Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Různé zprávy.

 |  Vesmír 1, 9, 1871/1

 • Navštěvovatelům sbírek musejních. Sbírky českého Musea budou letos od 2. května počínaje každý úterek a pátek od 9.-1. hod. veřejné návštěvě otevřeny.

  Vědecké výpravy. Dne 1. března t. r. přistála do přístavu v Pulje rakouská loď "Dunaj," navrátivši se šťastně po dvou letech a čtyř měsících z výpravy do východní Indie a jižní Ameriky. Bližší zprávy, týkající se vědeckých úspěchů a bohaté kořisti pro musea, jichž u valné míře získala, uveřejněny prý budou co možná nejdříve. - Vláda spojených obcí severoamerických vyšle koncem června opět četnou výpravu vědeckou v krajiny polární a pozvala k účelu tomu za velmi skvělými podmínkami chvalně známého cestovatele arktického Dr. Emila Resselse pro obor zoologický. Rovněž zamýšlí kapitán Hall asi v červenci novou cestu k severnímu polu podniknouti. Úmyslem jeho nezvratným je stůj co stůj až k pólu samému se prodrati, pročež hodlá letošní zimu stráviti na Špicberkách, aby odtud ne-li po lodích, tedy se psy na saních na nejzazší sever v čas příhodný dojeti mohl.

 • K pozorování průchodu Venuše mezi sluncem a zemí r. 1874 podnikne také vláda německá několik výprav, z nichž tři odebeřou se na jih, a sice na ostrovy Kergnelské, Aucklandské a sv. Mauritia. Vedle toho zamyšlí zříditi nějakou stanici pozorovací buď v Číně nebo v Japonsku. Dle tohoto ruchu lze souditi, že výsledek tak četných a do nejrůznějších končin země vyslaných výprav vědeckých bude skvělý a úplný, čímž dosavadní mezery zejmena vzdálenosti země od slunce důkladně se opraví. Přípravné práce výprav německých počnou juž příštím rokem a vláda k účelu tomu prozatím povolila skoro 16 000 tolarů.
 • Výstava průmyslová. V místnostech pražské jednoty pro zvelebení průmyslu v Čechách uspořádána je právě každému bezplatně přístupná výstava nejnovějších výrobků průmyslnických dílem v Čechách dílem v cizozemsku shotovených. Z různých předmětů poutá nejvíce pozornost navštěvovatelů sbírka světlotiskových obrazů čili fototypií vystavených od fotografa J. Eckerta na Malé Straně v Praze. Tyto vyznačují se zvláštní jemností, krásnými polovičními tony, jasností a trvalostí, tak že nejlepším dosud fototypiím dvorního fotografa Alberta z Mnichova úplně se vyrovnají. Jsme přesvědčeni, že p. Markl, dle jehož nejnovější methody světlotiskové obrazy tyto zhotoveny jsou, časem ještě skvělejších výsledků v oboru tomto dobude. Podotýkáme, že fototypie je vynálezem původně ryze českým, kterýž mnichovský fotograf Albert od českého profesora pana Husníka v Táboře odkoupil a později teprvé zdokonalil. Vynasnažíme se, abychom co nejdříve ukázky světlotiskových obrazů také v listu našem čtenářstvu mohli podati. - Dále zmíniti se musíme o novém vzduchotlačitelném telegrafu, vynalezeném od švédského hraběte Sparre-a, kterýž praktičností a jednoduchostí svojí všeobecné obliby dochází. Zejmena hodí se velmi dobře pro rozsáhlé budovy tovární, pro hostince a j., jako hojné jeho užívání v Berlíně a ve Vratislavi za poslední doby s dostatek osvědčilo. Na výstavu tuto upozorňujeme každého, zvláště pak krajany naše, kteří k pouti sv. Janské do Prahy zavítají.
 • Na Sněžce zřízena bude telegrafická stanice od 15. června t. r. Přípravy se již konají.
 • Nový druh rostlin Wellingtonia gigantea objeven právě v jižní Kalifornii. Dle popisu převyšuje velikostí všecky ostatní dosud známé druhy, dosahujíc v průměru kmene 40'4".
 • Kukuřice považována byla vůbec za rostlinu původem americkou. Nyní dovodili však někteří cestovatelé nezvratnými doklady, že pochodí vlastně z Číny, kde od věků nejdávnějších v hojné míře se pěstovala.
 • Nový drobnohled ku preparování zvětšující 8 až 150násobně, zhotovený v Zeisse v Jeně je velmý příhodný a laciný. (Se všemi potřebnými přístroji za 20-21 tolarů).
 • Obchod s otroky. Do dnes ještě nezdařilo se barbarskému kupčení s otroky africkými úplně přítrž učiniti. Vláda turecká, která vysokým clem z otrokářství do roka ohromné peníze trží, je hlucha i slepa pro všecka napomínání ostatních vlád evropských, jež nemají dosti odvahy, aby civilisaci i v tomto ohledu plného práva zjednali. Dle jakési staré smlouvy je dovoleno lodím anglickým stíhati prodavače otroků jen tehdy, nemají-li clo turecké zaplaceno, aneb nakládají-li s lidským zbožím svým příliš ukrutně. Dle statistiky turecké vyveženo roku minulého z hlavního tržiště na otroky Zangibaru 11.944 mužů, žen i dětí, z nichž 8215 do Arabie odprodáno. Clo z těchto otroků páčící se asi na 50.000 dol. činilo skorem 7 díl veškerých příjmů sultanových.
 • Zdravotní. Jak známo trvá doposud krutý spor mezi nejčelnějšími zástupci vědy lékařské o prospěchu či škodlivosti očkování. Nyní vyslovila se lékařská škola v Lipsku rozhodně pro očkování, tvrdíc, že chrání bezpečně proti nákaze neštovic. Zároveň pak dokládá, že, má-li míti očkování trvalý účinek ochranný, nejdéle v 10 letech se musí vždy opakovati.
 • Čistění vzduchu ozonem. Letošní úmor cholerou v Petrohradě a jiných městech na Rusi přiměl tamější lékaře a zdravotní radu k všelikým novým pokusům desinfekčním, jelikož obyčejná desinfekce, které s dobrým výsledkem u nás v případech podobných se užívá, nic prý tam neprospěla. Mezi jiným také nařídila komise zdravotní čistění vzduchu ozonem zejmena v místech neuzavřených, pro nemocnice pak a kasárny doporučuje čistění pomocí elektřiny. Pokud nový a velmi nákladný spůsob tento se osvědčil, dosud není statisticky určeno.
 • Kočičí mor, který před krátkou dobou vypukl v okolí Hohenemsu ve Vorarlberku úmorem tak velikým, že ze sta koček průměrem 60 zahynulo, valně se juž zmírnil. Bližší příčiny moru nejsou dosud známy; jen co do zevnějších úkazů víme, že kočky nezalezají jako obyčejně vůči blížící se smrti v odlehlá zákoutí, nýbrž leží na dvoře, na půdách i ve světnicích, kde pravě morem postiženy byly, tak tiše, jakoby spaly. Lze tudiž souditi, že je smrt bezděčně a nad míru rychle uchvacuje. O nějakém výrazu bolesti na mrtvolách neb křečovitém svraštění údů a těla rovněž dosavádní zprávy se nezmiňují, čímž celý úkaz morový, jen tím záhadnějším se stává.
 • Nová sopka. Anglický konsul Taylor v Erzeum objevil před krátkým časem novou sopku v plné činnosti na pobřeží řeky Muradu v Malé Asii. Výbuchy její opakují se prý v poslední době velmi často, ale jen v slabé míře a na několik okamžiků. Tuzemci znali prý od nepaměti podobné úkazy, druhdy v celém řetězu pobrežních vršků tamějších se jevivší, avšak pro neškodnost jejich valně si jich nevšímali. Taylor, který nyní celou krajinu bedlivě probádal, praví, že celé okolí poříčí Muradského sestavá z homolovitých menších a větších sopek, z nichž mnohé juž úplně jsou vyhaslé.
 • Vesuv opět soptí. Dle nejnovějších zpráv počíná Vesuv tak silně soptiti, že již celé nejbližší okolí žhavým prachem vysoko je pokryto. Ze Santo Jonto musili obyvatelé rychle utéci, aby život zachovali, neboť ohromné proudy lávy městečko vysoko zaplavily.
 • Úmrtí. V Kodani zemřel d. 8. ledna t. r. dr. N. Kjaerbölling zakladatel a ředitel tamější veliké zoologické zahrady. Z prací jeho vědeckých je nejlepší obšírné dílo o ptactvu polárním, za kteréž jej universita jenenská jmenovala čestným doktorem filosofie a král. anglická akademie čestným členem svým. - V Tubinkách zem. dne 14. března t. r. dr. F. Niemeyer, profesor lékařství na tamější universitě. Jeho výtečné dílo o pathologii je v nejširších kruzích lékařských chvalně známo. - Dne 19. břez. t. r. zem. v Praze dr. V. Staněk, děkan sboru doktorů učení lékařského, bývalý spoluredaktor "Časopisu českých lékařů" a spisovatel české pytvy člověčí, kteráž vydána r. 1840 se zvláštním atlasem pytevním o 10 tabulkách do dnes je jedinou soustavnou českou prací z oboru anatomie. Vedle této napsal r. 1845 "Přírodopis prostonárodní" a množství zdařilých článků vědeckých pro rozličné časopisy odborní. - Ve Vídni zemřel dne 20. m. m. znamenitý geolog Vilém Haidinger, ředitel říšského geologického ústavu a přední zakladatel zemězpytné společnosti ve Vídni. Napsal množství obšírných a důležitých pojednání mineralogických i geologických z části anglicky, z části německy. - V Charkově zem. 6. března t. r. V. M. Cerňajev, výtečný botanik ruský a prof. na universitě tamtéž. - Dne 24. dubna zemřel znamenitý něm. prof. mathematiky a fysiky Dr. Bedřich Magnus Schwerd, vynálezce světloměru.
 • Amerikán John Simmers odkázal 1,400.000 dol. na zřízení velikolepého ústavu v Bostoně (Simmers Female College), v němž by mladé dívky vyučovaly se vědám lékařským a přírodnickým.
 • Vzdělanost Číňanů. Čínská vláda rozeslala všem zástupcům cizích mocí důrazné okružníky, v nichž žádá za bezvýminečné a neodkladné zrušení všelikých dívčích ústavů v Číně, pokud by se v nich dle názorů evropské civilisace proti zásadam náboženství Konfuciova vyučovalo. Pokud cizí mocnosti na úkor evropských osadníků žádosti té vyhoví, není dosud známo.
 • Mizení ledovců. Prof. Pfraundler, který po dlouhá leta zabývá se pečlivě měřením výšek ledovců tirolských, pozoroval, že v posledních šesti letech ledové vrchole ústředních Alp tirolských značně se snížily (dle trigonometrického měření asi o 17'), a mnohé druhdy trvalým ledem pokryté vršky nyní co holá skaliska se objevují. Zpovolné mizení věčného ledu pozorováno ostatně i na jiných místech horstva alpského ve výši asi 10.000 až 11.000.
 • Velmi zachovalá původní podobizna Kr. Kolumba z 16. století prodána byla v těchto dnech v Londýně veřejnou dražbou.
 • Velmi praktická držátka na ocelová pera, která sama inkoustem se napájí, zhotovil Röder v Berlíně. Držátko sestává z jemné mosazné roury, v níž založena je rourka menší gumová naplněná ingoustem neb barvivem. Malým pohyblivým kroužkem lze rourku tuto dle potřeby smáčknouti, tak že na dolním konci jejím tenkým otvorem kapka barviva do žlábku péra stéká. Spůsobem tím lze dost dlouho psáti, aniž by potřeby bylo, v kalamáři péra namáčeti. Vynález Rödrův není ostatně původním a byl juž dávno znám, jen zdokonalení a přiměřená praktická úprava mu dosud chyběla. Pro lékaře na venkově hodí se nová péra tato velmi prospěšně.

RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

redakce

* *

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...