i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Občanská ochrana ohrožených druhů

Když může pomoci každý
 |  4. 3. 2024
 |  Vesmír 103, 172, 2024/3

Občanská věda je dnes už známý a široce využívaný koncept. V rámci jejích projektů spolupracuje veřejnost s vědci na sběru dat v terénu, například při mapování výskytu konkrétních druhů na rozsáhlém území.1) V posledních letech se ale objevuje nová platforma označovaná jako občanská ochrana přírody či Citizen Conservation. Co nabízí?

text Eliška Kovářová, Tomáš Peš, Jan Robovský Ob čanská ochrana nabízí úplně nový způsob, jak se mohou nadšenci zapojit do ochrany ohrožených druhů živočichů, a to prostřednictvím chovu v lidské péči. Chov vzácných a ohrožených druhů byl donedávna doménou především profesionálních institucí, jako jsou zoologické zahrady či akvária. Finanční podpora takovýchto chovů, třeba i formou adopce konkrétních jedinců, má dlouhou a osvědčenou tradici. To platí i pro financování ochrany zvířat na místě jejich přirozeného výskytu za pomoci řady ochranářských organizací. Mezi mnoha můžeme zmínit například mezinárodní World Wildlife Fund, britský Durrell Wildlife Conservation Trust či německý Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Potenciál soukromých chovatelů pro druhovou ochranu byl ale doteď z velké části přehlížen.

Už samotný jejich počet značí významný potenciál. Bohužel se nám nepodařilo nalézt věrohodné odhady počtu neoficiálních chovatelů, oficiálních chovatelských institucí je ale pouze v evropském prostoru hodně přes tisíc. Na každou ze zhruba čtyř set takových institucí zahrnutých do elitní Evropské asociace zoologických zahrad spadají více než dvě, které v tomto seznamu zahrnuté nejsou.2) Na soukromé chovy zároveň působí odlišné vlivy, než je tomu u zoologických zahrad, a nabízejí tak unikátní příležitosti. V mnoha případech například byly ušetřeny módních vln, při kterých se některé druhy v zoologických zahradách „okoukaly“ a jejich chov byl potom v dané instituci omezen nebo úplně přerušen.

U některých druhů si díky silné soukromé chovatelské základně ani neuvědomujeme, že ve volné přírodě ubývají. Za všechny zmiňme například mloka žebrovníka Waltlova (Pleurodeles waltl), krajtu královskou (Python regius), kachničku mandarinskou (Aix galericulata), papouška amazoňana kubánského (Amazona leucocephala), ocasatého obojživelníka axolotla mexického (Ambystoma mexicanum) či opičku tamarína pinčího (Saguinus oedipus). Poslední dva druhy jsou podle červených seznamů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) dokonce kriticky ohrožené. Výborným příkladem je i hrdlička sokorská (Zenaida graysoni), kterou evropští chovatelé zachránili před vyhynutím poté, co ve své domovině na tichomořském ostrově Soccoro vymizela a zbylá populace v Americe se prokřížila s hrdličkou karolínskou (Zenaida macroura). Podobně rakouští akvaristé zachránili v přírodě vyhynulý druh halančíkovce Aphanius sirhani. Následně se s vídeňskou zoo v Schönbrunnu zapojili i do ochrany této ryby in situ po jejím opětovném vysazení přímo v Jordánsku.

Organizace zabývající se občanskou ochranou

Organizace věnující se této problematice jsou poměrně různorodé. Zaměřují se na různé skupiny živočichů a všechny mají svá vlastní pravidla i cíle, od sdružení chovatelů specifických skupin živočichů po větší organizace se širokým záběrem zájmů. Nabízíme stručný přehled některých těchto organizací a projektů. V případě zájmu o spolupráci s některou z nich je třeba podrobně si prostudovat příslušné webové stránky a další propagační materiály a následně přímo kontaktovat koordinátory daného projektu. Pokud v rámci těchto skupin existuje i česká platforma, je to explicitně uvedeno.

Citizen Conservation 

Organizace sdružující profesionální organizace i amatérské chovatele s cílem vytvořit záložní populace ohrožených druhů v lidské péči. Kromě řady ohrožených druhů obojživelníků se zabývá také ochranou madagaskarských druhů ryb, cichlid rodu Ptychochromis a gavúnků madagaskarských (Bedotia madagascariensis). Koordinátoři projektu poskytují dobrovolníkům chovné jedince i vzácnějších druhů, o kterých musí chovatel následně pravidelně referovat. Tito jedinci nadále zůstávají majetkem projektu a chovatel s nimi nesmí bez předchozí domluvy s koordinátory nijak nakládat. Ve chvíli, kdy se dobrovolník rozhodne spolupráci ukončit, organizace si chovné jedince vezme zpět a zajistí jim nové umístění. Organizace poskytuje podrobné rady a návody, jak daným druhům zajistit optimální podmínky k životu v lidské péči. Dobrovolníci jsou na základě svých předchozích zkušeností s chovem zařazeni do různých kategorií, podle kterých je následně určeno, jak náročný druh může chovatel dostat do péče

Více informací: www.citizen-conservation.org

Xiphophorus Working Group

Goodeid Working Group

Deutsche Cichliden Gesellschaft e. V.

Jak již názvy skupin napovídají, tyto projekty se zaměřují přednostně na živorodky, gudeje a cichlidy. Jde o sdružení chovatelů, kteří si uvědomují nebezpečí hrozící divokým populacím jejich chovanců, a alespoň částečně se proto zaměřují na udržení životaschopných populací v zajetí. Snaží se udržet přehled o počtu druhů i jedinců chovaných jejich členy. Nabízí spolupráci mezi jednotlivými chovateli a institucemi, které se rozhodnou do projektu zapojit, sdílení tipů a rad, případně i chovných jedinců. Zvířata zůstávají majetkem jednotlivých chovatelů. Výjimkou jsou jedinci, kteří byli organizaci darováni nebo případně zabaveni a následně umístěni do péče soukromého chovatele. Ti jsou pak majetkem organizace a teoreticky je tedy možné umístit je do péče nových zájemců.

Více informací:

Tato platforma má i české webové stránky:

Sulawesi Keepers

Organizace založená v České republice, která sdružuje akvaristy, vědce, zoologické zahrady, ochranářské organizace, lokální komunity a prostě každého, komu záleží na záchraně jedinečné sladkovodní fauny ostrova Sulawesi. Na endemické druhy neuvěřitelně bohatá společenstva jednotlivých jezer a řek tohoto indonéského ostrova jsou před zánikem. Těžba dřeva a nerostných surovin, stavba přehrad, a především invaze vypuštěných nepůvodních druhů ryb ohrožují jedinečná společenstva endemických ryb, plžů a krevet. Jde o nový projekt, který zřejmě ještě nespustil žádný koordinovaný chovný program. Koordinátoři vyzývají k sdílení fotek, videí a zajímavých pozorování ze Sulawesi. Akvaristé, kteří již nějaké sulaweské druhy mají v péči, taktéž mohou projekt kontaktovat a diskutovat o možnostech spolupráce.

Více informací: www.sulawesikeepers.org 

Rakouský svaz pro vivaristiku a ekologii
(Österreichischer Verband für Vivaristik und Ökologie, ÖVVÖ)

Organizace, která podporuje vytváření záchovných projektů pro jednotlivé druhy či skupiny. Existuje mnoho způsobů, jak se do tohoto úsilí zapojit – připojení se k již běžícímu projektu nebo založení vlastního, pomoc s pokrytím finančních výdajů, poskytnutí kontaktů nebo nabídka dalších užitečných služeb, které nemusejí přímo souviset s chovem. ÖVVÖ nabízí dokonce i finanční podporu do začátku. Každý projekt vede nezávislý koordinátor, který je obvykle i jeho zakladatelem. Cíle a pravidla spolupráce jsou proto specifická pro každý jednotlivý projekt. K této organizaci jsou přidružené již zmiňované pracovní skupiny pro živorodky a gudeje.

K začátku roku 2024 v rámci této platformy běží následující projekty:

  • Allotoca – Mesa Central – gudeje rodu Allotoca v Mexiku,
  • Chromidotilapiine Cichlids Conservation Project – cichlidy západní Afriky,
  • Moliwe River – ohrožené druhy řeky Moliwe v Kamerunu,
  • Scleromystax – Mata Atlántica – sumečci rodu Scleromystax z Atlantského lesa v Brazílii,
  • Xiphophorus – Northern Platyfish – platy severní v Mexiku.

Více informací: www.conservation.oevvoe.org

European Studbook Foundation

Rozsáhlejší organizace podobná ÖVVÖ. Zaměřuje se na vytváření plemenných knih pro jednotlivé druhy, především obojživelníků a plazů. Projekty mají za cíl udržovat přehled o počtu chovných jedinců a zprostředkovávat komunikaci mezi jednotlivými chovateli včetně sdílení tipů, rad a nabídek obchodu či adopce chovných jedinců. Zvířata zůstávají majetkem jednotlivých chovatelů. Výjimkou jsou jedinci, kteří byli organizaci darováni nebo zabaveni třetí straně a následně umístěni do péče soukromého chovatele v rámci projektu. Ti jsou pak majetkem organizace a je tedy teoreticky možné jejich umístění do péče nových zájemců. 

Více informací: studbooks.eu

Pracovní skupina pro drobné savce (Bundesarbeitsgruppe Kleinsäuger e. V.)

Tato společnost byla založena v roce 1977, původně ve spojení s východoněmeckým tierparkem Berlin a Univerzitou Martina Luthera v Halle. K aktivitám občanské ochrany se na webu otevřeně hlásí od roku 2022. Zaměřuje se především na chov různých druhů pískomilů, rypošů a malých primátů (jde například o komby nebo tzv. drápkaté opičky). Třikrát ročně publikuje poutavý zpravodaj této společnosti s názvem Eliomys [plné znění Mitteilungen der Bundesarbeitsgruppe (BAG) Kleinsäuger e.V.].

Více informací: www.bag-kleinsaeuger.de

Ačkoliv jsme text věnovali chovům zvířat, také u rostlin existují podobné projekty – známé jsou především německé a švýcarské Erhaltungskulturen (záchovné kultury ohrožených druhů rostlin). Některé botanické zahrady, jako třeba univerzitní botanická zahrada v Postupimi (Botanischer Garten der Universität Potsdam), každoročně předávají napěstované semenáče ohrožených druhů k dopěstování školám i široké veřejnosti s tím, že z nich posbírají semena a vrátí je do zahrady.

Více informací:

Dodejme, že občanskou vědu s občanskou ochranou spojuje aktuální projekt na ochranu u nás původního karase obecného Zachraň karase!

Nyní vidíte 53 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném

O autorech

Eliška Kovářová

Tomáš Peš

Jan Robovský

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...