Aktuální číslo:

2019/2

Téma měsíce:

Barvy

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Ústav je stěžejnímpracovištěm aplikovaného výzkumu pro oblast lesního hospodářství v ČR.
12. 7. 2007
 |  Vesmír 86, 419, 2007/7
komerční prezentace

ČINNOST VÝZKUMNÝCH ÚTVARŮ

Útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) – Útvar je zaměřen na dlouhodobý aplikovaný výzkum včetně navazující expertní a poradenské činnosti v oboru pěstování lesa, kde řeší problematiku lesního školkařství, zalesňování, obnovy a výchovy lesních porostů včetně komplexní úpravy lesního prostředí. Součástí útvaru je akreditovaná Zkušební laboratoř „Školkařská kontrola“ (číslo osvědčení 299/2004).

Útvar reprodukčních zdrojů (Výzkumná stanice Kunovice) – Činnost útvaru je zaměřena zejména na komplexní problematiku lesního semenářství, integrovanou ochranu reprodukčního materiálu a šlechtění rychle rostoucích dřevin včetně navazující expertní a poradenské činnosti.

Součástí útvaru je Zkušební laboratoř „Semenářská kontrola“, akreditovaná ČIA (pod číslem L1175) a ISTA (pod označením CZ DL02) ke zkouškám jakosti plodů a semen dřevin.

Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin – Útvar řeší v rámci komplexního programu šlechtění lesních dřevin záchranu genových zdrojů lesních dřevin, zpracovává šlechtitelské programy pro jednotlivé dřeviny s ohledem na zachování genetické variability, studuje proměnlivost lesních dřevin ve vztahu ke geografické varia bilitě, adaptačním schopnostem stanoviště a civilizační zátěži.

Součástí útvaru je zkušební „Laboratoř analýzy izoenzymů lesních dřevin“, akreditovaná ČIA (pod číslem 1175.3) podle ČSN EN ISO/IEC 1725.

Útvar ekologie lesa – Útvar je zaměřen zejména na řešení výzkumných projektů orientovaných na komplexní problematiku stavu lesa a lesních ekosystémů ve vztahu k změnám přírodních podmínek. Věnuje se sledování vývoje zdravotního stavu lesních porostů v imisních oblastech a výzkumu příčin poškození lesů. Řeší problémy spojené s narušením ekologické stability lesních ekosystémů, problémy způsobené antropogenní činností, zejména znečištěným ovzduším a klimatickými změnami. V rámci poradenské činnosti provádí pro vlastníky lesů posouzení stavu výživy a imisního poškození lesních porostů. Na výzkumných povodích řeší problematiku působení lesních porostů na kvantitu a kvalitu vody odtékající do vodních zdrojů.

Útvar ochrany lesa – Útvar se zabývá výzkumnou, poradenskou a kontrolní činností v ochraně lesa před biotickými škodlivými činiteli a testováním pesticidních látek v lesním hospodářství. Zajišťuje vývoj kontrolních a obranných metod pro lesnicky významné škůdce, monitoring lesních, zejména biotických škodlivých činitelů na území celé republiky, testování biologické účinnosti přípravků na ochranu lesa a odbornou garanci obranných opatření, zajišťuje poradenskou a školicí činnost v oboru ochrany lesa, včetně speciálních expertiz s tím souvisejících.

Součástí útvaru je Referenční zkušební laboratoř „Testování pesticidů“ a Lesní ochranná služba.

Útvar lesnické politiky – Činnost útvaru je zaměřena zejména na problematiku státní lesnické politiky, vztahy k Evropské unii a komplexní oceňování lesa.

Útvar myslivosti – Útvar zabezpečuje myslivecký výzkum, sledování stavu životního prostředí zvěře a vlivu prostředí na její zdravotní stav.

Útvar zkušebních laboratoří – Útvar zabezpečuje chemické analýzy vzorků rostlinných materiálů, půd, humusů a vod v rámci výzkumných aktivit zaměřených na sledo vání vlivu znečištění ovzduší na lesní ekosystémy a výživu lesních porostů, sledování vlivu cizorodých látek na stav lesních ekosystémů, sledování depozic na chemizmus vody a další. Poradenství a expertní činnost jsou zaměřeny zejména na listové analýzy a analýzy půdních vzorků a vzorků vody se zaměřením na vliv abiotických a imisních činitelů na zdravotní stav lesa a výživu lesních dřevin.

Útvar informatiky – Útvar zajišťuje činnost odvětvového informačního střediska pro lesní hospodářství a myslivost a správu odborné lesnické a myslivecké knihovny, zpracovává domácí a zahraniční odbornou lesnickou a mysliveckou literaturu a vydává vědecké a informační publikace. Zabývá se komunikací s veřejností a propagací lesního hospodářství.

VZDĚLÁVACÍ, ŠKOLICÍ, EXPERTNÍ A PORDENSKÁ ČINNOST

Zaměstnanci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se také zapojují do vzdělávací a školicí činnosti, organizují konference a semináře pro vlastníky lesa, poskytují odborné expertizy a zpracovávají znalecké posudky.

Vzdělávací činnost: Přednášky, vedení a oponování diplomových, doktorandských, dizertačních a habilitačních prací, exkurze apod. pro studenty středních a vysokých škol oborů lesnictví, dřevařství, pedagogika, ekologie ad.; účast na státních zkouškách.

Školicí činnost: Přednášky, školení a exkurze pro zaměstnance lesnického sektoru státních i nestátních organizací.

EDIČNÍ ČINNOST

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., se zabývá vydáváním publikací včetně jejich redakčního zpracování. Jde především o vědecké a odborné publikace se zaměřením na lesní hospodářství a myslivost.

Vědecký recenzovaný časopis:

Zprávy lesnického výzkumu

Vědecké a odborné časopisy a metodiky pro praxi:

Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae

Lesnický průvodce

Zpravodaj ochrany lesa

Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum

Ostatní publikace:

Knihy, ročenky, sborníky, Výroční zpráva

Ke stažení

Doporučujeme

Lov kýchajících demokratů

Lov kýchajících demokratů uzamčeno

Tomáš Grim  |  4. 2. 2019
Spatřit loveckou akci volně žijících predátorů je svátek. A být jejím svědkem od úplného začátku po úplný konec, z bezprostřední blízkosti, s...
(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb

(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb uzamčeno

Zuzana Musilová  |  4. 2. 2019
Je velmi obtížné vžít se do světa hlubokomořské ryby. Žijete ve zdánlivě nekonečném trojrozměrném oceánu, kam neproniká téměř žádné světlo a kde...
Optická pinzeta a světelný záblesk

Optická pinzeta a světelný záblesk

Hana Turčičová  |  4. 2. 2019
Nobelova cena za optickou pinzetu a za triky, jak zvýšit výkon a nezničit aktivní prostředí laseru.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné