mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Mlha jako zdroj podzemní vody na ostrově Madeira

 |  7. 6. 2012
 |  Vesmír 91, 340, 2012/6

V některých oblastech světa je podzemní voda hlavním nebo i jediným zdrojem vody pro lidi i ekosystémy. Příkladem jsou poušť Atacama na severu Chile a poušť Namib na pobřeží Namibie. Jsou zde jen minimální srážky, a tak důležitou složku ve vodní bilanci hraje kondenzace vody z mlhy na povrchu místní vegetace. Další oblasti, kde kondenzace z mlhy může hrát důležitou roli, jsou vulkanické ostrovy v Havajském souostroví nebo Madeira.

Madeira je vulkanický ostrov zhruba 600 km jihozápadně od Portugalska a má rozlohu okolo 750 km2. Je hlavním ostrovem souostroví stejného jména s nejvyšší horou Pico Ruivo o výšce 1861 m (obr. 1). Jeho severní svahy tvoří bariéru pro pasátové větry přicházející ze severovýchodu. To má za následek pásmo mlh na severní návětrné straně v nadmořské výšce mezi 800 a 1600 metry (obr. 2).

Severní strana ostrova je z velké části pokrytá původním vavřínovým porostem nazývaným Laurisilva. Typická vegetace zahrnuje stromy jako vavřín azorský (Laurus azorica) a keře jako vřesovec stromovitý (Erica arborea). Při kontaktu mlhy s vegetací dochází k zachycení (intercepci) a kondenzaci vodních kapek, které pak stékají po vegetaci a infiltrují do půdy. Severní návětrná strana ostrova je tak mnohem vlhčí než jižní strana, která je ale intenzivně zemědělsky využívána a vyrábí se zde i známé víno madeira. Protože se na jihu vody nedostává, je voda ze severu převáděna na jih systémem kanálů, které se na Madeiře nazývají levady. Mnohé z levad jsou velmi náročnými inženýrskými díly a jsou často vytesány ve strmých skalních stěnách. Vede podél nich mnoho známých turistických stezek jako třeba Levada do Caldeirão Verde (obr. 3), která začíná blízko městečka Santana na severu ostrova.

Vedle přímého odchytávání srážek je na Madeiře hlavním vodním zdrojem podzemní voda. Proto je důležité posoudit podíl vody z mlhy na doplňování podzemní vody. Je známo, že hodnoty koeficientu delta (viz rámeček) izotopů deuteria (δD) a kyslíku-18 (δ18O) jsou ve srážkách se vzrůstající nadmořskou výškou zápornější. Souvisí to s poklesem teploty s výškou, kdy dochází ke kondenzaci vody, do které přednostně přecházejí těžší izotopy D a 18O. Zbývající pára v mracích a tím i kondenzovatelná voda jsou pak s přibývající výškou o tyto izotopy ochuzené.

Při výzkumu na Madeiře byly vzorkovány a analyzovány jak přímé srážky, tak i voda, která kondenzovala na vegetaci na severních svazích ostrova. Izotopové hodnoty pro oba tyto potenciální zdroje podzemní vody byly porovnány s hodnotami pro podzemní vodu jímanou z pramenů a vrtů. Vývěry podzemní vody jsou často vázány na zlomové linie, kontakty mezi lávovými proudy a na jejich zvětralé povrchy.

Bylo zjištěno, že nejzápornější izotopové hodnoty mají srážky, kdežto izotopové hodnoty pro vodu, která kondenzovala z mlhy na vegetaci, mají hodnoty mnohem pozitivnější. Je to způsobeno tím, že voda ve srážkách kondenzovala ve větší výšce nad povrchem na rozdíl od vody z mlhy, která kondenzovala téměř přímo na místě odběru na vegetaci rostoucí na povrchu terénu. Podzemní voda pak má hodnoty mezi těmito dvěma koncovými členy, ale je blíže k hodnotám typickým pro kondenzaci z mlhy.

To dokazuje, že doplňování podzemní vody vodou kondenzovanou z mlhy na místní vegetaci hraje důležitou roli ve vodní bilanci ostrova. Změny ve vegetačním pokryvu tedy mohou dotaci podzemních vod ovlivnit. To může být způsobeno třeba lesními požáry, které jsou na Madeiře poměrně časté.

IZOTOPOVÁ DELTA-NOTACE:

Protože koncentrace těžkých izotopů jako D a 18O má velmi nízké hodnoty, používá se k jejich vyjádření místo absolutních čísel koeficient, který porovnává relativní koncentraci těžkého izotopu ve zkoumaném vzorku a v mezinárodním standardu SMOW (standard mean ocean water), tedy v mořské vodě. Výsledky se uvádějí v promile (‰). Pokud je tedy např. hodnota δ18O rovna 0 ‰, má vzorek koncentraci izotopu 18O stejnou jako mořská voda. Pokud má vzorek tuto hodnotu negativní, je v porovnání s mořskou vodou o těžký izotop 18O ochuzen a naopak.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Ondřej Šráček

Prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D., vystudoval geologii na VŠB Ostrava a hydrogeologii a environmentální geochemii na University of Waterloo a Université Laval v Kanadě, učí na univerzitách UP Olomouc a PUC v Rio de Janeiru, je členem arzenového výzkumného týmu na Royal Institute of Technology ve Stockholmu a podílel se mj. na projektech v Argentině, Bangladéši, Mexiku, Tchaj-wanu a Zambii.
Šráček Ondřej

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...