i

Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Národní ústav duševního zdr aví (NúDZ),

centrum základního a aplikovaného biomedicínského výzkumu
5. 5. 2016
 |  Vesmír 95, 304, 2016/5
komerční prezentace

Onemocnění mozku a duševní zdraví jsou dnes právem považovány za největší zdravotní a společenskou výzvu pro 21. století. Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) realizovaný za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) je logickou a ambiciózní odpovědí na tuto výzvu. Přináší do středoevropského regionu špičkové výzkumné pracoviště, slouží jako referenční pracoviště pro celou oblast duševního zdraví v ČR a je výukovou základnou pro studenty 3. lékařské fakulty University Karlovy a dalších studijních programů. Důležitým úkolem NÚDZ je rovněž poskytovat empirická data a expertizu pro státní správu v oblasti organizace péče o duševní zdraví. NÚDZ se významně podílí na hledání modelu péče, do kterého by česká psychiatrie měla být transformována.

NÚDZ byl vybudován ve strategické poloze Středočeského kraje (město Klecany) a vlastní činnost byla zahájena v lednu 2015.

Budova

Budova NÚDZ je členitý čtyřpodlažní objekt občanské vybavenosti ve zdravotnictví. V jednom funkčním celku propojuje prostory věnované výzkumu (laboratoře), klinické péči a výuce (zastavěná plocha 4 800 m2, užitná plocha 14 000 m2 ). Autorem díle je Ing. arch M. Zezula a stavbu realizovala firma Zlínstav, a.s., která za ni obdržela cenu Stavba roku 2014 Zlínského kraje realizovanáé mimo region. Celý prostor je zcela bezbariérový a přízemní podlaží s konferenčním sálem, kavárnou a denním barem je volně přístupné veřejnosti.

Technické vybavení

Výzkum NÚDZ je umožněn využitím moderních technologií jako je 3T magnetická rezonance, konfokální laserový mikroskop, hmotnostní spektrometr, repetitivní transkraniální magnetická stimulace, 256kanálový nahrávací EEG systém s vysokým rozlišením kompatibilní s prostředím magnetické rezonance, systém pro registraci pozic EEG elektrod, systémy pro polysomnografii a telemetrický systém pro registraci EEG volně se pohybujících zvířat.

Výzkumné a vývojové programy NÚDZ

1 — Neurobiologické mechanismy psychiatrických poruch a závislostí

Zabýváme se neurobiologií duševních poruch včetně jejich animálních modelů. Hlavní oblastí zájmu je hledání příčin duševních onemocnění. Návazně se rovněž věnujeme vývoji a hodnocení účinku nových látek s potenciálním terapeutickým efektem. Studujeme zdravé a patologické stárnutí. Výsledky zobrazení mozku, neuropsychologických a biochemických metod využíváme pro vývoj postupů včasné diagnostiky a identifikace osob ohrožených rozvojem Alzheimerovy demence a podporou zdravého stárnutí.

Věnujeme se výzkumu a hodnocení biologické podstaty závislostí. Na animálních modelech testujeme vybrané syntetické drogy, sledujeme jejich vliv na tělesné funkce a studujeme neuronální mechanismy vzniku závislostí a vývoj nových terapií.

2 — Rozvoje péče o duševní zdraví a iniciace dalšího vývoje a testování nových služeb a intervencí

Sledujeme epidemiologickou situaci v oblasti duševních onemocnění. Analyzujeme trendy v poskytování péče a zjišťujeme reálné potřeby pacientů. Připravujeme podklady pro informované rozhodování v rámci reformy psychiatrické péče.

Hodnotíme a vyvíjíme služby a intervence pro osoby s duševním onemocněním. Vyhodnocujeme efektivitu služeb poskytovaných v psychiatrických nemocnicích v porovnání s alternativními modely péče, včetně komunitní. Vyvíjíme systém komplexního hodnocení služeb péče o duševní zdraví.

Podílíme se na evaluaci ekonomie duševního zdraví. Zjišťujeme společenské náklady na psychózy a analyzujeme ekonomické fungování poskytovatelů relevantních služeb.

Zabýváme se studiem stigmatizace a diskriminace v oblasti duševního zdraví. Shromažďujeme a vyhodnocujeme údaje s cílem navrhnout konkrétní opatření ke snížení stigmatizujících postojů a diskriminace osob s poruchou duševního zdraví v ČR.

3 — Multimodální zobrazení a monitorování stavu mozku. Databáze pro pokročilou analýzu dat v psychiatrickém výzkumu.

Využití zobrazení mozku v psychiatrii. Pomocí pokročilých zobrazovacích technologií zjišťujeme, které klíčové znaky charakterizují jednotlivé funkce mozku, hledáme podklad interindividuálních rozdílů u zdravé populace, a hledáme hranice technik magnetické rezonance v diagnostice.

Budujeme rozsáhlé databáze prospektivního sledování. Sběrem komplexních neurozobrazovacích, genetických, klinických a demografických charakteristik nemocných otevíráme nové průhledy do klinické praxe s cílem zlepšit dlouhodobou léčbu.

Rozvíjíme využití technologií e-Health a nositelné elektroniky. Vyvíjíme a do praxe zavádíme inovativní technologie kontinuálního sledování psychického stavu a fyziologických modalit (pupilární reflex, změny na sítnici, pohybová aktivita, denní rytmy apod.) s cílem zlepšit prevenci relapsů psychických poruch.

4 — Epidemiologie užívání návykových látek a hodnocení účinnosti prevence a léčby závislostí.

Provádíme epidemiologický výzkum prevalence užívání návykových látek. Reagujeme také na zcela nová rizika závislosti, jako je internet, gambling, on-line gambling a nové syntetické drogy, a hledáme jim přizpůsobené společenské intervence a regulace.

Hodnotíme strukturu a kvalitu systému preventivní a léčebné péče poruch vyvolaných užíváním návykových látek. Zabýváme se výskytem psychiatrických Diagnóz, které doprovázejí závislosti, diferenciální diagnostikou a léčbou u pacientů s duální diagnózou. Hodnotíme efektivitu substitučních programů.

Sledujeme výskyt suicidálního chování u osob se závislostní poruchou. Připravujeme program prevence sebevražednosti zaměřený na mladé
dospělé, závislé ženy a rodinné příslušníky závislých.
Rovněž sledujeme prevalenci sebevražednosti a podílíme
se na vypracování návrhu Národního akčního
plánu prevence sebevražd.

5 — Poruchy spánku a cirkadiánní rytmicity.

Optimalizujeme diagnostiku a léčbu neuropsychiatrických onemocnění na základě studia patofyziologie poruch spánku. Studujeme roli narušení spánku a biologických rytmů v rozvoji neuropsychiatrických poruch.

Poskytujeme klinické služby v oblasti spánkové medicíny a mapujeme problematiku spánku v reálných podmínkách života v ČR. Na základně populačních dat objasňujeme souvislosti mezi spánkovými zvyklostmi, denními rytmy, sezónními změnami a náladou či dalšími vybranými zdravotními aspekty.

Uplatňujeme poznatky ze studia spánku v nemedicínských oblastech a provádíme osvětu. Odborně podložené informace o spánku a denních rytmech šíříme mezi laickou i odbornou veřejností. Preventivní a osvětové programy realizujeme rovněž v provozech vyžadujících vysokou bdělost a koncentraci.

6 — Pokročilé elektrofyziologické metody ve výzkumu, diagnostice a predikci léčby.

Provádíme translační neurofyziologický výzkum. Identifikujeme neurofyziologické změny v animálních modelech psychiatrických onemocnění, studujeme jejich ovlivnění léčbou a hodnotíme validitu těchto nálezů srovnáním s daty získanými od nemocných.

Studujeme elektrofyziologické prediktory léčby. Hledáme a ověřujeme potenciál různých parametrů EEG v predikci odpovědi na farmakologickou i nefarmakologickou léčbu u závažných duševních poruch.

Vyvíjíme metody pro predikci relapsu a hodnocení průběhu duševních onemocnění. Studujeme neurofyziologické indikátory průběhu a blížícího se relapsu bipolární poruchy, deprese a schizofrenie.

Vyvíjíme nové metody číslicového zpracování biosignálů ve studiu fyziologických dějů mozku. Pomocí simultánní registrace dat z funkční magnetické rezonance a EEG s vysokým rozlišením získáváme unikátní informace objasňující patofyziologické procesy související s dysfunkční mozkovou aktivitou u duševních poruch.

7 — Centrum excelence v klinické psychiatrii.

Zaměřujeme se na klinický výzkum, vývoj, testování a praktickou aplikaci nejnovějších terapeutických metod a vzdělávání odborníků v oboru. Vyvíjíme specializované programy pro pacienty v časných fázích psychotických poruch, budujeme program individualizované péče o pacienty s poruchami a úzkostnými poruchami. U pacientů s Alzheimerovou nemocí usilujeme o identifikaci rizikových faktorů přechodu z mírné kognitivní poruchy do demence. Ambulance pro léčbu duševních nemocí v graviditě a při kojení sleduje rizika spojená s konkrétními terapeutickými intervencemi a prospektivně potomky pacientek s duševním onemocněním léčených i neléčených v době gravidity a laktace. Vyvíjíme a ověřujeme nové psychologické, biochemické, elektrofyziologické a neurozobrazovaní metody pro diagnostiku duševních poruch.

8 — Základna aplikovaného výzkumu a centrum transferu technologií NÚD Z

Usilujeme o uplatnění a rozvoj aplikovaného výzkumu, transferu nových technologií do praxe a o využití kontrahovaného výzkumu. Sledujeme dvě úrovně přístupu: horizontální transfer, kdy je dovednost/technologie přenesena do jiné oblasti (lék z humánní do veterinární medicíny, analytický postup z experimentální laboratoře do kliniky apod.), a vertikální transfer jako přenos dovedností ze základního výzkumu (zcela nové dovednosti i techniky inovující stávající zavedené postupy) do praktického využití s komerčním aspektem a právní ochranou.

Dosavadní výsledky výzkumu NÚDZ

Od otevření NÚDZ 1. 1. 2015 uplynulo pouhých 15 měsíců. Za tuto krátkou dobu publikovali vědci z NÚDZ již 4 monografie a odborné články s celkovým IF přes 280. Některé z článků vyšly v časopisech s nejvyšší reputací (Molecular Psychiatry, Biological Psychiatry, The Lancet, Schizophrenia Bulletin).

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné