Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Výzkumné centrum v západočeském regionu

Vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni Nové technologie
8. 10. 2010
 |  Vesmír 89, 623, 2010/10
komerční prezentace

Nové technologie – Výzkumné centrum (NTC) vzniklo v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT ČR nazvaného „Výzkumná centra“ jako centrum aplikovaného výzkumu – podprogram B pod označením LN00B084, současně bylo též konstituováno akademickým senátem jako vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni. Činnost zahájilo 3. 7. 2000 a letos tedy slaví 10 let úspěšné existence. Zabývá se aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů. NTC klade důraz na soustředění duševní i materiální výzkumné kapacity na rozvoj nových technologií. Mimo jiné pořádá odborné semináře, kurzy a školení, mnohé z nich jsou orientovány též na širokou veřejnost. Snahou NTC je rovněž motivovat studenty pro práci v oboru (kupříkladu i krátkodobými brigádami).

Mezi klíčové kompetence NTC lze zařadit počítačové modelování systémů s respektováním struktury vedoucí na silně nelineární a sdružené úlohy, výzkum chování materiálů a diagnostiku jejich charakteristických vlastností s cílem predikce jejich chování. Mezi novými klíčovými aktivitami dominují výzkum, chování a tvorba nových materiálů (materiály na bázi křemíku, polymerní struktury, kompozity, tenkovrstvé materiály) a jejich využití ve fotovoltaice, mikrosystémové technice, stavebnictví, strojírenství a energetice, obnovitelné zdroje energie a čistota ovzduší.

NTC spolupracuje s komerčními subjekty formou projektů podporovaných EU, MŠMT a MPO, konkrétní potřeby komerčních subjektů řeší formou zakázek. Významnými průmyslovými partnery NTC je cca 50 subjektů v České republice. Mezi nejvýznamnější výzkumné partnery patří ústavy Akademie věd ČR, MFF UK, VŠCHT atd. Významnou vazbu na zahraniční pracoviště NTC získalo a nadále získává řešením projektů 6. a 7. rámcového programu Evropské komise, na jejichž základě NTC řešilo či stále řeší v 6. rámcovém programu tři projekty, z nichž jeden je zaměřen na materiálovou analýzu, dva na bezpečnost v dopravě, jeden projekt v 7. rámcovém programu je pak zaměřen na biomechaniku. NTC je členem Technologické platformy strojírenství a spolupráce s výzkumnými pracovišti i průmyslovými podniky bude ještě výrazně posílena projektem CENTEM (Centrum nových technologií a materiálů) podporovaným strukturálními fondy EU operačního programu VaVpI, který bude NTC v letech 2010–2014 řešit.

NTC dále spolupracuje s mnoha renomovanými výzkumnými institucemi a VŠ v zahraničí, zejména v oblastech fotovoltaických aplikací, laserových technologií a polymerních kompozitů.

Kromě spolupráce v rámci projektové a komerční činnosti nabízí NTC i expertní činnost externím zájemcům. Jde zejména o

  • modelování technických systémů při rychlých dynamických jevech a extrémním zatěžování,
  • měření stacionárních i přechodných stavů systémů,
  • tvorbu algoritmů na míru,
  • modelování materiálů se složitou vnitřní strukturou, o měření teplotních polí kontaktními i bezkontaktními metodami,
  • měření tepelných a optických vlastností materiálů, zbytkových napětí v materiálech, návrhy laserových technologických systémů pro značení, obrábění, svařování a tepelné zpracování materiálů,
  • technologie výroby polymerních a geopolymerních kompozitů a hybridních materiálů využitelných ve strojírenství a stavebnictví,
  • termickou analýzu metodami DSC, TGA, DMA a TMA,
  • měření teplotně závislých viskoelastických vlastností kompozitů, teplotní degradace polymerních materiálů a měření termokinetických parametrů reaktoplastických matric,
  • mikroskopické, spektrální a difrakční diagnostické techniky a nanoindentační a tribologické měření.

Vizí NTC do roku 2015 je stát se významným pracovištěm uznávaným v celém evropském prostoru v oblasti výzkumu a vývoje zejména neželezných materiálů.

NTC – Váš partner

pro výzkum, vývoj a inovace v průmyslových aplikacích

http://www.zcu.cz/ntc

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné