Aktuální číslo:

2023/6

Téma měsíce:

Signál a šum

Obálka čísla

O projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“

 |  3. 9. 2015
 |  Vesmír 94, 514, 2015/9
komerční prezentace

„Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“ je jedním z nejvýznamnějších výzkumných projektů, které se v současnosti zabývají ložiskověgeologickou problematikou na území České republiky. Výzkum je orientován převážně na studium tzv. evropských kritických surovin. Na řešení projektu se podílejí nejen špičková vědeckovýzkumná pracoviště Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a České geologické služby v Praze, ale i další významní průmysloví partneři.

Oproti jiným regionům sahá historie evropské těžby daleko do minulosti a evropské surovinové zdroje tak byly využívány po řadu staletí. Větší část bohatých a dostupných evropských nerostných zdrojů, zejména pak rud, byla vyčerpána již v minulosti. V poslední dekádě 20. století, v souvislosti s rozvíjející se těžbou na ložiskách tzv. třetího světa, začal poměrně dlouhodobý a razantní pokles světových cen některých nerostných komodit, zejména pak rud a kovů, ale i některých dalších nerostných surovin. Během poměrně krátké doby přestala být velká část zbylých činných evropských dolů na tyto suroviny konkurenceschopná a docházelo k jejich postupnému uzavírání. Výsledkem toho procesu bylo upřednostnění dovozu surovin z neevropských teritorií před využíváním vlastních domácích zdrojů. To postupně vedlo k téměř úplné závislosti většiny evropských zemí na dovozu většiny rud, paliv i některých nerud. Pro zajištění klíčových surovin pro EU je nově největší důraz kladen na surovinovou a energetickou bezpečnost, aktivní surovinovou diplomacii, maximální možnou míru využívání domácích (evropských) zdrojů s důrazem na podporu recyklace a vyšší využívání druhotných zdrojů. Tyto skutečnosti, spolu s dalšími faktory, zejména silným akcentem na ochranu životního prostředí, zásadně ovlivnily surovinové strategie. Vyvrcholením těchto aktivit se stala iniciativa komisaře Güntera Verheugena „The Raw Materials Initiative – Meeting our critical needs for growth and jobs in Europe“ (COM 699/2008) (Sine 2008).

Tento dokument mj. vyčlenil tzv. kritické suroviny (Critical Raw Materials, dále CRM). Seznam těchto kritických surovin byl přijat v komuniké COM(2011) 25 (Sine 2011) a zahrnuje následující komodity: antimon, beryllium, kobalt, gallium, germanium, hořčík, indium, niob, tantal a wolfram, kovy skupiny platiny (tato skupina zahrnuje palladium, platinum, rhodium, ruthenium, iridium a osmium), dále kovy vzácných zemin (tato skupina zahrnuje sedmnáct kovů podobných vlastností; patří do ní skandium, lanthan, cer, praseodym, neodym, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, erbium, yttrium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutecium), fluorit a grafit. V roce 2013 (Sine 2014) byl seznam rozšířen o následující suroviny: chrom, kovový křemík, boráty, fosfáty, magnezit a koksovatelné uhlí. Naopak ze seznamu kritických materiálů byl vyřazen tantal, a to z důvodů snížení rizika dostupnosti.

Většina výše jmenovaných kritických surovin představuje důležité materiálové komponenty pro špičkové technologie nejširšího použití v elektronice a elektrotechnice, leteckém a automobilovém průmyslu, moderním hutnictví, klasické, jaderné i alternativní energetice, ve vojenské a kosmické technice, chemickém, sklářském a keramickém průmyslu, ale i v zemědělství a lékařství.

Obdobně jako jiné evropské země i Česká republika podporuje aplikovaný výzkum v problematice kritických materiálů, a to prostřednictvím Technologické agentury ČR. V r. 2014 bylo zahájeno řešení mimořádně rozsáhlého šestiletého projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“. Je zaměřen na studium kritických materiálů, včetně vytipování vhodných zdrojů nerostných surovin na území ČR, a na formulaci návrhu možného efektivního a šetrného způsobu jejich případné těžby a úpravy. Hlavním příjemcem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Dalšími spolupříjemci jsou Česká geologická služba, DIAMO, s. p., RPS Ostrava, a. s., Sedlecký kaolin, a. s., a Watrad, spol. s r. o.

Řešení projektu je rozděleno do sedmi základních tematických okruhů:

(1) shromáždění a vyhodnocení současných znalostí v dané problematice,

(2) detailní mineralogické a chemicko-analytické studium dostupného materiálu,

(3) převedení vybraných ložisek do digitálních modelů,

(4) analýza stávajících právních norem vztahující se k těžbě a úpravě nerostných surovin,

(5) návrh vhodné dobývací metody pro hlubinné a povrchové dobývání u vytipovaných ložisek,

(6) návrh optimální technologie úpravy a získávání užitkových složek,

(7) ekonomické zdůvodnění významu ložisek konkrétních nerostných komodit pro ČR.

Předmětem řešení je území celé ČR, které bylo rozděleno do 4 zájmových oblastí. Hranice vymezených zájmových oblastí generálně respektují regionálně geologické jednotky. V současné době je detailně zpracovávána první oblast, která zahrnuje tyto geologické jednotky nebo jejich části: východní a střední část sasko-durynské oblasti, východní část sokolovské pánve, severočeskou pánev, vulkanické komplexy oherského riftu a severozápadní okraj české křídové pánve.

Poděkování: Práce jsou součástí projektu TA ČR „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“ TE0200029.

Literatura

Sine (2008): Communication on the Raw Materials Initiative „Meeting our critical needs for growth and jobs in Europe“ – COM(2008) 699 final – (ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/documents).

Sine (2011): Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Tackling the challenges in commodity markets and on raw materials. – (COM(2011) 25 final) – (ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/documents, ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/index_en.htm).

Sine (2014): Report on critical raw materials for the EU – (ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/crm-report-on-critical-raw-materials_en.pdf).

Česká geologická služba,

Geologická 6, 152 00 Praha 5;

e-mail: michal.ponavic@geology.cz,

tel.: 251085348

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorech

Jan Pašava

Zdeněk Venera

Doporučujeme

Včely chodí do tanečních

Včely chodí do tanečních

Kateřina Bezányiová  |  29. 5. 2023
Dělnice včely medonosné (Apis mellifera) umějí svým kolegyním v úlu sdělit, kde se nachází zdroj potravy, za kterým by se měly jako rekrutky...
Signál a šum ve fyzice částic

Signál a šum ve fyzice částic

Tomáš Davídek  |  29. 5. 2023
Ve vědách je šum – na rozdíl od české státní hymny – nežádoucím jevem provázejícím každé měření. Není to však jediná obtíž, s níž se musí...
Zvuk a jeho kvality

Zvuk a jeho kvality uzamčeno

Většina z nás žije celý život obklopena zvukem. Někdy by se chtělo říci hlukem, ale je zřejmé, že některé zvuky jsou pro nás žádoucí, ba i...