Podmínky soutěže

  Seznam zvukových nahrávek Archiv O projektu FAQ Podmínky soutěže ǀ CZE ǀ ENG ǀ FRA ǀ DEU ǀ ESP ǀ RUS ǀ  
                                       
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Země, z nichž už lidé poslali nahrávky do tohoto projektu.

Snímek Vesmír

 

Trvání soutěže

První kolo této soutěže (zasílání nahrávek) se koná bez teritoriálního omezení od 19. března 2019, 19:00 hod. SEČ do 20. května 2019, 24:00 hod. SELČ.

Druhé kolo (volba zvuku, který bude z Marsu odvysílán) začíná okamžikem zveřejnění porotou vybraných 11 finálových zvuků a končí okamžikem přistání sondy ExoMars na Marsu (v roce 2023).

Pořadatelé

Pořadateli soutěže jsou Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, v. v. i., který byl zřízen 1. ledna 1964 a na veřejnou výzkumnou instituci převeden zákonem č. 341/2005 Sb., se sídlem Boční II/1401, 141 31 Praha 4, IČ: 68378289 a přírodovědecký časopis Vesmír, založený roku 1871, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2143, se sídlem Na Florenci 3, 111 21 Praha 1, IČ: 16191986 (dále jen jako „Pořadatel“).

Soutěžící

Účastníkem soutěže se stane každý, kdo během trvání soutěže prostřednictvím kompletně vyplněného elektronického formuláře, umístěného na stránkách mars.vesmir.cz, zašle pořadateli zvukovou nahrávku v maximální délce 30 sec. (preferované formáty mp3, mp4, wav - 44,1-48 kHz, 16 bit) a v maximální velikosti 10 MB.

Každý soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí, aby byla jeho nahrávka, pokud bude vybrána, uložena do paměti sondy ExoMars, vyslána na povrch planety Mars a odvysílána zpět na Zemi s pomocí vědecké infrastruktury sondy. Za tímto účelem soutěžící odesláním zvukové nahrávky uděluje komukoliv souhlas užívat nadále nahrávku a všechny doprovodné texty v souladu s licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Nahrávka

Nahrávkami se rozumí libovolné hlasové, hudební či zvukové záznamy, pokud jsou vlastním dílem soutěžícího a neporušují práva třetích stran (neoprávněné užití duševního vlastnictví, existující obchodní značky či ochranné známky).

V případě, že vybraná nahrávka není původní (soutěžící není autorem nahrávky) nebo jiným způsobem porušuje práva třetích stran, nahrávka je ze soutěže vyřazena.

V případě shody soutěžních návrhů je platný ten návrh, který byl pořadateli doručen dříve.

Průběh soutěže a vyhodnocení

Po odeslání nahrávky do systému obdrží každý soutěžící e-mail, po jehož potvrzení bude nahrávka zveřejněna na stránkách soutěže.

Kdokoliv má právo na stránkách mars.vesmir.cz hlasovat ve prospěch libovolné nahrávky a zvýšit tak její šanci na výběr. Pro jednu skladbu smí každý majitel e-mailu hlasovat pouze jednou.

Ze všech nahrávek, jež budou k datu, hodině a minutě ukončení soutěže splňovat její pravidla vybere Pořadatel celkem 11 vítězných nahrávek, které umístí do paměti analyzátoru elektromagnetických vln na palubě přistávací plošiny sondy ExoMars. Hodnotícími kritérii budou srozumitelnost sdělení, jež poselství nese, důležitost, nápaditost a originalitu návrhu.

Soutěž bude vyhodnocena ihned po jejím ukončení. Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od ukončení soutěže. Pořadatel poté všechny vybrané nahrávky zveřejní na stránkách mars.vesmir.cz s možností výběru nahrávky, která bude z Marsu na Zemi odvysílána.

Všechny vítězné vzkazy budou zapsány do paměti sondy ExoMars a budou též zveřejněny na internetových stránkách mars.vesmir.cz. Autory vítězných návrhů Pořadatel v přiměřené lhůtě vyrozumí a informuje o dalším postupu projektu ExoMars.

O tom, která nahrávka bude z Marsu na Zemi odvysílána, rozhoduje počet hlasů, které nahrávka obdrží do okamžiku přistání sondy ExoMars na Marsu.

Složení poroty

Eva Zažímalová – rostlinná molekulární bioložka, věnující se metabolismu a molekulárním mechanismům rostlinných buněk. Je předsedkyní Akademie věd ČR, která sdružuje 54 veřejných výzkumných institucí, jejichž výzkumná témata pokrývají široké spektrum přírodních, technických, sociálních a humanitních věd.

David Parker – ředitel odboru lidského a robotického průzkumu vesmíru v Evropské kosmické agentuře. Je zodpovědný za evropskou účast ve vývoji infrastruktur vhodných pro lidské vesmírné posádky (jako je Mezinárodní kosmická stanice ISS) a za evropskou účast ve výzkumu Měsíce a Marsu.

Anatoly Petrukovich – zabývá se fyzikou kosmického plazmatu a je v současné době ředitelem Ústavu kosmických výzkumů Ruské akademie věd. Ústav kosmických výzkumů je zodpovědný za část vědecké aparatury programu ExoMars a koordinuje práce na vývoji přístrojů pro přistávací platformu ExoMars 2020.

Mark McCaughrean – hlavní poradce pro vědu a výzkum v Evropské kosmické agentuře. Je zodpovědný za zpřístupňoávání výsledků misí ESA vědecké komunitě a širší veřejnosti.

Simon Mawer – biolog a spisovatel. Jeho první román Chiméra (1989) vyhrál McKitterickovu cenu. Románem Mendelův trpaslík (1997) se zařadil mezi přední světové spisovatele a jeho román Provazochodkyně (2015) získal cenu Waltera Scotta v roce 2016. Jeho nejnovější román Pražské jaro (2018) je zasazen do období invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Jorge L. Vago - vědecký vedoucí projektu ExoMars, pracuje v technologickém centru Evropské kosmické agentury v Holandsku. Zprostředkovává kontakt Evropské kosmické agentury s vědeckými týmy zapojenými do mise ExoMars a koordinuje i další evropské aktivity zaměřené na výzkum Marsu.

François Raulin – profesor chemie a exobiologie na pařížské univerzitě UPEC. Zabývá se organickou chemií mimozemských prostředí (Titan, obří planety, komety a Mars). V rámci projektu ExoMars je spoluodpovědný za analyzátor organických molekul na robotickém vozítku.

Ondřej Santolík – vedoucí oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Vede výzkumný tým připravující vlnový analyzátor WAM (Wave analyzer module) pro přístroj MAIGRET (Martian ground electromagnetic tool), jež je součástí vědecké aparatury přistávací platformy ExoMars 2020.

Ostatní ustanovení

Soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele, podílející se bezprostředně na soutěži, ani jejich rodinní příslušníci.

U nahrávek řeči si pořadatel vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže nahrávky, jejichž zvuková část se neshoduje s textovým popisem v mateřském jazyku a angličtině. Pořadatel rovněž vyřadí nahrávky, které odporují dobrým mravům či zákonům České republiky.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo nevybrat vítěze soutěže. V případě, že žádný vítězný soutěžní návrh nebude vybrán, zápis do paměti sondy ExoMars nebude realizován.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, prodloužit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

Ochrana osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů poskytujete Vesmíru, s. r. o., IČO: 16191986, se sídlem: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce údajů“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, pro účel korespondence související s vyhodnocením soutěže a stát bydliště pro účely statistiky soutěže.

Tyto údaje jsme povinni uchovávat po dobu 10 let a nijak je dále nezpracováváme ani neposkytujeme třetí straně. Vaše osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to na adrese mars@vesmir.cz nebo písemně na adrese Vesmír, s. r. o., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Česká republika, Evropská unie. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávnění uchovávat údaje v zákonem stanoveném rozsahu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Strategy AV21

#CallFromMars