Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989

The Economy and the Environment in the Czech Republic after 1989
7. 5. 2009
 |  Vesmír 88, 328, 2009/5
komerční prezentace

Komplexní pohled na vývoj našeho hospodářství od „sametové revoluce“ do současnosti a jeho vliv na životní prostřed nabízí obsáhlá publikace Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989, kterou vydala CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Kniha se zaměřuje na vývoj interakce jednotlivých hospodářských sektorů a jejich environmentálních vlivů v České republice v letech 1990–2007. Je tak volným pokračováním publikace Životní prostředí v České republice 1989–2004 (The Environment in the Czech Republic 1989–2004).

Není třeba zdůrazňovat, že ekonomický i společenský vývoj v tomto období byl velmi dynamický a změny, ke kterým docházelo, byly v mnoha ohledech zásadní. S tímto vývojem byl spjat i měnící se charakter environmentálních problémů. Zatímco před více než 15 lety mohli občané jen stěží ovlivnit katastrofální stav životního prostředí, kdy většinu znečištění způsobovaly velké průmyslové podniky a těžba surovin, dnes je přístup každého z nás k těmto otázkám významnější. Technologický rozvoj umožnil pokles měrného znečištění (na jednotku produkce), současný růst HDP však působil protichůdně, neboť nároky společnosti na materiály a energie stoupaly.

Výsledkem uvedených trendů byl na jedné straně radikální pokles znečišťování z průmyslového sektoru, např. emise oxidu siřičitého poklesly od roku 1989 na přibližně desetinu tehdejšího stavu, a s tím spojené zlepšování kvality ovzduší a vod na straně druhé. Objevily se však i nové problémy, jako jsou: nárůst zátěží životního prostředí ze silniční dopravy, zejména pokud jde o emise do ovzduší a hluk; stagnující a v poslední době i stoupající emise skleníkových plynů přinášejících riziko globálních klimatických změn; změny ve struktuře krajiny, způsobené rozsáhlou rezidenční i komerční výstavbou a také s tím spojenou dopravní infrastrukturou.

Energetika prošla od roku 1990 zásadními změnami spojenými se snižováním vlivu na životní prostředí. Oproti roku 1990 poklesly emise SO2 na 12 %, tuhých znečišťujících látek (TZL) na 7 %, NOX na 30,8 % a CO2 na 74,1 %, ale i přesto svými emisemi významně ovlivňuje životní prostředí. Na celkových emisích SO2 se energetika podílí 63 %, na emisích NOX pak 31,5 % (více má doprava – 33,7 %).

Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ) byla do roku 1989 vysoká kvůli energeticky náročné průmyslové výrobě. Od roku 1990 začala tato spotřeba klesat, ale v roce 2000 se trend opět obrátil. Například v roce 2004 byla na úrovni 86,5 % roku 1990 a dále mírně rostla na 87 % v roce 2006, tj. na hodnotu konečné spotřeby 1133 PJ.

Měnila se i struktura PEZ. Vliv na strukturu PEZ měl rozvoj silniční a letecké dopravy, který způsobil nárůst podílu spotřebovaných kapalných paliv v dopravě z 10 % na 22 %. Plynofikace menších zdrojů tepla v devadesátých letech vedla k nárůstu podílu zemního plynu na PE Z z 10 % na 17,6 %. Vzrostl podíl prvotního tepla tak, že v roce 2005 dosahoval 12,6 % primárních energetických zdrojů. Současně se zvyšuje význam obnovitelných zdrojů energie ve struktuře PE Z. V roce 2006 činil podíl OZE na spotřebě PE Z 4,4 %.

Obecně lze konstatovat, že úloha obnovitelných zdrojů energie (OZE) aktuálně vzrůstá. V posledních 10 letech nastal nejvyšší poměrný nárůst výroby elektřiny z OZE v kategorii využití biomasy (nárůst o 142 %) a u elektrické energie pocházející z vodních elektráren (o 43 %). Zvyšování podílu energie produkované z OZE je důležitým nástrojem minimalizace negativních vlivů energetiky na životní prostředí.

Těžba nerostných surovin souvisí s využitím surovin v navazujících odvětvích – v průmyslu, energetice, stavebnictví. Strukturální změny v národním hospodářství znamenaly pokles těžeb většiny surovin o 20–50 %. Omezení těžeb řady ložisek mělo pozitivní vliv na krajinu a přírodu. Riziko však představují toxické kovy a kyselé důlní vody ze starých rudních důlních děl uvolňované do prostředí.

Zpracovatelský průmysl je z odvětvového hlediska jedním z významných znečišťovatelů životního prostředí. Strukturální změny v průmyslu byly realizovány ve prospěch výrob s nižší energetickou a emisní náročností. Zlepšování stavu životního prostředí z konce 20. století jako příspěvek ekologizace průmyslu pokračuje po roce 2000 pozvolnějším tempem. Vzestupný trend průmyslové produkce především v chemickém a restrukturalizovaném hutním průmyslu znamená i mírný vzestup některých emisí znečišťujících látek (NOX,PM10) a emisí skleníkových plynů. Jako nadějně profilující odvětví se jeví recyklace druhotných surovin.

Po roce 1990 došlo k výraznému reálnému poklesu stavební výroby. K oživení sektoru dochází v letech 1994–1996 a po období poklesu v letech 1997–1999 stavebnictví trvale, i když s mírnými výkyvy, roste. Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí musí být podle EN IS O 14040 komplexní, zahrnující celý životní cyklus materiálů. V současné době se objevuje stále větší snaha eliminovat negativní dopady na životní prostředí např. využíváním recyklovaných a obnovitelných materiálů, snižováním nákladů na vytápění kvalitním zateplováním staveb, modernizacemi a rekonstrukcemi. Jsou postupně zpřísňovány normy stanovující spotřebu energií v nových stavbách.

Objemy osobní dopravy v letech 1989–2006 se trvale zvyšovaly (asi o 33 %), zejména v důsledku dynamického růstu letecké a individuální automobilové dopravy, kdy nárůst výkonů automobilové dopravy vzrostl téměř na dvojnásobek (o 83 % na zhruba 70 miliard osobokilometrů). Celkové objemy nákladní dopravy od roku 1989 stagnovaly, zřetelně se však měnila skladba přepravovaného zboží a s tím i struktura nákladní dopravy (přechod od železniční a vodní k silniční). Doprava se postupně stala, s poklesem znečištění z velkých průmyslových subjektů, v mnoha ohledech rozhodujícím činitelem ovlivňujícím kvalitu ovzduší.

V r. 2006 více jak 90 % emisí z dopravy pocházelo ze silniční dopravy. Podíl dopravy na celkovém znečišťování ovzduší kromě olova stoupal. Absolutní objem emisí CO, NOX, VOC a SO2 z dopravy poklesl o 30–80 %.

Stoupají však emise skleníkových plynůprašných částic. Emise CO2 z dopravy se od roku 1990 téměř zdvojnásobily, ještě více rostly emise N2O (asi o 150 %). Nárůst podílu dopravy na celkových emisích skleníkových plynů se zvýšil z cca 5 % v roce 1990 na 13 % v roce 2006. Většinu emisí skleníkových plynů produkují osobní automobily (zhruba 55 % CO2 a 65 % N2O).

Po roce 1989 v důsledku transformace zemědělství a rozsáhlých restitucí zemědělského majetku zaznamenala velký pokles zemědělská výroba (v období 1990–2006 o 34 %). Objevil se dříve neznámý problém neobdělávané zemědělské půdy, který vede k snížení biodiverzity. Pokles živočišné výroby se ale příznivě odráží ve snížení emisí amoniaku.

Aplikace průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin od roku 1990 významně poklesla (v současnosti se opět jejich spotřeba pozvolna zvyšuje).

Změnila se struktura zemědělského půdního fondu – zvýšila se rozloha luk a pastvin (na úkor orné půdy), jejíž plocha je využitelná pro ekologické zemědělství, které se především díky dotacím příznivě rozvíjí, největší rozmach zaznamenalo v letech 1998–2001.

Vzrostl pozitivní vliv lesního hospodářství na životní prostředí. Zvyšovala se lesnatost a přirozená obnova lesů. Zlepšovala se i druhová skladba lesů – zejména se zvyšoval podíl listnatých dřevin na obnovovaných lesních porostech. Těžba dřeva rostla, ale s výjimkou roků 2006 a 2007 nepřevyšovala přirozený přírůstek dřeva a nebyly nadměrně přetěžovány lesy. Nepříznivě je třeba hodnotit především zhoršený zdravotní stav lesů, jehož ukazatelem je zvyšující se míra defoliace (odlistění) většiny lesů, i přes výrazné snížení jejich imisní zátěže.

vodního hospodářství významný pokles odebíraných vod jednotlivými sektory po roce 1990 naznačuje hospodárnější využití s pozitivním dopadem na životní prostředí. Pokrok v zásobování pitnou vodou je charakterizován zvyšujícím se počtem obyvatel napojených na veřejné vodovody a kvalitou dodávané vody. Snižuje se spotřeba vody na obyvatele, avšak stále je vysoké procento ztrát pitné vody v rozvodech.

V období 1990–2006 dochází k snížení znečištění vodních toků z bodových zdrojů, dosažené výstavbou a modernizací čistíren zkvalitněním čištění odpadních vod a také poklesem výroby a restrukturalizací průmyslu. V současné době je čištěno již 94 % odpadních vod svedených do kanalizace. Změnou managementu vody v krajině, zejména revitalizací říčních systémů, se snižuje riziko povodní a zároveň je podporováno delší zdržení vody v krajině v obdobích sucha.

V oblasti nakládání s odpady jsou data o produkci odpadů podle dnešních požadavků sbírána až od roku 1998. Vývojová řada je ovlivněna změnami v metodice, od roku 2002 se používá metodika jednotná. V letech 2002–2004 produkce odpadu stoupá, po roce 2005 je naopak vykazován významný pokles produkce odpadu i přes ekonomický růst. Produkce komunálních odpadů se po roce 2001 stabilizuje a skladba komunálních odpadů závisí na typu zástavby.

Přijetím zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech dochází po roce 2001 k růstu počtu a kapacity recyklačních zařízení. V materiálovém využití odpadů z obalů patří ČR mezi přední země EU a podílem materiálově využitých odpadů se řadí mezi ekonomicky vyspělé země. Avšak u celkového využití odpadů z obalů se pohybujeme mírně pod průměrem EU , což je dáno nízkou mírou energetického využití odpadů.

I v rámci obchodní politiky se začaly prosazovat požadavky s ohledem na životní prostředí. Mluvíme o ekologizaci obchodu při uplatnění dobrovolných a povinných nástrojů. Mezi dobrovolné nástroje patří především ekoznačení výrobků, u kterých byl negativní vliv na životní prostředí omezen. Hlavním povinným nástrojem je energetické štítkování, kterým se stanovuje energetická náročnost výrobků a které má vést spotřebitele k nákupům energeticky úsporných spotřebičů. Do vnějších obchodních vztahů patří i činnost v ekologických programech Světové obchodní organizace (WTO), která uložila členským zemím mimo jiné i dlouhodobý úkol zabývat se obchodem a životním prostředím ve vzájemných souvislostech.

Závěrečná kapitola publikace hodnotí oblast výzkumu a vývojeoblast školství. Prostředky věnované na výzkum a vývoj byly v porovnání s vyspělými zeměmi minimální – i přes jejich výrazný růst (více než čtyřnásobný růst mezi lety 1995 a 2007, tj. necelá 2 % z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj ve všech oblastech). V oblasti životního prostředí se vědecký výzkum zaměřil na studium zdravotních a ekologických rizik a různých účinků znečištění složek životního prostředí.

V rámci inovací a vývoje technologií byly prioritou energeticky nenáročné a nízkoemisní nízkoodpadové technologie a technologie zneškodňování nebezpečných odpadů.

Na začátku devadesátých let byla do osnov základních a středních škol začleněna ekologická výchova. V oblasti vysokých škol vznikaly nové environmentální programy. V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se rozvinul systém informování veřejnosti o ekologických problémech a vznikla Národní síť středisek EVVO.

V devadesátých letech je již rychlejší praktické zavádění informačních technologií a nástrojů. Využití informačních technologií v resortu životního prostředí zaznamenalo významný vývoj v posledních 10 letech – Jednotný informační systém životního prostředí, Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), Integrovaný registr znečištění (IRZ).

Publikace Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989 čtenáře podrobněji provede po jednotlivých hospodářských sektorech a nabízí ucelené souvislosti se stále ožehavější environmentální problematikou. Je žádaným informačním materiálem pro akce konané v rámci českého předsednictví v R adě Evropské unie. Publikace formátu A4 obsahuje v jednom svazku českou i anglickou verzi s celkovým rozsahem téměř 400 stran a je přehledně graficky strukturována. Publikace je bezplatně k dispozici v knihovně CENIA, její elektronická verze je na webových stránkách www.cenia.cz, sekce Publikace.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Litevská 8, 100 05 Praha 10

www.cenia.cz, info@cenia.cz

tel.: 267 225 226

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné