Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Role lesů v ochraně životního prostředí

14. 6. 2007
 |  Vesmír 86, 370, 2007/6
komerční prezentace

S oblibou se dnes tvrdívá, že lesní hospodářství musí spočívat na třech rovnocenných pilířích – ekonomickém, ekologickém a sociálním – a že žádný z nich nemůže být nadřazován ostatním.

Totéž, ale v obecnější podobě, tvrdil už v šedesátých letech minulého století americký ekonom Kenneth Boulding. Prohlásil, že úspěšnost ekonomiky by se neměla posuzovat pouze podle produkce a spotřeby zboží, ale též podle stavu životního prostředí včetně zdravotního a psychického stavu obyvatel zapojených do systému. Z jeho slov pro lesníky vyplývá, že zmíněné tři pilíře nejen není možné vzájemně nadřazovat, ale dokonce je nelze ani beze škody oddělovat. Mějme to, prosím, neustále na mysli, když budeme hovořit o roli lesa v ochraně životního prostředí…

Klimatická funkce lesů

V době obav z globálního oteplování vlivem skleníkových plynů vystupuje tato funkce lesů stále více do popředí. I když se uvádí, že největším producentem kyslíku na Zemi je mořská flóra, je role lesů při fotosyntetické „přeměně“ oxidů uhlíku na kyslík nezanedbatelná. Zřejmě ještě důležitější je však role deštných pralesů (zvláště amazonských) na globální proudění, a to jak na proudění vzdušné, tak na koloběh vodní. Nezodpovědné mýcení amazonských pralesů by nás mělo budit ze sna. Když dojde k oslabení jejich klimatické role, přinese to katastrofální změny globálního klimatu.

Lesy ovlivňují i klima lokální. Ochlazují a zvlhčují vzduch, čistí ho od prachu. Uvádí se, že hektar zdravého bukového lesa dokáže ze vzduchu odfiltrovat až 68 tun polétavého prachu ročně!

Vodohospodářská funkce lesů

Les, to nejsou jenom stromy, ale i podrost, půda a půdní organizmy. Zejména půda pod listnatými porosty je humózní a právě tento typ půdy hraje významnou roli ve vodohospodářské funkci lesů.

Je zajímavé, že lesy jsou nazývány zásobárna vody, a to i přesto, že průměrně třetinu vody spadlé při dešti zadrží stromy na svém povrchu, odkud se vypaří zpět do ovzduší. Spoustu vody také lesy spotřebují pro své životní pochody a transpirují ji zpět do ovzduší. Přesto je tvrzení o zásobárně vody správné.

Největším vodohospodářským problémem je obecně zadržení vody v krajině, obrana proti tomu, aby rychle odtekla do vodních toků. Právě v tom hrají lesy nejdůležitější roli. Lesní půda, mechorosty, houby ad. nasáknou skutečně jako houba a uvolňují spadlou vodu postupně. Tím udržují plynulost vodního režimu v krajině, zabraňují povodním při přívalových deštích a plní další nedocenitelné vodohospodářské funkce. Lesnaté krajiny proto na rozdíl od krajin odlesněných nikdy nevysychají a jsou během vegetačního období stále zelené a svěží.

Půdoochranná funkce lesů

Vodohospodářská funkce lesů je úzce spojena i s jejich funkcí půdoochrannou. Lesy tím, že při velkých lijácích zadržují vodu, zabraňují splachování půdy ze svahu do údolí. Kořenové systémy lesních stromů jsou zároveň hustým sítem, které půdu drží na místě. Odlesněné a až na skálu vypreparované svahy v některých jihoevropských zemích jsou odstrašujícím příkladem toho, kam vede bezohledné a nešetrné nakládání s lesními porosty.

Zpevňující funkce jednotlivých stromů dokázali naši předci využívat například při zpevňování rybničních hrází, říčních a potočních břehů nebo i silničních náspů.

Les jako tlumič hluku

Porosty dřevin, ať už jde o lesy nebo o nelesní zelené pásy, účinně pohlcují zvukové vlny, a tím tlumí hluk z pozemních zdrojů. V literatuře se uvádí, že už jednoduchá řada stromů dokáže snížit hlučnost o 5–6 decibelů, pás lesa o šířce 50 metrů pak utlumí hluk o 20–30 decibelů. To je neocenitelné hlavně ve městech. Občané měst, která dokážou svou zeleň chránit, by měli své radní a zastupitele na rukou nosit.

Krajinotvorná role lesů

K ochraně životního prostředí samozřejmě patří i ochrana krajiny jako celku. Je dokázáno, že stromy kladně ovlivňují lidskou psychiku. Proto lépe přijímáme krajinu s lesíky, remízky, mezemi i solitérními stromy než krajinu holou, lesa zbavenou. Úloha, kterou lesy hrají při „tvorbě a udržování“ krajiny, bývala v minulosti mnohdy podceňována, takže jsme velmi často nuceni se pohybovat v krajině natolik odlidštěné, až z toho na člověka padá úzkost.

Role lesů při ochraně biodiverzity

Les je přirozeným životním prostředím pro nesčetné rostlinné a živočišné druhy. Proto již svou samotnou existencí (nejlépe v přirozené podobě) plní roli jejich ochránce. Na tuto roli se bral zřetel při tvorbě územních systémů ekologické stability, v nichž jsou lesy (až na výjimky) pojímány jako ekologicky stabilní součást území a často plní roli regionálních i nadregionálních biocenter.

Důležitější role, než se zdá

Tento text nechce a ani nemůže pojednat o roli lesů v ochraně životního prostředí vyčerpávajícím způsobem. Snaží se jen připomenout, že lesy hrají v životě člověka a společnosti důležitější úlohu, než se na první pohled zdá – opakování je matkou moudrosti, to nás koneckonců učili už na základní škole.

Lesy České republiky, s. p.

www.lesycr.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné