mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Jíloviště u Prahy
 |  10. 9. 2009
 |  Vesmír 88, 578, 2009/9
komerční prezentace

Kořeny ústavu spadají do roku 1921. Od té doby ústav prodělal řadu změn, které vyústily v současný stav, kdy jako veřejná výzkumná instituce založená Ministerstvem zemědělství ČR zabezpečuje výzkum a poradenství v rámci sedmi lesnických oborů

pěstování lesa, lesnického semenářství, biologie a šlechtění lesních dřevin, ekologie lesa, ochrany lesa, lesnické politiky a myslivosti

– jež jsou podporovány útvarem informatiky a zkušebními laboratořemi.

Základem činnosti ústavu je výzkumný záměr „Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí“ (2009–2013). Mezi antropogenně narušené a měnící se podmínky prostředí lze v současné době zařadit prakticky celou rozlohu lesních porostů v ČR. Cíle výzkumného záměru vycházejí z potřeb naplňování závazků 4. a 5. ministerské konference o ochraně evropských lesů (Vídeň 2003, Varšava 2007), ze Strategických cílů pro Evropský akční plán Lesního hospodářství (2005) a z Akčního plánu EU pro lesy (2006). Dalším důležitým cílem výzkumného záměru jsou nové vědecké poznatky a jejich integrace při naplňování strategických cílů lesního hospodářství. Zejména jde o to zlepšit životaschopnost lesů jejich propracovaným a trvale udržitelným obhospodařováním, udržením a vhodným zvýšením biodiverzity, zachováním a posílením mimoprodukčních funkcí lesa a podporou adaptace lesa na možné změny prostředí. Z celospolečenského hlediska budou nové vědecké poznatky aplikovatelné i pro ochranu životního prostředí a ochranu krajiny před povodněmi.

Ústav také řeší výzkumné projekty různých grantových agentur (MZe, MŠMT, GA ČR, GS LČR, zahraniční projekty ad.). Významnou součástí činnosti ústavu je poradenská a expertní činnost pro vlastníky lesa i další subjekty obhospodařující les a orgány státní správy.

(Pokračování prezentace z prázdninového čísla, Vesmír 88, 494, 2009/7.)

Útvar lesní ochranné služby

Útvar se zabývá výzkumnou, poradenskou a kontrolní činností v ochraně lesa před biotickými škodlivými činiteli a testováním pesticidních látek v lesním hospodářství. Zajišťuje vývoj kontrolních a obranných metod proti lesnicky významným škůdcům, sledování lesních, zejména biotických škodlivých činitelů na území celé republiky, testování biologické účinnosti přípravků na ochranu lesa a odbornou garanci obranných opatření (výběr přípravků, signalizace a vyhodnocení účinnosti zásahu), zabezpečuje poradenskou a školicí činnost v oboru ochrany lesa, včetně speciálních expertiz.

Stěžejní činností útvaru ochrany lesa je zkoumání příčin poškozování lesních dřevin a porostů biotickými činiteli a hledání účinných kontrolních a obranných opatření pro omezení ztráty pod práh hospodářské významnosti. Hlavní pozornost je věnována roli biotických škodlivých činitelů (především hmyzu a hub) v procesu zhoršování zdravotního stavu řady našich lesních dřevin.

Kvalifikované poradenství v oboru lesnické fytopatologie, herbologie, entomologie a vertebratologie zajišťuje Lesní ochranná služba (LOS), která dále zabezpečuje školicí, expertní a propagační činnost pro ochranu lesa, průběžně sleduje, eviduje a zveřejňuje výskyt lesních škodlivých činitelů v celostátním měřítku, odborně garantuje velkoplošné obranné zásahy a řadu dalších činností souvisejících s praktickou ochranou lesa.

Při útvaru pracuje referenční zkušební laboratoř, pověřená podle § 40, odst. 2, písm. c) zákona č. 147/1996 Sb., ověřováním biologické účinnosti pesticidů (insekticidů, fungicidů, herbicidů, rodenticidů, repelentů, feromonů a dalších přípravků) určených pro použití v lesním hospodářství. Stanovuje technologické postupy aplikací, připravuje podklady pro registrační řízení a vydává Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa.

Útvar lesnické politiky

Útvar zajišťuje oboustranný informační tok mezi ČR a evropskými institucemi v oblasti lesního hospodářství a rozpracovává vybrané nástroje státní lesnické politiky zejména v oblasti lesnické ekonomiky (oceňování lesa) a lesnických informačních systémů.

Řeší aktuální problémy státní lesnické politiky se zvláštním akcentem na odvětvovou, respektive podnikovou ekonomiku. Úkoly zadavatele jsou směrovány na zpracování informačních podkladů o lesnicko-dřevařském sektoru v EU (sledování trendů a transfer zahraničních zkušeností a poznatků), na analýzy předpokladů využívání systému finanční podpory EU ze strukturálních fondů k podpoře venkova a na analýzy požadavků pro zajištění jednotnosti ukazatelů v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu pro mezinárodní statistiky.

Část řešitelské kapacity je věnována zdokonalení metodických přístupů při oceňování produkční funkce lesů, pro účely výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, při ocenění lesů ČR pro národní účty a pro začlenění hodnoty lesních porostů do finančního účetnictví lesních podniků.

Útvar myslivosti

Útvar se v rámci expertní a poradenské činnosti zaměřuje na ochranu lesa před škodami způsobenými zvěří, na harmonizaci složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů a dále na ochranu genofondu zvěře a management populací. Cílem této činnosti je zachovat životaschopné populace jednotlivých druhů zvěře ve stavech odpovídajících kapacitě prostředí. Útvar vyhledává nástroje pro harmonizaci vztahu prostředí a zvěře. Realizuje informační kampaň pro majitele a nájemce lesů i honiteb, a tím přenáší do praxe nejnovější výsledky výzkumu.

Činnost útvaru je zaměřena na řešení aktuálních střetů zájmů lesního hospodářství, zemědělství a vývoje populací zvěře, dále na genetiku a ekologii zvěře a jejích stanovišť v celé šíři. Hodnotí dopady legislativních a organizačních opatření v oblasti myslivosti na populace zvěře, vývoj legislativy a výsledky výzkumu v rámci Evropy. Periodicky analyzuje populační trendy výskytu a migrací zvěře ve vybraných oblastech a lokalitách. Vyhodnocuje trendy a závislosti populací zvěře v ČR ve srovnání se situací v evropských regionech.

Spolupracuje se zahraničními organizacemi (FAO) na šíření zásad mysliveckého managementu jako způsobu využívání obnovitelných přírodních zdrojů ve světě.

Útvar zkušebních laboratoří

Útvar provádí kvantitativní analýzy složek lesních ekosystémů (především vzorků půd a humusů, rostlinných materiálů a vod, včetně lyzimetrie), poskytuje výzkumným pracovníkům analýzy vzorků složek lesních ekosystémů. Ve vodách (převážně srážkových, lyzimetrických a povrchových) se stanovuje pH, vodivost, kyselinová neutralizační kapacita, oxidovatelný uhlík, DOC, TN, kationty (Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn, NH4) a anionty (fluoridy, chloridy, dusičnany, sírany a fosforečnany). V rostlinných materiálech (v jehličí, listí, mechu, houbách ad.) se stanovuje obsah celkového dusíku, celkové síry, celkového uhlíku, chloridů, fluoridů a prvků (K, Mg, Na, Ca, Fe, Al, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni, As, Cd, Pb, P). V minerálních půdách a humusech se určuje obsah celkového a oxidovatelného uhlíku, celkového dusíku, celkové síry, chloridů ve vodním výluhu, pH v půdní suspenzi, výměnná acidita, potřeba vápnění a obsahy prvků (K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, As, Cd, Pb, P). Výsledky analýz slouží nejen pro lesnický výzkum, ale i pro lesnickou praxi, a to zejména v oblasti výživy lesních porostů (hlavně lesních školek) či poruch ekologických poměrů lesa nebo v případech poškození porostů lidskou činností. Laboratoř v širokém záběru poskytuje údaje vyžadované mezinárodním programem ICP Forests a pro studium vlivu cizorodých látek v lesních ekosystémech. Spolupracuje s výzkumnými pracovníky při volbě vhodných analýz a dosahování požadované přesnosti, spolehlivosti i hodnocení výsledků.

V rámci mezinárodního kooperativního programu ICP Forests se laboratoře účastní mezinárodních analytických kruhových testů. V roce 2008 se konal 11. mezinárodní kruhový test vzorků jehličí a listí, kde se naše laboratoře – navzdory vysoké konkurenci účastníků z celé Evropy – opakovaně umísťovaly mezi nejlepšími. Podařilo se tak opět navázat na úspěšné výsledky z minulých let a udržet současné trendy QA/QC. Laboratoře se začlenily do mezinárodních okruhových testů vzorků půd WEPAL – ISE, tentokráte v rámci zlepšování kvality dosahovaných výsledků postupně 3. i 4. periody (ve 3. periodě se všemi výtečnými výsledky).

Útvar se úspěšně účastní i mezilaboratorních porovnávacích testů v České republice, které organizuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M, v. v. i., ASLAB Praha. Tyto dlouhodobě dosahované vynikající výsledky potvrzují vysokou úroveň a kvalitu prováděných prací a výbornou návaznost měření na přední evropské laboratoře.

Útvar informatiky

Útvar zajišťuje činnost odvětvového informačního střediska pro lesní hospodářství a myslivost a správu odborné lesnické a myslivecké knihovny, zpracovává domácí a zahraniční odbornou lesnickou a mysliveckou literaturu, vydává vědecké a informační publikace.

Poskytuje průběžný poradenský servis pro subjekty hospodařící v lesích, který zahrnuje zejména vyhledávání odborných publikovaných informací a vyhotovování rešerší a odborných literárních přehledů v oboru lesního hospodářství a myslivosti. Vydává vědecké a informační publikace Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, Zprávy lesnického výzkumu, Bulletin TEI a Lesnický průvodce.

kontakty

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,

Strnady 136,

252 02 Jíloviště

tel.: 257 892 222
www.vulhm.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Petr Zahradník

 

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...