Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Ústav je stěžejnímpracovištěm aplikovaného výzkumu pro oblast lesního hospodářství v ČR.
12. 7. 2007
 |  Vesmír 86, 419, 2007/7
komerční prezentace

ČINNOST VÝZKUMNÝCH ÚTVARŮ

Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) – Útvar je zaměřen na dlouhodobý aplikovaný výzkum včetně navazující expertní a poradenské činnosti v oboru pěstování lesa, kde řeší problematiku lesního školkařství, zalesňování, obnovy a výchovy lesních porostů včetně komplexní úpravy lesního prostředí. Součástí útvaru je akreditovaná Zkušební laboratoř „Školkařská kontrola“ (číslo osvědčení 299/2004).

Útvar reprodukčních zdrojů (Výzkumná stanice Kunovice) – Činnost útvaru je zaměřena zejména na komplexní problematiku lesního semenářství, integrovanou ochranu reprodukčního materiálu a šlechtění rychle rostoucích dřevin včetně navazující expertní a poradenské činnosti.

Součástí útvaru je Zkušební laboratoř „Semenářská kontrola“, akreditovaná ČIA (pod číslem L1175) a ISTA (pod označením CZ DL02) ke zkouškám jakosti plodů a semen dřevin.

Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin – Útvar řeší v rámci komplexního programu šlechtění lesních dřevin záchranu genových zdrojů lesních dřevin, zpracovává šlechtitelské programy pro jednotlivé dřeviny s ohledem na zachování genetické variability, studuje proměnlivost lesních dřevin ve vztahu ke geografické varia bilitě, adaptačním schopnostem stanoviště a civilizační zátěži.

Součástí útvaru je zkušební „Laboratoř analýzy izoenzymů lesních dřevin“, akreditovaná ČIA (pod číslem 1175.3) podle ČSN EN ISO/IEC 1725.

Útvar ekologie lesa – Útvar je zaměřen zejména na řešení výzkumných projektů orientovaných na komplexní problematiku stavu lesa a lesních ekosystémů ve vztahu k změnám přírodních podmínek. Věnuje se sledování vývoje zdravotního stavu lesních porostů v imisních oblastech a výzkumu příčin poškození lesů. Řeší problémy spojené s narušením ekologické stability lesních ekosystémů, problémy způsobené antropogenní činností, zejména znečištěným ovzduším a klimatickými změnami. V rámci poradenské činnosti provádí pro vlastníky lesů posouzení stavu výživy a imisního poškození lesních porostů. Na výzkumných povodích řeší problematiku působení lesních porostů na kvantitu a kvalitu vody odtékající do vodních zdrojů.

Útvar ochrany lesa – Útvar se zabývá výzkumnou, poradenskou a kontrolní činností v ochraně lesa před biotickými škodlivými činiteli a testováním pesticidních látek v lesním hospodářství. Zajišťuje vývoj kontrolních a obranných metod pro lesnicky významné škůdce, monitoring lesních, zejména biotických škodlivých činitelů na území celé republiky, testování biologické účinnosti přípravků na ochranu lesa a odbornou garanci obranných opatření, zajišťuje poradenskou a školicí činnost v oboru ochrany lesa, včetně speciálních expertiz s tím souvisejících.

Součástí útvaru je Referenční zkušební laboratoř „Testování pesticidů“ a Lesní ochranná služba.

Útvar lesnické politiky – Činnost útvaru je zaměřena zejména na problematiku státní lesnické politiky, vztahy k Evropské unii a komplexní oceňování lesa.

Útvar myslivosti – Útvar zabezpečuje myslivecký výzkum, sledování stavu životního prostředí zvěře a vlivu prostředí na její zdravotní stav.

Útvar zkušebních laboratoří – Útvar zabezpečuje chemické analýzy vzorků rostlinných materiálů, půd, humusů a vod v rámci výzkumných aktivit zaměřených na sledo vání vlivu znečištění ovzduší na lesní ekosystémy a výživu lesních porostů, sledování vlivu cizorodých látek na stav lesních ekosystémů, sledování depozic na chemizmus vody a další. Poradenství a expertní činnost jsou zaměřeny zejména na listové analýzy a analýzy půdních vzorků a vzorků vody se zaměřením na vliv abiotických a imisních činitelů na zdravotní stav lesa a výživu lesních dřevin.

Útvar informatiky – Útvar zajišťuje činnost odvětvového informačního střediska pro lesní hospodářství a myslivost a správu odborné lesnické a myslivecké knihovny, zpracovává domácí a zahraniční odbornou lesnickou a mysliveckou literaturu a vydává vědecké a informační publikace. Zabývá se komunikací s veřejností a propagací lesního hospodářství.

VZDĚLÁVACÍ, ŠKOLICÍ, EXPERTNÍ A PORDENSKÁ ČINNOST

Zaměstnanci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se také zapojují do vzdělávací a školicí činnosti, organizují konference a semináře pro vlastníky lesa, poskytují odborné expertizy a zpracovávají znalecké posudky.

Vzdělávací činnost: Přednášky, vedení a oponování diplomových, doktorandských, dizertačních a habilitačních prací, exkurze apod. pro studenty středních a vysokých škol oborů lesnictví, dřevařství, pedagogika, ekologie ad.; účast na státních zkouškách.

Školicí činnost: Přednášky, školení a exkurze pro zaměstnance lesnického sektoru státních i nestátních organizací.

EDIČNÍ ČINNOST

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., se zabývá vydáváním publikací včetně jejich redakčního zpracování. Jde především o vědecké a odborné publikace se zaměřením na lesní hospodářství a myslivost.

Vědecký recenzovaný časopis:

Zprávy lesnického výzkumu

Vědecké a odborné časopisy a metodiky pro praxi:

Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae

Lesnický průvodce

Zpravodaj ochrany lesa

Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum

Ostatní publikace:

Knihy, ročenky, sborníky, Výroční zpráva

Ke stažení

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné