Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1871/2

datum vydání: 25. 5. 1871

Hlavní články

Severní záře dle nejnovějších bádání

V době posledně minulé opakovaly se překrásné úkazy severních září mnohem častěji, než kdykoliv v létech dřívějších. Jako nachem sbarvena klenula...

Jedy divokých národů

Kdybychom se tázali některého lučebníka, zdaž při nynějším pokroku vědy vyskytují se ještě jedy nějaké, které by v pracovně lučebnické a pod sklem...

Houby mořské

Látky z mořské vody čerpané mění se a přecházejí zpovolna v tělo houby a jednotlivé částky její, tvoříce tu slizkou masovinu, onde kostru pružnou...

Aktuality

Tresť z kavy.

S těmi extrakty jako by se pytel byl roztrhl. Od několika roků je úsilovnou snahou všech lučebníků ze všech možných látek jedlých vyráběti tresť...

Vědecké výpravy.

Proskoumáním Afriky zabývá se nyní množství cestovatelů, přírodozpytců a zeměpisců; zejmena pak působí se skvělým úspěchem v jižní Africe K Manch,...

Výstavy.

Dne 1. ledna otevřena byla v Londýně stálá výstava, na níž, jak známo, každým rokem jen předměty určitých oborů průmyslu, hospodářství, vědy a...

Mikroskopie.

Nový mikrotom popisuje v Schultzově archviu (leden 1871) dr. Brandt, podotýkaje, že praktičností předčí všecky dosavádní přístroje podobného druhu....

Různé zprávy

Zimní botanická zahrada zřizuje se právě v rozměrech velkolepých v Berlíně. Zvláštní oddělení upraveno bude pro umělé pěstování květin...

Zprávy vědeckých společností.

Ve schůzi odboru přírodovědeckého dne 6. května přednášel p. prof. Krejčí o rozšíření konifer v útvarech českých. Udal seznam 23 druhů z Čech a z...