Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Podpora revitalizací vodních toků, realizace tůní, mokřadů a malých vodních nádrží
6. 10. 2016
 |  Vesmír 95, 583, 2016/10
komerční prezentace

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Podporovaná opatření:

  • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží);
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých), odstranění dřívějších nevhodných úprav, zakládání nových břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě;
  • obnova říčních ramen v nivě vodního toku;
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy.

Na podporu uvedených opatření jsou prozatím vyčleněny cca 2 mld. Kč.

Široký okruh žadatelů, zejména obce a města, kraje, organizační složky státu a další vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Výše podpory: 80 % (v případě malých vodních nádrží 50 %).

Podávání žádostí se řídí výzvami zveřejňovanými na www.opzp.cz.

Konzultace a dotazy:

AOPK ČR (www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty)

http://www.dotace.nature.cz

Příklad dobré praxe: Revitalizace Stropnice

Říčka Stropnice byla napřímena v osmdesátých letech 20. století jako takzvaná náhradní rekultivace za zábor půdy při stavbě JE Temelín. Šest kilometrů koryta bylo opevněno tvárnicemi. Revitalizaci toku iniciovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Předcházela jí komplexní pozemková úprava.

V roce 2014 byla dokončena I. etapa projektu v délce 3,41 km. Nové, relativně mělké, tvarově členité koryto nemá opevnění a komunikuje s okolní nivou. Bylo vybudováno 8 bočních lagun a do koryta bylo místy vloženo mrtvé dřevo. Vysazeno bylo 370 vrb a olší a 700 keřů střemchy. Při povodni se voda může rozlévat do okolní nivy, a tím se zpomalí povodňová vlna. Revitalizace řeky tak pomůže obcím níže po toku.

Zdroj financování:

Operační program Životní prostředí 2007–2013

Investor: Povodí Vltavy, s. p.

Ralizace: 2013–2014

Náklady: 9,8 milionu Kč

 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné