Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky

 |  8. 10. 2009
 |  Vesmír 88, 674, 2009/10
komerční prezentace

V roce 2008 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky. Území, které bylo po desetiletí využíváno výhradně pro těžbu hnědého uhlí, je díky probíhající hydrické rekultivaci přetvářeno v jezero Most, jehož vznik předurčuje oblast k zcela jinému využití. Vzhledem k poloze budoucí vodní plochy ve zbytkové jámě, která je situována severně od města Most a v jeho bezprostřední blízkosti, bude jezero i jeho okolí plnit především funkci příměstské rekreační oblasti. Veškeré sanační a rekultivační práce na lokalitě bývalého lomu Most-Ležáky vedou k vytvoření rozmanité ekologicky i esteticky hodnotné krajiny s perspektivou poměrně rychlého rozvoje socioekonomické sféry.

Hydrická rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky byla slavnostně zahájena 24. října 2008 a je realizována v rámci komplexní revitalizace území, zasaženého v minulosti hornickou činností o celkové rozloze 1264 ha. Z hlediska sanací a rekultivací probíhá v daných podmínkách nejvhodnější způsob rekultivace zbytkové jámy – jedna z finálních etap dlouhodobých rekultivačních aktivit uskutečňovaných v této oblasti již čtyři desetiletí.

Před zahájením zatápění zbytkové jámy bylo nutné realizovat řadu náročných sanačních zásahů (těsnění dna jezera, výstavbu podzemní těsnicí stěny či stavbu opevnění břehové linie) a vybudovat oba plánované přivaděče vody do zbytkové jámy. Hlavním zdrojem po celou dobu napouštění bude voda z řeky Ohře, přitékající trubním přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice (dále přivaděč z PVN) s průměrnou vydatností asi 800 l/s. Sekundárním zdrojem dotace vody pro budoucí jezero je přivaděč důlních vod z čerpací stanice dolu Kohinoor, který bude využíván především v době, kdy jezero Most dosáhne svých konečných parametrů, a bude tak dodávat vodu do jezera v obdobích extrémního sucha – při poklesu hladiny pod minimální hranici. Podrobnější popis těchto staveb byl publikován v článku Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky (Vesmír 88, 46, 2009/1).

Unikátnost nově vznikajícího vodního díla spočívá nejen v konečných parametrech jezera Most po napuštění, ale zejména ve způsobu a rychlosti plnění zbytkové jámy vodou. Po deseti měsících, uplynulých od začátku napouštění, již plocha jezera přesáhla hodnotu třetiny jeho konečné rozlohy, hladina vody stoupla o 30,61 m a množství přivedené vody za toto období činí 22,17 milionu m3. Dosavadní vývoj zatápění zbytkové jámy odpovídá předpokládanému termínu ukončení dotace vody v prosinci roku 2011.

Rychlost napouštění je jedním z mnoha rozhodujících faktorů ovlivňujících výslednou kvalitu vody v jezeře. Dodržení odpovídající kvality vody představuje prvořadý cíl, kterého je nutno dosáhnout, aby mohla být budoucí vodní plocha plně využívána k rekreačním účelům. Proto je kvalita vody vytékající z přivaděče z PVN, akumulované vody v jezeře Most i vody z nejvydatnějších přítoků přirozeného povodí pravidelně sledována. Monitorovací místa, frekvence odběru vzorků i vybrané ukazatele kvality vody stanovuje manipulační řád jezera Most, který byl schválen odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Kvalitativní parametry vody jsou hodnoceny dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod  a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Podle výsledků rozborů odebíraných vzorků vody se její kvalita neustále zvyšuje. Díky vydatnosti a kvalitě vody z řeky Ohře bude výsledná kvalita vody v jezeře splňovat hygienické požadavky kladené na přírodní koupaliště, a naplňovat tak základní podmínku pro plánované využití vodního díla. Zároveň však musí být v budoucnu zamezeno možným přítokům znečištěné vody z povodí jezera (splaškové vody, vody bohaté na živiny z nevhodně či nadměrně hnojených pozemků apod.). Pokud se podaří eliminovat nebezpečí znečištění jezera přítoky z povodí, bude možno po napuštění jezero považovat za oligotrofní, tzn. s celkově nízkým obsahem živin a s vyloučením možnosti výskytu sinic ve vodě.

Jezero Most a jeho okolí v sobě skrývá do budoucích let veliký potenciál pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu na Mostecku, na něž se hledělo do nedávné doby pouze jako na oblast „měsíční krajiny“. Předzvěstí započatého přerodu bývalého hnědouhelného lomu v oblast rekreačních aktivit obyvatel Mostecka je nesmírný zájem veřejnosti o průběh napouštění jezera. Proto pracovníci státního podniku Palivového kombinátu Ústí (dále PKÚ, s. p.) připravili naučnou stezku s tematickými informačními tabulemi a 1. 6. 2009 ji otevřeli pro veřejnost. Trasa naučné stezky vede od areálu Nového hřbitova, situovaného v sousedství přesunutého gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, přes rekultivované Jižní svahy lomu až k uklidňovací nádrži přivaděče z PVN, tj. k místu vývěru vody z potrubí do otevřeného příkopu vedoucího k hladině jezera. Stav akumulace vody v jezeře Most (včetně fotodokumentace) lze sledovat na internetových stránkách PKÚ, s. p., kde jsou údaje o napouštění jednou měsíčně aktualizovány.

Stejně jako při přípravě a realizaci rekultivačních prací v okolí budoucího jezera spolupracuje PKÚ, s. p., s pracovníky Magistrátu města Mostu i v aktivitách souvisejících s hydrickou rekultivací zbytkové jámy. Kromě otevření naučné stezky došlo k dohodě o pořádání pravidelných půlročních „dnů otevřených dveří“ na lokalitě lomu Most-Ležáky s odborným výkladem pracovníků PKÚ, s. p. Prvním takovým dnem bude sobota 24. 10. 2009, představující první výročí zahájení napouštění jezera Most.

Na rekultivační činnost postupně navazují záměry Magistrátu města Mostu, které jsou v současné době ve fázi projektových příprav či procházejí schvalovacím procesem stavebního řízení. Po jejich realizaci bude území záhy znovuoživeno po stránce kulturní a sociálně-ekonomické. Mezi příklady plánovaných záměrů patří stavba komunikace z Mostu do Mariánských Radčic, vybudování repliky starého Mostu – MINIMOST, plánovaná realizace arboreta či písečné pláže a další. Rovněž stávající síť provozních komunikací by mohla po ukončení rekultivací sloužit například jako cyklostezky. Pokud budou rekultivované plochy postupně obohacovány o sportoviště, parky, oddechové lokality ad., jež budou doplněny odpovídajícími službami, bude jezero Most a jeho okolí jistě atraktivní rekreační oblastí nejen pro obyvatele Mostecka.

Palivový kombinát Ústí, s. p.

Literatura

Báňské projekty Teplice, a. s.: Generel rekultivací lokality Ležáky a Kohinoor, 2006

MV projekt, spol. s r. o.: Zatápění zbytkové jámy lomu Ležáky. Přivaděč z PVN, dokumentace skutečného provedení, 2008/7

R – PRINCIP MOST, s. r. o.: Jezero zbytkové jámy lomu Most-Ležáky, 2004/06

R – PRINCIP MOST, s. r. o.: Akumulace povrchových a podzemních vod v jezeru Most – zpráva za 1. pololetí 2009, 2009/07

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Rekultivace

O autorovi

Josef Švec

Ing. Josef Švec (*1981) vystudoval Fakultu životního prostředí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor revitalizace krajiny. Od roku 2005 pracuje jako technik rekultivací. (svec@ko.pku.cz)

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné