Aktuální číslo:

2022/11

Téma měsíce:

Cytoskelet

Využití GIS v CENIA

 |  8. 10. 2009
 |  Vesmír 88, 666, 2009/10
komerční prezentace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP). V rámci své činnosti mimo jiné poskytuje průřezové informace o životním prostředí tak, abychom si mohli udělat ucelený názor na stav a udržitelnost prostředí, ve kterém žijeme. Organizace se proto soustřeďuje na vyhodnocování vstupních dat a zhodnocování získaných informací jejich dalším zpracováním. Funguje tedy jako centrální informační vstupní brána resortu (Centrální ohlašovna) i jako poskytovatel uspořádaných informací publikovaných např. prostřednictvím různých veřejně přístupných internetových služeb.

Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro tuto činnost jsou geografické informační systémy, pro které se v odborné praxi ujal termín GIS. Jejich význam spočívá zejména ve schopnosti účinně pořizovat databázové údaje včetně jejich prostorové složky a následně tato data velmi efektivně využívat, kombinovat, transformovat, analyzovat a prostřednictvím tištěných či digitálních map nebo internetových mapových služeb publikovat ve velmi srozumitelné a aktuální formě.

Odborná činnost CENIA je na geoinformatice přímo založena. Vychází se přitom z faktu, že prakticky jakékoliv informace o životním prostředí lze prostorově lokalizovat. Z tohoto důvodu je možné najít řadu projektů, kde je tento moderní nástroj využíván, a postupně je zapojován do dalších řešených úkolů v působnosti organizace.

Nasazení technologie GIS lze nejlépe demonstrovat na projektech, jejichž je CENIA garantem nebo důležitým partnerem. Využití této technologie lze vidět ve dvou hlavních rovinách:

 • publikace (nejen) oborových geografických databází MŽP prostřednictvím internetových mapových služeb,
 • technologické nasazení GIS při plnění vlastních odborných úkolů.

O využití, správu a zpřístupnění prostorových dat resortu životního prostředí veřejnosti se v rámci organizace stará Oddělení mapových služeb, v jehož působnosti jsou následující okruhy:

 • Mapový server – zajišťování technického chodu mapového serveru Portálu veřejné správy a jeho dalšího technického a obsahového rozvoje. Spolupráce s resortními a dalšími státními organizacemi v oblasti sdílení dat na mapovém serveru.
 • Datový sklad – uložení, správa a aktualizace geografických dat používaných v rámci činnosti CENIA.
 • Datový archiv – archivace převzatých dat. Zajišťování agendy pro fyzické poskytování dat subjektům v souladu s licenčními a smluvními ujednáními.
 • Metainformace – tvorba a aktualizace popisů dat a informací v datovém archivu. Zajišťování datové a technické správy metainformačního systému a jeho dalšího rozvoje.
 • Projektová činnost – spolupráce na projektech s ostatními resortními organizacemi a na projektech financovaných Evropskou unií.
 • Mapová podpora – zajišťování mapové podpory pro Ministerstvo životního prostředí a ostatní oddělení agentury.

Nejznámějším a nejvyužívanějším mapovým portálem jsou Mapové služby Portálu veřejné správy (MS PVS). Jsou určeny nejširšímu okruhu uživatelů – od veřejnosti až po podporu výkonu státní správy a samosprávy na všech úrovních. Poskytují uživatelům územně vázané, metadatově popsané a státem garantované informace o stavu přírody nebo vlivu činnosti člověka na životní prostředí České republiky, a to na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Mapové služby tvoří samostatnou součást Portálu veřejné správy, jehož zřizovatelem je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem Mapových služeb je Ministerstvo životního prostředí, CENIA zajišťuje jejich vlastní provoz.

MS PVS v současné době obsahují kolem 90 tematických úloh a několik stovek mapových vrstev. Tyto mapové služby můžete využít například:

 • Pokud hledáte kvalitní a ověřené informace o životním prostředí v České republice.
 • Potřebujete-li zjistit, zda se určitá oblast překrývá s nějakým typem chráněného území, jestli se na ní vyskytují staré ekologické zátěže, zda je nějaká její část poddolovaná atd.
 • Když nevíte, kudy vedou přesné hranice katastrálních území nebo jaký je rozsah působnosti různých úřadů státní správy.
 • Zajímá-li vás, jaká je kvalita vody ke koupání ve vaší oblíbené přehradě.

Poskytování mapových služeb je založeno na zobrazování geografických dat prostřednictvím serverových technologií firmy ESRI. Mapové služby PVS na základě příslušných smluv zpřístupňují široké veřejnosti vedle informací o životním prostředí také řadu dalších digitálních tematických i obecných mapových děl, která se tak snadno a efektivně dostanou ke každému zájemci. Mapové služby PVS je možno najít na internetové adrese geoportal.cenia.cz.

LabGIS je zkratka Laboratoře GIS, která pro CENIA zajišťuje aplikační a datovou podporu. Základní náplní pracoviště je vývoj aplikací, řízení jejich vývoje na základě uživatelských požadavků, dokumentace aplikačních modelů, UML a modelování datových struktur (ERD). Pracoviště řeší aplikační projekty, např. návrhy informačních systémů či databází. Ve známost například vstoupila aplikace Janitor pro platformu PC a její verze FieldGIS pro PDA a mobilní telefony na platformě Windows Mobile a s přijímačem GPS, které jsou jako jednoduché GIS zajímavé zejména z hlediska licenčních podmínek. Více informací najde zájemce na www.janitor.cz.

GIS však není jen publikačním nástrojem, ale je aktivně využíván i k plnění odborných úkolů. Již od vzniku CENIA je důsledně uplatňován ve všech nových projektech, kde se pracuje s prostorovými daty. Vedle datových sad převzatých od jiných tvůrců tak postupně vzniká i vlastní datový fond CENIA. Řada dalších projektů jiných organizací je realizována, spravována nebo zpřístupněna veřejnosti rovněž prostřednictvím infrastruktury CENIA. Mezi tyto projekty patří např. Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM). Podrobnější informace jsou na adrese sekm.cenia.cz.

V současné době se CENIA podílí na zhruba dvou desítkách mezinárodních projektů, kde je více či méně využíváno nástrojů GIS. CENIA byla spolu s firmou HelpService řešitelem projektu CORINE (CLC2006), který je základním geografickým informačním zdrojem o krajinném pokrytí našeho území.

Dalším významným počinem, jehož se CENIA účastní, je evropská iniciativa INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Stejnojmenná směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2007/2/ES vznikla z potřeby vytvořit jednotnou evropskou infrastrukturu prostorových dat, zejména k podpoře environmentálních politik. Tato infrastruktura zajistí, že na všech úrovních členských států i mezi státy budou používány standardizované prostorové informace, přístupné širokému okruhu uživatelů.

Směrnice 2007/2/ES INSPIRE vstoupila v platnost 15. 5. 2007. Za její transpozici je zodpovědné Ministerstvo životního prostředí, které ve spolupráci s CENIA připravilo novelu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, kterým je směrnice transponována. V současné době se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR připravuje její definitivní znění.

Na základě Směrnice vznikne evropský geoportál, na který budou napojeny národní geoportály jednotlivých členských zemí. Z tohoto důvodu vznikne Národní geoportál INSPIRE, který bude zprostředkovávat přístup k prostorovým datům o území České republiky. Geoportál nabídne uživateli služby zobrazování metadatových informací, vyhledávání území, prohlížení dat, jejich stahování a transformace. Podrobnosti týkající se problematiky INSPIRE jsou na stránkách inspire.gov.cz.

Využití technologie GIS je v CENIA neustále posilováno a vybavení prochází průběžnou modernizací kvůli plánovanému využití v nových projektech. Jedním z významných projektů blízké budoucnosti je např. právě začínající 1. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM), kde se vedle plného využití vlastní datové základny CENIA počítá i s využitím dalších navazujících technologií sběru dat a jejich využití (pokročilé práce s obrazem, sběru dat on-line, řízení sběru dat na základě průběžných analýz území, dálkového průzkumu Země apod.).

Ing. Jaroslav Řeřicha, Mgr. Jiří Kvapil, Mgr. Lenka Jirásková, Ing. Jana Petruchová

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Litevská 8, 100 05 Praha 10

www.cenia.cz, info@cenia.cz

tel.: 267 225 340

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: GIS a navigace

O autorech

Jana Petruchová

Lenka Jirásková

Jiří Kvapil

Jaroslav Řeřicha

Doporučujeme

Léčba před narozením

Léčba před narozením audio

Jaroslav Petr  |  17. 11. 2022
Smrtelnou, dědičnou Pompeho chorobu, které těžce postihuje už novorozence, léčili lékaři ještě před narozením dítěte tak, že postiženému plodu...
Mentální anorexie a mikrobiom

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
Vojna proti ukrajinskej kultúre

Vojna proti ukrajinskej kultúre uzamčeno

Roman Liubun  |  31. 10. 2022
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné