Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Podpora revitalizací vodních toků, realizace tůní, mokřadů a malých vodních nádrží
6. 10. 2016
 |  Vesmír 95, 583, 2016/10
komerční prezentace

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

Podporovaná opatření:

  • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží);
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých), odstranění dřívějších nevhodných úprav, zakládání nových břehových porostů podél toku i v přilehlé nivě;
  • obnova říčních ramen v nivě vodního toku;
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy.

Na podporu uvedených opatření jsou prozatím vyčleněny cca 2 mld. Kč.

Široký okruh žadatelů, zejména obce a města, kraje, organizační složky státu a další vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Výše podpory: 80 % (v případě malých vodních nádrží 50 %).

Podávání žádostí se řídí výzvami zveřejňovanými na www.opzp.cz.

Konzultace a dotazy:

dotazy-PO4@nature.cz

AOPK ČR (www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty)

http://www.dotace.nature.cz

Příklad dobré praxe: Revitalizace Stropnice

Říčka Stropnice byla napřímena v osmdesátých letech 20. století jako takzvaná náhradní rekultivace za zábor půdy při stavbě JE Temelín. Šest kilometrů koryta bylo opevněno tvárnicemi. Revitalizaci toku iniciovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Předcházela jí komplexní pozemková úprava.

V roce 2014 byla dokončena I. etapa projektu v délce 3,41 km. Nové, relativně mělké, tvarově členité koryto nemá opevnění a komunikuje s okolní nivou. Bylo vybudováno 8 bočních lagun a do koryta bylo místy vloženo mrtvé dřevo. Vysazeno bylo 370 vrb a olší a 700 keřů střemchy. Při povodni se voda může rozlévat do okolní nivy, a tím se zpomalí povodňová vlna. Revitalizace řeky tak pomůže obcím níže po toku.

Zdroj financování:

Operační program Životní prostředí 2007–2013

Investor: Povodí Vltavy, s. p.

Ralizace: 2013–2014

Náklady: 9,8 milionu Kč

 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné