Aktuální číslo:

2023/5

Téma měsíce:

Adaptace

Obálka čísla

ZDENĚK VESELOVSKÝ: Obecná ornitologie

Academia, Praha 2001, ilustrace Jan Dungel, 360 stran, náklad a cena neuvedeny
 |  5. 6. 2002
 |  Vesmír 81, 329, 2002/6

Podobné dílo, které by bylo zaměřeno pouze na ptáky, u nás knižně doposud nevyšlo. Jak je zmíněno v úvodu, má tato kniha sloužit jak biologicky zaměřeným univerzitním studentům, tak početným obdivovatelům ptáků. Jistě je to dáno tím, že k oběma jmenovaným skupinám má autor blízko. Univerzitnímu prostředí se nikdy příliš nevzdálil. V době, kdy byl ředitelem pražské zoo, vychovával studenty zoologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, dnes přednáší na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stejně intenzivně se však věnoval i amatérským ornitologům. Po smrti Waltera Černého v roce 1985 stál dlouhá léta v čele Československé ornitologické společnosti i její nástupkyně – České společnosti ornitologické. Při každé příležitosti dává najevo respekt k laickým ornitologům, které hluboká láska k ptákům a píle dovedly na úroveň srovnatelnou s profesionály.

Tomu, že je kniha určena více skupinám čtenářů, je podřízen i styl psaní. V žádném případě nejde o suchou inventuru vědeckých poznatků, která charakterizuje většinu vysokoškolských učebních textů. Veškeré informace jsou předávány velice čtivou formou, aniž přitom ztrácejí na serióznosti. Text je oživen řadou příkladů a zajímavostí, které nezřídka pocházejí z autorových bohatých osobních zkušeností. K názornosti knihy výrazně přispívají četné černobílé pérovky i barevné obrázky zkušeného brněnského malíře Jana Dungela. Účelně je uplatňován efektivní princip, že promyšlený jednoduchý obrázek či schéma má větší informační hodnotu než složitý slovní popis. Vhodným doplňkem jsou i zdařilé fotografie vybraných druhů ptáků na vložených křídových tabulích.

Kniha je členěna na 12 logicky navazujících kapitol. Hned v první z nich, nazvané „Člověk a ptáci“, nahlíží autor do jednotlivých oblastí lidských aktivit a vymezuje stupeň jejich ovlivnění ptáky. Zařazení tohoto tématu považuji za velmi dobrý počin – v tomto rozsahu vychází v česky psané literatuře poprvé. Podstatná část knihy přináší ucelené informace o vzniku ptáků a jejich evoluci, morfologii, anatomii a fyziologii. Největší pozornost je cíleně věnována všemu, co je na ptácích výjimečného a co je odlišuje od ostatních obratlovců. Právě proto je velký prostor vymezen ptačímu peru a opeření, dále veškerým přizpůsobením, která ptákům umožnila ovládnout různé typy prostředí, zejména vzdušný prostor. V žádném případě však nejsou zanedbány ani další stěžejní aspekty, jako je krevní oběh, tepelná regulace, nervový a hormonální systém, smysly, zažívací orgány, potravní zdroje, pohlavní orgány a rozmnožování.

Není náhoda, že je podstatná část knihy věnována chování ptáků. Nemalou část své vědecké kariéry věnoval Z. Veselovský právě etologii, jíž se také zabývá většina jeho úctyhodných knižních publikací. Co úplnosti knihy trochu chybí, jsou kapitoly zaměřené na ekologii, populační ekologii, ochranu, chov a nemoci ptáků. V předmluvě autor vysvětluje, že tyto kapitoly nezařadil záměrně, aby příliš nevzrostl rozsah knihy. Navíc lze příslušné informace z těchto oborů získat v jiných dostupných pramenech, jako jsou „Fauna ČR – Ptáci“. V závěru knihy najdeme systém ptáků sestavený na základě hodnocení paleontologických nálezů i výsledků moderních molekulárních metod (zejména hybridizace DNA), které dokládají příbuznost jednotlivých taxonů.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Vladimír Bejček

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., (*1953) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na katedře ekologie Lesnické fakulty ČZU v Praze se zabývá ekologií ptáků a savců. Na Sokotře spolupracoval na tvorbě ekologické sítě a budování přírodovědné expozice (cesty na Sokotru byly financovány z prostředků Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu pomoci rozvojovým zemím). Významně se podílí na připravovaném vydání Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Sokotry ve spolupráci s BirdLife International.

Doporučujeme

Evoluční adaptace

Evoluční adaptace

Jan Toman  |  2. 5. 2023
Adaptaci můžeme zařadit mezi centrální pojmy evoluční biologie. Stejně jako všechny zdánlivě jednoduché koncepty ovšem skrývá netušenou hloubku....
Metabolická flexibilita

Metabolická flexibilita uzamčeno

Jan Gojda, Michal Anděl  |  2. 5. 2023
Lidský organismus je adaptován na měnící se dostupnost a potřebu energetických substrátů.
Komu patří kultura?

Komu patří kultura?

Jaroslav Jiřík, Martin Soukup  |  2. 5. 2023
Získávání exotických předmětů, artefaktů či lidských ostatků bývalo mezi evropskými cestovateli, vědci a muzei běžné. Dnes narůstá snaha narovnat...