Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Zahraniční spolupráce elektrizační přenosové soustavy ČR

 |  11. 10. 2007
 |  Vesmír 86, 646, 2007/10
komerční prezentace

Historie mezinárodního propojení

„Silné“ propojení české přenosové soustavy 1) se sousedními systémy je výsledkem cílevědomého vývoje a intenzivní mezinárodní spolupráce.

 

 

Šedesátá léta

 

 

 

 

 

 

 

 

 • V roce 1960 bylo zahájeno přeshraniční synchronní propojení sítí vvn o napětí 220 kV mezi bývalým Československem a Maďarskem;
 • v roce 1961 byla zahájena paralelní spolupráce soustav Československa, býv. NDR a Polska;
 • v červenci roku 1962 byla pro koordinaci spolupráce a řízení přeshraničních dodávek založena „Centrální dispečerská organizace propojených elektrizačních soustav“ CDO se sídlem v Praze. Koordinace výměn elektřiny zahrnovala východní část Německa (býv. NDR), Československo, Polsko, Maďarsko, Ukrajinu a Rusko i další státy býv. SSSR, Rumunsko a Bulharsko;
 • ve směru „západním“ – na UCPTE – byl pro přeshraniční obchod s elektřinou zahájen již roku 1959 radiální (nesynchronní) provoz vyděleným dvojitým vedením Sokolnice – Bisamberg 220 kV z Československa na Rakousko;

 

 

Sedmdesátá léta

 

 

 • probíhal rozvoj spolupráce a postupná integrace propojení soustav „Mir“ v rámci mezinárodní organizace CDO se sídlem v Praze. Mezinárodní dispečink koordinoval provoz (v bývalém „východním bloku“) v Evropě, později až na východ Asie, řídil přeshraniční přetoky (export, import) v propojených soustavách CDO, koordinoval plány výstavby a údržby přeshraničních vedení, energetické statistiky a řízení součinnosti národních dispečinků;

 

 

Osmdesátá léta

 

 

 

 

 • zahájeno bylo (nesynchronní) propojení na vedení Slavětice – Dürnrohr 400 kV stejnosměrnými spojkami z ČR do Rakouska;
 • zahájena byla výstavba vedení směrem do „západních částí“ Německa, v provozu bylo stejnosměrné vedení 400 kV Přeštice – Etzenricht od roku 1991 do října 1995; [3]

 

 

Devadesátá léta

 

 

 

 

 

 

 

 • v říjnu 1992 založili ve střední Evropě čtyři provozovatelé přenosových soustav asociaci CENTREL. Jejími členy se staly ČEPS (do roku 1998 společnost ČEZ), MAVIR (dříve MVM) z Maďarska, SEPS (dříve Slovenské elektrárne) ze Slovenska a PSE Operator (dříve PSE) z Polska – s cílem připravit synchronní připojení soustav CENTREL k západoevropskému sdružení UCPTE;
 • po politických změnách ve východní Evropě docházelo vlivem ekonomických problémů rovněž k provozním potížím v soustavách „Mir“, v letech 1993–1994 se rozdělila na části východního Německa a CENTREL, část balkánských zemí a část bývalého SSSR;
 • v CDO byly v roce 1994 zastaveny dispečerské operace, organizační činnosti energetické spolupráce této mezinárodní organizace v Praze byly ukončeny dohodou členských států na konci roku 2004;
 • přenosové sítě CENTREL čtyř zemí – ČR, Polska, Slovenska a Maďarska – byly synchronně propojeny v říjnu 1995 do západoevropské kontinentální soustavy UCTE (do roku 2001 pod názvem UCPTE);

 

 

Současnost

 

 

 • od poloviny devadesátých let tedy probíhá paralelní spolupráce přenosových sítí a přeshraniční dodávky elektřiny v celé střední a západní Evropě; po rekonstrukci sítí v zemích bývalé Jugoslávie, tj. od roku 2003, i v jihovýchodní Evropě.

 

Provozní, technická i obchodní spolupráce ČEPS probíhá tedy s provozovateli přenosové soustavy v Evropě, zejména v zemích sousedících s ČR, kontinuálně již několik desetiletí.

 

Mezinárodní asociace evropské elektroenergetiky

ČEPS je aktivně zapojena do zahraniční spolupráce a využívá výsledky všech evropských mezinárodních asociací zaměřených na elektroenergetiku, její zástupci působí v řídicích orgánech a pracovních skupinách nebo týmech mezinárodních organizací a asociací.

 

ETSO – European Transmission System Operators (www.etso-net.org) je Evropská asociace společností TSO (Transmission System Operator) ze všech regionů paralelního provozu elektrizačních soustav:

UCTE v kontinentální Evropě,

NORDEL ve Skandinávii,

UK TSOA ve Velké Británii,

TSOI v Irsku,

IPS/UPS v pobaltských státech.

Sdružuje členy ze zemí EU, Norska a Švýcarska. Asociace přijímá společná řešení, zejména k finančním a ekonomickým otázkám provozu sítí vvn v Evropě, a zastává zájmy TSO vůči Evropské komisi. Pracovní týmy ETSO řeší problematiku: ITC (Inter-TSO Compensation) – mechanizmu finančních kompenzací přeshraničních přenosů elektřiny, otázky přístupu k sítím, úzkých míst v sítích (congestion), tarifů a výkonových bilancí apod.

UCTE – Union for Coordination of the Transmission of Electricity (www.ucte.org) je mezinárodní asociací společností TSO na evropské pevnině v otázkách technických a provozních, v rozšiřování synchronní zóny a ve statistice včetně prognóz na zajištění energetických bilancí. Z hlediska institucionalizace provozních opatření je UCTE v popředí při srovnání s ostatními regionálními asociacemi. V poslední době se rovněž stala významnou platformou pro vyšetření příčin závažné havárie („blackout“) v části Německa, Francie a dalších zemí v listopadu 2006 a pro stanovení preventivních opatření vůči vzniku havarijních stavů.

EURELECTRIC – The Union of the Electricity Industry (www.eurelectric.org). Jde o profesní asociaci, která reprezentuje zájmy elektroenergetiky v Evropě, její přidružení členové i v jiných částech světa.

U Evropské unie EURELECTRIC prezentuje zájmy elektroenergetiky ve veřejných záležitostech a vůči legislativě EU.

Tři hlavní cíle EURELECTRIC sledované v současnosti jsou:

 

 

 

 

 

 • podpora procesu liberalizace trhu s elektřinou, pomoc při vytváření panevropského energetického trhu;
 • přispívání k celoevropské integraci elektroenergetiky;
 • sjednocování přístupu k udržitelnému rozvoji při navrhování strategií vývoje energetiky a hledání řešení na bázi tržně orien tovaných politik.

 

CEE TSO – spolupráce Provozovatelů přenosové soustavy TSO ve střední Evropě. V posledním období, v návaznosti na aktivity organizované Evropskou komisí a na zavedení tzv. „minifór“ spolupráce evropských „Regulátorů“, se výrazně posiluje spolupráce TSO v středoevropském regionu (od roku 2007 společná asociace s názvem „CEE TSO“).

ČEPS je v roce 2007 pověřena rolí koordinátora mezinárodní spolupráce a předsedá společným „vrcholovým“ zasedáním osmi TSO z regionu střední a východní Evropy (CEE) – z Německa (dvě společnosti TSO), Polska, České republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Slovinska.

 

Významnými mezinárodními organizacemi se silnou vazbou na hlavní činnosti společnosti ČEPS jsou zejména:

 

EK / DG TREN – European Commission / Directorate General for Transport and Energy (ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en....). Generální ředitelství pro dopravu a energetiku (DG TREN) je útvarem Evropské komise se sídlem v Bruselu a v otázkách elektroenergetiky podléhá komisaři pro energetiku. V otázkách elektroenergetických sítí jde zejména o problematiku Transevropských sítí TEN-E, problematiku vnitřního trhu s elektřinou v zemích EU (IEM – Internal Electricity Market) dle Directive 2003/54/EC, problematiku přístupu k sítím a přeshraničního obchodu (CBT) dle Nařízení 2003/1228/EC a problematiku zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny a investic do infrastruktury energetiky dle Směrnice 2005/89/EC.

ERGEG – European Regulators’ Group for Electricity and Gas. ERGEG je mezinárodní skupina národních „regulačních úřadů“ ze zemí EU jako poradní orgán Evropské komise. V oblasti regulace elektroenergetiky působí ERI – Evropská regionální iniciativa, z hlediska přípravy regionálních trhů s elektřinou v regionu CEE (střední Evropa) působí:

– Regionální koordinační výbor RCC,

– Implementační skupina IG,

– „Stakeholders Group“ SG.

Více zde: https://bolletta-energia.it/notizie/energy-regulators/

 

Aktuální témata zahraniční spolupráce přenosových sítí[4]

ITC (Inter-TSO Compensation) / IMICA (Improved Modelling for Infrastructure Cost Allocation) – mechanizmus zúčtování přeshraničních toků elektřiny v Evropě

 

Jde o významný problém z hlediska hospodaření i mezinárodního postavení ČEPS. Asociace ETSO doporučila zavést v roce 2007 mechanizmus zúčtování s využitím simulační metody IMICA. Česká strana model nepřijala a usiluje o to, aby byl zahájen nový přístup k zúčtování, posouzena možnost zavedení budoucího jednotného tarifu a vývoj nového „nediskriminačního“ modelu v souladu s Nařízením EU 1228/2003, který by byl základem pro budoucí prováděcí zásady („Guidelines“) k tomuto Nařízení.

Model zúčtování užívaný v zemích EU do roku 2007 vykazoval nevýhody – nedostatečné vyhodnocení účinků tranzitu, vytváření společného fondu všemi exportními a importními zeměmi (bez vlivu na výši tranzitů) a nevhodné započtení „kruhových toků“. Proto asociace ETSO pracovala na vývoji nového ITC modelu kompenzací (IMICA) s cílem dosáhnout kompromisu všech zúčastněných TSO. Z pohledu ČEPS a některých dalších TSO však model nebyl dopracován tak, aby vyhověl legislativě EU a byl transparentní, spravedlivý.

ČEPS proto, stejně jako další TSO, nepodepsala na období od dubna do konce roku 2007 aktualizovanou smlouvu o zúčtování ITC, kterou iniciovala ETSO. Následně byla v ETSO ustanovena pracovní skupina, jejímž cílem je připravit pro roky 2008–2009 kompromisní návrh ITC, který by byl přijatelný pro všechny strany.

Další aktuální témata:

 

Možnosti pro budoucí propojení UCTE s IPS/UPS – Ruska a zemí bývalého SSSR

Společná studie pod vedením UCTE probíhá třetím rokem. Cílem je prověřit proveditelnost synchronního propojení soustav, a to jak z technických, tak z právních, organizačních a finančních hledisek. Uvažuje se i o možném nesynchronním propojení stejnosměrnými spojkami.

 

 

Možnosti připojení Ukrajiny a Moldavska k systému UCTE

Na základě iniciativ Ukrajiny a za podpory Evropské komise se připravuje posouzení možnosti připojit tuto oblast dříve, než bude zapojena celá soustava IPS/UPS. Iniciativu studijního řešení převzala projektová skupina UCTE.

 

Předpokládá se, že by ČEPS zpracovala části týkající se problémů stability soustav a dále bilanční rozvahy ukrajinského a moldavského systému.

 

Aukční kancelář „CAO Central Allocation Office Gmbh“

Pro budoucí organizaci aukcí přeshraničních kapacit v přenosových sítích bylo osm společností TSO organizovaných v rámci „CEE TSO“ dohodnuto založit aukční kancelář ve Freisingu u Mnichova. Zahájeny byly práce přípravy této kanceláře a intenzivně se řeší odborné metodické otázky přidělování přeshraničních kapacit.

 

 

Podpora vzniku nového mechanizmu Společenství pro operátory přenosových soustav

Idea vzniku koordinačního mechanizmu pro TSO EU (jako případné instituce EU) vychází z dokumentu „Závěry jarní Evropské rady“ z března 2007, které uvádějí, že je třeba „…vytvořit nový mechanizmus Společenství pro operátory přenosových soustav s cílem zlepšit koordinaci provozu sítě a bezpečnost přenosové soustavy, který by vycházel ze stávajících postupů v oblasti spolupráce“. Členské státy se shodují na potřebě užší spolupráce provozovatelů přenosových soustav a posílení postavení národních regulátorů. Snahou je zefektivnit spolupráci TSO v Evropě, přispět k dalšímu otevírání trhů s elektřinou při zachování bezpečnosti provozu propojených přenosových soustav.

 

 

Přechod PS ČEPS na individuální blok regulace v systému UCTE

Při podpisu dohody o ukončení činnosti asociace CENTREL na konci roku 2006 byla též uzavřena dohoda o pokračujícím provozu soustav ve společném bloku („Common Control Block“) s regulací a zúčtováním na dispečinku ve Varšavě pro bývalé členy CENTREL – PSE-O, ČEPS, MAVIR, SEPS.

 

Společný „Tým“ byl pověřen, aby koordinoval kroky k zřízení samostatných „národních bloků regulace“ v rámci UCTE ze soustav v jednotlivých zemích od roku 2008. To bude znamenat bezprostřední vazbu na koordinační centrum UCTE.

Literatura

[1] Údaje o přenosové soustavě na www.ceps.cz
[2] K. Máslo, P. Švejnar: Stabilita elektrizační soustavy, Vesmír 86, 30–34, 2007/1
[3] M. Kubín: Přenosy elektrické energie v kontextu evropského vývoje, publikace ČEPS, Praha 2006, 567 stran
[4] Pracovní materiály společnosti ČEPS, a. s.

Poznámky

1) Podrobnější údaje o přenosové soustavě jsou na www.ceps.cz; viz rovněž Vesmír 86, 30–34, 2007/1; 86, 235, 2007/4; 86, 440–441, 2007/7; 86, 578–579, 2007/9

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

O autorech

František Cahyna

Jiří Strnad

Petr Veselský

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné