Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

21 přikázání forenzní biologie a genetiky

 |  3. 5. 2012
 |  Vesmír 91, 262, 2012/5
 |  Seriál: Zákony a DNA, 18. díl (PředchozíNásledující)

Ve Starém zákoně najdeme mnoho příkazů či přikázání, které se týkají velmi konkrétních lidských situací. Mezi těmito příkazy se ve dvou knihách Mojžíšových objevuje „sbírka“ deseti přikázání, která mají univerzální charakter a měla by pokrývat všechny důležité oblasti lidského jednání. Jelikož forenzní genetiku a biologii považuji za veledůležitou oblast (výsledky přece rozhodují o lidských osudech), otestoval jsem, zda je možné desatero aplikovat i do tohoto vysoce specializovaného vědního oboru. Analýza bohužel nedopadla příliš dobře, neboť forenzní genetik se často zabývá i jinými obory, jméno Boží bere v ústa nadarmo při každém druhém nezdařeném experimentu, o dni odpočinku si může nechat jen zdát, rodičům se ozývá jen první středu v měsíci, po zjištění, že při víkendovém výpadku proudu došlo ke zničení mnohadenní práce, by vraždil, při nočním čekání na analýzu vzorků v sekvenátoru bez uzardění zcizí kolegům zásoby potravin a občas dychtí nejen po ženě či oslu bližního svého. Tato porušování, smilstvo nevyjímaje, však nemají přímý vliv na kvalitu práce genetiků a pro aplikaci do forenzní oblasti tak zbývá pouze křivé svědectví. Zde předkládaná rozšířená přikázání pro stávající a nové adepty forenzní biologie a genetiky definují hlavní zásady, jejichž porušení je cestou do pekel.

 1. Nepřehlédneš! Na zkoumaných předmětech nesmíš přehlédnout biologickou stopu, protože biomateriál, který nenajdeš, popřípadě špatně zajistíš, má nulovou informační hodnotu.
 2. Nezkontaminuješ! Stopa, kterou při zajišťování kontaminuješ cizorodou DNA, má nižší nebo nulovou informační hodnotu.
 3. Nezničíš při transportu či uložení! Stopy nebo vzorky, které jsou při transportu nebo uložení vystaveny nepříznivým fyzikálním, chemickým nebo biologickým vlivům, mohou mít nižš nebo nulovou informační hodnotu.
 4. Nespotřebuješ! Stopa spotřebovaná na sérologický průkaz slin, krve, spermatu apod. neumožní provést identifikační analýzu DNA.
 5. Nevynecháš zkoumání! Stopa, která není díky administrativní selekci zkoumána, má nulovou informační hodnotu.
 6. Nezaměníš! Stopy a vzorky, které jsou neadekvátně označeny (například čárovým kódem), mohou být omylem zaměněny.
 7. Nespotřebuješ na izolaci! Pokud je to možné, pro izolaci DNA použij maximálně ½ stopy, aby bylo možné zkoumání v případě jakýchkoli pochybností opakovat.
 8. Nepodvedeš! Při hodnocení smíšených DNA profilů nebo DNA profilů ze vzorků degradované DNA nesmíš mít znalost DNA profilu vytipované osoby, jinak jsi při vyhodnocování ovlivněn svým předsudkem.
 9. Nepřeceníš! Pokud máš nedostatečné vzdělání či zkušenosti a praxi, nepouštěj se do samostatného zpracovávání forenzních vzorků a vyhodnocování výsledků analýzy, jelikož máš velkou tendenci přeceňovat svoji schopnost správně vzorek analyzovat.
 10. Nezničíš! Nespotřebovanou stopu nebo izolát DNA musíš zachovat pro případné přetestování či nezávislou analýzu v jiné laboratoři.
 11. Nepoužiješ nekalibrovanou či nesprávně pracující přístrojovou techniku! Toto přikázání platí i pro situace, kdy ti tvůj nadřízený nařizuje pravý opak.
 12. Nepoužiješ expirované chemikálie! Výjimku z přikázání tvoří situace, kdy experimentem ověříš bezchybnou funkci a vše náležitě zaznamenáš v laboratorní dokumentaci.
 13. Nevynecháš validaci! Bez důkladné validace či verifikace nepoužiješ pro analýzu forenzních vzorků nevyzkoušené metody a postupy.
 14. Nepoužiješ nevhodné prostředky! Tam, kde je to možné, nepoužiješ zkumavky, tampony a jiné prostředky, jež nejsou vhodné pro forenzní aplikace, zejména z mysli nevypustíš, že označení STERILNÍ toliko pro lékaře a mikrobiology dobré jest.
 15. Nezfalšuješ! Do laboratorních záznamů neuvedeš žádné nepravdivé informace.
 16. Neupíšeš se! Při přepisování výsledků či jejich vkládání do databáze nesmíš udělat chybu, a proto zabezpečíš nezávislou kontrolu.
 17. Nezamlčíš! Ve znaleckém posudku či odborném vyjádření nezamlčíš žádné skutečnosti a vždy zde uvedeš všechny zjištěné hodnoty, včetně dat expirace, použitých šarží chemikálií, koncentrací DNA, DNA profilů či haplotypů Y-chromozomu a sekvence mitochondriální DNA. Zároveň budeš vždy řádně citovat všechny cizí zdroje, a to včetně použitých populačních dat.
 18. Neporušíš správnou laboratorní praxi! Budeš vždy dodržovat stanovené postupy, a zejména nikdy nevynecháš kvantifikaci DNA izolované ze stop či pozitivní a negativní kontrolu PCR (polymerázové řetězové reakce).
 19. Nezpronevěříš se vědě! Nebudeš provádět forenzní genetiku „na rozkaz“ či dle zaběhnuté rutiny, ale pouze v souladu s nejnovějším vědeckým poznáním.
 20. Neututláš! Nikdy nebudeš aktivně či pasivně pomáhat „zametat pod koberec“ problémy a pochybení při provádění analýz, jež mohou způsobit, že jsou nevinní lidé trestně stíháni nebo naopak pachatelé trestné činnosti nejsou dopadeni a odsouzeni. Zároveň nebudeš praktikovat falešnou kolegialitu tím, že bys jakkoli chránil chybujícího kolegu či kolegyni.
 21. Nevykecáš! Nikomu nepovolanému neprozradíš informace k případu, kde provádíš genetické zkoumání. Pomni, že výsledky analýzy DNA jsou citlivým osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

A jedno poučení na závěr. Nikdy nezapomínej, že forenzní genetika je vědeckou disciplínou a při práci je nutné správně aplikovat vědecké poznatky. Ve chvíli, kdy se začneš cítit policajtem nebo úředníkem, přestaneš poslouchat vědu a začneš se slepě řídit rozkazy a přáními svých nadřízených, přestaneš být genetikem a práce v laboratoři by ti měla být zapovězena. Amen.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Kriminalistika
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Daniel Vaněk

RNDr. Daniel Vaněk, PhD., (*1965) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Deset let pracoval v DNA laboratoři Kriminalistického ústavu Praha, následně v rámci humanitární mise v Bosně a Hercegovině tři roky identifikoval oběti z masových hrobů. Nyní se ve Forenzním DNA servisu zabývá hlavně archeogenetikou, znaleckou činností v odvětví genetika a aplikovaným výzkumem v oblasti forenzních identifikací. Na PřF UK a 2. LF UK přednáší forenzní genetiku.

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...