Aktuální číslo:

2021/3

Téma měsíce:

Les

O divokém vepříku

aneb Rasizmus naruby
 |  5. 5. 2000
 |  Vesmír 79, 288, 2000/5

Předsudky jsou živnou půdou všech druhů fundamentalizmu, od nábožensko-rituálního přes politický až po vědecký. Poslední konstatování zní jako protimluv, a přece předsudky či mýty přežívají právě v rámci moderní vědy. Je ale třeba je odlišovat od falešných teorií, neboť mýtus začíná až tam, kde je falešná teorie uměle udržována při životě. Přitom i falešná teorie může sehrát ve vědě významnou roli, pokud se překonávání falešnosti stane nedílnou součáststí procesu poznávání.

  • Mylná představa impulzem k poznání. Sám fakt evoluce živočišstva je nesporný. Na jeho počátku však stojí zřejmě mylné, byť nesmírně originální Darwinovy představy, které obdivuhodně reflektují britské tradiční názory na šlechtění v rámci domestikace. Darwin se domníval, že rozmanitost ras domácích zvířat je obrazem přírodní evoluce, jako jsou jednotlivé rasy domestikantů obrazem příbuznosti přírodních druhů v jednotlivých rodech. Z toho usoudil, že člověk svou domestikační činností bezděčně navodil pokus, jímž se příroda udržovala v toku času, a tím způsobil, že variabilita ras produkuje dědičné odchylky. Představu, že variabilitu domestikantů způsobil člověk svou hrou s přírodou, prohlásil za mylnou, protože kdyby takový sklon nebyl živočichům vlastní, byl by člověk bezmocný. Rozhodující otázka zdrojů variability, jak ji chápeme dnes v intencích moderní genetiky, zůstala tedy Darwinovi neznámá. Moderní genetika nepopírá význam vlivu prostředí na proměnlivost, zato ví, že se to děje nepřímo, tedy že mutace není přímou adaptací. Víme také, že organizmy nemají schopnost reagovat na tlaky prostředí účelovými dědičnými změnami, například žirafě se neprodlouží krk proto, aby dosáhla na výše rostoucí listí (viz Vesmír 74, 405, 1995/7).

    Domestikační proces není modelem evoluce, protože odlišný vzhled, výkonnost, zvyky či rytmy domestikantů jsou jen projevem skrytého fondu genů. Druh je tedy genetická entita a genový zdroj variability, aniž by každý příslušník entity byl nositelem celého fondu genů.

    Darwinova trvalá zásluha tkví v tom, že pochopil variabilitu jako materiální terén pro selekci. Zdroje variability však znát nemohl. Dospěl tedy k evoluční představě i přes nesprávné pochopení zdrojů variability.

  • Představy o dědičnosti adaptací. Nevídaná variabilita domestikantů a jejich stále se stupňující rozmanitost byla připisována křížení nejméně dvou, ale často i několika divokých předků. Tuto představu, opírající se o holocénní nálezy primitivních forem domestikantů, korunoval r. 1926 renomovaný badatel Adametz, když prohlásil rané formy domestikantů skotu za různé druhy turů a podobně psy (psa bahenního z mladopaleolitických kolových staveb ve slatinách) za divoké druhy, předchůdce psa. Dnes víme, že šlo již o plně domestikované psí rasy, blízké dnešnímu pudlovi. Do živočišné soustavy tak byly bezděčně vpašovány i druhy, které nikdy neexistovaly (viz též Vesmír 76, 704, 1997/12). Houževnatost těchto předsudků dokládá fakt, že i Konrad Lorenz ve svém prvním vydání Tak přišel člověk k psovi z r. 1960 hovoří o psu jako kříženci šakala s vlkem, a teprve ve vydání z r. 1988 tento neudržitelný názor dementuje.

    Vznik rozmanitých plemen (ras) domestikantů vkřižováním jednoho druhu jejich předků do druhého nebo křížením vůbec je neslučitelný s podstatou domestikačního procesu. Dokládají to ostatně i obecně známé příklady kříženců mezi koněm a oslem, kteří jsou vesměs neplodní, stejně jako kříženci tetřeva s tetřívkem. Domestikace není přerušení toku dědičných informací, jak je tomu při vzniku nového druhu, ale jímání omezeného počtu jedinců z přírodní populace a jejich chov za odlišných poměrů (včetně výběru rodičovských párů). Domestikace předpokládá již poměrně vysokou kulturní úroveň lidské společnosti a výběr živočišných druhů, které mají domestikační předpoklady.

  • Mýtus o křížení divokých druhů přežívá. K mýtu lidé tíhnou i dnes. A tak se dozvídáme, že: Předkem asijského domácího prasete je prase páskované (Sus vittatus), tmavý divoký vepřík (!), žijící doposud v Číně (Veronika 3, 16, 1998). Ejhle, vepřík divoký támo opřen o chlívek chrouní! Jako takový by ovšem musel nejprve zdivočet, neboť vepřík je deminutivum od vepř (kastrát). 1) Ale je čemu se divit? O kurovi domácím se v dalším textu téhož článku dozvíme, že jde o zvířata společenská...

Tyto a další teze jsou dokladem neudržitelných představ o polyfyletickém původu domestikantů, který v aplikaci na člověka vedl až k rasovým předsudkům. A tak se stávají dokladem jakéhosi neuvědomělého rasizmu naruby.

Poznámky

1) Pozn. red.: Vepř je sice v odborné zemědělské terminologii vykleštěný kanec prasete, mimo terminologii je to ovšem prostě prase. Tím spíš, že staré slovanské vepor (srovnej s lat. aper či něm. Eber) označovalo divokého kance a nikoli kastráta!

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zemědělství

O autorovi

Dalibor Povolný

Prof. Dr. Ing. Dalibor Povolný, DrSc., Dr. h. c. (*13. 11. 1924 v Třebíči, † 6. 11. 2004 v Brně) vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské a Hudební dramatickou konzervatoř, obojí v Brně. Na brněnské Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě se zabýval především aplikovanou a systematickou entomologií se speciálním zaměřením na makadlovky (drobné motýly) a mouchy masařky. Je autorem asi 350 původních vědeckých prací, řady monografií a několika set odborných článků. Objevil a popsal více než 250 druhů hmyzu. Z významnějších prací z poslední doby zmiňme alespoň rozsáhlou monografii palearktických makadlovek Iconographia tribus Gnorimoschemini (Lepidoptera, Gelechiidae) Regionis Palaearcticae (2002). Pro Vesmír napsal přes čtyřicet článků. V uplynulých zhruba deseti letech se věnoval mimo jiné intenzivnímu výzkumu masařek na Sicílii, jehož výsledkem bylo množství nových faunistických, zoogeografických a etologických poznatků včetně objevu několika nových druhů.

Doporučujeme

Nejlepší zbraň proti virům? Očkování

Nejlepší zbraň proti virům? Očkování

Eva Bobůrková  |  1. 3. 2021
Jako uznávaná a zkušená viroložka se Ruth Tachezy nyní nutně musí zabývat virem SARS-CoV-2. Dosud se věnovala jinému zabijáku – papilomaviru....
Les a voda

Les a voda

Václav Cílek, David Storch  |  1. 3. 2021
V posledních letech se v souvislosti s klimatickou změnou čím dál častěji zmiňují lesy a jejich podíl na bilanci vody v krajině. Lesy na jedné...
Jak se v Česku daří orlům

Jak se v Česku daří orlům uzamčeno

David Horal, Tomáš Bělka  |  1. 3. 2021
V současné době hnízdí v České republice čtyři druhy orlů, což nebylo v dřívějších desetiletích vůbec samozřejmé. Ale nemají vyhráno. Co je nejvíc...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné