Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Přeshraniční aukce elektřiny řídí Češi

 |  10. 7. 2008
 |  Vesmír 87, 482, 2008/7
komerční prezentace

Víceméně bez pozornosti médií došlo v polovině listopadu minulého roku k elektronické roční koordinované aukci přeshraničních kapacit elektřiny pro oblast střední Evropy. Ne náhodou aukci organizovala právě Česká republika, která v tomto specifickém oboru představuje evropskou špičku.

Provozovatel české elektrizační přenosové soustavy, společnost ČEPS, zastává již od roku 2004 funkci aukční kanceláře pro alokaci přeshraničních přenosových kapacit v rámci koordinované aukce elektřiny pro čtyři země středoevropského regionu. Co tato funkce obnáší a proč byla vybrána pro tuto prestižní roli právě ČEPS? Proč je potřeba přidělovat přeshraniční přenosovou kapacitu v aukcích a jak vlastně aukce fungují? Základní odpovědi na tyto otázky lze nalézt v následujícím článku, který stručně mapuje vývoj přeshraničního obchodování s elektřinou z pohledu České republiky.

Objem požadovaných přenosů roste

Od roku 2001 v souvislosti se zahájením liberalizace trhu s elektřinou neustále narůstá objem přeshraničních výměn elektřiny a postupně se tento trh uvolňuje. Přestalo se obchodovat na úrovni provozovatelů přenosových soustav, které jsou propojeny s výrobou elektřiny a vlastní je stát. V této době také v České republice vznikla pro účastníky trhu možnost přepravovat elektřinu prostřednictvím přenosové soustavy ČEPS.

Přenosové kontrakty se uzavíraly pro jednotlivé dodávky na principu „first come first served“. Cena za přenos ještě nebyla v rámci propojených soustav v Evropě harmonizována a nebyla regulována ani českou legislativou. Objem požadovaných přenosů narůstal a všechny požadavky nebylo možné realizovat. Tímto momentem vznikla poprvé v našich podmínkách potřeba „řízení úzkých míst“ čili congestion managementu a oddělil se proces rezervace kapacit od sjednání přeshraničního přenosu.

Systém aukcí se stále vyvíjí

V roce 2002 byl českým účastníkům trhu poprvé umožněn rovněž export a import elektřiny. Cena za export a import se regulovala cenovým rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že transparentnost procedury „first come first served“ je velmi omezená, zavedla se pro rok 2002 metodika „pro rata“. Ta fungovala na principu proporčního zkrácení všech požadavků tak, aby celková suma přidělených kapacit odpovídala dostupné kapacitě. V téže době proběhla diskuse se sousedními provozovateli přenosových soustav (TSO) o možnosti zavést metody, které budou nejen transparentní, ale i tržně orientované – tj. budou poskytovat cenové signály účastníkům trhu i TSO.

Rok 2003 přinesl pro středoevropské provozovatele soustav zavedení bilaterálních aukcí přenosových kapacit. V nich jsou požadavky na rezervaci kapacit pro přeshraniční přenos rozšířeny o údaj maximální ceny, kterou je účastník trhu ochoten za rezervaci kapacity zaplatit. Požadavky na rezervaci kapacity jsou uspokojovány v pořadí nabídkových cen a cena za rezervaci je pak stanovena jako cena marginální. Český TSO tak plní závazky vyplývající pro členy EU z Nařízení Evropské komise 1228/2003 již od roku 2003.

ČEPS organizuje prostřednictvím obchodního ePortálu Damas bilaterální denní aukce na profilu s německým TSO (VE-T), slovenským TSO (SEPS) a rakouským TSO (APG) a jednostrannou aukci na polském profilu. Jedinou hranicí, kde se po dlouhou dobu nedaří sjednat společnou proceduru alokace kapacit, je propojení ČR (ČEPS) a Polska (PSE-O).

V roce 2004 se v souvislosti s přistoupením ČR a Polska do Evropské unie situace na společné hranici zásadně změnila. ČEPS společně s VE-T a PSE-O hledají řešení, které umožní přidělovat kapacity na společných profilech, jejichž kapacita je silně závislá. Vnitřní limit v soustavě PSE-O a VE-T totiž nutí ostatní provozovatele soustav stanovovat nabízené kapacity pro tzv. „technické profily“ (technický profil = kombinace hraničních propojení, např. společný limit pro import z PSE-O a ČEPS do VE-T). ČEPS navrhuje metodiku vyhodnocení požadavků na rezervaci kapacity a nabízí své zkušenosti s organizací elektronického přidělování kapacit. Na základě dohody mezi regionálními TSO je ČEPS pověřena přípravou celé procedury včetně přípravy IT řešení a obchodních podmínek. Dále je jí svěřeno na základě komisionářské smlouvy organizování aukcí jménem dotčených TSO.

Společnost ČEPS na jaře roku 2005 zahájila koordinované elektronické denní aukce. Od roku 2006 se do procedury zapojili další německý TSO (E.ON) a slovenský TSO (SEPS). Připravené řešení je velmi snadno modifikovatelné pro připojení dalších TSO v regionu, nicméně APG a MAVIR po diskusi s národními regulátory tuto možnost odmítají.

Vyhrává nejvyšší cena

Dnes jsou všechny přijaté požadavky na rezervaci kapacity vyhodnocovány v pořadí nabídkových cen, přičemž jednotlivý požadavek může být uspokojen pouze při splnění podmínek uvedených na obrázku vpravo.

Inovace čerpá ze zkušeností

ČEPS se vznikem aukční kanceláře ustanovila úzký tým svých pracovníků, kteří řeší činnosti aukční kanceláře kompletně, od uživatelské podpory přes řízení změn IT řešení a od rutinních každodenních operací (zahrnujících např. i finanční vypořádání) po smluvní zabezpečení procesů. Svým způsobem je aukční kancelář ČEPS ojedinělé pracoviště, které oprávněně přitahuje pozornost mnohých zástupců evropských TSO.

S ohledem na množství dílčích datových operací a nutnost jejich naprosto spolehlivého provedení (pro zjednodušení to můžeme přirovnat k bankovním systémům) je dané IT řešení (nazvané e-Trace) základním nástrojem pro realizaci většiny činností aukční kanceláře. Současná podoba systému e-Trace má své kořeny ve zkušenostech ČEPS s používáním aplikace Damas. Ve spolupráci se zúčastněnými TSO a částečně také podle potřeb účastníků trhu byla původní verze inovována zejména ve dvou oblastech. První bylo doplnění funkcionalit zvyšujících především pružnost a praktickou použitelnost obchodovatelného produktu pro jeho zákazníky – obchodníky s elektřinou v středoevropském regionu. Druhou oblastí rozvoje pak byla optimalizace vnitřních procesů, tedy například operativní procesní řízení událostí v systému.

Elektronický obchod prostřednictvím e-Trace

Systém e-Trace v současnosti představuje komplexní nástroj nejen pro roční, měsíční a denní rozmístění kapacit, ale i pro podporu souvisejících procesů. K tomu, aby mohly být kapacity rozmístěny, je nutné řešit administraci řady formálních podmínek, které v systému představují komplex logicky propojených registrů (např. uzavřené smluvní vztahy nebo finanční jištění, kterým subjekt garantuje uhrazení vzniklých pohledávek). Za tímto účelem může účastník trhu použít a libovolně kombinovat pět finančních nástrojů, z nichž nejpoužívanějším je bankovní záruka vystavená jeho bankou. Zobchodované množství kapacity v aukci násobené příslušnou aukční (marginální) cenou představuje vzniklou pohledávku za subjektem a následně také fakturovanou částku. Tento proces řeší samostatný fakturační a finanční modul systému. Práva na využití kapacity zakoupená v roční nebo měsíční aukci (řádově tedy v předstihu několika týdnů před termínem její využitelnosti) mohou subjekty pružně podle svých aktuálních obchodních potřeb převádět na jiného účastníka koordinovaných aukcí.

Mimo účasti v samotných aukcích (rezervace kapacity) mohou zúčastněné subjekty v rámci stanovených obchodních podmínek v systému e-Trace sjednávat i přeshraniční přenos, tj. informovat provozovatele přenosové soustavy o skutečném využití rezervovaných kapacit.

Z technického hlediska představuje e-Trace progresivní portálové řešení typu B2B (business-to-business), charakteristické modulární architekturou. Zřetelným specifikem je pak procesní řízení vnitřních událostí systému, které je ovládáno pracovníky aukční kanceláře. Ti mohou měnit nastavení podle vnějších okolností, vzniklých mimo dosah jejich kompetencí.

Chod systému je totiž nutně závislý na zdrojových datech zasílaných zúčastněnými TSO, jejichž případné nedostatky v kvalitě nebo včasnosti doručení je nutno operativně řešit v souladu s logikou procesů.

Výše zmíněné srovnání s bankovními systémy je relevantní také v oblasti zabezpečení, zejména z hlediska obchodní důvěrnosti obsažených dat i opatření proti neautorizovanému přístupu do systému. Uživatelé mohou vstupovat do částí systému, které jsou definovány podle jejich smluvního vztahu. Tomu odpovídá i příslušný rozsah daných uživatelských práv. Autorizace se ověřuje za použití kvalifikovaného elektronického certifikátu sloužícího k šifrování a rovněž k podepisování dat zasílaných do systému.

Důležitost spolehlivého provozu, jak s ohledem na zobchodovávané finanční objemy, tak s ohledem na úzkou vazbu na středoevropskou energetiku, a zejména pak na obchod s elektrickou energií, je reflektována v provozních parametrech systému e-Trace.

Systém je provozován nepřetržitě včetně uživatelské podpory s úrovní dostupnosti překračující týdenní hodnotu 98 % a s hodnotami odezev v řádech zlomků až jednotek sekund.

Uživatelé jsou spokojeni, ale vývoj jde dál

Smluvními partnery aukční kanceláře – účastníky koordinovaných aukcí, a tedy i uživateli systému – je přibližně 80 společností představujících podstatnou část hráčů na evropském trhu s elektřinou. Na koordinovaných aukcích provozovaných společností ČEPS oceňují zejména harmonizaci pravidel a systémového řešení, dále možnost jediného komunikačního místa a jediné finanční garance pro obchodování na hranicích mezi pěti participujícími TSO a také flexibilitu použitých nástrojů a transparentnost. Rovněž vysoce hodnotí úroveň uživatelského komfortu, spolehlivost a komplexnost použitého IT řešení, systému e-Trace.

Metodika přidělování přeshraničních přenosových kapacit prošla za poslední roky bouřlivým rozvojem a v současnosti je snaha metodiky v EU harmonizovat do té míry, aby v budoucnu probíhalo přidělování kapacit pokud možno centrálně a reflektovalo v maximální možné míře dopad přidělení kapacit pro obchodní transakce do fyzických toků v propojené evropské soustavě. Mezistupněm v této snaze je vytvoření 7 regionů, pro které bude používána vždy jednotná metodika. Česká republika je součástí regionu střední a východní Evropa, do kterého patří dále Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Rakousko. Intenzivní jednání probíhající mezi TSO v těchto zemích by měla přinést novou společnou proceduru přidělování kapacit na společných přeshraničních propojeních od počátku roku 2009.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

O autorech

Jan Formánek

David Myška

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné