Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

11. 9. 2008
 |  Vesmír 87, 644, 2008/9
komerční prezentace

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Ma saryka se problematikou vody systematicky zabývá již devadesát let, i když za tu dobu několikrát pozměnil název. Od založení v roce 1919 svou výzkumnou činnost neustále rozšiřuje – od původního zaměření především na hydrologii a hydrotechniku přes technologie úpra vy vody a analýzy vod až po nyní převažující výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů, jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních ri zik. Roku 2001 byla náplň ústavu rozšířena také o problematiku odpadů.

V současné podobě ústav zřídilo Ministerstvo životního prostředí opatřením č. 12/06 ze dne 12. 12. 2006, o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce, a do rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zapsán dne 1. 1. 2007.

Hlavní – výzkumná činnost se realizuje v rámci řady projektů, grantů a dvou výzkumných záměrů:

1. Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu včetně legislativních nástrojů.

2. Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany ŽP a udržitelného rozvoje.

Činnost se zaměřuje zejména na výzkum:

 • hydrologie, hydrogeologie a hydrauliky,
 • vodních zdrojů, ochrany vod a ochrany povodí,
 • chemie, biologie, mikrobiologie, toxikologie a radiologie vody,
 • procesů znečišťování vod a odstraňování znečištění,
 • stavu vod a ochrany vodních ekosystémů,
 • metod zpracování informací, tvorby a vy užití databází včetně geografických informačních systémů,
 • ekonomiky ve vztahu k vodě a jejímu užívání jako složky životního prostředí a plánování v oblasti vod,
 • ochrany před škodlivými účinky vod,
 • nakládání s odpady, jejich složení a vlastností, včetně nebezpečných odpadů a jejich vlivu na vodní prostředí, nakládání s obaly a odpady z obalů aj.

V rámci další činnosti ústav poskytuje odbornou podporu veřejné správě při ochraně vody a hospodaření s ní, dále podporu v oblasti odpadového hospodářství, při ochraně před škodlivými účinky vod, při komplexním přístupu k prevenci znečištění životního prostředí. Zajišťuje také provoz Hydroekologického informačního systému, části Informačního systému veřejné správy v oblasti VODA a Informačního systému odpadového hospodářství včetně vedení evidence o produkci a nakládání s odpady a obaly.

Důležitá je i odborná podpora mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vod v rámci bilaterálních i multilaterálních smluv a dohod, včetně zabezpečování podkladů potřebných k plně ní úkolů, jež vyplývají ze vztahu k Evropské unii.

V ústavu působí i středisko, které posuzuje odbornou způsobilost hydroanalytických laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, toxikologické a radiochemické zkušební metody, organizuje mezilaboratorní porovnávací zkoušky v oblasti životního prostředí a vykonává funkci Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe.

Pro širokou odbornou veřejnost ústav vypracovává posudky a stanoviska týkající se vody a odpadů a provádí expertizy, pozorování, terénní měření i analýzy vzorků apod., dále zajišťuje odbornou podporu prevence závažných havárií způsobených chemickými látkami i posuzování návrhů a vyhodnocení provozu technologických zařízení ve vodárenství a čistírenství.

Nezanedbatelná je publikační a informační činnost ústavu, při níž ústav vydává časopis Vodohospodářské technickoekonomické informace a každoročně několik odborných publikací.

Veškerá odborná činnost ústavu probíhá v osmi odborech:

 • Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie (Ing. Petr Bouška, Ph.D.)
 • Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů (Ing. Věra Očenášková)
 • Odbor ochrany vod a informatiky (Mgr. Aleš Zbořil)
 • Odbor technologie vody (Ing. Václav Šťastný)
 • Pobočka Brno (Ing. Karel Drbal, Ph.D.)
 • Pobočka Ostrava (Ing. Petr Tušil, Ph.D.)
 • Centrum pro hospodaření s odpady (Ing. Dagmar Sirotková)
 • Odbor aplikované ekologie (Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.)

KONTAKTY

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Podbabská 30/2582, 160 00 Praha 6

Tel.: (+420) 220 197 111, Fax: (+420) 233 333 804

E-mail: info@vuv.cz, www.vuv.cz

POBOČKA BRNO

Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno

Tel.: (+420) 541 126 311, Fax: (+420) 541 211 397

E-mail: info_brno@vuv.cz

POBOČKA OSTRAVA

Macharova 5, 702 00 Ostrava

Tel.: (+420) 595 134 800, Fax: (+420) 596 134 180

E-mail: info_ostrava@vuv.cz

VEDENÍ ÚSTAVU

Ředitel: Mgr. Mark Rieder

Náměstek pro výzkumnou a odbornou činnost: Ing. Václav Bečvář, CSc.

Náměstek pro ekonomickou a provozně technickou činnost: Karel Havlák

Předseda Rady VÚV T. G. M., v. v. i.: Ing. Karel Drbal, Ph.D.

Předseda Dozorčí rady: Ing. Karel Bláha, CSc.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...
Je resveratrol opravdu lék proti stárnutí?

Je resveratrol opravdu lék proti stárnutí?

O resveratrolu jsme léta slýchali ve spojitosti s příznivými účinky pití červeného vína či s tzv. francouzským paradoxem. Pak se objevily zprávy,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné