a bezpečnost přenosové soustavy, který by vycházel ze stávajících postupů v oblasti spolupráce“. Členské státy se shodují na potřebě užší spolupráce provozovatelů přenosových soustav a posílení postavení národních regulátorů. Snahou je zefektivnit spolupráci TSO v Evropě, přispět k dalšímu otevírání trhů s elektřinou při zachování bezpečnosti provozu propojených přenosových soustav.

 

 

Přechod PS ČEPS na individuální blok regulace v systému UCTE

Při podpisu dohody o ukončení činnosti asociace CENTREL na konci roku 2006 byla též uzavřena dohoda o pokračujícím provozu soustav ve společném bloku („Common Control Block“) s regulací a zúčtováním na dispečinku ve Varšavě pro bývalé členy CENTREL – PSE-O, ČEPS, MAVIR, SEPS.

 

Společný „Tým“ byl pověřen, aby koordinoval kroky k zřízení samostatných „národních bloků regulace“ v rámci UCTE ze soustav v jednotlivých zemích od roku 2008. To bude znamenat bezprostřední vazbu na koordinační centrum UCTE.

Literatura

[1] Údaje o přenosové soustavě na www.ceps.cz
[2] K. Máslo, P. Švejnar: Stabilita elektrizační soustavy, Vesmír 86, 30–34, 2007/1
[3] M. Kubín: Přenosy elektrické energie v kontextu evropského vývoje, publikace ČEPS, Praha 2006, 567 stran
[4] Pracovní materiály společnosti ČEPS, a. s.

Poznámky

1) Podrobnější údaje o přenosové soustavě jsou na www.ceps.cz; viz rovněž Vesmír 86, 30–34, 2007/1; 86, 235, 2007/4; 86, 440–441, 2007/7; 86, 578–579, 2007/9

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

O autorech

František Cahyna

Jiří Strnad

Petr Veselský

Doporučujeme

Cesty pod povrch a za horizont

Cesty pod povrch a za horizont

Ondřej Vrtiška  |  3. 2. 2020
Nebývá zvykem, aby časopis publikoval rozhovor se svým šéfredaktorem. Ivan M. Havel jím ve Vesmíru byl od roku 1990, ale koncem loňského roku tuto...
Pozoruhodné metabolity lesních hub

Pozoruhodné metabolity lesních hub

Martin Hrubý  |  3. 2. 2020
Když se za příhodného počasí projdete lesem, nemůžete přehlédnout svébytnou krásu hub různých velikostí, tvarů, barev a vůní. Kromě estetických a...
Od tolaru k dolaru

Od tolaru k dolaru

Petr Vorel  |  3. 2. 2020
Prapředek všech dolarů se zrodil před 500 lety v Čechách, v nové mincovně zřízené v dnešním Jáchymově. Tolar patří mezi důležitá dědictví, které...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné