Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

11. 9. 2008
 |  Vesmír 87, 640, 2008/9
komerční prezentace

Ústav byl založen r. 1951 a dnes je v rezortu Ministerstva zemědělství ČR největším výzkumným pracovištěm zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Výsledky jeho činnosti významně ovlivňovaly vývoj českého zemědělství. Na tuto tradici v nových podmínkách navázal a svou výzkumnou činnost značně rozšířil. Zaměstnává 320 pracovníků, z toho 120 vědců. Hlavní činností je aplikovaný výzkum a vývoj v rostlinné výrobě, rostlinolékařství a ochraně zásob, ochraně a využívání přírodních zdrojů a biodiverzity, genetice a molekulární biologii, šlechtění a semenářství rostlin, agroekologii, agrochemii, fyziologii a výživě rostlin, kvalitě rostlinných produktů, bezpečnosti potravin a krmiv. Cílem výzkumu je podpora udržitelného rozvoje zemědělství v České republice s ohledem na přírodní zdroje a ekologii krajiny. Pomáhá tak zabezpečit nové požadavky na zemědělskou výrobu, výsledky výzkumu přispívají ke zvyšování ekonomické efektivnosti hospodaření na půdě a k podpoře konkurenceschopnosti rostlinných produktů při očekávaných změnách agrárního trhu.

Kontinuita výzkumu je založena na úspěšném získávání a řešení národních i mezinárodních projektů (r. 2007 ústav řešil 3 výzkumné záměry a více než 120 projektů národních a 23 mezinárodních, včetně projektů 6. a 7. rámcového programu EU). Výsledkem jsou nejen původní vědecké práce, ale i poznatky využitelné v ekonomice a celé společnosti. V roce 2007 ústav vydal 31 uplatněných metodik, vytvořil 2 technologie a podílel se na 2 nových odrůdách, publikoval více než 140 odborných článků a uspořádal 15 seminářů a poradenských akcí. Bohatá je také pedagogická a školicí činnost: r. 2007 se na řešení výzkumných projektů podíleli studenti z 5 univerzit a pracovali na 3 bakalářských pracích, 25 diplomových pracích a 34 doktorských disertacích.

Ústav zajišťuje expertizy pro orgány státní správy, dva vědecké výbory v oblasti bezpečnosti potravin, řeší a koordinuje Národní programy konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, drobných organizmů a mikroorganizmů významných pro zemědělství. Dále provozuje řadu referenčních laboratoří, včetně laboratoře pro identifikaci geneticky modifikovaných organizmů a DNA-fingerprinting, která má mezinárodní akreditaci. Veškerý zisk z hospodářské činnosti (zemědělské prvovýroby, výroby vína, expertních projektů, registračních a odrůdových pokusů, šlechtění rostlin, diagnostiky škůdců, analýzy a testování rostlinných materiálů, pesticidů, hnojiv, osiv a potravin) se využívá pro podporu výzkumu. Tradičně významnou úlohu má poradenství, ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně zavádění nových postupů a technologií. Ústav pravidelně pořádá vzdělávací akce, semináře, polní dny a mezinárodní konference. V posledních letech roste jeho vydavatelská a nakladatelská činnost.

Prioritou pro příští roky bude širší mezinárodní spolupráce ve výzkumu, nárůst výsledků s přínosem pro světové poznání i pro společnost, zavádění poznatků výzkumu do praxe a užší spolupráce s uživateli výsledků výzkumu. Společně s dalšími institucemi se ústav podílí na přípravě dvou projektů, které budou využívat zdroje Evropské unie z operačních programů MŠMT ČR: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum v Olomouci a Středočeské centrum rostlinných biotechnologií v Kladně.

Provádět experimenty a dlouhodobé pokusy v různých podmínkách a oblastech umožňuje šestnáct pracovišť rozmístěných po celé republice, která mají statut oddělení nebo výzkumné stanice. Ústav má pět vědních odborů:

Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce

(vedoucí Ing. Ladislav Dotlačil, CSc.). Rozvíjí studium a aplikace genetiky, fyziologie a biotechnologie, zejména molekulárních technik, u zemědělských plodin, získané poznatky uplatňuje v aplikovaném výzkumu, šlechtění a kontrole. Věnuje se konzervaci a využití genofondů zemědělských plodin a agrobiodiverzity, jejich biologickým, genetickým a molekulárním základům a využití ve šlechtění a pěstování rostlin, dále se zabývá odolností k biotickým a abiotickým stresům a kvalitou produktů zemědělských plodin.

Za posledních 5 let odbor vyhodnotil 979 genetických zdrojů a vybrané materiály poskytl pro šlechtění; odvodil linii pšenice HMW-glu, která má vysoký obsah bílkovin. Charakterizoval geny pro amylázu u ječmene a potvrdil jejich DNA-marker, u pšenice lokalizoval na chromozomu 3B nový gen kvetení (QFt.cri-3B.1), vypracoval diagnostické metody pro houbové choroby obilnin. Pro šlechtění řepky optimalizoval produkci dihaploidů pomocí mikrosporových kultur, zvýšil podíl regenerantů a vytvořil výchozí linie pro hybridní šlechtění, které mají kvalitnější semena. Má podíl na vyšlechtění nových odrůd pšenice Šárka, Vlasta, Rheia, Raduza, Sakura, Septima a Rudico (dvouzrnka) s požadovanou potravinářskou jakostí nebo s rezistencí k závažným chorobám, a dále na nových odrůdách řepky ozimé Oponent, Opus, Oksana a Aplaus.

Odbor agroekologie

(vedoucí Ing. Jan Mikulka, CSc.). Zaměřuje se zejména na systémy trvale udržitelného obhospodařování orné půdy a trvalých travních porostů, na ochranu proti plevelům, dále na nepotravinářské plodiny a biotechnologie pro zpracování zemědělské biomasy a bioodpadů pro obnovitelné materiálové i energetické využití.

Odbor vypracoval a v poloprovozu ověřil technologii pásových přísevů do travních porostů a sestrojil prototyp stroje. Vyhodnotil vliv různých způsobů obhospodařování na strukturu lučních a pastevních porostů v podhorských a horských oblastech. Zkonstruoval a ověřil hydrolyzní zařízení na zpracování slámy, dřevní hmoty, papírenských a lignocelulózových odpadů pro výrobu biopaliv druhé generace, zejména bioetanolu a biobutanolu (zařízení je právně chráněno). Dále získal poznatky o vlivu systémů pěstování rostlin a systémů regulace plevelů na vývoj plevelových společenstev a vypracoval diagnostické metody plevelových populací rezistentních vůči herbicidům. Optimalizoval technologie pro pěstování netradičních energetických a průmyslových plodin a ověřil agrotechnická opatření pro kvantitativní charakteristiky paliv a surovin pro výrobu bioplynu.

Odbor výživy rostlin

(vedoucí Ing. Jan Klír, CSc.). Věnuje se integrované výživě rostlin ve vztahu ke kvalitě produkce a ochraně prostředí. Při výzkumu biologie půdy inovoval metody pro hodnocení enzymatických aktivit půdních mikroorganizmů a optimalizoval metodu difuzní reflexní infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) pro hodnocení kvality půdní organické hmoty. Identifikoval a charakterizoval nové kmeny Rhizobium leguminosarum bv. trifolii s vysokou aktivitou nitrogenázy, které jsou vhodné k inokulaci jetele. Odbor získal nové poznatky o příjmu různých forem dusíku a jejich využití rostlinami. Matematické modely umožnily simulovat různé scénáře vlivu zemědělského hospodaření na využití dusíku rostlinami. Praktickým výsledkem je návrh opatření pro snížení rizika ztrát dusíku z půdy. Vypracoval technologie hnojení novými dusíkatými hnojivy s inhibitory ureázy, které omezují znečišťování vody a ovzduší.

Odbor rostlinolékařství

(vedoucí Mgr. Jan Hubert, Ph.D.). Zabývá se integrovanou ochranou plodin a jejich produktů před škodlivými organizmy, biotickými a abiotickými kontaminanty vzhledem k bezpečnosti potravin a ochraně životního prostředí, včetně využití biologických metod ochrany rostlin pro podporu a rozvoj biodiverzity, dále patogenezí rostlinných chorob a regulací patogenů v agroekosystémech.

Pomocí metod molekulární biologie a imunochemie inovuje metody detekce a určení mnoha hospodářsky významných virových a bakteriálních rostlinných patogenů a jejich přenašečů. Vypracoval metodiku pro stanovení výskytu významných bakteriálních a houbových patogenů. V systému integrované ochrany ovoce získal nové poznatky o sledování a řízení ochrany před klíčovými škůdci ovocných sadů. Vyvinul metody pro zjišťování rezistence škůdců k insekticidům a ověřil antirezistentní strategie. Získal poznatky o přínosech a rizikách při pěstování transgenní kukuřice rezistentní vůči škůdcům. Připravil nové aplikační techniky botanických insekticidů včetně určení nových biologicky aktivních rostlinných látek. Na tento výzkum navázal vývoj biologické ochrany skladovaných produktů s využitím dravých roztočů. Byly popsány vztahy ve společenstvu alergenních roztočů a toxinogenních hub ve skladech obilovin. Odbor nalezl nové poznatky o vlivu mimoprodukčních ploch obklopujících porosty polních plodin na pestrost a složení společenstev predátorů škodlivého hmyzu a semen plevelů. Na obilovinách vyhodnotil dlouhodobé změny v populacích mšic a jejich přirozených nepřátel.

Odbor polních pokusů

(vedoucí Mgr. Jan Lipavský, CSc.). Studuje problematiku faktorů a indikátorů trvale udržitelných systémů hospodaření na půdě. Odbor získal poznatky o vlivech systému hospodaření na výnosy polních plodin a na dynamiku půdní organické hmoty, půdní úrodnost a zachování základních ekologických funkcí půdy. V rámci odboru je zajišťován provoz dlouhodobých pokusů v ČR v rozsahu 15 pokusů na 9 stanovištích. Výsledky dlouhodobých polních pokusů přinesly řadu metodik pro zemědělskou praxi. Součástí odboru je i Vinařská stanice Karlštejn, v níž se udržuje a testuje genofondová sbírka révy vinné a probíhá šlechtění a testování nových klonů, zejména ve vztahu k odolnosti vůči napadení plísní šedou a révovou a na výnosovou stabilitu při nedostatku vláhy. Z genofondových sbírek byla vybrána, otestována a uznána odrůda Auxerrois.

VEDENÍ ÚSTAVU

ředitel: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

náměstek ředitele pro výzkum: Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

ekonomický náměstek ředitele: Ing. František Brožík

předsedkyně Rady VÚRV, v. v. i.: RNDr. Mgr. Leona Leišová, Ph.D.

vědecká sekretářka: Mgr. Ing. Martina Eiseltová

KONTAKTY

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

Tel.: +420 233 022 111, e-mail: cropscience@vurv.cz

www.vurv.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zemědělství

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné