Vesmír: 1871/1

datum vydání: 3. 5. 1871

Úvodník

Našim příznivcům a přátelům!

V starých věkách převládalo přírodoznalství, v posledních časech středověku vyrůstaly z něho vždy více a více vědy přírodní a za našich dob...

Hlavní články

Nové měření vzdálenosti země od slunce.

Hvězdáři připravují se k důležité práci. Po více než sto letech nastoupí totiž opětný přechod Venuše přes slunce. Hvězdu tuto zajisté každý zná co...

Pozorování oběhu krve na živých ssavcích.

Kterak krev koluje v těle zvířecím, o tom několika slovy každému všeobecný obraz podati možná. Sluší jen přede vším pamatovati, že krev těle...

Vědecká výprava ku proskoumání ledového moře na severu.

Jak známo, vypraveny byly dne 15. června 1869 dvě velké, dobře zásobené lodě německé v končiny severního pólu na výskumy vědecké. Byla to tak zvaná...

Příspěvky k poznání znečistěného zboží prodajného.

Statistika podvodů obchodnických, zejmena pokud týkají se znečišťování zboží prodajného, je tak rozmanitá a bohatá, že v spoustě její poctivý...

Houby mořské.

Každému zajisté je známa houba, kteréž užívá se k utírání tabul školních, k mytí atd. Je to tělo síťovité děravé a při tom nad míru pružné,...

Nad knihou

Literatura.

Letošní matiční sborník "Živa" obsahovati bude "Základy vyšší geometrie", jež sepsali dr. Emil Veyr a Eduard Veyr. Nová mapa zemí koruny České....

Aktuality

Různé zprávy.

Navštěvovatelům sbírek musejních. Sbírky českého Musea budou letos od 2. května počínaje každý úterek a pátek od 9.-1. hod. veřejné návštěvě...

Zprávy spolkové.

Odboru math. přírod. císařské akademie ve Vídni zaslal při poslední schůzi dne 9. m. m. prof. Weiss ze Lvova důležitá skoumání o drobnohledném i...