Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Záchrana antilopy Derbyho v Senegalu

Přežije kriticky ohrožený druh v oborách?
 |  14. 6. 2004
 |  Vesmír 83, 334, 2004/6

Ochrana přírody v rozvojových zemích je jednou z problematických otázek. Mimo jiné se často diskutuje o přežití některých rostlinných nebo živočišných druhů. V Senegalu je jedním z kriticky ohrožených živočichů západní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus), největší antilopa vůbec. Jejím posledním útočištěm je Národní park Niokolo Koba, v němž bylo při leteckém sčítání v roce 2001 zaznamenáno 100–150 jedinců. Přestože je park vojensky střežen, dosud je asi hlavní příčinou klesajících stavů organizované pytláctví.

Antilopa opředená tajemstvím

Antilopu Derbyho popsal ve čtyřicátých letech 19. století J. E. Gray, a to na základě dvou kůží a rohů samice a samce pocházejících ze Senegambie. Původní areál západního poddruhu zahrnoval území několika států: Mali, Senegalu, Gambie, Guiney a Guiney-Bissau. Východní, dnes méně ohrožený poddruh (Taurotragus derbianus gigas), který popsal o něco později (r. 1864) Theodor von Heuglin, se vyskytuje v Kamerunu, Středoafrické republice a Súdánu, celkový počet se odhaduje na 14 000 jedinců. Vzhledem k politické nestabilitě v některých oblastech Afriky, ozbrojeným konfliktům a prudkému nárůstu počtu obyvatel je ale skutečný počet zvířat ve volné přírodě pravděpodobně mnohem menší, podle některých odhadů až o 80 % proti udávanému stavu. Konec konců získat přesnější čísla je v afrických podmínkách téměř nemožné. Je s podivem, jak malá pozornost byla věnována studiu tohoto druhu. První a zatím i poslední studie z kamerunské volné přírody, která poodhaluje sociální a potravní chování antilopy Derbyho, byla zpracována jako dizertační práce teprve v roce 1995 a dosud nebyla publikována.

Antilopa Derbyho je především okusovač. Na rozdíl od jiných antilop – spásačů – se její potrava skládá zejména z listů a letorostů dřevin, jejím přirozeným prostředím je stromová savana. Zatímco na rozlehlých pláních jižní a východní Afriky můžete velká volně žijící zvířata pozorovat z dálky, popř. sledovat jejich stopu autem, v západní Africe je to obtížné. Stromová savana, plochý terén, traviny (rody AndropogonCymbopogon) vysoké místy až čtyři metry – to vše znemožňuje orientaci v krajině. Za více než tři roky v Senegalu se žádnému z českých přírodovědců nepodařilo sledovat antilopu Derbyho ze země, pouze z letadla nebo podle stop, okusů a trusu. Výzkum byl komplikován také obavami z pytláků. V Niokolo Koba je zakázán pohyb bez ozbrojeného doprovodu – pytláci bývají ozbrojeni po zuby a není radno nechat se jimi v divočině překvapit.

Chov v oboře jako možnost záchrany

Senegalské úřady zatím nejsou schopny pytláctví na území Niokolo Koba zabránit, nedávno tam například byli úplně vyhubeni sloni. Národní parky mají omezený rozpočet, musí snižovat stavy zaměstnanců a lze očekávat, že se situace ještě zhorší. Místo strážců sem přicházejí vojáci základní služby, kteří se o ochranu přírody většinou nezajímají a nejsou k práci ničím motivováni. Za této situace se zdá být pro záchranu antilopy nejvhodnější chov v oborách. Podle některých expertů je malá populace antilopy Derbyho na území parku stabilní. Zastánci oborového chovu ale namítají, že pytláci mohou tento druh úplně vyhubit. Chtějí proto vytvořit několik nepříbuzných, navzájem oddělených chovných skupin a počítají s tím, že odchované antilopy vrátí do parku, až jednou bude jeho území lépe střeženo.

Na rozdíl od západní Afriky mají v jižní a východní Africe soukromé oborové chovy dlouholetou tradici. Jejich ekonomika je založena na sportovním lovu zvířat nepotřebných pro reprodukci, ekoturistice formou safari, prodeji masa, restauračních a hotelových službách, přitom ekonomické využívání přírodních zdrojů je v souladu s jejich ochranou.

Rezervace Bandia – první oborový chov

Prvním a dosud jediným fungujícím oborovým chovem v západní Africe je rezervace Bandia (65 km na jihovýchod od Dakaru). Vznikla na území hospodářsky využívaného a značně znehodnoceného baobabového háje Bandia. V roce 1990 zde bylo oploceno 460 ha a do obory vpuštěna první divoká zvířata. Dnes může návštěvník na území 750 ha spatřit 22 různých druhů afrických zvířat, z nichž 11 pochází přímo ze Senegalu. Provozovatel rezervace, Společnost pro ochranu přírody a divoké zvěře, se tak přímo podílí na záchraně velkých savanových zvířat a jejich přirozeného životního prostředí v západní Africe.

Hranice oploceného území je dobře patrná i z velké vzdálenosti. Stromové patro v ní totiž regenerovalo, kdežto mimo oboru najdete jen dva druhy sporadicky rostoucích dřevin – akácii egyptskou (Acacia seyal) a tamarind indický (Tamarindus indica). V důsledku nadměrné pastvy dobytka a kácení ustupuje zdejší stromová savana travnatým porostům. Pro rezervaci je také důležité, že lidé žijící v její blízkosti jsou informováni o významu ochrany přírody a o ekonomickém potenciálu přírodních zdrojů Senegalu.

Rezervace Fathala a česko-senegalský projekt

Cílem česko-senegalského projektu „Chov antilopy Derbyho a její ekonomické využití“, financovaného z prostředků vlády ČR na rozvojovou pomoc, bylo postavit reprodukční oboru, zajistit její chod a zahájit chov antilopy Derbyho. Obora byla postavena v roce 2003 z českých prostředků ve spolupráci se senegalskými partnery z Ředitelství národních parků Senegalu (DPNS) a Společnosti pro ochranu přírody a divoké zvěře (SPEFS) v rezervaci Fathala na území Národního parku Delta de Saloum. První odchyty chovných antilop proběhly v parku Niokolo Koba v roce 2000 a nyní jsou tyto antilopy chovány v rezervaci Bandia. Chceme-li ale zajistit dostatečnou genetickou rozmanitost a vyloučit rizika spojená s náhodnými faktory, je nutné chovat alespoň dvě nepříbuzné skupiny na oddělených územích. Z dobře se množící skupiny antilop Derbyho v Bandii bude nutno oddělit zejména mladé samice dříve, než dosáhnou reprodukčního věku, a vytvořit druhou chovnou skupinu v oboře v rezervaci Fathala. Pro zajištění další reprodukce bude třeba provést odchyt nepříbuzných samců v Niokolo Koba.

V Africe je více než kdekoli jinde na světě nutné, aby oborový chov produkoval dostatečný ekonomický zisk. Jenom tak může být nezávislý na dosti nepředvídatelné státní politice a dotacích ze státního rozpočtu. Toho lze docílit pouze vhodným spojením s ekoturistikou, sportovním lovectvím kusů nevyužitelných pro další chov, provozováním restauračních, popřípadě hotelových služeb.

Je plánováno, že čeští experti navážou na výsledky předchozího úspěšného projektu 1) a budou se podílet nejen na organizaci, ale i na odborném zajištění chovu a na výzkumu ekonomického využívání přírodních zdrojů, který přispěje k záchraně kriticky ohroženého poddruhu.

Obrázky

Poznámky

1) Projekt podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Za pomoc děkujeme provozovatelům rezervace Bandia G. Rezkovi a Ch. Deringovi, kteří nám umožnili výzkum antilopy Derbyho v rezervaci Bandia, strážcům senegalských národních parků za pomoc při práci v terénu, P. H. Vernerovi za koordinaci projektu, O. Holubářovi za pomoc při realizaci stanovených cílů projektu a panu chargé d’affaires J. Prokopcovi za neustálou podporu v Dakaru.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie

O autorech

Michal Hejcman

Markéta Antonínová

Pavla Hejcmanová

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...