i

Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Skalní umění v americké Velké pánvi

 |  1. 4. 2019
 |  Vesmír 98, 234, 2019/4

Skalní umění je posvátné. Není pro lidi z celého světa, aby se na něj dívali. Kaňon je posvátné místo pro můj lid. Ne pro někoho jiného.

Velká pánev (Great Basin) je obrovská oblast amerického jihozápadu většinou pokrytá pouští, na níž nelze – až na nepatrné výjimky – provozovat zemědělství. Snad nejsušší její částí je Mojavská poušť v jihovýchodní Kalifornii. Na severozápadním okraji Mojavské pouště leží Coso Range,1) zhruba severojižně orientované vulkanické pohoří. Je to horká, vyprahlá oblast, kde letní teploty mohou snadno vystoupat nad 40 stupňů. Zdejší původní indiáni mluví numičtinou, jazykem juto-aztécké jazykové skupiny. Až do historického období se živili lovem a sběračstvím.2)

Náboženstvím indiánů Velké pánve byl šamanismus.3) Šamani svoje vize zaznamenávali osobitým stylem na skalních panelech. Podle historických záznamů tak činili až do konce 19. století nebo i do začátku století minulého. Šamani se vydávali do hor Coso, neboť je považovali za místo, kde je možné získat kontrolu nad počasím, zejména deštěm.4) Proto sem cestovali z velkých dálek, třeba ze severního Utahu přes Nevadu, což je víc než 800 km.

Díky kontinuitě šamanského náboženství máme k dispozici bohatství etnografických a historických pramenů. Ty spolu s průlomovým výzkumem hlavně jihoafrických etnografů, kteří se zabývali alternativním stavem vědomí, vedly k tomu, že unikátní skalní umění v pohoří Coso je asi jedno z nejlépe interpretovatelných skalních umění Severní Ameriky.

Co petroglyfy zobrazují

Šaman dorazil na místo, kde hledal vizi. Poté, co ji obdržel, zaznamenal ji na skálu ve formě skalní kresby. V pěti hlavních kaňonech Coso Range se nachází asi 100 000 petroglyfů, což představuje největší koncentraci skalního umění v Severní Americe. Datování naznačuje, že některé obrazy byly vytvořeny před 10 000 lety. Vznik většiny petroglyfů však spadá do období před 1000 až 1500 roky.5) Skalní umění vyjadřující podobnou ideologii se objevuje ovšem i na jiných místech Velké pánve, i když ne v tak velké míře a bohaté rozmanitosti.

Velmi nápadný je vysoký počet petroglyfů zobrazujících horské (pouštní) ovce, výlučně berany. Tvoří více než polovinu skalních obrazů. Není to náhoda – právě toto zvíře bylo pomocným duchem „dešťových šamanů“.6) Ačkoliv mnoho petroglyfů horských ovcí bylo vytvořeno podle vžitého vzoru (tělo tvaru člunu či obdélníku, rohy z profilu atd.), na mnohých jsou vidět rozdíly v zdobení uvnitř těl, podobné jako na kresbách atropomorfů (obr. 6). To znamená, že ovce jsou vlastně idiosynkratická zobrazení různých šamanů.

Bylo by mylné vysvětlovat motivy zabíjení ovcí jako „lovecké scény“ nebo „lovecká kouzla“. Klíč k jejich porozumění nám dává, alespoň částečně, neuropsychologická hypotéza. Nejběžnější metaforou pro šamanův trans byla smrt. Petroglyf zabité horské ovce není zobrazením mrtvého zvířete, ale „dešťového šamana“ v transu. Na jednom panelu v kaňonu Little Petroglyph je vidět šaman, který propichuje ovci, zatímco prší. Mnohá znázornění ovcí nejsou realistická (například ovce s dvěma hlavami; obr. 2). Typický příklad „hybridních“ zobrazení se nachází na panelu skalního umění v odlehlém Černém kaňonu poblíž kalifornského města Barstow uprostřed Mojavské pouště. Na panelu jsou dvě rytiny theriomorfů, hybridů člověka a ovce. Znázorňují spíš šamana, transformovaného do pomocného ducha (horské ovce), než skutečnou ovci (obr. 4, viz také další text a obr. 3).

Geometrické vzory (jednoduché čáry, křivky, vlnovky, tečky i komplexnější struktury mřížek, šachovnic ap.) se zdají být téměř na každém panelu a představují nejméně 25 % všech petroglyfů. Z neuropsychologických pozorování jsou známy jako entopické vzory, které se tvoří v mysli během počátečního stadia transu. Předně jsou to čáry jdoucí cikcak, řetězce kosočtverců nebo prosté vlnovky, které odkazují na hada, nejčastěji chřestýše, pomocného ducha „hadího šamana“.7) Druhým srozumitelným znakem jsou spirály nebo koncentrické kruhy, které znázorňují větrný vír. Obsahovaly duchy, byly soustředěním nadpřirozené moci a objevovaly se buď samostatně, nebo jako hlavy či obličeje šamanů. Obrazy lidí jsou v pohoří Coso asi na 21 % petroglyfů. Velcí a dekorovaní antropomorfové zřejmě představují konkrétní šamany, neboť zdobení jejich trupu bývá unikátní (obr. 1).

Zobrazování zbraní, zejména atlatlu (obr. 7) či luku (obr. 5), bylo již zmíněno, včetně jejich významu pro datování petroglyfů. Šaman potřeboval zbraně při své cestě do nadpřirozena, aby se mohl bránit útokům zlých mocností a šelem. Věřilo se, že šaman během „pobytu“ v nadpřirozeném stavu obdržel rituální objekty – písně, zaříkávání a tance. Uschovával je ve zvláštním vaku vyrobeném nejčastěji z kůže lasičky nebo jezevce. I tyto posvátné vaky zobrazují petroglyfy v horách Coso.

Zobrazení atlatlu je po celé Americe velmi časté. Jedno z nejlepších se příznačně jmenuje Atlatl Rock („Skála vrhačů šipek“) a nachází se v Ohnivém údolí.8) Typicky šamanské téma je vidět pod zobrazením atlatlu a kopí (obr. 3). Je to vzpřímená dvounohá horská ovce se znaky člověka i zvířete – nepochybně šaman transformovaný do svého pomocného ducha. Výjev zdůrazňuje vedlejší figura, ovce, z jejíhož čumáku vycházejí vlnovky, které zřejmě značí proud krve. Šamani v transu krvácejí z nosu nebo z úst v důsledku hyperventilace a protržení nosních membrán. Krvácející ovce proto spíš než opravdovou ovci představuje šamana, proměněného v transu na ovci. Stejné téma rozvíjejí také skalní obrazy v kaňonu Barrier, který nemá a nikdy neměl žádnou přímou vazbu na numické umění. Jde jen o nezávisle vzniklou ideologii a ikonografii spojenou se šamanismem.

Poděkování: Fotografie z kaňonu Little Petroglyph byly pořízeny během túry organizované Museem Maturango v Ridgecrestu v Kalifornii po svolení velitelstvím China Lake Naval Weapons Center amerického námořnictva na podzim roku 2015.

Literatura

Lewis-Williams D.: The Mind in the Cave, Thames & Hudson Ltd., London 2002.

Whitley D. S.: A Guide to Rock Art Sites, Southern California and Southern Nevada, Mountain Press Publishing Co., Missoula, MT 1996.

Whitley D. S.: Rock Art & The Spiritual World, in: Elva Younkin (ed.): Coso Art, A New Perspective, Maturango Press, Ridge Crest, CA 1998.

Whitley D. S.: The Art of Shaman, Rock Art of California, University of Utah Press, Salt Lake City, UT 2000.

Poznámky

1) V numičtině znamená coso oheň čili Coso Range jsou Ohnivé hory. Pohoří je zbrázděno četnými kaňony, v nichž je na čedičových balvanech vyryta největší sbírka petroglyfů v Severní Americe. Oblast hor Coso je dnes součástí vojenského prostoru amerického námořnictva a je pro veřejnost uzavřena. Na jedné straně to omezuje možnost zhlédnout skvělé skalní umění, na druhou stranu tento fakt podstatně přispěl k ochraně vzácných památek před vandaly. Správa vojenského prostoru umožňuje občasné přísně kontrolované exkurze pouze do kaňonu se skalním uměním, zvaného Little Petroglyph.

2) K této skupině patří též indiáni Wind River z kmene Šošonů, kteří žijí ve vzdáleném západním Wyomingu. Ti po sobě zanechali velmi výrazné skalní umění inspirované šamanismem (Vesmír 95, 448, 2016/7).

3) Předchozí články o americkém skalním umění, které inspiroval šamanismus, viz Vesmír 79, 496, 2000/9; 88, 526, 2009/9 a 95, 448, 2016/7.

4) Zdá se být paradoxní, že se šamani snažili vzývat déšť na jednom z nejteplejších a nejsušších míst Velké pánve, ale pro ně byl nadpřirozený svět přesným opakem světa lidí (přírodního či obyčejného světa, ve kterém žijeme). Šamani uzpůsobovali své aktivity na tomto světě inverznímu světu nadpřirozena. Z toho přirozeně plyne, že nejvlhčí a nejdeštivější nadpřirozený svět bude odpovídat právě oblasti, která je spojována s ohněm a suchem, tedy horám Coso. Proč šamani přicházeli „hledat“ déšť právě do hor Coso, vysvětlují i přírodní podmínky onoho kraje. Coso leží zcela na jihozápadě Velké pánve, což je směr, odkud dešťové mraky obvykle přicházejí.

5) Určitou pomůckou k určení stáří rytin je přítomnost luku na vyobrazeních; ten byl do oblasti zaveden asi až okolo roku 500 po Kr. Díla, na nichž se objevuje vrhač šipek (atlatl), jsou zřejmě staršího původu (obr. 5).

6) Proč právě horské ovce byly portrétem a pomocným duchem „Dešťového šamana“, zůstává dodnes záhadou. Vysvětlení je asi možno hledat v chování horských ovcí před deštěm, které šamani zřejmě bedlivě pozorovali. V jiných oblastech byli pomocnými duchy kupříkladu hadi.

7) Hadí šaman byl imunní vůči uštknutí chřestýšem a mohl s jedovatými hady bez potíží manipulovat. Dokázal také léčit hadí uštknutí.

8) Ohnivé údolí (Valley of Fire) je známé svými bizarními rudými pískovcovými formacemi. Nachází se asi 100 km východně od nevadského Las Vegas, tedy několik set kilometrů na východ od Coso Range.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění, Antropologie

O autorovi

Stanislav Chládek

Ing. Stanislav Chládek, CSc., (*1937) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Před odchodem do USA pracoval v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. Nyní žije střídavě v Michiganu a Coloradu a věnuje se svému koníčku – historii a archeologii. Podnikl již mnoho výprav do jeskyní na mayském území a do různých končin světa na mořském kajaku.
Chládek Stanislav

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné