mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Nálezová databáze ochrany přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4
 |  14. 7. 2011
 |  Vesmír 90, 438, 2011/7
komerční prezentace

Nálezová databáze ochrany přírody (na adrese portal.nature.cz), vedená Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AO PK ČR ), je zpřístupněna od roku 2008.

Nejrozsáhlejší národní databáze druhové diverzity a informační nástroj ochrany přírody

Nálezová databáze ochrany přírody (ND OP) je v oblasti dat o druhové rozmanitosti České republiky z hlediska obsahu nejrozsáhlejším zdrojem, plošně využívaným desítkami subjektů v rámci veřejné správy i akademické sféry. V současné době obsahuje téměř 7 milionů lokalizovaných záznamů o výskytu druhů (počet druhů zaznamenaných v územích jednotlivých pověřených obcí shrnuje obr. 1). Databáze je všeobecná, svým charakterem i účelem zaměřená na nálezy rostlin, živočichů, hub a lišejníků, a to nejen druhů zvláště chráněných či ochranářsky významných (přehled záznamů v jednotlivých skupinách viz obr. 2). Informace je totiž potřebné shromažďovat i o druzích doposud neohrožených, jejichž stav se může v budoucnosti změnit. V takovém případě jsou historická data o jejich výskytu strategická. Vzhledem k objemu dat i jejich pravidelnému přírůstku je lze různým způsobem analyzovat či interpretovat, popřípadě je používat jako podklad pro řešení studií či projektů.

ND OP je naplňována jednak výsledky monitoringu a mapování biotopů a druhů, jednak daty z ostatních průzkumů, zadávaných AOPK ČR i dalšími partnery, kteří databázi využívají (přehled počtu záznamů z jednotlivých typů projektů, obr. 2). Prostředí ND OP nabízí výjimečnou možnost využívat a sdílet data za využití jednotného datového modelu, sjednocené taxonomie či základních kategorizací druhů z hlediska ochrany přírody (zákonná ochrana, zařazení v právních dokumentech či stav dle červených seznamů).

ND OP je oficiálním koncepčním a metodickým nástrojem resortu životního prostředí v oblasti ochrany přírody a krajiny, který je nezbytnou podporou při plnění zákonných povinností (na mezinárodní úrovni ze směrnice 92/43/EHS o stanovištích a směrnice 2009/147/ES o ptácích; na národní úrovni zejména v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) a stavebního zákona (183/2006 Sb.)).

Uživatelé a přístup k databázi

Uživateli databáze jsou především orgány ochrany přírody všech úrovní. Její využívání je však umožněno i dalším partnerům, včetně akademických institucí či jednotlivých specialistů, zabývajících se konkrétními skupinami druhů. Přístup uživatelů do ND OP je smluvně ošetřen s ohledem na zajištění odpovědnosti, na autorská práva (ta jsou sdílena AOPK ČR a autorem záznamu či nálezcem) a nutnost interpretace obsahu ND OP.

Zakázky průzkumů pro AOPK ČR (dnes často i pro krajské úřady v rámci projektů, poskytovaných z prostředků Operačního programu Životní prostředí) obsahují smluvní povinnost data zadat do ND OP. Zároveň se však rozšiřuje skupina uživatelů, která ukládá své nálezy do databáze pouze z odborného zájmu. Akademickým subjektům či odborným společnostem je databáze také nabízena jako prostředí pro správu jejich dat. AOPK ČR tak zabezpečuje technické zázemí a údržbu a zároveň získává a zprostředkovává přístup k validním datům, využitelným i v praktické ochraně přírody.

Práce s databází

Zadávací a prohlížecí aplikace ND OP pracují v internetových prohlížečích, jejich použití je jednoduché a intuitivní. Databáze při zadávání umožňuje celou řadu způsobů lokalizace, od bodu a linií po definované či nové polygony. Uložená data jsou okamžitě přístupná a sdílena ostatními uživateli. Data o nálezech zvláště chráněných druhů jsou postupně validována, případně opravována odbornými pracovníky AOPK ČR na regionální i celostátní úrovni. Nálezová databáze tak poskytuje nejaktuálnější informace o rozšíření druhů. Prohlížecí aplikace umožňuje vyhledávání nálezů a jejich zobrazení buď v síťovém kartogramu, nebo v základních mapových podkladech, které jsou k dispozici i při zadávání. Jak vypadá standardní výstup a mapové zobrazení výsledku filtru ND OP ukazuje na příkladu jednoho katastrálního území obr. 3.

Bližší informace naleznou zájemci na portal.nature.cz včetně koncepce zpřístupnění nálezových dat. Jako kontaktní lze použít adresu portal@nature.cz.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorech

Michael Hošek

Zdeněk Kučera

Jan Zárybnický

Karel Chobot

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...