Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

PRAEMIUM BOHEMIAE

Neobyčejný příklad mecenášství
 |  11. 7. 2013
 |  Vesmír 92, 392, 2013/7

Prestižní nadační ceny PRAEMIUM BOHEMIAE se udělují od roku 2001, kdy si svět připomínal sté výročí udílení Nobelových cen.

Lze říct, že tato ušlechtilá nobelovská tradice oceňování významných osobností vědy přivedla na konci devadesátých let 20. století exulanta Bohuslava Jana Horáčka k myšlence založit podobnou tradici v českém regionu. Rozhodl se ukončit své podnikatelské aktivity na Kanárských ostrovech, podporovat rozvoj svého rodného kraje – Českého ráje – a oceňovat nositele rozvoje české vědy a umění. K tomuto záměru jej pravděpodobně také přivedl i ojedinělý čin velkého Čecha dr. Josefa Hlávky z počátku 20. století, který 25. ledna 1904 založil Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

K historii vzniku nadační ceny PRAEMIUM BOHEMIAE

K tomu, aby se udílení cen PRAEMIUM BOHEMIAE mohlo uskutečňovat, bylo nutné založit nadaci. Tu B. J. Horáček zřídil v roce 2000 pod názvem Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji (dále jen nadace) se sídlem v Hrubé Skále na Turnovsku. Tato nadace si klade za cíl jednak podporovat rozvoj regionu Českého ráje (jeho duchovní, kulturní a ekonomický rozvoj, zejména v oblasti vzdělávání, vědy, sociálních programů, tělovýchovy a sportu), jednak udělovat nadační ceny ve vybraných oborech významným osobnostem v České republice.

Nadace svůj úmysl udělovat nadační ceny PRAEMIUM BOHEMIAE oznámila na podzim roku 2000. Záměr B. J. Horáčka o rozsahu a výši cen byl vskutku velkorysý. Původní návrh předpokládal, že se ceny budou udělovat ve dvou skupinách oborů. První skupinou byly umělecké obory (konkrétně: malířství, sochařství, hudba a zpěv, architektura, divadlo a film). Zde uvažovaná cena pro nejbližší roky 2001 až 2003 měla činit pětkrát 1 milion Kč. Druhá skupina zahrnovala obory vědy a literatury (konkrétně: ekonomii, literaturu, medicínu, chemii, fyziku, přírodní vědy a ochranu přírody). Navrhovaná výše ceny pro tuto skupinu pro nejbližší roky měla být šestkrát 3,5 milionu Kč. B. J. Horáček uvažoval, že by se výše ceny postupně zvyšovala tak, že např. pro rok 2010 by její výše v první skupině měla činit dvojnásobek, tj. 2 miliony Kč, a ve druhé skupině trojnásobek, tj. 10,5 milionu Kč.

Na podzim roku 2000 jsem B. J. Horáčkovi navrhl, aby jistou malou část těchto značných prostředků pro nadační ceny vyčlenil k oceňování talentovaných studentů v přírodních vědách, kteří i přes své mládí dokáží šířit dobré jméno České republiky ve světě v rámci mezinárodních přírodovědných olympiád (ve fyzice, chemii, biologii, matematice a informatice), a které se každoročně po desítky let organizují v různých zemích světa. Návrh této ceny byl ve srovnání s uvažovanými cenami pro vědce a umělce relativně skromný, i když pro studenty velmi významný: v řádu desítek tisíc na jednotlivou cenu (odstupňované podle medailových úspěchů) a k tomu diplom a medaili zlatou (obr. 1), stříbrnou nebo bronzovou. B. J. Horáček návrh přijal s tím, že udílení cen započne rokem 2001. Rozhodl se, že první udílení cen PRAEMIUM BOHEMIAE se uskuteční zkušebně jen pro studenty – úspěšné řešitele těchto světových přírodovědných olympiád. Diskutovali jsme také jisté úskalí, provázející každý návrh na ocenění nadační cenou, byť provedený komisí. U této skupiny talentovaných studentů je to objektivně již ověřeno úspěchem na mezinárodní olympiádě, kdy všichni soutěžící simultánně řeší stejný složitý (často vědecký) problém a výsledek hodnotí dvě nezávislé odborné komise. Na světové soutěži přitom medailemi ocenění studenti žádnou věcnou ani finanční odměnu nedostávají; odměnou pro ně je čest se takové soutěže vůbec zúčastnit. První udílení nadačních cen se uskutečnilo 4. prosince 2001 na zámku Sychrov za osobní přítomnosti B. J. Horáčka – bohužel jediné za jeho života (obr. 2).

Mecenášské aktivity B. J. Horáčka a jeho nadace

Aktivitu mecenáše Bohuslava Jana Horáčka a poté jeho nadace, lze rozčlenit do čtyř období:

 • Od počátku devadesátých let do července roku 2000, kdy jím byla založena nadace.
 • Období od 1. 8. 2000 do jeho smrti 18. 10. 2002.
 • Období 2003–2008, kdy probíhalo jednání se správcem trustu, zřízeného B. J. Horáčkem ve Švýcarsku pro správu jeho majetku.
 • Období od roku 2009.

První období Horáčkovy mecenášské aktivity nebylo nikým organizováno, probíhalo neveřejně, živelně a v podstatě jen na základě jeho osobní snahy pomoct nebo zachránit nějakou památku, kde se ukázala potřeba. Z tohoto důvodu není ani možné posoudit celou šíři jeho mecenášství v tomto období (nezveřejňoval je ani příbuzným). Říká se, že šlo o stovky milionů Kč. Je např. známo, že ve svých rodných Radvánovicích nechal vybudovat moderní areál, jemuž vévodí dům pro seniory v celkové hodnotě 65 milionů Kč, 2 miliony Kč věnoval na rekonstrukci kašny na turnovském náměstí. V Hrubé Skále koupil za 9,5 milionů Řezníčkovu vilu, která byla v restituci, pro zdejší obecní úřad. Jeho velká pozornost byla zaměřena k Turnovu. Zde mj. věnoval přibližně 120 milionů Kč na rekonstrukci Sovětskou armádou zdevastovaných kasáren (pro obchodní akademii a hotelovou školu). V roce 1999 dává finanční odměny studentům – maturantům turnovských středních škol, přičemž šlo o nemalé motivační odměny.1)

Po tomto prvém, dosti živelném období mecenášské Horáčkovy aktivity, přichází v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. nutnost založit nadaci, prostřednictvím níž se budou realizovat jeho další finanční toky na různé projekty. Stalo se tak ke dni 31. července 2000 pod názvem Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji, jak již bylo uvedeno. První období nadace – bohužel trvající jen krátce (do konce života B. J. Horáčka 18. října 2002) – bylo mecenášem velmi dobře finančně zajištěno. Je poznamenáno obrovskou mecenášskou aktivitou, zahrnující za období let 2000 až 2002 projekty za neuvěřitelných 181 174 000 Kč, finančně zajištěných jedinou osobou. Lze to vyčíslit z dlouhého seznamu, který poskytl člen správní rady nadace Ing. Lumír Šubert Pavlu Charouskovi a byl publikován na webu.2 Z tohoto výčtu, který obsahuje 68 akcí, vidíme, že hlavní pozornost byla věnována městům a obcím v Českém ráji, kde Horáček financoval rekonstrukce sociálních a zdravotnických zařízení (např. nemocnice v Turnově za 60 milionů Kč), sportovišť, opravy kostelů a dalších památek. V tomto období ceny PRAEMIUM BOHEMIAE zahrnují jen malý zlomek použitých financí: 2 280 000 Kč.

Po Horáčkově náhlém úmrtí probíhalo v letech 2003 až 2008 složité jednání se správcem trustu. Bohužel se již neuskutečnil převod jedné miliardy Kč na účet nadace, který Horáček detailně připravil v průběhu roku 2002, avšak vlastní převod nejprve oddálil lékařský zákrok a poté jeho náhlé úmrtí.3) Nepodařilo se právně dokončit ani již připravený testament pro nadaci. Nicméně nadaci se ještě dařilo financovat projekty, které byly rozběhnuté (a vázané právně stvrzenými smlouvami), což byla velmi těžká úloha. Jisté finance, jež získala ještě za života mecenáše, měla nadace na účtech. Nějaké peníze poskytly švýcarské banky. Významná byla i finanční pomoc města Turnova na dokončení zde rozpracovaných projektů. V nadaci bylo nutné vést restrikční politiku a šetřit. Především nebylo vyhlášeno udílení „velké“ nadační ceny pro rok 2003; v letech 2004 až 2007 byla hodnota této ceny snížena na polovinu a ročně se udílela jen jedna. Snížila se i výše nadační ceny v kategorii pro studenty. Avšak i přes uvedené problémy a nejistoty se nadaci podařilo v období let 2003 až 2008 poskytnout nadační příspěvky v celkové výši 5 841 000 Kč. Souhrnná částka poskytnutá na nadační ceny PRAEMIUM BOHEMIAE v tomto období činí 3 527 500 Kč a v celkových výdajích za toto období již dominuje.

Na podzim roku 2008 vyvrcholilo ve švýcarském Curychu šestileté řízení se správci trustu, který spravoval Horáčkův finanční majetek. Na základě uzavřené dohody byla nadaci přiznána konečná suma jen ve výši 20 milionů Kč. Tyto peníze správní rada nadace investovala do státních dluhopisů, které přinášejí roční výnos asi 700 000 Kč. Na výsledky tohoto řízení již navazuje poslední námi sledované období od roku 2009, sahající do současnosti. Správní rada nadace se rozhodla dobročinné akce směrované k Českému ráji zatím utlumit a udělovat nadační ceny, avšak jen v kategorii pro studenty. To proto, že tato aktivita není tak finančně náročná a vždy v podstatě zahrnuje celou Českou republiku (přitom odložené udílení cen za rok 2008 se v roce 2009 uskutečnilo za oba roky). V období let 2009 až 2011 bylo studentům uděleno 79 nadačních cen v celkové hodnotě 1 125 000 Kč. Předpokládá se, že v této formě bude probíhat i v nejbližších letech (pokud se nepodaří získat další příspěvky do fondu nadace). Tím se zajistí kontinuita mecenášských aktivit, jak by si B. J. Horáček zajisté přál, když nadaci zakládal (i když jeho tehdejší představy byly podstatně velkorysejší).

Nadační ceny PRAEMIUM BOHEMIAE udělené v období 2001 až 2011

V prvním desetiletí bylo uděleno celkem 232 nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE v kategorii pro studenty a 5 nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE v kategorii pro vědce. Slavnost udílení se v tomto období konala desetkrát, vždy 4. prosince, v den výročí narození mecenáše B. J. Horáčka, v divadle zámku Sychrov (obr. 4). Akt udílení je slavnostní, i když neokázalý. Součástí slavnosti bylo od roku 2002 hudební vystoupení učitelů Základní umělecké školy (ZUŠ) v Turnově a od roku 2004 žáků a učitelů ZUŠ ve Vrchlabí pod vedením Mgr. Jaroslavy Nývltové, která rovněž slavnost udílení nadačních cen od roku 2002 moderovala. K 4. prosinci je rovněž vydáván almanach,4) obsahující informace o nadaci a jejím poslání, životopis B. J. Horáčka, informace o jednotlivých přírodovědných olympiádách a jejich mezinárodních soutěžních vyvrcholeních, přehled udělených nadačních cen pro studenty a pro vědce (u studentů se základními údaji, u vědců i se životopisem oceněného). Slavnosti udílení cen se kromě oceněných, jejich příbuzných a členů správní a dozorčí rady nadace zúčastňují představitelé Učené společnosti ČR a Akademie věd ČR, rektoři některých vysokých škol, předsedové ústředních komisí jednotlivých přírodovědných olympiád a někteří představitelé politického a veřejného života.

Souhrn udělených nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE včetně celkových vyplacených odměn v letech 2001 až 2011 jak v kategorii pro studenty, tak pro vědce obsahuje tab. I. Výše nadační ceny se v průběhu let zmenšovala; důvody těchto opatření byly uvedeny v předchozích odstavcích. Celkem bylo prostřednictvím nadačních cen vyplaceno 6 922 000 Kč, z toho 3 922 000 Kč studentům a 3 000 000 Kč vědcům.

Uvedených 232 studentských nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE získalo „jen“ 160 studentů. Je to dáno tím, že se vyskytují natolik talentovaní studenti, kteří na mezinárodních olympiádách dokážou získat medaile opakovaně anebo i na dvou olympiádách z různých oborů v témže roce (pak byla udělena dvojitá cena). Ve sledovaném období let 2001 až 2011 bylo dvojitých cen uděleno 8, 41 studentů získalo nadační cenu dvakrát v různých letech, 8 studentů třikrát a 2 studenti dokonce čtyřikrát. Jednotliví studenti jsou jmenovitě (s dalšími údaji o úspěchu a škole) uvedení ve zmíněných almanaších. Někdy byly udělovány i mimořádné ceny PRAEMIUM BOHEMIAE – šlo o ocenění zcela mimořádného úspěchu, např. o absolutní vítězství a zlaté medaile na přírodovědné evropské soutěži EUSO, která není uvedena ve statutu nadačních cen. Ze 160 oceněných studentů jmenovitě uvedu jen ty nejúspěšnější. Laureáty zlatých medailí PRAEMIUM BOHEMIAE a nadačních cen (udělených za zisk zlaté medaile na mezinárodní – světové – přírodovědné olympiádě5)) jsou:

 • Jan Houštěk z Gymnázia v Pelhřimově (G na MFO 1999) – mimořádná cena PB
 • Jiří Kysilka z Gymnázia v Novém Bydžově (G na MChO 2001)
 • Radek Jurok ze SPŠCh v Ostravě (Grand Prix Chimique 2001) – mimořádná cena PB
 • Josef Cibulka z Akademického gymnázia v Praze, Štěpánská (G na MMO 2002)
 • Milan Straka z Gymnázia ve Strakonicích (G na MOI 2003)
 • Eva Pluhařová z Gymnázia v Ostrově nad Ohří (G dvakrát: MChO 2004 a 2005)
 • Matouš Ringel z Gymnázia v Broumově (G na MFO 2004)
 • František Konopecký z Gymnázia v Holešově (G na MMO 2005)
 • Vlastimil Hrobař ze Střední zdravotnické školy v Brně, Lipová ul. (Grand Prix Chimique 2005) – mimořádná cena PB
 • Petr Gerhard z Gymnázia v Jihlavě, J. Masaryka (G na MChO 2006)
 • Pavel Motloch z Gymnázia ve Frýdku-Místku (G na MFO 2007)
 • Dalimil Mazáč z Gymnázia J. Keplera v Praze (G dvakrát: MFO 2007 a 2008)
 • Jan Hermann z Gymnázia v Českém Krumlově (G na MFO 2008)
 • David Klaška z Gymnázia v Brně, tř. Kpt. Jaroše (G na MOI 2010)
 • Jáchym Sýkora z Gymnázia Ch. Dopplera v Praze (G na MFO 2010)
 • Ondřej Hák z Gymnázia a SOŠ v Hořicích v Podkrkonoší (G dvakrát: na MChO 2010 a 2011)
 • František Petrouš z Gymnázia v Českých Budějovicích, Jírovcova ul. (G dvakrát: MChO 2010 a 2011)
 • Hynek Jemelík z Gymnázia v Brně, tř. Kpt. Jaroše (G na MOI 2010)
 • Stanislav Fořt z Gymnázia v Táboře (G na MOAA 2011) – mimořádná cena PB

Zcela výjimečného ocenění v uplynulém desetiletí – čtyř nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE – dosáhli studenti Eva Pluhařová (2002, 2003, 2004 a 2005) a Ondřej Hák (2009 – dvakrát, 2010 a 2011). Laureáty tří nadačních cen jsou: Pavel Čížek (2001, 2002, 2003 – dvojitá cena), Tomáš Mikulka (2002, 2003, 2004), Vítězslav Kala (2002, 2003, 2004), Jan Moláček (2002, 2003, 2004), Daniel Marek (2004, 2005, 2006), Pavel Motloch (2005, 2006, 2007), Hynek Jemelík (2009, 2010, 2011) a František Petrouš (2010 – dvakrát, 2011).

Laureáty nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE v kategorii za rozvoj vědních oborů jsou čeští vědci:

2002 - Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., v oboru biomedicína – za objevné práce v endokrinologii, zejména za průkaz existence mozkového hormonu řídicího sekreci podvěsku mozkového.

2004 - Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c., v oboru chemie – za objevné práce v chemii složek nukleových kyselin s významnými aplikacemi v medicinální chemii, zejména za rozhodující podíl na tvorbě antivirových preparátů s celosvětovým rozšířením.

2005 - Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., v oboru humanitních věd – za mimořádný tvůrčí přínos ve studiu českých dějin v evropském kontextu, zejména pak doby pozdního středověku a husitské epochy.

2006 - RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc., v oboru matematika a fyzika – za vybudování největší a nejdéle fungující sítě pro pozorování bolidů, jež umožnila získání nových poznatků zásadního významu o těchto tělesech.

2007 - Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., v oboru medicína – za významný přínos v objasnění účasti virů při vzniku nádorových onemocnění a jejich možné prevenci.

Závěr

Čin Bohuslava Jana Horáčka, kterým se v roce 2000 rozhodl založit nadaci a finančně podporovat vědce a studenty udílením nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE, má nesmírnou morální i věcnou hodnotu pro stimulaci vědy a umění a pro podporu rozvoje studentských talentů v České republice. Významné je, že se podařilo tuto aktivitu spustit a v uplynulém desetiletí realizovat – i přes potíže, které vznikly po jeho smrti. Počet 232 udělených nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE v kategorii pro studenty je úctyhodný a udílení probíhá bez přerušení již 10 let. Významné je i udělení pěti cen PRAEMIUM BOHEMIAE významným českým vědcům, které ukázalo, že tato cena je vědeckou komunitou přijímána s úctou. Lze doufat, že se významný Horáčkův počin bude uskutečňovat i do budoucna a že se jej podaří rozvinut v celé šíři, jak si přál zakladatel.

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS MECENÁŠE

Bohuslav Jan Horáček (obr. 3) se narodil 4. prosince 1924 v Radvánovicích u Turnova v chudé venkovské rodině jako nejmladší z osmi dětí. Když mu bylo pět let, zemřel mu otec. Již od útlého dětství musel pomáhat při tvrdé práci na malém hospodářství, aby se rodina uživila. Jeho dětství a mládí spadalo do složitého období hospodářské krize třicátých let a do těžkého období nacistické okupace, kdy zažil chudobu i hlad. Začal studovat na gymnáziu v Turnově, po absolvování kvarty přestoupil na zdejší obchodní akademii. Nejvíce jej zajímalo podnikání a studium cizích jazyků (naučil se němčině, latině, pak angličtině a francouzštině – při pozdějších studiích také ruštině a v emigraci zejména italštině a španělštině). Roku 1943 maturoval s vyznamenáním. Za několik dnů poté byl totálně nasazen na nucené práce v Liberci, který byl za protektorátu součástí Německa. Odtud později utekl, byl pronásledován a před nacisty se až do konce války musel skrývat po lesích.

Ani poválečné období nebylo pro mladého Horáčka lehké. Začal studovat na Vysoké škole obchodní v Praze, která tehdy byla součástí Českého vysokého učení technického. Za komunistického puče byl jako rebelující vysokoškolák 22. února 1948 zatčen, dva týdny vězněn a odsouzen. Nicméně se mu podařilo studia dokončit, i když s velkými potížemi, a získat titul komerčního inženýra. V té době se v něm také utvrdila láska k demokracii a odpor k levicovým i pravicovým extrémům. Dobře viděl, že pro své demokratické smýšlení nemůže mít v komunisticky orientovaném Československu žádné šance, a tak v květnu 1949 emigroval – nejdříve do válkou rozbitého Německa. Zde začal v tíživé poválečné situaci obchodovat v původním „turnovském“ oboru – exportoval bižuterii, granátové šperky aj. zejména do Latinské Ameriky. V dalších letech podnikání v Německu rozšířil i na velkoobchod a ve Stuttgartu vybudoval zlatnictví a šperkařství, které se zde stalo jedním z největších. Roku 1968 se dostal na tehdy ještě turisticky nedotčené Kanárské ostrovy. Zde jej napadla myšlenka začít podnikat v turismu a hoteliérství. V dobré poloze u moře skoupil pozemky a roku 1972 zde vybudoval první hotel. Hotelů nakonec vybudoval šest. Vyznačovaly se nejen útulností, nýbrž i dokonalými službami, což lákalo četnou klientelu. Postupně opustil podnikání se zlatými šperky a bižutérií a velmi úspěšně se věnoval hoteliérství.

Od počátku devadesátých let se po desetiletích konečně mohl pravidelně vracet na kratší či delší návštěvy domů do Československa, zejména do milovaného rodného Českého ráje. Rozhodl se, že řetězec hotelů na Kanárských ostrovech prodá, peníze uloží ve švýcarských bankách a získá tak prostředky pro své filantropické úmysly v České republice. Ze získaných prostředků postupně financoval prospěšné projekty, které jsou a budou chloubou Českého ráje. V roce 2000 B. J. Horáček založil zmíněnou nadaci, která si vepsala do vínku jednak rozvoj Českého ráje, jednak formou cen Praemium Bohemiae oceňování osobností, jež se nejvíce zasloužily o rozvoj vědy a umění v České republice.

Bohuslav Jan Horáček zemřel doma ve Stuttgartu po krátké nemoci (na srdeční slabost) dne 18. října 2002 ve věku nedožitých 78 let. Je pohřben v rodných Radvánovicích-Karlovicích. Prezident republiky Václav Havel mu 28. října 2002 udělil in memoriam státní vyznamenání – medaili Za zásluhy. B. J. Horáčkovi se bohužel nepodařilo včas dostatečně ekonomicky zajistit nadaci, i když testament a další právní kroky již v průběhu roku 2002 připravil. Jeho náhlé úmrtí nejen zkomplikovalo další udílení cen Praemium Bohemiae, nýbrž přímo ohrozilo i tento velkolepý a ušlechtilý projekt, zejména pokud jde o „velké“ ceny pro vědce a umělce. Tato skutečnost též může posloužit jako příklad pro jiné potenciální mecenáše, aby své ušlechtilé úmysly včas právně zajistili.

Poznámky

1) http://pekar.kozakov.cz/cestni/bjhoracek.htm, autor Pavel Jakubec.

2) http://www.turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2010120031, autor Pavel Charousek, 21. 12. 2010.

3) http://www.turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2009050013, autor Pavel Charousek na základě rozhovoru s Lumírem Šubertem. Vydáno: 11. 5. 2009.

4) Vyšlo 10 almanachů: PRAEMIUM BOHEMIAE 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008–2009, 2010 a 2011; autor: Bohumil Vybíral, vydavatel: Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji se sídlem na Hrubé Skále.

5) Zkratky: MFO – Mezinárodní fyzikální olympiáda, MChO – Mezinárodní chemická olympiáda, MMO – Mezinárodní matematická olympiáda, MOI – Mezinárodní olympiáda v informatice, MOAA – Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice, G – zlatá medaile.

 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

O autorovi

Bohumil Vybíral

Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc., (*1937) působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, kde se zabývá experimentální fyzikou a teorií vzdělávání ve fyzice. Od roku 1959 se angažuje ve Fyzikální olympiádě – zabývá se přípravou středoškolských talentů na tuto prestižní soutěž. Vedl českou reprezentaci na 22 Mezinárodních fyzikálních olympiádách, na nichž čeští studenti dosáhli výrazných úspěchů (do roku 2012 získali 10 zlatých, 19 stříbrných a 33 bronzových medailí).

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...