Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Naše malé pluviály

 |  5. 9. 1997
 |  Vesmír 76, 512, 1997/9

Byl jednou čas, že se stařec, kterého má před sebou, pral se svými kamarády jako tamhleti. A přijde čas, že se některý z těch, kteří se tamhle perou, promění v tohoto starce a bude hledět oknem na podobnou drobotinu. Bylo mu jako dětem, kterým ukazují rodinné fotografie: Tadyhleten kluk s krátkými kalhotami, s vlasy na temeni zježenými, je tvůj otec... Kdo tomu uvěří? Jan Čep

Podstatou všech vědeckých postupů, které jsou využívány pro rekonstrukci klimatu historické preinstrumentální éry, je vzájemně provázané hodnocení dvou rozsáhlých skupin pramenů. Prvou skupinu představují údaje získané z tzv. přírodních archivů (viz např. Vesmír 70, 17, 1991/1) a skupina druhá zahrnuje nejrozličnější prameny kulturní: anály a kroniky, minuce (druh starých kalendářů), hospodářské a kancelářské kalendáře, osobní dokumenty, deníky a zápisy, astrologické pranostiky, efemeridy (předpovědi polohy nebeských těles), vědecké a odborné spisy a traktáty, hospodářské záznamy a raporty, urbáře a ceníky, fondy velkostatků, paměti a záznamy selských písmáků, písemné záznamy o vodních stavech a trvání ledových jevů, dobové informační bulletiny, vyhlášky a cirkuláře, mapy, plány a dobová vyobrazení, lidové pranostiky a toponyma.

V historickém území Českých zemí nabývají klimatologické zápisy na významu již od doby cyrilometodějského písemnictví a otonské renezance. Kromě datové jedinečnosti každého klimatohistorického údaje se lze v písemných záznamech nezřídka setkat i s další informační dimenzí, kterou je empirické hodnocení míry meteorologických a hydrologických jevů a hodnocení vývojových změn podnebí. Podávají ho v autentické formě očití svědkové a často bývá uchováváno jako echo a modul generací.

Zakladatel „filozofie selství“ a jeden z nejvýznamnějších představitelů naší rurální literatury spisovatel Josef Holeček napsal: „Otec se narodil r. 1813. Vypravovával, že za jeho mládí mnoho let za sebou bylo mokrých. Těžké jílovité půdy zkysly, zarostly plevelem a trávou, nadělaly se močály, rozšířily bažiny. Pamatuju, jak nám obilí zrůstalo na polích, jak otec nevěděl, má-li nedosušené svážet nebo čekat na lepší počasí, a jak svezené zase vyváželi za humna a snopy rozestavovali, aby se usušily. Stejně bylo se senem. Pole se orala do záhonů na krok širokých, mezi záhony stála voda, z ní vyrůstala přeslička a pryskyřník a jen na hřbetě záhonu bylo trochu chatrného obilí. To se počalo měnit, když mokrá léta minula. Mokrá léta padala až do r. 1860, ale stále řídčeji...“ Tato doslovná citace je zde uvedena pro srovnání s údaji diagramu na obr. obrázek, který je zpracován podle exaktních přístrojových měření meteorologické observatoře v pražském Klementinu.

Základní srážkový cyklus podnormálních a nadnormálních několikaletých období je podřízen vývoji sluneční aktivity (viz obr. obrázek). Pro naše přírodní podmínky přitom převládá vztah, kdy vzestupné větve sluneční aktivity odpovídají srážkově bohatším obdobím a sestupné větve sluneční aktivity obdobím útlumu srážkové činnosti. Z obr. obrázek je dále zřejmé poměrně pravidelné střídání suchých a vlhkých několikaletých období: sedmileté období s významným snížením srážkové činnosti 1947–1953, pětileté období zvýšené srážkové činnosti 1954–1958, šestileté období s významným snížením srážkové činnosti 1959– 1964, šestileté období zvýšené srážkové činnosti 1965–1970, šestileté období s významným snížením srážkové činnosti 1971–1976 a pětileté období významného snížení srážkové činnosti 1982–1986. Obdobný sled suchých a vlhkých období lze získat po rekonstrukci hydrometeorologických poměrů v jednotlivých letech i pro preindustriální éru. V některých časových úsecích, a to jak v historické řadě klementinských pozorování, tak v obdobích před přístrojovým měřením srážkových úhrnů, však platí závislost zcela opačná, a vyskytují se i úseky bez jakékoliv vzájemné korelace těchto dvou jevů.

Srážkově nadnormální a podnormální roky mají již po staletí zcela specifické a výrazně odlišné hospodářské i společenské důsledky. Dnes lze za nejzranitelnější odvětví označit vodní hospodářství, zemědělství, lesní hospodářství a částečně i průmysl, dopravu, zdravotnictví, rekreaci a cestovní ruch. Srážkově nadnormální roky 1995 a 1996 znamenaly po několikaletých hydrologických deficitech dosycení téměř všech povodí v Čechách i na Moravě, ale zároveň i příkrý nárůst povodní v řadě oblastí České republiky.

Sekulární znamená týkající se velmi dlouhé doby a intersekulárními obdobími jsou zde míněna poměrně krátká mezidobí dešťů. Velice pozoruhodným jevem, který lze doložit nejenom pro historické území České koruny, ale pro celou střední Evropu, je poměrně pravidelný výskyt tzv. malých pluviálů (lat. pluvia – déšť). Tak jsou označena období trvající několik desítek let, pro která je příznačná výrazně vystupňovaná srážková činnost a s ní úzce související zvýšená četnost velkých vod v hydrologickém režimu toků. Od počátku tohoto tisíciletí se vyskytly již čtyři výrazně deštivá intersekulární období: malé pluviály I až IV.

Z nejrůznějších informačních pramenů jej lze bohatě dokumentovat. Povodně z let 1784 a 1799 podle děčínských análů náležejí do první desítky vůbec těch největších historických labských povodní. Na účet tohoto malého pluviálu lze nepochybně zařadit i čtvrtou největší povodeň na Labi, která kulminovala 26. 2. 1805. Nejkřiklavějším projevem malého pluviálu IV byla hladová léta 1770 až 1772, která byla důsledkem série neúrod způsobených extrémním zamokřením zemědělských pozemků. Ačkoliv se psala druhá polovina 18. století, demografické důsledky hladomoru byly souměřitelné s nejzhoubnějšími vlnami středověkých pravých morů. Jen od června 1771 do června 1772 v Čechách podlehlo hladu nejméně 250 000 lidí (podrobněji viz Vesmír 75, 455, 1996/8).

Demograficky a hospodářsky nejdrastičtější důsledky mělo v tomto pluviálu pětileté období neúrod způsobené extrémním deštivým počasím v letech 1569– 1573. Vlhká období tohoto malého pluviálu jsou mimořádně bohatá na záznamy o povodních a katastrofických smyvech půdy s polí. Labské povodně z let 1570 a 1595 patří do první desítky největších povodní, které nastaly od r. 1000. Naše závěry o mimořádné hydrologické nadnormalitě uvedeného úseku druhé poloviny 16. století vcelku odpovídají údajům západoevropských klimatologů. Např. podle unikátní dlouhodobé řady mohučských měření velkých vod vystoupila r. 1565 hladina vody v Rýnu 5,9 m nad normální stav a r. 1573 dokonce 6,3 m. (Tento „rekord“ byl překonán až r. 1784, tedy v malém pluviálu IV, kdy Rýn vystoupil do výše 6,6 m nad normální stav.)

V našich zemích tehdy existoval zvlášť spolehlivý registr všech nadnormálních výkyvů vodního režimu krajiny. Bylo jím vzkvétající české rybnikářství. Každá škoda na stokách, bezpečnostních přepadech, hrázích, nebo dokonce protržení rybníků se objevuje s popisem příčin v hlášeních jednotlivých panství a v úředních účtech. A jak byly naše rybniční soustavy často velice těsně propojenými vodohospodářskými systémy, dokládají i verše rybníkářského stavitele Tomáše Lišky, které se vážou k událostem extrémně deštivého roku 1582. V roce 1827 je poprvé publikoval historik František Palacký pod titulem Stará zpráva porybného na Třeboňském panství o strhnutí rybníků: „Potěšil neutěšil. Do Flughauzu pospíšil; Flughauz do Skutku vyklouz; Skutek do naděje utek. Naděje drží předce. Ryby ale jsou v řece“ (Potěšil, Flughauz, Skutek a Naděje jsou jména třeboňských rybníků; rybník Flughauz se dnes nazývá Klec).

Prvých devět let tohoto období je v českých dějinách spojeno s výskytem hlubokých neúrod. Účinek častých dešťů byl zesílen mimořádně chladnými zimami a podnormálnámi teplotami ve vegetačních obdobích. Vyvrcholením tohoto kritického časového úseku bylo sedmileté období hladu v letech 1313– 1319, v němž podle podle Petra Žitavského „tu i onde na různých místech ležel na cestách zemřelý hladem“. O některých obdobích první poloviny 14. století se v historických záznamech hovoří jako o letech velkých povodní či povětrnostního běsu. Povodně, které se v této době vyskytovaly v povodí Labe, Rýna a Dunaje, jsou řazeny k těm největším v historické době vůbec. Např. v Mohuči při povodni r. 1342 vystoupila voda v Rýnu 9 metrů nad normální stav, tj. přibližně o 2,4 m výše než při druhé doposud největší zde známé povodni r. 1784. Na existenci mimořádně vysokého výskytu přívalových dešťů právě v první polovině 14. století upozornil nejnověji na základě hodnocení desítek půdních profilů, zejména profilů splachových uloženin, německý erodolog a půdoznalec H. R. Bork.

Podle děčínských análů do tohoto malého pluviálu spadá vůbec největší naše labská povodeň, která se r. 1118 dostavila v nezvyklém čase pro velké vody, totiž v září. V tomto roce pro ustavičné deště nemohli lidé v době žní sklidit obilí a v měsíci září, jak píše Kosmas, „byla taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa na zemi.“ V tomto intersekulárním časovém úseku si zmínku zaslouží i velké období neúrod 1090–1096, které vyústilo v rozsáhlý evropský subkontinentální hladomor. V Českých zemích je za nejkritičtější období tohoto „hladomoru z přemíry dešťů“ označován sled roků 1092 až 1096, po kterých prý „v Čechách zůstal sotva třetí díl lidí a desátý díl hovad...“

V souvislosti s předpokládanými směry podnebního vývoje se dnes na hydrologických modelech řeší možné důsledky klimatických změn a vytvářejí se alternativní scénáře. Zároveň se navrhují přípravná a adaptační vodohospodářská, zemědělská i lesnická opatření, která mohou být klimatickými změnami v příštích desetiletích (a dále s výhledem do r. 2075) vynucena. Převážná část výsledků získaných různými simulačními postupy vychází z předpokladu postupného oteplování a počítá s klesající tendencí odtokových množství z povodí a s napjatou vodohospodářskou bilancí. Žádný ze scénářů zpracovávaných pro Českou republiku však nepředpokládá nástup dalšího malého pluviálu. Jenže vzhledem k naznačenému oscilačnímu kroku období s vystupňovanou srážkovou činností nelze takový směr vývoje vyloučit.

Literatura

Hladný, J. a kol.: Dopady možné změny klimatu na hydrologii a vodní zdroje v ČR. Národní klimatický program č. 20, 1996
Kakos, V.: Velké povodně na Vltavě ve vztahu ke klementinským pozorováním počasí. Sborník referátů ze semináře k 200. výročí observatoře v Praze Klementinu. Praha, 1976, s. 33 – 42
Soukup, M. a kol.: Hodnocení škodlivých účinků vod při povodňových situacích. Rozbor příčin a následků vybraných povodní v České republice v létech 1995 a 1996. VÚMOP Praha, 1996
Pozn. red.: Tento článek jsme obdrželi letos v únoru, ale dříve než byl zařazen do čísla, stala se autorova hypotéza smutnou realitou. Text nyní otiskujeme v původní verzi, doplněný pouze autorovými snímky letošní červencové povodně (na křídové příloze).

Na srážkami v Čechách

Připomenuté stoleté výročí srážkového rekordu v Čechách (viz M. Nevrlý, Vesmír 76, 464, 1997/8) zasluhuje vzhledem k letošní povodni velkou pozornost (rekord 345 mm sice překonán nebyl nejvyšší naměřené srážky na Lysé hoře v Jeseníkách dosáhly 234 mm škody jsou však srovnatelné). Záplavy, které postihly značnou část bývalé rakousko-uherské monarchie a část Německa na přelomu července a srpna před sto lety, svědčí o velmi vysoké srážkové činnosti. Tento fakt mohou dobře dokumentovat naměřené hodnoty z několika stanic v severočeské oblasti (viz tab. 1 a 2).

V souvislosti s mohutnými záplavami pak není možné nevzpomenout ničivou povodeň, která postihla Prahu a střední Čechy v září 1890 (viz Vesmír 70, 195, 1991/4). Vltavským korytem tehdy protékalo kolem 4 000 m3 vody za sekundu. Vnucuje se otázka, zda tyto dvě krátce po sobě jdoucí ničivé záplavy (1890 a 1897) nebyly výsledkem celkového zvýšení srážkové činnosti. Metodou sumace odchylek od dlouhodobého normálu lze hlavní trendy jakékoliv časové řady dobře vystihnout. Na grafu, který představuje sumaci odchylek srážek v Praze Klementinu (1804-1996), je možné pozorovat slabší i silnější výkyvy ve srážkové činnosti. Po sérii krátkých oscilací za období 1804-1849 s výrazně stoupajícím trendem a s kulminací v roce 1849 (v roce 1828 byl naměřen druhý největší průměrný roční srážkový úhrn 665,4 mm, v roce 1837 pátý 634,9 mm), je pozoruhodná velká povodeň z března roku 1845. Zvláště nápadné je následující srážkové minimum v letech 1849-1880. Šlo o mimořádně suchou periodu, kdy např. v Praze téměř vyschla Vltava a na Labi v Děčíně vystoupil z vody známý kámen sucha. Následující období 1880-1900 je charakterizováno prudkým nástupem srážkové činnosti a právě do něho spadají již zmiňované povodně (čtvrtý největší roční srážkový úhrn byl v roce 1890 s hodnotou 637,3 mm). Další srážkové periody, patrné na grafu, jsou v letech 1900-1910 (­-), 1910-1928 (+), 1928-1935 (-), 1935-1950 (+, v roce 1939 byl zaznamenán dosud největší roční srážkový úhrn 745,5 mm, v roce 1946 třetí 638,3 mm), 1950-1953 (-), 1953-1958 (+), 1958-1963 (-­), 1963-1969 (+), 1969-1975 (-), 1975-1981 (+), 1981-1993 (-). Je ostatně zajímavé, že z prvních padesáti nejvyšších průměrných ročních úhrnů pouze tři spadaly do sušších period (roky 1987, 1974 a 1875), zatímco všechny ostatní se nacházely na vzestupné větvi srážkového trendu. Statistická analýza klementinské srážkové řady ukázala dominantní periodu kolem 90 let (1849-1935) a dále pak méně výrazné periody 25, 18 a 53 let. Z toho by bylo možné spekulovat, že srážková činnost bude pravděpodobně do první dekády nového století vyšší nežli dlouhodobý průměr.

Středověké vodočetné znamení Bradáč

Jde o kamennou plastiku vousatého muže (obrázek), která byla umístěna na posledním oblouku Juditina mostu, těsně vedle pilíře v mostním tělese. Pražany byl nazván Bradáč právě pro vousatou tvář s bradkou.

Poslední mostní oblouk se zachoval pouze proto, že byl na něm postaven nový dům kláštera křižovníků s červenou hvězdou. Je to dobře patrné z mědirytiny z r. 1827 (viz obr. vpravo).

Protože plastika Bradáče byla umístěna v poměrně pevném a stabilním prostředí, byla již záhy využívána jako vodočet velkých povodní na Vltavě, přičemž jednotlivé části Bradáčova obličeje sloužily jako indikační stupnice různého stupně povodňového nebezpečí. Následující tři lidové povodňové aplikace vztahující se k Bradáčovi jsou kvantitativním hodnocením povodní, tak jak se jevily Pražanům, a také vyjadřují jednotlivé stupně povodňového nebezpečí:

I. Jakmile se voda dotkne spodních částí Bradáčových vousů, tu již Vltava vystupuje ze svých břehů a je nejvyšší čas, aby se lidé, kteří bydlí nízko při vodě, stěhovali pryč od řeky.

II. Začne-li voda dosahovat až k Bradáčově hubě, vystupuje Vltava z břehů a zaplavuje mnohé ulice na staroměstské straně řeky.

III. A konečně, zatápí-li vltavská voda i Bradáčovu pleš, mohou se lidé po Staroměstském náměstí vozit na lodičkách.

Z uvedených ukázek vyplývá celkem jednoznačně, že Pražané své zkušenosti s povodněmi měli, dovedli je správně interpretovat a s Bradáčovou pomocí i diagnostikovat.

První zmínky o této pískovcové plastice se vztahují k roku 1432: Nebo první (povodeň v roce 1432) ta toliko k té hlavě vytesané u špitálu Staroměstského, kde jsú Křižovníci, až do nosu, ale tato druhá (povodeň v roce 1481) přikryla všecku téměř hlavu, než nechala místa suchého svrchu hlavy co by byla pleš. Třebaže v citovaném zápise ( Staré letopisy české) není výslovně rok 1432 jmenován, nejde o žádný jiný, protože je zároveň připomínáno stržení části mostu čerstvě dostavěného. Od tohoto data později byly potom zprávy o Bradáčovi hojnější (1481, 1501, 1515, 1537, 1567, 1569, 1570, 1582), avšak přestaly se objevovat koncem 16. století. To bylo způsobeno pravděpodobně tím, že docházelo k častým úpravám vltavského koryta, které se postupně zanášelo sedimenty, a proto lidové vodočetné znamení přestávalo postupně plnit svoji funkci.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Záplavy v Čechách

O autorovi

Zdeněk Vašků

Doc. Ing. Zdeněk Vašků, CSc., (*1944 – †2019) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita v Praze) a geobotaniku na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se kulturně-technickým inženýrstvím v krajině, klimatologií a půdoznalstvím. Přednáší na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Napsal knihy Velký pranostikon (1998, 2002), Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny (2008 a 2012), Umění pojmenovat (2011) a spolu s V. Cílkem aj. Svobodou Velkou knihu o klimatu zemí Koruny české (2003) a Hold slunci, dešti, půdě a pluhu (2014).
Vašků Zdeněk

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...