Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Diachronie a synchronie

 |  5. 3. 1995
 |  Vesmír 74, 177, 1995/3

Ve své zajímavé esejistické úvaze Roviny času (Vesmír 74, 10, 1995/1) konfrontuje S. Komárek dva základní odlišné přístupy ke studiu jevů světa, totiž přístup diachronní a synchronní. Dost dobře nevím, jak je tomu v jiných oborech - protože však autor dává oba termíny do uvozovek, není tato dvojice patrně v přírodních vědách běžná.

Zato v jazykovědě patří tato pojmová distinkce k základnímu vybavení moderní lingvistiky. Terminologicky ji takto fixoval významný švýcarský Ferdinand de Saussure v posmrtně vydané „bibli“ moderní jazykovědy, nazvané Kurz obecné lingvistiky (1916). U nás ho však předešel už r. 1911 Vilém Mathesius svou statí o potenciálnosti jevů jazykových (užíval však tehdy termíny „dynamický“ a  „statický“). Pozoruhodné je, že na tento rozdíl Mathesius připadl, jak sám uvádí, při studiu Masarykovy Konkrétní logiky. Masarykovy formulace, navazující na Comta, jsou dodnes zajímavé; např. lišení „pravidel o koexistenci jevů“ a  „nitě příčinné filiace historické“, resp. „studia věci samé“ a  „studia vývoje věci“.

Lingvistika století devatenáctého byla orientována převážně historicky, a hlavně se snažila srovnáním tvarů v jazycích navzájem příbuzných dospět k rekonstrukci jejich hypotetického společného pramene, prajazyka. Takto se studovaly ovšem jen izolované jevy, a teprve pohled synchronní, zkoumající jednotlivé průřezy jazyka v jeho různých dějinných obdobích, dovedl odhalit systémové vztahy a uchopit jeho jazykovou strukturu jako celek. Navíc pak, pokud je tento přístup aplikován na jazyk současný, dnešní, umožňuje poznat jej v celé jeho komplexnosti, jeho fungování a prožívání.

Je však třeba vidět též souvztažnost obou přístupů: Každý jazykový systém, byť nazírán synchronně, existuje v čase, vyvíjí se a mění, což všichni zažíváme. De Saussure byl přesvědčen, že těmito změnami se systém porušuje - leč ve skutečnosti se jen proměňuje v systém poněkud odlišný; a to je právě metodologicky obtížný problém, jak vědecky uchopit systém v pohybu. A nejen to, tento ustavičný pohyb, dynamika jazyka, se promítá i do jeho synchronních průřezů: v každém jazyce nacházíme v daném okamžiku jeho fungování některé tvary, slova, nebo konstrukce, které se jeví jako zastaralé, ustupující nebo řídké, jiné naopak jako běžné a časté, šířící se, popř. jako novotvary.

Jinak řečeno, i synchronní pohled má svůj dynamický aspekt a čistě statistický průřez je jen metodologická abstrakce (blízká formální lingvistice). A stejně tak přístup diachronní zjišťuje nejen, že se některé jazykové tvary atd. mění či mizejí a nové se objevují (byť nestejně rychle), nýbrž že jiné tvary atd. zůstávají naopak beze změny, přežívají (byť třeba dočasně) - a to je jeho statický aspekt. Časovou dimenzi jazyka nepředstavuje jen jeho minulá historie, ale i jeho současnost - ostatně dynamiku dnešní češtiny (stejně jako ostatních jazyků ve světě) pozorujeme a prožíváme všichni dost živě.

Čtenářům Jazykového koutku se pro tentokrát omlouvám, že jsem si trochu zateoretizoval - ale nedalo mi to. Zdá se mi, že fakta lingvistická mohou úvahy o čase zajímavě doplnit, obohatit.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

O autorovi

František Daneš

Emeritní prof. PhDr. František Daneš, DrSc., (*1919-2015) vystudoval Filozofickou fakultu UK. Od r. 1990 do svého odchodu do důchodu r. 1994 byl ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zabývá se zejména současným českým jazykem a obecnou lingvistikou. V r. 1999 vydal spolu se S. Čmejrkovou a J. Světlou knihu Jak napsat odborný text (nakladatelství Leda).

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...