Aktuální číslo:

2019/5

Téma měsíce:

Sport

Biodiverzita pro všední den

 |  10. 8. 2006
 |  Vesmír 85, 496, 2006/8

Tato publikace je prvním pokusem soustředit a zhodnotit nejen starší (dílčí, zpola již zapomenuté a možná banální), ale hlavně nejnovější ekologické metody a návody pro zemědělce, uveřejňované v nejrůznějších vědeckých časopisech. Na knize se kromě 3 editorů podílelo 32 autorů, většinou ze Švýcarska, dále z Německa, ale i z Itálie, Francie, Nizozemska, Velké Británie a Švédska.

Většina knihy je anglicko-německá, tomu odpovídá i dvojjazyčný titul knihy. Levá polovina stránek je psána anglicky, pravá německy, s výjimkou tří kapitol, které jsou pouze v angličtině (obsahují hodnocení ekologické kvality křovinatých živých plotů, menších lesíků včleněných do zemědělské krajiny, travnatých mezí, luk, pastvin a vysokokmenných ovocných sadů). Anglicko-německé uspořádání textu umožňuje širší využití publikace, a navíc je pomůckou pro lepší pochopení, popřípadě překlenutí nejasností v interpretaci základních pojmů, principů a navrhovaných postupů. Připomínám, že publikace je věnována praktikům-zemědělcům, jak se uvádí v úvodu, nejdůležitějším tvůrcům naší krajiny. Paralelní text v němčině a angličtině může být užitečný i českým autorům, pokud si budou chtít ověřit správnost výběru některých termínů či stylu psaní při koncipování svých rukopisů.

Dvojjazyčné publikace nejsou v ediční historii OILB/SROP-IOBC/WPRS 1) ojedinělé, jak naznačuje již francouzsko-anglická zkratka názvu Mezinárodní organizace pro biologickou a integrovanou regulaci škůdců. Je to jedna z nejvýznamnějších mezinárodních organizací propagujících ekologicky vhodné (vlídné, šetrné, přijatelné) postupy v ochraně rostlin.

Biodiverzita a fungování ekosystémů je bezesporu velké téma (viz Vesmír 84, 32, 2005) a stále není jasné, jaká míra biologické rozmanitosti je pro zachování stability toho kterého ekosystému podstatná. Monokultury zemědělských plodin dávají šanci členovcům mnoha druhů, aby se vrchovatou měrou uplatnili jako škůdci – potravní konkurenti člověka.

S odkazem na práci „Landscape Management for Functional Biodiversity“ 2) se definují služby, které poskytuje multifunkční zemědělství, daleko šíře než jen jako produkce potravin. Od ekologicky orientovaného zemědělství se očekává příznivý vliv na kvalitu krajiny, udržování zdravého a bezpečného prostředí, podpora biodiverzity a rekreační a estetické hodnoty krajiny. Publikace, na kterou chci touto recenzí upozornit, je v podstatě příručkou rozumného, ekologicky orientovaného hospodaření v evropské zemědělské krajině. Autoři zjevně dávají přednost evropskému modelu zemědělské krajiny, který se právě důrazem na „mimoprodukční“ funkce zemědělství zřetelně liší od modelu amerického. Ve vysoce produktivní zemědělské krajině, např. v USA, se dá docela dobře žít (v klimatizovaném rodinném domku s bazénem), ale rekreovat se rodina jezdí míle daleko do krásných a rozsáhlých přírodních rezervací.

Nemíním podrobně komentovat jednotlivé oddíly, uvedu jen přehled kapitol a pár příkladů: Po vytyčení pravidel a definování pojmů následuje kapitola o křovinných porostech, považovaných za důležitý stabilizační prvek v krajině. Samostatná stať pojednává o roli kopřivy jako rezervoárové rostliny pro četné predátory a parazitoidy.

Rozsáhlá třetí kapitola se zabývá agro-ekosystémy vinic, ovocných sadů, orné půdy, polní zeleniny a travních porostů. Mnoho prostoru je věnováno příkladům a metodám hodnocení jednotlivých situací. Pro hodnocení diverzity luk a pastvin je jako jedno z kritérií navržena škála podle výskytu motýlů (A – jen bílí nebo žádní motýli, B – bílí a hnědí motýli, C – bílí, hnědí a modří motýli, D – navíc ještě černo-bíle skvrnití motýli). Prosté, rychle proveditelné. S tímto zjednodušujícím pohledem nevystačíme, budeme-li hledat například příčiny kalamit (kolaps chemické ochrany v důsledku selektované rezistence některého škůdce apod.). Pro ilustraci, jak konkrétní jsou jednotlivá doporučení, uvedu pasáž o ochranném pásmu a větrném driftu při aplikacích pesticidů: Předepisuje se vyloučit aplikaci pesticidu při rychlosti větru přes 5 m/s a také při teplotě nad 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 50 %. Neměla by se používat technika produkující příliš malé kapky. Trysky mají být blízko cíli, aby kapky zasáhly povrch rostlin v co nejkratším čase. Nemají se pesticidem ošetřovat okraje polí (minimálně do vzdálenosti 3 m). Takto lapidárně zní návod jak před zásahem pesticidu chránit blízké ekologické infrastruktury. V závěru knihy jsou, kromě přehledu literatury, dodatky včetně slovníku technických termínů a užitečných adres.

Přál bych si, aby měli čtenáři u nás brzy možnost listovat zamýšlenou česko-anglickou verzí této publikace a sami posoudit, co je jim sympatické (viz obrázek): vesnice obklopená sady s cestami vroubenými stromořadím, nebo vesnice s okolní holou krajinou?

Poznámky

1) OILB/SROP – Organisation Internationale de Lutte Biologique et Integrée contre les Animaux et les Plantes Nuisibles / Section Régionale Ouest Paléarctique; IOBC/WPRS – International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants / West Palaearctic Regional Section.
2) W. A. H. Rossing, H. M. Poehling, G. Burgio (eds.), IOBC/WPRS Bull. 26 (3), 2003.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Ivan Hrdý

Doc. RNDr. Ivan Hrdý, DrSc., (*1928) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se zabývá bioracionálními insekticidy a feromony a jejich uplatněním v integrovaném boji se škůdci. (e-mail: hrdy@uochb.cas.cz)

Doporučujeme

Laki – sopka, která pomohla zažehnout Velkou francouzskou revoluci

Laki – sopka, která pomohla zažehnout Velkou francouzskou revoluci

Prokop Závada, Petr Brož  |  20. 5. 2019
V roce 1783 došlo na Islandu k erupci sopky Laki, která významně proměnila směřování lidské společnosti. Jedovaté plyny, které se během erupce...
Svaly z prášků, svaly v prášku?

Svaly z prášků, svaly v prášku?

Doménou zneužívání anabolik není jen vrcholový sport. Umělé zvýšení výkonnosti, nárůst svalů, ale i sebevědomí, bez ohledu na důsledky, láká mnohé...
Sport a mýtus o sedavé společnosti

Sport a mýtus o sedavé společnosti uzamčeno

Ondřej Špaček  |  6. 5. 2019
„Češi se přestávají hýbat, změnit to chce projekt ‚Česko sportuje‘.“ Tímto titulkem u tiskové zprávy zahájil před šesti lety Český olympijský...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné