Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Český hydrometeorologický ústav

14. 8. 2005
 |  Vesmír 84, 430, 2005/8

Ústav byl založen r. 1919 jako Státní ústav meteorologický. Měl za úkol shromažďovat a vědecky zpracovávat meteorologická pozorování z území ČR, pěstovat a všemožně podporovat meteorologická bádání, účastnit se na mezinárodním výzkumu v meteorologii, denně sestavovat předpovědi počasí na vědeckém základě a vydávat úřední dobrozdání (posudky) na žádost úřadů, organizací a soukromých osob.

Ústav působil pod dalšími názvy:

 • Ústřední meteorologický ústav pro Čechy a Moravu (ÚMÚ), 1939–1945
 • Státní meteorologický ústav (SMÚ), 1945–1953
 • Hydrometeorologický ústav (HMÚ),1954–1980
 • Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), 1981 až dosud
 • Téměř polovinu své existence byl ústav jednooborový, až r. 1954 byla k meteorologii přidružena hydrologie a r. 1967 ochrana čistoty ovzduší.

Současné zaměření a působnost

Podle zřizovací listiny vydané Ministerstvem životního prostředí vykonává Český hydrometeorologický ústav jako příspěvková organizace funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie jako odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. Pro výkon státní služby ČHMÚ:

 • zřizuje a provozuje státní monitorovací a pozorovací sítě pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování,
 • odborně zpracovává výsledky pozorování, měření a monitorování při dodržování zásad Evropského společenství,
 • sleduje množství a jakost povrchových a podzemních vod ve státní síti,
 • vytváří a spravuje databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích jeho znečišťování, jakož i o množství a kvalitě vody ve smyslu legislativy Evropského společenství a mezinárodních smluv,
 • poskytuje informace o charakteristikách a režimech atmosféry a hydrosféry,
 • poskytuje operativní informace o stavu atmosféry a hydrosféry, předpovědi a výstrahy upozorňující na nebezpečné hydrometeorologické jevy,
 • provádí vědeckou a odbornou činnost,
 • vydává a rozšiřuje odborný časopis Meteorologické zprávy a další periodika s odborným zaměřením.

Organizační uspořádání, objekty

Ústav má na pracovištích v Praze, sedmi regionálních pobočkách (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava), šesti leteckých meteorologických stanicích, 22 profesionálních meteorologických stanicích a observatořích a Solární a ozonové observatoři v Hradci Králové 800 zaměstnanců, kterým pomáhá téměř 3000 dobrovolných pozorovatelů. Investiční majetek přesáhl hodnotu 2 miliard korun, mezi nejvýznamnější počiny patří vybudování české meteorologické radiolokační sítě (radarů Skalky na Drahanské vysočině r. 1996 a v Brdech r. 2000) a pořízení vysoce výkonného počítače v roce 2003 s výkonem 32 miliard početních operací v pohyblivé desetinné čárce za sekundu. Pokračuje proces automatizace staniční sítě – jsou automatizovány všechny profesionální meteorologické stanice, síť monitorující kvalitu ovzduší (64 stanic), klimatologické stanice z 50 % a stanice povrchových vod ze 70 %. Zhruba pětinu rozpočtových prostředků získává ČHMÚ prodejem informací a služeb.

Produkty

 • předpovědi – velmi krátkodobé, krátkodobé (několikrát denně podle požadavků uživatelů), střednědobé (na týden), dlouhodobé (na měsíc) a sezonní,
 • prezentace aktuálních údajů z vybraných vodoměrných stanic zařazených do systému hlásné povodňové služby na Internetu,
 • prezentace hydrologických předpovědí pro předpovědní profily na hlavních tocích ČR,
 • speciální předpovědní informace pro údržbu komunikací v zimním období,
 • letecké meteorologické informace a předpovědi pro civilní letectví,
 • klimatologická databáze – www.clidata.cz
 • speciální předpovědi počasí pro zemědělství, vydávání agrometeorologických zpravodajů,
 • zpracování výsledků a vyhodnocení datových souborů z monitoringu množství a jakosti povrchové a podzemní vody formou každoročně vydávané Hydrologické ročenky,
 • zpracování výstupů z Informačního systému kvality ovzduší formou grafické ročenky Znečištění ovzduší na území České republiky a tabelární ročenky Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, publikace dat na internetové stránce www.chmi.cz/uoco,
 • posudková a znalecká činnost v oborech působnosti.

Výzkum

Řešení grantových projektů jak českého, tak mezinárodního výzkumu. Jsou to např. dva projekty vyplývající z usnesení vlády: vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 a vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002. Dále pak vývoj aplikací numerického modelu ALADIN, prevence a ochrana před povodněmi, výzkum oblačných struktur a konvekčních jevů, výzkum, vývoj a implementace nových měřicích metod pro hodnocení znečištění ovzduší ad.

Publikace

Ve vlastním nakladatelství ústav vydává odborné publikace, informativní bulletiny a odborný časopis. Recenzovaný odborný časopis Meteorologické Zprávy je vydáván od r. 1947, v několika edičních řadách i jako monografie vyšlo více než 600 publikací. Ze stěžejních publikací vydaných v poslední době jsou to např.:

 • Meteorologický slovník výkladový a terminologický (1993),
 • Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku (2001),
 • Atlas podnebí České republiky (vyjde 2006).

Spolupráce

Československo je jedním ze zakládajících členů Světové meteorologické organizace a ČHMÚ jako představitel národní hydrometeorologické služby spolupracuje s četnými mezinárodními i domácími organizacemi a institucemi. Jsou to zejména Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), UNESCO, Hospodářská komise OSN pro Evropu (UN ECE), Program OSN pro životní prostředí (UNEP), Mezinárodní sdružení pro vědeckou hydrologii, EUMETSAT, Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) ad. V národním měřítku existuje úzká součinnost s Armádní povětrnostní službou, vysokými školami, ústavy Akademie věd a vědeckými společnostmi i rezortními a dalšími odbornými institucemi.

Český hydrometeorologický ústav,

Na Šabatce 17

143 06

Praha 4-Komořany

www.chmi.cz

pocasi.chmi.cz

Obrázky

Ke stažení

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné