Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Česká geologická služba

 |  11. 9. 2014
 |  Vesmír 93, 510, 2014/9
komerční prezentace

Česká geologická služba oslavuje letos 95 let od založení svého právního předchůdce – Státního geologického ústavu Republiky československé. O významu, jaký této instituci přikládali její zakladatelé, svědčí skutečnost, že byla ustanovena záhy po vzniku československého státu jako jedna z prvních vládních a vědeckých institucí. Poslání, které jí bylo svěřeno, je stále platné. Odkazuje na zkušenost všech civilizovaných států, které uznávají potřebu systematického výzkumu geologické stavby státního území i potřebu instituce vytvořené státem za účelem vydávání objektivních odborných posudků a stanovisek pro potřeby životního prostředí i průmyslového rozvoje.

Česká geologická služba jako součást informační základny MŽP poskytuje odborné služby pro potřeby státní a veřejné správy, soukromého sektoru i veřejnosti. Vlastní výzkumná činnost v geovědních oborech je nedílnou součástí aktivit České geologické služby s tím, že pouze propojení těchto dvou sfér je zárukou kvalitní odborné podpory státní správy a je také rysem, který státní geologickou službu odlišuje od čistě akademických výzkumných institucí.

Vizí ČGS je stát se pilířem českého státu v poskytování geovědních informací pro rozhodování ve věcech přírodních zdrojů, rizik a udržitelného rozvoje a na základě vysoké odbornosti posilovat svoje postavení vůdčí výzkumné instituce v oboru věd o Zemi.

V průběhu 21. století se geovědy vyvinuly ve skutečný interdisciplinární obor, který využívá spolupráce s ostatními vědeckými disciplínami včetně biologických, materiálových, informatických a sociálních věd. Komplexní zpracování a efektivní poskytování geovědních informací se stále více podílí na řešení klíčových a mnohdy pro naši společnost existenčních otázek.

Po úspěšném završení výzkumného záměru MZP0002579801 „Vědy o Zemi pro společnost 21. století: Od regionálních výzkumů přes geologická rizika po globální změny“, řešeného v letech 2005–2010 (s prodloužením do r. 2011), a v souvislosti s měnícími se národními a globálními prioritami ČGS v průběhu roku 2011 optimalizovala strategické směry svého rozvoje, což vyústilo ve schválení Strategického plánu výzkumu na léta 2012–2015. V rámci tohoto plánu výzkumu jsou řešena následující prioritní témata:

  • komplexní regionální a hloubkový výzkum litosféry,
  • výzkum globálních změn v geologické minulosti a vývoje biodiverzity,
  • analýza zranitelnosti krajiny přírodními a antropogenními procesy,
  • výzkum a hodnocení stavu podzemních vod (množství, limity, kvalita),
  • výzkum nerostných zdrojů a vlivu jejich těžby a úpravy na životní prostředí,
  • výzkum environmentálních a geoenergetických technologií,
  • budování jednotného geovědního informačního systému.

V oblasti výzkumu dosahuje Česká geologická služba dlouhodobě vynikajících výsledků. Podle posledního hodnocení výsledků výzkumu, provedeného vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace, je ČGS vědecky nejúspěšnější institucí resortu MŽP a ze všech 477 hodnocených subjektů v ČR obsadila 22. místo, čímž předstihla řadu ústavů AV ČR i vysokých škol.

Rozmanitost vědecko-výzkumné činnosti ČGS, zahrnující oblast základního i aplikovaného výzkumu, odráží i soubor následujících tří článků s tím, že další příklady budou uvedeny v letošních číslech Vesmíru. Na závěr je naší milou povinností poděkovat vedení redakce časopisu Vesmír za poskytnutí prostoru k připomenutí 95. výročí založení České geologické služby a všem autorům za jejich příspěvky.

V Praze dne 29. 4. 2014

Jan Pašava, náměstek pro výzkum ČGS

Zdeněk Venera, ředitel ČGS

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorech

Jan Pašava

Zdeněk Venera

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné