Evropský projekt zaměřený na minoritní obilniny

13. 7. 2017
 |  Vesmír 96, 449, 2017/7
komerční prezentace

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., koordinuje od září 2013 mezinárodní projekt „Zdravé minoritní obilniny“., který je financovaný Evropskou unií v rámci 7. rámcového programu. Na řešení projektu se podílí celkem šestnáct organizací z deseti evropských států. Mezi nimi jsou jak výzkumné organizace a vysoké školy, tak šlechtitelé, zemědělci a zpracovatelé obilovin z České republiky, Estonska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Řecka, Švýcarska, Turecka a Velké Británie.

Co jsou minoritní obilniny? V rámci Evropské unie jsou řazeny mezi minoritní obilniny druhy pěstované v současnosti na malých plochách. Náš projekt je konkrétně zaměřen na výzkum a zpracování žita, ovsa a pluchatých pšenic – špaldy, jednozrnky a dvouzrnky. Zdaleka se nejedná o plodiny, které by u evropských spotřebitelů byly neznámé, právě naopak. Ještě před šedesáti lety byly plochy oseté žitem a ovsem stejného rozsahu či větší než ty oseté pšenicí a ječmenem. Výše zmíněné obilniny jsou méně pěstovány především proto, že nedosahují tak vysokých výnosů jako např. pšenice či ječmen. Problémem je i nedostatek vhodných odrůd do různých podmínek Evropy. V druhé polovině minulého století se zájem šlechtitelů soustředil zejména na zvýšení výnosu u pšenice a ječmene a snížení stébla u pěstovaných odrůd. Také pěstitelské technologie využívaly nepoléhavé a na poli snadno technologicky zpracovatelné druhy obilnin. Tím se některé tradičně pěstované druhy dostaly do pozadí. K zajištění vysokého výnosu u moderních odrůd je potřeba vysokých vstupů hnojiv, pesticidů a energie. Navíc se v důsledku průmyslové zemědělské produkce a omezeného spektra pěstovaných plodin výrazně snížila biodiverzita, a to jak diverzita na úrovni genetické a druhové, tak zejména biodiverzita prostředí.

Náš projekt má jako hlavní cíl zlepšení a obohacení produkce minoritních obilnin v Evropě zvýšením jejich produktivity, odolnosti a kvality pro rozličné využití v návaznosti na změnu klimatu, rozšíření plochy jejich pěstování a oblastí využívání a zároveň nabídnout spotřebitelům širší spektrum z nich vyrobených potravin.

Projekt je rozdělen do dvanácti pracovních částí, které řeší následující cíle:

  • využití dostupných materiálů vybraných minoritních obilnin (špaldy, žita, ovsa, jednozrnky a dvouzrnky) a jejich planých příbuzných druhů jako potenciálních donorů vybraných vlastností využitelných ve šlechtění a identifikace částí chromozomů, které jsou odpovědné za kvalitu a rezistenci/toleranci k chorobám;
  • komplexní charakterizace fenotypu a genotypu, včetně identifikace duplicitních genotypů;
  • identifikace genotypů s nadějnými vlastnostmi pro zvýšení výnosu, rezistence k významným houbovým chorobám, zlepšení využitelnosti živin, kvality, vhodnosti pro technologické zpracování apod.;
  • optimalizace agrotechnických praktik pro různé klimatické oblasti Evropy na základě ověření v pokusných i provozních podmínkách, se zaměřením na využití organických hnojiv a moderních způsobů hospodaření;
  • sledování genotypové variability obsahu mikroživin, fenolických látek a antioxidačních vlastností, včetně hodnocení potenciálně škodlivých látek na základě biotestu s využitím lidských buněčných kultur;
  • získání nových znalostí v oblasti mlýnského a dalšího zpracování minoritních obilovin s cílem zajistit vysokou kvalitu finálních výrobků;
  • nalezení vhodného způsobu prosazování výrobků z minoritních obilovin na trhu; regionální odlišnosti v různých částech Evropy budou posouzeny za pomoci příkladových studií;
  • prezentace výsledků projektu ve spolupráci s místními zemědělci a zpracovatelskými podniky s cílem zvýšit zájem spotřebitelů o tyto výrobky;
  • šíření výsledků projektu mezi různé zájmové skupiny – jako jsou hospodařící zemědělci, šlechtitelé, potravináři, spotřebitelé, vědečtí pracovníci – s cílem rychlého a komplexního uplatnění výsledků projektu.

Aktuální informace o projektu a jeho výsledky naleznete na webových stránkách projektu www.healthyminorcereals.eu a můžete nás sledovat také na

Twitteru: https://twitter.com/MinorCereals_eu

Kontakt:

Dagmar Janovská, janovska@vurv.cz – koordinátorka projektu

Martina Eiseltová, eiseltova@vurv.cz – komunikace a diseminace

Výzkumný projekt č. 613609 je financován z prostředků

7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj EU.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně,

tel.: +420 233 022 111,

e-mail: cropscience@vurv.cz, www.vurv.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zemědělství

Doporučujeme

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 12. 2023
Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...
Plíživá globální hrozba

Plíživá globální hrozba

Helena Žemličková  |  4. 12. 2023
Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...
Na počátku byl popel 2

Na počátku byl popel 2

Marek Janáč, Miloslav Devetter  |  4. 12. 2023
Po loňském požáru Národního parku České Švýcarsko jsme v Pravčickém dolu odebrali vzorek půdy (viz Vesmír 101, 760, 2022/12). Začal tak projekt,...