Aktuální číslo:

2023/3

Téma měsíce:

Růst

Národ, který ničí půdu, ničí sebe

IVO HAUPTMAN, ZDENĚK KUKAL, KAREL POŠMOURNÝ [eds.]: Půda v České republice Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, Praha 2009, 256 stran, doporučená cena 555 Kč, ISBN 80-903482-4-6
 |  6. 4. 2010
 |  Vesmír 89, 264, 2010/4

Řadu let se věnuji krajině a půdě a ocenil jsem, že jsou vydávány publikace v edici „Příroda v České republice“, jež monotematicky zpracovávají jednotlivé složky životního prostředí a biotu. Postrádal jsem však soubornou monografii věnovanou půdě a její ochraně. Proto jsem uvítal, když byla na letošní konferenci ESSC (European Society for Soil Conservation) i na 13. pedologických dnech představena kniha Půda v České republice. Svým uspořádáním a výpravností není určena pouze úzkému okruhu specialistů, ale i pracovníkům příbuzných oborů a laikům zajímajícím se o prostředí, v němž žijeme.

Půda v našem životě zaujímá významné postavení a nemůžeme na ni nahlížet pouze z produkčního hlediska, neboť plní i řadu mimoprodukčních funkcí. S jejím využíváním a kvalitou souvisí i kvalita vod nebo biodiverzita suchozemských či vodních ekosystémů. Příkladů přesahu do hydrosféry, atmosféry, biosféry i do lidských aktivit (například stavebnictví) bychom mohli nalézt mnoho. Je možné rozebírat i otázky etické, neboť ty souvisejí s ústředním a elementárním významem půdy, která umožňuje život ekosystémů i člověka.

Půda je komplexním systémem, ale může podléhat i zkáze, neboť tlak na půdu je v současnosti obrovský. Při popisu problémů souvisejících s půdou je možné vyjít z toho, že v začátcích usedlého zemědělství (asi před 10 tisíci lety) měla světová populace odhadem 2–10 milionů lidí. Jejich počet vzrostl (do roku 2006) na 6,5 miliardy. Růst populace a osídlování zemského povrchu představovaly obrovské změny ve využití půdy a přechodu z přírodních ekosystémů na zemědělskou půdu. Tyto změny se týkaly více než miliardy hektarů lesů a skoro 700 milionů hektarů savan, stepí a travních společenstev. S tím souvisí i řada environmentálních problémů, např. eroze, evapotranspirace, koloběh uhlíku aj. Na nevhodné obdělávání půdy doplatila řada světových civilizací. Rozsah poškozování půdy s růstem intenzity hospodaření vzrůstal a na tento stav poukazovali vedle odborníků i někteří významní státníci. Dokumentuje to i známá věta prezidenta Franklina D. Roosevelta z roku 1937: „Národ, který ničí půdu, ničí sebe“. Při rozvoji moderní světové společnosti si tyto a další alarmující skutečnosti mnohdy nebereme k srdci a výsledkem jsou obrovské zábory vysoce produkčních ploch a poškozování kvality půd řadou degradačních procesů, mezi nimiž jak celosvětově, tak v České republice převládá eroze.

Abychom mohli problematiku půdy a její ochrany pochopit, je nutné se seznámit i se základními půdoznaleckými termíny a procesy, se základy oboru, s popisem půdotvorných faktorů. S tím vším čtenáře seznamují jednotlivé kapitoly nové monografie. Aby půda mohla vzniknout a probíhala řada složitých procesů, je důležitý život v ní. Jemu je také věnována část knihy. Výsledkem pedogenetických procesů v konkrétních podmínkách je prostorové uspořádání půd, jímž se zabývá geografie půd. Půdní mapování bývá mnohdy propojené i s archeologickým povrchovým průzkumem. Ani tato problematika v monografii nechybí. Kniha obsahuje řadu informací nejen o stavu zemědělského a lesního půdního fondu (do nějž patří značná část půdy v ČR), ale i o ostatních půdách včetně brownfields. Další části knihy se týkají půdních poměrů v jednotlivých krajích, ochrany půdy i související legislativy. Vedle přehledu právních předpisů text obsahuje i základní statistické údaje o půdě.

Půdní poměry v České republice jsou pestré a společenstva jednotlivých lokalit i produkce plodin a dřeva o nich vypovídají. Z vývoje této disciplíny v České republice i z průzkumných prací je zřejmá dobrá znalost půdních vlastností. Pro rozšíření vědomostí o půdě i mimo odbornou pedologickou obec jsou nutné kvalitně zpracované encyklopedické publikace. Jsem přesvědčen, že mezi ně výpravná1) monografie Půda v České republice patří a že pomůže rozšiřovat znalosti o půdě, a hlavně podnítí její ochranu – kvantitativní i kvalitativní.

Poznámky

1) Výpravnost a bohatou fotografickou dokumentaci této publikace umožnila podpora Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Pedologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Bořivoj Šarapatka

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., (*1959) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (nyní Mendelova univerzita) a postgraduálně ekologii na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Doktorát obhájil na Švédské univerzitě zemědělských věd (Sveriges lantbruksuniversitet) v Uppsale. V roce 2005 byl jmenován profesorem. Působí na katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá zejména pedologickými a agroekologickými otázkami souvisejícími s udržitelnými systémy zemědělství a optimálním využíváním půdy a krajiny. Je předsedou České pedologické společnosti.
Šarapatka Bořivoj

Doporučujeme

Čmeláci mají tradice a kulturu

Čmeláci mají tradice a kulturu audiovideo

Jaroslav Petr  |  16. 3. 2023
Vědci byli přesvědčeni, že sociální hmyz, jako jsou včely, mravenci nebo čmeláci, mají většinu svého chování vrozenou. Nyní zjistili, že čmeláci...
Svět, který není

Svět, který není

Ondřej Vrtiška  |  6. 3. 2023
Obrázek šestiprsté ruky na obálce tohoto čísla nenamaloval člověk. Není to ani obtisk skutečné lidské dlaně, které bychom v počítači domalovali...
Velký zázrak a tajemství růstu

Velký zázrak a tajemství růstu

Daniela Zemková  |  6. 3. 2023
Růstový vzorec člověka je jedinečný: mezi období rychlého růstu po narození a v pubertě je vloženo dlouhé období pomalého růstu – naše dětství.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné