Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Různé zprávy.

 |  Vesmír 1, 67, 1871/8

 • Polytechnická výstava v Moskvě. Císařská společnost pro pěstování a šíření věd přírodních v Moskvě uspořádá velikolepou výstavu za tím účelem, aby názorným spůsobem nejširšímu obecenstvu objeveny byly všeliké výhody, které nám u obecném životě, v průmyslu, obchodu a v umění poskytuje příroda a patřičná známost i upotřebení její plodin. Dále vyznačen bude dílem v přednáškách, dílem nejnovějšími vynálezy nynější pokrok véd přírodnických vůbec a úspěch jejich na školách ruských i cizozemských zvláště. Výstava otevřena bude 30. květnem r. 1872. Bližší program podrobného zařízení není dosud určitě ustanoven.
 • V křišťálovém paláci v Londýně, kde před nedávnem odbývala se velikolepá výstava psů, zřízena je nyní také výstava koček, jichž ze všech úhlů světa zasláno sem více než 150 různých a nejvzácnějších druhů.
 • Krasavici nočního nebe, bělolesklou Venuši, lze viděti co večernici až do 1/210 h. v., načež na západním nebi zachází. Nyní nalezá se v největší zdánlivé vzdálenosti od slunce, t. j. oblouk nebes mezi ní a sluncem se pnoucí je právě nyní největším, nikoliv ale přímá čára její vzdálenosti. Mars v souhvězdí Joviše nalezá se při slunce západu a západním nebi a mizí okolo 11. hodin v . Září světlem zarudlým co hvězda přední velikosti. Joviš na krátce před východem slunce objevuje se na obzoru severovýchodním. Saturn v hlavě souhvězdí střelce vyniká juž při západu slunce na obzoru jihovýchodním, načež o 3 hod. opět zachází (okolo půlnoci je nejjasnější).
 • Nová sopka. Na ostrově Camiguinském pozorováno bylo juž po delší dobu velmi hrozivé zemětřesení, a každý očekával, že co nevidět nějaké veliké neštěstí se přihodí. Většina obyvatelstva vystěhovala se ještě v čas z ostrova samého i z ostrovů okolních, ale velká část nemajíc bezpečného útulku v cizině s děsivou předtuchou očekávala těch věcí, které přijíti měly. Strašná katastrofa také skutečně přikvačila, dříve ještě než se jí kdo nadíti mohl. Dne 1. května rozevřela se a o 5. hodině večerní zem za ohromného rachotu o z jícnu více než 1500 stop dlouhého chrlila se láva a kouř tak mocně, že množství obyvatelstva zasypáno a udušeno; po kratší době ustál výbuch, avšak netrvalo ani hodinu a opět roznítil se v míře ještě strašnější. Více než 200 osob doposud se pohřešuje, většina jich hledající útočiště a spásu v blízkých lesích stala se obětí plamenů, neb vše co hořlavého v šírém obvodu jícnu se nalezalo bylo ohněm schváceno a zničeno. Pohroma je prý veliká, jak dosavádní zprávy tvrdí, i okolní ostrovy utrpěly valně současným zemětřesením.

  Soptění Vesuvu dosud trvá a vláda italská činí nyní rozsáhlé přípravy k návrhu dr. Palmieriho, aby odtoku lávy velkou hrází dala směr jiný, který by zachránil blízké dědiny a zahrady.

 • Rozsáhlé ložisko soli kamenné. V Sperenburku v Lužici činěny v poslední době četné a velmi opatrné pokusy, aby zjistila se mocnost a rozsáhlost tamějšího ložiska soli kamenné. Nyní vrtáno strojem juž v hloubce 4000 stop a dosud nelze prodrati se ku konci. Mnohé pochybnosti, že by snad náhodou geologickým převratem vrstva soli v místě onom šikmo byla zvrácena, vyvráceny jsou všelikými zkouškami na místech daleko od sebe vzdálených, kde rovněž mohutnost a hloubka solných dolů dosud zůstala nevyčerpatelnou. Dle zpráv znalců jsou doly Sperenburské zajisté největší ze všech známých na světě.
 • Velmi zajímavý nález učiněn byl nedávno v Hohenfelsu ve Würtenberku. Objevenoť zde z doby, kde člověk neznal ještě nástrojů kovových velké množství kamených kyjů, kostí a všelikých zbytků nástrojů zhotovených z hnátů, parohů, rohů atd. I celé části koster zvířecích nalezeny neporušeny, z nichž vychází na jevo, že v dobách oněch v Evropě střední nejrůznější zvířata žila pospolu, která nyní ohromnými pásy zemskými, celým šírým oceanem atlantickým od sebe jsou oddělena. Zejmena připomíname bůvola, pak malého býka zvýší as 40 palců, který zachoval se později v málo exemplářích ve Finsku a na Atlasu africkém, dále polarní lišky, vydry, bobry, husy divoké, lvy, slony, antilopy a nosorožce. Vědecká komise, kteréž proskoumání vzácného toho nálezu je svěřeno neukončila ještě obtížnou práci svoji, jelikož zapotřebí při určování kostí nejbedlivější opatrnosti. Obšírnější zprávu paleontologickou prozkoušeného dosud materiálu lze však v brzce očekávati.
 • Ovocnářství. Jakých ohromných výhod peněžních poskytuje dobré pěstování ovoce, lze souditi z úředních výkazů, dle nichž z malého Belgicka r. 1870 vyveženo bylo domácího tamnějšího ovoce za 7,355.723 franků. To sloužiž nám k poučení.
 • P. Vojtěch Bednařík vynalezl prý velmi spolehlivý radikální prostředek k vyhojení souchotin, jehož tajemství za 5000 zl. uveřejniti hodlá. Uherské ministerstvo vyzvalo za tou příčinou peštský magistrát, aby přesvědčil se o spůsobilosti onoho léku a dle soudu svého jej buď zakoupil, nebo zavrhl.
 • V Londýně učinil nyní veliký pokřik jakýsi dr. Hutchinson vynalezením velmi radikálního prostředku proti choleře, který prý v mnohých případech výborně se osvědčil. Celé tajemství zakládá se, jak se dovídáme, na tom, že nemocnému potře se břich kolodiem a co vnitřní lek že podává se mu dostatečná dávka silné kořalky neb rumu. Angličané chválí si lek tento a mnohý nyní stůně jenom k vůli němu na choleru ve veřejných ústavech, tak že juž přiměřené kroky proti zneužívání prostředku a rady Hutchinsonovy učiněny býti musely.
 • Dle zpráv londýnské statistické kanceláře množí se obyvatelstvo Britanie a Skotska denně o 1173 duší, z nichž ale průměrem 468 opět zem opouští, tak že denní poměrný příbytek na 705 osob směle páčiti se může.
 • Řízením odvážlivého a zkušeného kapitána Halla vyjede v těchto dnech z Nového Yorku veliká výpravní loď na vědecké výskumy do končin polárních. Účelem její je dostihnouti otevřené moře na nejzazším pólu.
 • Počet lidojedů páčí se dle zpráv anglických cestovatelů dosud na 1,930.000, z nichž domorodců australských je asi 50.000 a Melanesů (mimo Novou Guineu) 1,000.000 v Americe roztroušeno žije asi ?000 kanibalů, kdežto ostatní divoši obývají všeliké dosavádní ostrovy velkého a tichého oceánu, jakož i neschůdné pralesy uvnitř Afriky. Celkem lze počítati, že v posledních 50 letech množství lidojedů nejméně o polovic se zmenšilo, tak že za dnů nynějších obnáší asi 690tý díl veškerého obyvatelstva pozemského.
 • Umrtí. V Turině zemřel 12. t. m. věhlasný inženýr Sommeiller, který o provedení tunelu Mont-Ceniského největších si zjednal zásluh. - V Ben Rhydingu zemřel Dr. Keith Johnston, jeden z největších zeměpisců anglických .R. 1848 vydal nejprvé svůj "Národní Atlas," za kterýž ho poctila královna anglická titulem dvorního geografa pro Skotsko. Avšak světoznámé je jeho používání fysiky k účelům geografickým, kteréž souborně vydal roku 1848 co fysikální atlas úkazů přírodních. Veliký Humbold byl mu nejlepším osobním přítelem. - Prof. dr. Überweg, známý něm. filosof a spisovatel, zem. 9. t. m. v Královci.
 • OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
  RUBRIKA: Aktuality

  O autorovi

  redakce

  Redakce Vesmíru, Na Florenci 3, 111 21  Praha 1; telefon: +420 222 828 393; e-mail: redakce@vesmir.cz
  Objednávky časopisu: firma SEND Předplatné, P. O. Box 141, 140 21  Praha 4, tel. 225 985 225, mobilní telefon: 777 333 370 nebo 605 202 115 (telefonické objednávky ve všední dny od 8 do 18 hodin), e-mail: send@send.cz

  Doporučujeme

  Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

  Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

  Josef Tuček  |  2. 4. 2024
  Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
  Od krytí k uzavření rány

  Od krytí k uzavření rány

  Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
  Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
  Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

  Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

  Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
  Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...