Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Význam aurorakináz u rostlin

 |  7. 6. 2012
 |  Vesmír 91, 327, 2012/6

Aurorakinázy jsou proteiny významné pro regulaci buněčného dělení, jejichž funkce byla popsána zejména u živočichů. Svůj název získaly podle lokalizace v průběhu dělení buňky – vyskytují se na pólech mitotického vřeténka – podobně jako polární záře – aurora borealis – na severním pólu Země. Je známo, že fosforylací nejrůznějších proteinů řídí segregaci sesterských chromatid, a tím přesné rozdělení genetického materiálu do dceřiných buněk. Aurorakinázy hrají také významnou roli ve správném načasování cytokineze. U živočichů může vést nadměrné množství proteinu či jeho zvýšená aktivita ke vzniku nádorů, proto jsou aurorakinázy častými cíli protinádorové terapie.

Rostlinné aurorakinázy nejsou tak podrobně prozkoumány jako ty živočišné, ale v posledním roce byly publikovány dvě významné práce zabývající se úlohou aurorakináz v regulaci buněčného dělení u modelové rostliny Arabidopsis thaliana; jejich autoři dospěli různými metodami k podobným závěrům. Skupina vědců z olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR zkoumala funkci aurorakináz u rostlin s využitím techniky posttranskripčního umlčování genové exprese metodou RNA interference (RNAi), tedy pomocí exprese krátkých molekul RNA, které jsou komplementární s částí sekvence genu, jejž chceme umlčet. Vzniklé dvouřetězcové uspořádání je pak enzymaticky rozštěpeno. U RNAi rostlin, které měly sníženou expresi všech tří aurorakináz přítomných u A. thaliana, byla pozorována řada poruch buněčného dělení. Rostliny měly zakrslé hlavní kořeny; pokud se hlavní kořen vyvinul, buněčné přepážky v něm byly nepravidelně uspořádány. Růst primárních meristémů byl zastaven, kořenové vlásky měly poškozeny polární růst, bylo pozorováno seskupování průduchů jako důsledek narušeného dělení buněk. Analýza RNAi rostlin průtokovou cytometrií ukázala i změny míry endoreduplikace (zdvojení chromozomů bez jejich rozdělení do dvou jader, zvyšující množství genetické informace v buňce). Narušenou kontrolou procesu endoreduplikace autoři vysvětlují i poruchy větvení trichomů či různé velikosti jader buněk.

Druhá skupina vědců z Gentu využila ke studiu role aurorakináz T-DNA inzerční mutanty A. thaliana. Tyto rostliny mají v genu pro příslušnou aurorakinázu vložený krátký úsek cizorodé DNA (tzv. T-DNA), který pak znemožňuje její přepis a následnou syntézu proteinu. Rostliny, které měly zmutovanou pouze jednu kinázu, neprojevovaly žádné změny fenotypu. Pokud však byly tyto rostliny zkříženy, výslední dvojití mutanti, kteří měli nefunkční aurorakinázy 1 i 2, dosahovali menšího vzrůstu nadzemní části rostlin, starší rostliny měly kratší kořeny a méně bočních kořenů. Po podrobné analýze uspořádání buněk a buněčných dělení v místech, kde jsou zakládány boční kořeny, autoři prokázali, že i tyto mutantní rostliny, podobně jako výše zmíněné RNAi rostliny, mají nesprávně orientované buněčné dělení a následně i přepážku, která se vytváří mezi dceřinými buňkami.

Jak je zřejmé, živočišné a rostlinné aurorakinázy mají mnoho společného, zejména pokud jde o regulaci buněčného dělení. Bude tedy zajímavé sledovat, jaké další úlohy budou pro rostlinné proteiny objeveny. Vysoký potenciál by mohlo mít studium signálních drah zapojených do regulace aurorakinázami, které může pomoci odhalit u eukaryot obecně se uplatňující mechanismy vedoucí k potlačení tumorogeneze.

Literatura

Petrovská B. et al.: Plant Aurora kinases play a role in maintenance of primary meristems and control of endoreduplication. New Phytologist 193, 590–604, 2011.

Van Damme D. et al.: Arabidopsis α Aurora kinases function in formative cell division plane orientation. The Plant Cell 23, 4013–4024, 2011.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biochemie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Eva Tomaštíková

 

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné