Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Onemocnění ledvin z čínských bylin

Aristolochové kyseliny a mechanizmus jejich karcinogenního působení
 |  5. 9. 2000
 |  Vesmír 79, 493, 2000/9

Závažnou problematikou se stává používání netradičních léčebných metod využívajících „zázračné“ přípravky. Těmto metodám bývají přičítány i pozitivní účinky na celkový zdravotní stav, fyzickou či psychickou kondici, odolnost a výkonnost. Jestliže se používají postupy či látky, které nejsou pro organizmus toxické ani jinak škodlivé, není snad ještě tak zle. Vždyť okřídlené rčení „víra tvá tě uzdravila“ mívá skutečně ozdravující účinky. Nebezpečné však je, jsou­li používány sloučeniny, jejichž působení na organizmus buď vůbec nebylo testováno, nebo bylo testováno, ale metodami, jež nejsou dost citlivé, aby identifikovaly všechny složky preparátu. Netradiční metody bývají často nabízeny lidem, kteří touží po snížení tělesné váhy. Před časem přinesly belgické, a poté i naše deníky zprávu o nebezpečnosti některých „zázračných“ čínských bylin. Sugestivně se v ní líčí osud desítek žen, které se nechaly zlákat odtučňovací kúrou a dnes mají zničené ledviny, navíc jim hrozí rakovina. Teprve dva roky po objevení prvních obětí byla příčina onemocnění osvětlena a „léčebný“ postup zastaven. Osoby odpovědné za případ jsou v soudním řízení a podobný léčebný postup již snad v budoucnu nebude použit. Vzhledem k tragickým následkům případu stojí za to, aby o něm veřejnost byla informována podrobněji.

Podivné poškození ledvin po léčbě nadváhy

V roce 1993 popsal J. L. Vanhenwerghen se spolupracovníky u žen v Bruselu a okolí několik případů atypické ledvinové nedostatečnosti, která vedla až k selhání funkce ledvin. Poškození bylo dáno do souvislosti s léčbou nadváhy, jíž se pacientky podrobily na jedné bruselské klinice. Rozsáhlejší studie populace žen žijících v této oblasti uvedenou souvislost potvrdila. Ledvinové poškození bylo podle bylinné složky „léčebného“ postupu, jíž byla terapie doplněna počátkem 90. let, označeno CHN (Chinese herbs nephropathy). Zjištěno bylo již u více než 100 pacientek, které užívaly čínské byliny dlouhodobě. Prognóza vývoje choroby není optimistická. U řady pacientek vedlo ledvinové selhání až k transplantaci obou ledvin, ale ani poté neměly vyhráno. Patologický proces pokračoval, začaly se objevovat nádory močových cest a poškození srdce.

Hned od počátku byla z vyvolání nemoci podezřívána rostlina z čeledi podražcovitých Aristolochia fangchi, která se do léčebného přípravku měla dostat záměnou za Stephania tetrandra. Čínské názvy těchto rostlin jsou si podobné (první se jmenuje fangchi, druhá fangji), jenže Aristolochia obsahuje aristolochové kyseliny, které jsou toxické a karcinogenní. Důkaz však chyběl. V roce 1995 byl zahájen interdisciplinární výzkum týmů z Německa, Belgie a České republiky, a ten teprve přinesl výsledky, které umožnily zmíněnou „léčebnou“ metodu zastavit. 1)

aristolochových kyselin v DNA ledvin

Analýza rostlinného materiálu dovezeného do Belgie pod názvem Stephania tetrandra prokázala přítomnost obou aristolochových kyselin, a tím podpořila domněnku, že původ onemocnění vyplývá ze záměny S. tetrandra za rovněž čínskou Aristolochia fangchi, která (na rozdíl od první jmenované) tyto kyseliny obsahuje. Důkaz však poskytla až analýza DNA izolované z biologického materiálu postižených pacientek.

V iniciační fázi chemické kancerogeneze dochází k rozličným obměnám molekul DNA a za nejvýznamnější z nich je považována tvorba kovalentních aduktů. V DNA transplantovaných ledvin a v močové trubici zmíněných pacientek byly zjištěny adukty identické s adukty produkovanými aristolochovými kyselinami, a to jak in vitro, tak v orgánech experimentálních zvířat (dA-AAI, dG-AAI a dA-AAII). Navíc stejně jako u laboratorních zvířat vykazoval u pacientek majoritní adukt (dA-AAI) mimořádně dlouhou dobu přetrvávání. V DNA močové trubice byl nalezen i další adukt, který má původ v aristolochových kyselinách. Je tvořen z „detoxikačního“ metabolitu aristolochové kyseliny I (aristolaktamu I) aktivovaného jednoelektronovou oxidací cytochromy P450. Nalezení těchto aduktů potvrdilo přímou souvislost aristolochových kyselin s iniciací patologických procesů provázejících „onemocnění ledvin z čínských rostlin“ a vysvětluje rovněž nárůst nádorových onemocnění močových cest. Tím, že aristolochové kyseliny tvoří adukty v DNA, jsou přímo odpovědné za počátek zhoubného bujení v postižených orgánech.

Výsledky se ověřují analýzami DNA z ledvin dalších nemocných. Dosud se adukty z aristolochových kyselin našly u všech žen trpících ledvinovou chorobou po užívání čínských rostlin, a naopak při ostatních ledvinových onemocněních se nenašly. Souvislost aristolochových kyselin ze „zaměněných“ čínských bylin s vývojem nového ledvinového onemocnění se stala jistotou.

Jak pomoci nemocným chorobou CHN?

Choroba se naštěstí projevila pouze u několika procent žen, které se zmíněnými čínskými bylinami „léčily“. Je to dáno rozdílnou výbavou enzymovými systémy, jež aktivují či detoxikují aristolochové kyseliny, nebo opravnými enzymy v systémech odstraňujících modifikované úseky v DNA, anebo ochranou specifických genů, jejichž modifikací je iniciován proces karcinogeneze? Odpovědi na tyto otázky by umožnily předvídat rizika vyplývající z některých přírodních léčiv. Další otázkou je, jak se enzymy podílejí na iniciačních fázích chemické karcinogeneze a jaké jsou molekulárněbiolobické aspekty těchto procesů. Proto výzkum této unikátní problematiky pokračuje.

Ponaučení z příběhu, které by mělo zabránit používání netradičních „léčebných“ postupů, nechybí. Příčina onemocnění je totiž varováním: Nepodléhejme střídavě se objevujícím „módním vlnám“ propagujícím „zázračnost“ určitých přírodních preparátů či postupů, které však při střízlivém pohledu (či přesném zhodnocení) zavánějí šarlatánstvím! Varování je adresováno i orgánům státní správy, které povolují dovoz obdobných preparátů do ČR. Vidí-li čtenář jistou analogii s určitými „zaručeně fungujícími“ prostředky, například čaji vedoucími „naprosto bezpečnou cestou“ k štíhlé linii, má o čem přemýšlet. Nejenže byl nebezpečný rostlinný druh chybně použit při výrobě v zemi původu, ale také nebyl analyzován v zemi dovozu – dovozce s distributorem prostě uvěřili složení uvedenému na obalu.3)

Literatura

Vanherweghem J. L., Depierreux M., Tielemans C., Abramowicz D., Dratwa M., Jadoul M., Richard C., Vandervelde D., Verbeelen D., Vanhaelen-Fastre R., Vanhaelen M.: Rapidly progressive intestitial renal fibrosis in young women: association with slimming regimen including Chinese herbs, Lancet 341, 387–391, 1993
Vanherweghem J. L.: Misuse of herbal remedies: The case of an outbreak of terminal renal failure in Belgium (Chinese herbs nephropathy), J. Altern. Complement. Med. 4, 9–13, 1998

Poznámky

1) Popsané ledvinové poškození vykazuje nápadnou shodu s „balkánskou nefropatií“. Předpokládá se, že by toto onemocnění, které postihuje nezanedbatelnou část balkánské populace, mohlo být vyvoláno konzumací potravin kontaminovaných specifickými látkami přírodního původu, konkrétně aristolochovými kyselinami a mykotoxiny.
2) Adukt je adiční molekulární sloučenina, přesněji produkt adiční reakce mezi molekulami, které si ve vzniklém komplexu ponechávají svou individualitu.
3) Problematika tohoto výzkumu je podporována Německým centrem výzkumu rakoviny, GA ČR (grantem 303/99/0893) a MŠMT ČR (grantem J13/98:1131 00001).

PŘÍRODNÍ NENÍ TOTÉŽ CO NEJLEPŠÍ


 • Přírodní vždy nemusí znamenat nejlepší. K tomu bych mohl uvést řadu příkladů. V poslední době je popisováno např. alergické onemocnění po nadměrné konzumaci preparátů s echinaceou. Také je třeba zabezpečit standardizaci obsahu biologicky aktivních látek v léčivých bylinách, které jsou někdy obtížně zjistitelné. Diskutujeme o tom, zda biopotraviny vyrobené v organickém zemědělství neobsahují přírodní toxiny.

 • Co je vlastně „čaj na hubnutí“? Léčivo, nebo potravina? Je to něco mezi léčivem a potravinou pro zvláštní výživu? Vyvstává tu zásadní problém zařazení produktu, který pak může být legislativně posuzován různými odborníky podle různých zákonů. Léčivo je posuzováno podle zákona o léčivech, potravina podle zákona o potravinách a souvisejících předpisů. „Hraniční produkty“ tak mohou být legislativně méně pokryty.

 • Komplexní posouzení uvedených typů potravin pro zvláštní výživu klade vysoké nároky na interdisciplinární znalosti pracovníka, který má posoudit, zda je uvedený produkt pro člověka zdravotně nezávadný. Z tohoto pohledu je posuzovatel v mnohem složitější situaci než třeba pracovník ve výzkumu.

 • V ČR se rozvíjí metodologie analýzy rizika nox (škodlivin) pro člověka. Má tři části:

  • hodnocení rizika,

  • řízení rizika,

  • komunikace o riziku.

 • Teoreticky jsou tedy v ČR předpoklady pro to, aby byl člověk před rostlinnými škodlivinami chráněn, zejména před produkty akutně toxickými. Jiná situace je u látek, jejichž akutní toxicita je nízká, ale mají významné pozdní toxické účinky (karcinogenitu, vývojovou toxicitu).

 • Je zde určitá analogie s posuzováním potravin nového typu, kam patří potraviny, které byly vyrobeny novou technologií nebo se v ČR dosud nekonzumovaly. Do této skupiny patří i potraviny z produktů geneticky modifikovaných organizmů. Z vlastní zkušenosti vím, jak je obtížné hodnotit zdravotní nezávadnost např. fermentovaných asijských potravin – tempehu, ang-kaku. Měly by být posouzeny desítky obsahových látek, avšak některé z nich zatím neumíme stanovit. Například známých mykotoxinů je přes 290 a analyticky dokážeme zjistit zatím asi 30 nejvýznamnějších.

 • Aby byli spotřebitelé v ČR dostatečně chráněni, musí být dále zaváděna a rozvíjena metodologie analýzy rizik ve všech třech částech. A podle mých zkušeností je komunikace o riziku nejméně tak náročná jako hodnocení a řízení rizik.


Aristolochové kyseliny, jejich metabolická aktivace a molekulární mechanizmus karcinogenního působení


Aristolochové kyseliny jsou strukturně podobné nitrofenantrenové kyseliny. Aristolochová kyselina I a aristolochová kyselina II se liší pouze methoxyskupinou ve své molekule. Do r. 1982 byly používány jako součást protizánětlivých léků, ale když se zjistilo, že jsou toxické a karcinogenní, byly z farmaceutického trhu vyloučeny. Obě kyseliny jsou mutagenní sloučeniny. Metabolické studie prokázaly, že hlavními metabolity aristolochových kyselin (vytvořenými in vitroin vivo) jsou redukční produkty aristolaktam I a aristolaktam II, jež byly zjištěny v moči a výkalech savců jak v konjugované, tak v nekonjugované formě. Metabolická aktivace aristolochových kyselin probíhá rovněž redukční cestou. V průběhu redukce obou kyselin vzniká reaktivní cyklický acylnitreniový iont, který se váže na DNA a tvoří dva majoritní adukty – s deoxyadenozinem a deoxyguanozinem [7-(deoxyadenozin-N6-yl)-aristolaktam (dA-AA) a 7-(deoxyguanozin-N2-yl)-aristolaktam (dG-AA)]. Aristolochová kyselina I je ve vyvolání tvorby aduktů efektivnější než aristolochová kyselina II. Byl odhalen i vztah mezi přetrváváním aduktů a karcinogenním účinkem aristolochových kyselin. Zatímco adukt 7-(deoxyguanozin-N2-yl)-aristolaktamu I nezůstával v DNA různých orgánů experimentálních zvířat déle než dva týdny, adukty s deoxyadenozinem (dA-AAI) přetrvávaly dlouho. Dlouhodobé přetrvávání deoxyadenozinového aduktu tedy může být tím kritickým poškozením DNA, které je odpovědné za iniciaci karcinogeneze. Cílovým genem karcinogeneze vyvolané aristolochovou kyselinou I u laboratorních potkanů je gen c­H­ras. Studie aktivačních mutací v onkogenech nalezených v nádorech indukovaných aristolochovou kyselinou totiž prokázala 90–100 % mutací ve druhé pozici kodonu 61 (CAA) genu c-H-ras (AT—TA transverze).

M. S.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Marie Stiborová

Doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc., (*1950) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na této fakultě se zabývá enzymovými systémy metabolizujícími cizorodé látky a biochemickými aspekty chemické karcinogeneze.

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...