i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

 |  2. 4. 2024
 |  Vesmír 103, 234, 2024/4
článek s podporou

Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní sopečná činnost. Od jara 2021 vzbuzují zájem vědců i světových médií vulkanické projevy v jihozápadní části ostrova na poloostrově Reykjanes. Vulkanická aktivita byla relativně vzdálená osídleným oblastem ostrova, a byla tak spíše turistickým lákadlem než nebezpečím pro místní obyvatele. Posun aktivity v prosinci minulého roku si ale vyžádal evakuaci třítisícového městečka Grindavík. V této oblasti proběhly od té doby již tři erupce, další se očekávají v blízké budoucnosti. Vulkanickou aktivitu na Reykjanesu pomáhá monitorovat i síť seismických stanic provozovaná Geofyzikálním ústavem AV ČR.

Island leží na Středoatlantském hřbetu, protáhlé geologické struktuře, podél níž dochází k oddalování Severoamerické a Eurasijské tektonické desky rychlostí přibližně 2 cm za rok. V důsledku oddalování desek vznikají v zemské kůře trhliny, kterými na povrch vystupuje čedičové magma, a dochází k výlevným sopečným erupcím. Island navíc leží v místech tzv. horké skvrny, kde dochází k výstupu relativně horkého plášťového materiálu z velkých hloubek až k povrchu Země, což vulkanismus umocňuje (obr. 1). Geologicky velmi mladý Island je rozdělený Středoatlantským hřbetem přibližně na dvě poloviny a podél hřbetu stále roste. Tektonická aktivita Středoatlantského hřbetu je také příčinou geotermálních procesů na ostrově a vysoké seismické aktivity. Seismicky a vulkanicky aktivní je i poloostrov Reykjanes, kde se sopečná aktivita projevuje po přibližně osmi stech letech klidu.

Vulkanickou aktivitu zpravidla předznamenává zvýšená dynamika některých geologických procesů, vyvolaná přesuny magmatu pod povrchem Země. Monitorovat tyto procesy nám umožňují geodetické a geofyzikální metody. Jednou ze stěžejních metod, které se k předvídání sopečných erupcí využívají, je pozorování slabých seismických jevů, které migraci magmatu pod povrchem provázejí. Sopečné oblasti jsou charakteristické výskytem sérií slabých až středně silných zemětřesení, k nimž dochází v krátkém časovém intervalu – tzv. zemětřesných rojů. Ty se liší od běžných sekvencí zemětřesení tím, že postrádají jeden dominantní otřes; často indikují přítomnost skrytého procesu, který rojovou seismicitu způsobuje. Takovým skrytým procesem často bývá právě průnik magmatu horninovým prostředím, popř. průnik z magmatu odvozených roztoků a plynů. Dalším důležitým seismickým ukazatelem magmatické aktivity je pozorování tzv. tremoru, dlouhotrvajícího seismického signálu o nízké frekvenci, vznikajícího v důsledku vibrací horninového masivu, kterým magma proniká. Velmi účinná jsou i geodetická pozorování pomocí stanic GPS nebo satelitní radarové interferometrie – obě metody zachycují deformace terénu související s prouděním magmatu.

„Nejdůležitější součástí každé stanice je seismický senzor schopný zachytit i velmi slabé mechanické vlny v širokém frekvenčním pásmu. Senzory jsou extrémně citlivé a musí být umístěny co nejdále od zdrojů rušivých seismických vln, jako jsou silnice nebo řeky.“

Stálý monitoring přírodních hrozeb na celém Islandu provádí velmi efektivně Islandský meteorologický institut (IMO, en. vedur.is), který za tímto účelem provozuje síť seismických stanic a provádí i geodetický monitoring na ostrově. Již deset let je v provozu také česká síť seismických stanic na poloostrově Reykjanes, kterou provozuje Geofyzikální ústav AV ČR. Primární motivací umístění sítě na ostrově bylo studium podobností a rozdílů mezi rojovou seismicitou na Reykjanesu a v oblasti Nového Kostela v západních Čechách, kde přítomnost zemětřesných rojů pravděpodobně souvisí s migrací roztoků a plynů v zemské kůře. Umístění sítě ale představovalo i vítané zahuštění stávající seismické sítě provozované Islandským meteorologickým institutem.

Seismickou síť REYKJANET (název je spojením jména poloostrova a anglického výrazu network – síť) vybudoval Geofyzikální ústav ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin na konci léta 2013. Síť sestává ze sedmnácti seismických stanic, rozmístěných víceméně rovnoměrně na ploše 20 × 60 km2 (obr. 2). Nejdůležitější součástí každé stanice je seismický senzor schopný zachytit i velmi slabé mechanické vlny v širokém frekvenčním pásmu. Senzory jsou extrémně citlivé a musí být umístěny co nejdále od zdrojů rušivých seismických vln, jako jsou silnice nebo řeky. K odstínění šumů také pomáhá umístění senzoru v šachtě vykopané do hloubky alespoň jednoho metru (obr. 3). Elektrickou energii potřebnou k provozu čerpá stanice z baterií dobíjených solárními panely a větrnými turbínami. Analogový signál ze senzoru je na stanici převeden do digitální formy a uložen v paměti přístroje. Současně je ale signál použitím mobilního internetu v reálném čase přenášený do datových center k vyhodnocení. Přístrojové vybavení seismických stanic sítě REYKJANET finančně podpořila Akademie věd ČR, provoz sítě dva projekty Grantové agentury České republiky a projekt Technologické agentury ČR.

Monitoring vulkanické aktivity na poloostrově Reykjanes není jediné možné využití dat sítě seismických stanic REYKJANET. Vědci z Geofyzikálního ústavu spolupracují s odborníky na využití geotermální energie z instituce Iceland GeoSurvey (ÍSOR, en.isor.is). Společně pracují na projektu NASPMON, který analýzou seismických dat mapuje potenciální lokality příhodné pro využití geotermální energie na poloostrově (projekt s akronymem NASPMON – NAtural Seismicity as a Prospecting and MONitoring tool for geothermal energy extraction – podporuje na české straně Technologická agentura ČR). Výzkum funguje podobně jako ultrazvukové vyšetření – analýzou seismických vln, které se šíří horninovým prostředím, můžeme určit některé jeho vlastnosti, např. rychlosti šíření vln nebo jejich útlum. To nám umožní zobrazit podpovrchové geologické struktury a vymezit ty, které jsou nejvhodnějším zdrojem geotermální energie.

Síť seismických stanic REYKJANET funguje na Islandu již více než deset let, a zachytila tak fázi nástupu nové magmatické a vulkanické etapy na poloostrově Reykjanes. Vysoká kvalita získávaných dat a relativně dlouhý časový úsek, po který síť nepřetržitě funguje, jsou předpokladem detailního studia dynamických geologických procesů na jedné z mimořádně významných světových lokalit. Pozorování a analýza zemětřesné činnosti na Reykjanesu může pomoci odhalit mechanismus geneze zemětřesení spjatých s magmatickými procesy a zlepšit naše schopnosti spolehlivě předpovídat blížící se vulkanické erupce. Na Islandu má česká seismologie to štěstí, že může sledovat vzrušující dynamiku středooceánských hřbetů z první řady.

Od probuzení vulkanické aktivity na Reykjanesu v roce 2021 je síť REYKJANET významnou součástí geofyzikálního monitoringu v oblasti. Data ze sítě jsou v reálném čase vyhodnocována v datovém centru Islandského meteorologického institutu, kde automatické algoritmy detekují zemětřesení, určují geografickou polohu hypocentra (tj. místa počátku zemětřesení) a vyhodnocují sílu zemětřesení (magnitudo). V době zvýšené magmatické aktivity seismická síť zaznamená denně několik set slabých zemětřesení (tj. těch s magnitudem mezi 0 až 3). Naprostou většinu těchto zemětřesení obyvatelé oblasti nepocítí; ta menší z nich jsou dokonce detekovatelná jen seismickými stanicemi umístěnými velmi blízko jejich epicentru, tj. místu na povrchu přímo nad hypocentrem. Poloha hypocenter slabých zemětřesení slouží k mapování pohybu magmatu pod povrchem. Velmi důležitá je přitom hloubka zemětřesení – systematická migrace zemětřesení směrem k povrchu bývá předzvěstí erupce.

První etapu zvýšené seismické aktivity doprovázenou výzdvihem terénu zaznamenala seismická síť REYKJANET na jaře 2020 v centrální části Reykjanesu severně od městečka Grindavík a poblíž geotermální elektrárny Svartsengi. Druhý, neobvykle silný seismický roj následoval v únoru 2021 v centru pohoří Fagradalsfjall. Nejsilnější zemětřesení v této sérii o magnitudu 5,3 cítili lidé i v hlavním městě Islandu Reykjavíku a zřetelně ho zaznamenaly seismické stanice v České republice. Seismickou aktivitu následoval v březnu 2021 i začátek vulkanické erupce v údolí Geldingadalir. Během půl roku trvající erupce vyvřelo na povrch asi 0,15 km3 lávy. V srpnu 2022 a červenci 2023 došlo ve stejné oblasti ještě ke dvěma menším erupcím (Meradalir, 18 dní, 0,012 km3 a Litli-Hrútur, 26 dní, 0,016 km3; obr. 4).

V listopadu a v prosinci 2023 se seismická aktivita odehrávala poblíž třítisícového městečka Grindavík, což bylo pádným podnětem islandským úřadům k zajištění jeho evakuace. K erupci poblíž Grindavíku záhy skutečně došlo; do začátku března 2024 (kdy jsme dopsali tento příspěvek) dokonce proběhly již tři – v prosinci 2023 Sundhnúkur (2 dny, 0,012 km3), v lednu 2024 Hagafell (1,5 dne, 0,009 km3) a v únoru 2024 v Sundhnúkur (1 den, 0,016 km3). Do přímého ohrožení lávovým proudem se dostalo i několik stanic sítě REYKJANET a dvě z nich musely být přemístěny na bezpečnější lokality. Jedna ze stanic byla přesunuta pouhý den před zaplavením místa lávovým proudem.

Článek vychází s podporou Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Seismologie

O autorech

Jana Doubravová

Jakub Klicpera

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...