Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Česká společnost pro energetiku

 |  9. 9. 2010
 |  Vesmír 89, 512, 2010/9

Česká společnost pro energetiku (ČSEn) byla formálně založena dne 6. dubna 2010. Jejímu založení předcházely déle než roční přípravy a několikaleté společné odborné aktivity zakladatelů. Společnost se nevymezuje pouze jako technická, ale chce zkoumat energetiku také jako společenský jev včetně významu a dopadů v současné společnosti. ČSEn není vládním orgánem, ale občanským sdružením, zcela nezávislým jak na politické sféře, tak na ekonomických subjektech. Členství se získává pouze na základě odborné fundovanosti a zájmu. Podle názoru členů ČSEn i dalších odborníků je takováto autorita v současnosti potřeba. ČSEn bude usilovat o členství v Radě vědeckých společností.

Cílem činnosti ČSEn je jednak nezávislými odbornými pracemi pomoci v kvalifikovaném rozhodování politikům a také popularizovat oblast energetiky, zejména mezi mládeží. Chceme rozpracovat do hloubky některá témata, která NEK1) formulovala ve své zprávě jen obecně anebo se jim nevěnovala vůbec. Zejména se chceme zaměřit na oblast budoucích dlouhodobých trendů výzkumu v oblastech s energetikou souvisejících. Domníváme se, že je třeba podrobněji analyzovat budoucí potřeby české energetiky v kontextu našeho členství v Evropské unii.

Činnost společnosti je financována z vlastních prostředků členů, výsledků hospodářské činnosti i sponzorských darů. Jakýkoliv závažný osobní, politický či finanční nátlak je nepřípustný a může vést k vyloučení člena či odmítnutí zadané analýzy nebo sponzorského příspěvku. Odbornou nezávislost považuje ČSEn za nanejvýše důležitou: nejen v energetice se totiž občas objevují „nezávislé“ studie na objednávku konkrétního zadavatele s již předem zadaným výsledkem, kterému je pak přizpůsobena metodika zpracování a mnohdy i vstupní data. S takto „nezávislými“ studiemi, které dospívaly k rozporuplným výsledkům a závěrům, ale i se zřetelně rozdílnými vstupními údaji, jakými byly například nerostné zásoby České republiky nebo plocha orné půdy, jsme se již setkali. ČSEn pracuje pouze s údaji objektivními, ověřenými i dostupnými k případné revizi, podobně jako pracovala NEK. ČSEn bude využívat aktivity některých členů, oponentů a dodavatelů NEK. Energetika je záležitost dlouhodobá a její investiční cyklus přesahuje o řád běžné volební období.

Skupina zakladatelů se scházela pravidelně jednou měsíčně k diskusím o aktuálních otázkách energetiky. Byla probírána a diskutována témata jako například rusko-ukrajinská plynová krize, nerostné zásoby v ČR a v Evropě, jaderná energetika, ale i témata filosofického charakteru, například vliv zvládnutí energie na pokrok lidstva již od starověku.

ČSEn nijak nekonkuruje již dobře pracující energetické společnosti ČVTS. Ta se zaměřuje na technické normy, školení v bezpečnosti práce a další důležité aspekty energetiky. S touto společností chce ČSEn úzce spolupracovat, rovněž tak i s dalšími profesními sdruženími a asociacemi, jako jsou například Asociace energetických manažerů, Hospodářská komora, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, World Energy Council nebo oborově orientovaná sdružení plynárenských, teplárenských a dalších odborníků. Mnozí členové těchto společností se stali i zakládajícími členy ČSEn.


Poznámky

1) Plným jménem Nezávislá odborná komise pro stanovení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu – odkaz na www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradniorgany-vlady/nezavisla-energeticka-komise/info-21078/

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika
RUBRIKA: Glosy

O autorech

Václav Cílek

Václav Pačes

Jan Švejnar

František Janouch

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...