Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

9. 10. 2008
 |  Vesmír 87, 716, 2008/10
komerční prezentace

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický byl založen r. 1954. Od 1. ledna 2007 je zapsán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do rejstříku veřejných výzkumných institucí. Řeší výzkumné úkoly pro geodézii, kartografii a katastr nemovitostí. Dohled nad jeho činností a hospodařením zabezpečuje podle zákona Rada a Dozorčí rada. Ústav je členěn na útvary:

 • Útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí se věnuje obnově katastrálního operátu a tvorbě digitálních map. Projekt je zabezpečen rozvojem systému MicroGEOS pro tvorbu digitálních katastrálních map, a to především přepracováním analogových sáhových katastrálních map, ale i novým mapováním pro obnovu katastrálního operátu.

  Informační systém o katastrálních územích s dálkovou aktualizací metadat využívá přenos dat pomocí internetu. Odborná porota soutěže ČESKÁ HLAVA 2007 udělila ústavu za nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu cenu Industrie.

  Součástí prací pro nejbližší období jsou úkoly spojené s tvorbou Národní geoinformační infrastruktury podle směrnice INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) a jejím naplňováním daty z geografických informačních systémů založených na lokalizaci.

 • Útvar geodézie a geodynamiky rozvíjí především badatelský výzkum, a to jak experimentální, tak teoretický. Je sídlem a hlavním řešitelským pracovištěm Výzkumného centra dynamiky Země (VCDZ), zřízeného MŠMT r. 2000. Centrum sdružuje výzkumné týmy z pěti vědeckých institucí. Od r. 2004 je VCDZ začleněno do programu center základního výzkumu.

  Experimentální výzkum je prováděn od r. 1957 na Geodetické observatoři (GO) Pecný v Ondřejově u Prahy. Nyní je založen na kontinuálním pozorování, zpracování a interpretaci výsledků kosmické geodézie, konkrétně globálních navigačních družicových systémů (GNSS); především jsou to GPSNAVSTAR (Globální polohový systém) a GLONASS (Globalnaja navigacionnaja systěma). Testováním přijímače začaly r. 2007 i práce pro nový evropský navigační systém Galileo. Vlastní pozorování se provádějí na GO Pecný, kde jsou soustředěny moderní přístroje, z nichž několik je v ČR unikátních. V útvaru působí analytické centrum mezinárodní služby GNSS pro geodynamiku (IGS) a další služby využívající tuto technologii. Do okruhu kosmické geodézie náleží i technologie dop plerovského pozorování družic DORIS. Dále tento útvar sleduje slapové i neslapové variace tíhového zrychlení spolu s parametry vnějšího prostředí (meteorologickými daty, hladinou spodní vody a půdní vlhkostí). Výsledky slouží geovědnímu výzkumu, technickým aplikacím a jsou využitelné i v meteorologii. Jedním z nejvýznamnějších produktů jsou předpovědi parametrů, tzv. „ultrarychlé“ dráhy navigačních družic GPS, které jsou nezbytné pro přesné určování jejich polohy v reálném čase. S ohledem na dosahované výsledky se GO Pecný stal jedním ze sedmi pracovišť, jejichž data akceptuje NASA.

  V základním výzkumu útvar vyvíjí matematické metody pro fyzikální geodézii a zpřesnění parametrů gravitačního pole a parametry orientace Země v prostoru kombinací heterogenních dat poskytovaných různými metodami kosmické geodézie (GPS, SLR, VLBI, DORIS). Systematicky testuje modely gravitačního pole s využitím družicové altimetrie.

  V aplikovaném výzkumu se útvar podílel na projektu a realizaci národní aktivní permanentní sítě GNSS s názvem CZEPOS, s výrazně multiuživatelským charakterem pro všechny, kteří potřebují v reálném čase lokalizovat informace, objekty či jevy na území ČR s navigační nebo geodetickou přesností. Probíhá intenzivní výzkum zaměřený na zpřesnění národního uživatelského geodetického referenčního a souřadnicového systému s využitím GPS.

  Pozornost je věnována také metrologii. Na základě výsledků výzkumných a ověřovacích prací vyhlásil předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) r. 2008 absolutní gravimetr FG5 č. 215 za státní etalon tíhového zrychlení a pověřil VÚGTK jeho uchováváním. Před dokončením je výzkum směřující k vyhlášení referenčního etalonu polohy, který byl realizován v areálu GO Pecný.

 • Útvar metrologie a inženýrské geodézie zajišťuje od vzniku VÚGTK metrologickou návaznost měřidel používaných v zeměměřictví, kde jsou klíčovými veličinami délka, rovinný úhel, tíže a poloha. Dále zajišťuje standardizaci zeměměřických činností, výzkum a provádění speciálních prací pro stavebnictví s příslušným zastoupením ve vzdělávacím procesu pracovníků resortu.

  Součástí útvaru je Akreditovaná kalibrační laboratoř (AKL) pro zajištění jednotnosti měřidel a správnosti měření a Autorizované metrologické středisko (AMS), splňující požadavky norem ISO, EN a legislativy ČR pro ověřování stanovených měřidel. Autorizace byla udělena na základě posouzení ÚNMZ. Letos byl vyhlášen státní etalon pro parametr délky, který VÚGTK také spravuje. Jde o jedinečný soubor měřických přístrojů a dvanácti bodů (stabilizovaných v terénu) základny o celkové délce 1,5 km. Pro mezinárodní spolupráci v oboru zeměměřictví má velký význam.

  Útvar rozvíjí aktivity v oblasti výroby speciálních měřicích přístrojů a pomůcek pro sledování deformací staveb. Mezi nejsofistikovanější produkty patří měřicí systém pro kontinuální sledování deformací objektů JE Temelín.

  V oblasti standardizace, zejména v období harmonizace českých technických norem s normami evropskými, se útvar podílel na práci komisí pro oblast geografických informací (geomatiky) a geometrické přesnosti staveb. Výsledkem jsou nové, převzaté nebo revidované ČSN.

  Významným výsledkem je průběžně aktualizovaný vícejazyčný Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí, členěný do deseti oborů, v abecedním pořádku a se seznamem zkratek. Nyní obsahuje 2200 termínů a 300 zkratek. Slovník je veřejně přístupný na adrese www.vugtk.cz/slovnik.

  Největší specializovanou veřejně přístupnou knihovnou v oboru je Zeměměřická knihovna® Odvětvového informačního střediska (ODIS). Celý katalog knihovny je digitalizován a je možno v něm pomocí internetu vyhledávat a objednávat literaturu k vypůjčení nebo k zaslání kopie. Katalog knihovny, přístupný online, obsahuje přibližně 120 tisíc záznamů. Je největším specializovaným katalogem tohoto druhu.

  ODIS zajišťuje výzkum v aplikované geoinformatice a využití nejnovějších informačních technologií v zeměměřictví (např. rozvoj a využití webových mapových služeb a aplikací jazyka XML). Vydává odborné publikace a pořádá školení či semináře. Hlavním výzkumným projektem ODIS je nyní Tvorba znalostního systému pro podporu rozhodování založeného na geodatech. Kromě tohoto projektu, řešeného v rámci programu NPV II MŠMT, bude pokračovat také rozvoj odvětvového informačního střediska zaměřený na podporu nových metod a postupů v oboru zeměměřictví i katastru.

Z mezinárodního hlediska patří činnost odborníků ústavu v řadě nadnárodních organizací a mezinárodních vědeckých projektů (jako jsou International Association of Geodesy – IAG, EuroGeographics – Expert Group on Geodesy a Expert Group on Quality, The European Council of Geodetic Surveyors – CLGE, International Federation of Surveyors – FIG, Komitét věd o Zemi Středoevropské iniciativy, Komitét pro výzkum kosmického prostoru COSPAR, mezinárodní iniciativa EUPOS) k vysoce ceněným.

Vysoce oceňovaná a uznávaná je rovněž práce v redakčních radách a recenzování příspěvků do prestižních mezinárodních vědeckých časopisů, jako jsou Studia Geophysica et Geodetica, Geophysics, Bolletino di Geofisica teorica ed applicata, Journal of Geodesy a vlastní Geodetický a kartografický obzor (společný pro CZ a SK).

VÚGTK, v. v. i.

Ústecká 98, 250 66 Zdiby,

tel. 284 890 351, fax 284 890 056,

vugtk@vugtk.cz, www.vugtk.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geografie

Doporučujeme

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Ondřej Vrtiška  |  12. 10. 2018
Co nám studium zaniklých civilizací může říct o té naší? I tomu se bude věnovat přednáška Učené společnosti ČR, kterou v úterý 16. října přednese...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné