Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů

Projekt č. TA01020592
6. 12. 2012
 |  Vesmír 91, 690, 2012/12
komerční prezentace

Napouštění jezera Most začalo 24. 10. 2008 a předpokládá se, že skončí r. 2013. Cílem řešeného projektu č. TA01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů s finanční podporou TA ČR je stanovení vlivu jezera na mikroklima (meteorologická část), na kvalitu ovzduší a okolí jezera, sledování ekosystému jezera a jeho litorální zóny a pedologické hodnocení zemin v oblasti jezera. Na řešení se podílí kromě Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. ještě Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s., Most a Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., v Praze.

Na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí n. L. se zabýváme zejména hydrobiologickým, botanickým a zoologickým sledováním ekosystému jezera a jeho okolí. Rekultivovaná plocha leží v místě bývalého povrchového dolu Ležáky, který byl otevřen v místě starého města Mostu. K výsadbě byly použity především listnaté dřeviny s podsevem travinobylinné směsi. Malá část území byla ponechána sukcesi. Jeví se jako druhově bohatá a botanicky zajímavá, přestože na území jezera Most ani v jeho blízkém okolí neexistují přirozená či přírodě blízká stanoviště, z nichž by se mohly šířit diaspory příslušných rostlin.

V okolí jezera Most byl proveden floristický průzkum zaměřený na regionálně významné typy stanovišť, zejména mokřady, čedičové cesty a zasolené plochy. Kromě toho byla sledována vegetace a získány vegetační snímky, a to nejen v okolí jezera, ale i na mokřadech u sousedních vodních ploch vzniklých důlní činností (př. jezero Milada, vodní plochy u Vysoké Pece ap.). K zajímavým nálezům patří vzácnější mokřadní druhy, které rostou převážně na drobných mokřadech mimo jezero. Jde např. o skřípinec Tabernemontánův (Schoenoplectus tabernemontani), bahničku bradavkatou (Eleocharis mamillata) a orobinec sítinovitý (Typha laxmannii). Jak stoupala vodní hladina, některé drobné vodní plochy a jezera se propojily, a proto dochází k rozvoji vodních makrofyt a břehové vegetace.

Druhově bohaté jsou i plochy s ruderálními druhy, které jsou v současnosti na počátku sukcese. K dominantním druhům patří lebeda rozkladitá (Atriplex patula), merlík bílý (Chenopodium album agg.), mrkev obecná (Daucus carota) či komonice bílá (Melilotus alba).

Ke specifikům Podkrušnohoří patří slanomilná vegetace, k níž můžeme zařadit ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), zblochanec oddálený (Puccinellia distans), ostřici žitnou (Carex secalina) a kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus). Celkem bylo zjištěno 350 druhů cévnatých rostlin.

K biologickým ukazatelům hodnocení jakosti ekologického stavu jezera patří fytoplankton, makrofyta a bentos, fauna bezobratlých bentických organismů a fauna ryb. Každý měsíc jsou prováděny hlubinné odběry vzorků vody odběrákem Van Dorna (SIG-ENT) z lodi, na místě je Secchiho deskou měřena průhlednost a barva vody. U odebraných vzorků volné vody a stěrů je stanoven mikroskopický obraz, zjišťuje se hodnota saprobního indexu; u hlubinných odběrů také koncentrace chlorofylu-a. Početné jsou oportunistické druhy obrněnek (Peridinium, Ceratium), známé z jezer a nádrží oligotrofního typu. V planktonu se vyskytují další indikátory oligosaprobního stupně, např. rozsivky Tabellaria flocculosa (Bacillariophyceae), zlaté řasy rodu Dinobryon (Chrysophyceae) ap.

Dalšími organismy jsou typičtí indikátoři beta-mezosaprobního stupně – rozsivky Synedra acus, zelené řasy rodů Eudorina, Monoraphidium, Pandorina, stopkatí nálevníci rodu Vorticella, vířníci, korýši (perloočky a klanonožci). Výskyt sinic na lokalitě je minimální a taktéž nebyly zjištěny závadné organismy. Současný stav lokality poukazuje na velmi dobrou kvalitu vody a její možné využití pro rekreační a případně i vodárenské účely.

Vodní ptáci představují důležitou skupinu živočichů využívanou k indikaci významných mokřadních ekosystémů a zhodnocení jejich celkového stavu. Zoologická část projektu je proto věnována průzkumu ornitofauny jezera i přilehlých rekultivovaných ploch s cílem vyhodnotit hnízdní a potravní vazby zjištěných druhů na jednotlivé typy stanovišť. V rámci projektu jsou prováděna pravidelná sledování ptáků v průběhu celého roku, a to alespoň jednou za měsíc (častěji v době hnízdění). Zaznamenávány jsou všechny druhy ptáků, vázané na vodní a bažinné biotopy jezera i jeho okolní rekultivované plochy. Celkem bylo na sledovaném územní zjištěno 133 druhů ptáků. Dle prováděcí Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k Zákonu ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je z tohoto počtu 59 druhů zařazeno mezi zvláště chráněné druhy živočichů (12 v kategorii kriticky ohrožených, 28 v kategorii silně ohrožených a 19 v kategorii ohrožených).

Z hlediska kvality a charakteru vody a vodního prostředí, představuje jezero v současné době atraktivní lokalitu především pro rybožravé ptáky. Příkladem může být poměrně početný kormorán velký (Phalacrocorax carbo), různé druhy potápek, racků ap. v hnízdním i mimohnízdním období. Okolní rekultivované plochy, s různým stupněm zamokření, od drobných mokřadů, vlhkých rákosin až po velmi suché kamenité výhřevné plochy s absencí vegetace, jsou přitažlivé i pro ptáky bez vazby na vodní prostředí. Je to například konipas luční (Motacilla flava), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a černohlavý (S. torquata), linduška úhorní (Anthus campestris) nebo bělořit šedý (Oenanthe oenanthe).

V rámci zoologické části je rovněž sledována diverzita některých skupin bezobratlých živočichů vybraných biotopů jezera a jeho okolí.

Technologická agentura České republiky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné