Aktuální číslo:

2018/11

Téma měsíce:

Psychosomatika

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

www.nature.cz
9. 10. 2008
 |  Vesmír 87, 720, 2008/10
komerční prezentace

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena Ministerstvem životního prostředí. Historie této instituce se pod různými názvy píše již 50 let.

Činnost AOPK ČR se zaměřuje zejména na výkon státní správy, praktickou péči o přírodu a krajinu, sledování stavu přírodních stanovišť a druhů živočichů i rostlin na území celého státu, vedení Ústředního seznamu ochrany přírody a výchovu, vzdělávání a informování veřejnosti. Hospodaří s 15 tisíci státních pozemků (loukami, mokřady, rybníky a lesy), na nichž plní zákonné vlastnické povinnosti a vykonává vlastnická práva.

AOPK ČR je dlouholetým členem Světového svazu ochrany přírody (IUCN), partnerem Evropského střediska ochrany přírody (ECNC), členem federace evropských národních parků a chráněných území EUROPARC, evropského sdružení organizací zabývajících se péčí o přírodu v terénu EUROSITE a mezinárodní organizace na ochranu planých rostlin a jejich prostředí Planta Europa.

Odborná knihovna AOPK ČR spra vuje nejucelenější soubor odborných a naučných publikací o ochraně přírody a krajiny v ČR (více než 16 tisíc svazků).

Sídlem AOPK ČR je Praha, na celém území ČR svoje poslání zajišťuje 37 regionálními pracovišti, jmenovitě 13 krajskými středisky a 24 správami chráněných krajinných oblastí.

jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, orgány ochrany přírody s působností na území CHKO, národních přírodních rezervací (NPR), národních přírodních památek (NPP) a ptačích oblastí. Zřizují přírodní rezervace a přírodní památky, udělují příslušné výjimky ze zákona, ukládají kompenzační opatření a vydávají nařízení.

Zajišťují environmentální výchovu a osvětu a provozují informační a návštěvnická střediska. Vydávají regionální časopisy a publikace. Nejstarší CHKO je Český ráj (1955) a nejmladší Český les (2006). Jedinečnost některých CHKO dokládá jejich vyhlášení biosférickou rezervací UNESCO (Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Pálava, Třeboňsko). Český ráj se stal součástí evropské a globální sítě geoparků UNESCO.

(www.dotace.nature.cz)

AOPK ČR zprostředkovává zájemcům finance na ochranu přírody a krajiny, a to jak ze státního roz poč tu, tak z fondů Evropských spole čenství. Zajišťuje Operační pro gram Životní prostředí 2007–2013 (financování projektů zlepšujících stav přírody a krajiny).

Dlouhodobě zabezpečuje celostátní krajinotvorné programy MŽP (Program péče o krajinu a Program revitalizace říčních systémů: pro posledně jmenovaný bylo r. 2007 vyčleněno 419 milionů Kč).

(www.zachranneprogramy.cz)

AOPK ČR koordinuje ochranu zvlá š tě chráněných druhů rostlin a živočichů v celé ČR.

Sleduje výskyt a rozšíření vybraných druhů, vydává celostátní červené seznamy ohrožených druhů a přímo v terénu uskutečňuje specifická opatření. Připravuje záchranné programy pro vybrané druhy živočichů a rostlin, které se snaží zabránit jejich vyhynutí nebo vyhubení. Jejich cílem je udržet dostatečně početné a geneticky kvalitní populace schopné dlouhodobé samostatné existence na dostatečně velkém území a přitom v kvalitním prostředí.

AOPK ČR zároveň působí jako vědecký orgán Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy živočichů a rostlin (CITES).

(www.biomonitoring.cz)

Na území ČR zahrnuje monitoring přírodních složek rozsáhlou škálu činností, od tvorby metodik a koordinace práce v terénu až po zpracování výsledků a jejich publikaci. Ve dvanáctiletých cyklech AOPK aktua lizuje vrstvu mapování biotopů, v šestiletých intervalech vypracovává pro Evropskou komisi hodnotící zprávy o stavu evropsky významných typů přírodních stanovišť a druhů rostlin a živočichů.

(www.natura2000.cz)

AOPK ČR je odborným garantem sou stavy chráněných území Natura 2000, vytvářené v Evropské unii. Soustava je tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.

AOPK ČR je odpovědná jak za přípravu návrhu národního seznamu evropsky významných lokalit, tak za jejich doplňování podle požadavků Evropské komise. S vlastníky a dalšími dotčenými subjekty projednává konkrétní návrhy lokalit a sleduje stav předmětů ochrany v těchto lokalitách.

(www.biodiversity.eionet.europa.eu)

AOPK ČR je od r. 2005 členem konsorcia devíti organizací tvořících European Topic Centre on Biological Diversity (ETC/BD). Podílí se zejména na:

  • hodnocení podkladů o stavu cílových rostlinných a živočišných druhů a biotopů,
  • udržování celoevropské databáze lokalit soustavy Natura a analýze v ní uchovávaných údajů,
  • přípravě informačních technologií pro získávání, uchovávání, zpracování a rozšiřování údajů o přírodě EU (Biodiversity Data Centre),
  • navrhování a ověřování indikátorů biologické rozmanitosti (projekt Sjednocování evropských indikátorů biologické rozmanitosti, hodnotících naplňování politických závazků k r. 2010),
  • integrovaném hodnocení evropských ekosystémů (projekt EUREKA). AOPK ČR provozuje v ČR informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti (www.chm.nature.cz).

  • Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) včetně jeho elektronické verze (drusop.nature.cz). Archivuje a zveřejňuje informace o zvláště chráněných územích, památných stromech, ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 na území ČR.
  • Mapový server mapy.nature.cz zpřístupňuje široké veřejnosti základní data a informace ochrany přírody včetně vrstvy mapování biotopů.

AOPK ČR na základě konkrétních žádostí poskytuje data ochrany přírody, a to včetně využití pro výzkumné účely, více Portál ochrany přírody (portal.nature.cz). Zároveň předává orgánům územního plánování tzv. údaje o území podle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.).

  • AOPK ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR vydává časopis Ochrana přírody, který vychází od r. 1946, a neimpaktovaný recenzovaný časopis Příroda.
  • Knihy: v celoevropském měřítku ojedinělá edice Chráněná území ČR, Botanicky významná území ČR, Katalog biotopů ČR ad.
  • V roce 2007 se akcí pro veřejnost, pořádaných nebo spolupořádaných AOPK ČR, účastnilo více než 90 000 osob.

KONTAKTY

Nuselská 39, 140 00 Praha 4

tel. 241 082 218,

fax: 241 082 999,

e-mail: aopkcr@nature.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

Doporučujeme

Závan kance

Závan kance

Oldřich Lapčík  |  5. 11. 2018
Možná jste to už také zažili. Maso máte od osvědčeného řezníka, vypadalo dobře, určitě bylo čerstvé. Tak proč, u všech všudy, přes vložené...
Je psychosomatika obchod s deštěm?

Je psychosomatika obchod s deštěm?

Vladislav Chvála  |  5. 11. 2018
Nedávné kauzy pochybných léčebných praktik, které zveřejnila Česká televize, rozbouřila odbornou i laickou veřejnost. Jsou všechny ty pokusy...
Hlubokomořské pytlíky vody

Hlubokomořské pytlíky vody uzamčeno

Adam Petrusek, Zuzana Musilová  |  5. 11. 2018
Jak jsou některé rostliny, ryby, žraloci a korýši schopni přežít několik kilometrů pod hladinou oceánů – v hloubce, kde je teplota vody velmi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné