Aktuální číslo:

2021/11

Téma měsíce:

Velká data

Vědecká gramotnost a univerzita jako zábava

 |  12. 1. 2012
 |  Vesmír 91, 3, 2012/1

„Vědecká gramotnost jsou znalosti a porozumění vědeckým termínům a procesům potřebným pro osobní rozhodování, pro účast na občanských i kulturních záležitostech a pro ekonomickou produktivitu… Vědecká gramotnost znamená, že …člověk je schopen popsat, vysvětlit a předvídat běžné jevy. Vědecká gramotnost zahrnuje schopnost číst s porozuměním články o vědě v populárním tisku a účastnit se společenské konverzace o oprávněnosti konečných závěrů. Vědecky gramotný člověk je schopen rozpoznat vědecké problémy související s rozhodnutími na státní či místní úrovni a je schopen zaujmout stanovisko, které je vědecky a technologicky poučené. Gramotný občan by měl být schopen zhodnotit kvalitu vědecké informace podle zdrojů a metod použitých k jejímu získání. Vědecká gramotnost tedy implikuje schopnost vznášet a hodnotit argumenty založené na důkazech a závěry z těchto argumentů vhodně používat.“ (National Science Education Standards, ISBN: 0-309-54985-X, s. 22)

Jinými slovy – vědecká gramotnost představuje to, co bychom v menší či větší míře očekávali od absolventů středních škol, bakalářského či magisterského studia. Dosahují ji? V diskusích, které v závěru minulého roku uspořádali Petr Kamberský1) a Petr Zídek,2) padlo o vyšším českém školství mnoho otázek, na něž by bylo žádoucí znát odpovědi podložené empirickými daty. Philip Babcock a Mindy Marksová3) se zabývali rozsáhlým souborem dat z amerických středních škol a univerzit. Zjišťovali, kolik hodin studenti čtyřletých college (bakalářského studia) strávili na přednáškách a vlastním studiem. Zjištění je dosti tristní: zatímco v roce 1961 strávil student na přednáškách v průměru čtyřicet hodin týdně, v roce 1980 klesl tento počet na dvacet sedm hodin týdně. Počet hodin věnovaných vlastnímu studiu klesal právě tak výrazně: z pětadvaceti hodin týdně v roce 1961 poklesl na dvacet hodin v roce 1980 a v roce 2003 to již bylo pouhých třináct hodin týdně. Babcock s Marksovou rozebírají několik možných vysvětlení, proč počet hodin věnovaných studiu klesá. Zavrhují hypotézu, že to je způsobeno tím, že dnešní studenti často při studiu ještě pracují. Většinu času, který dříve strávili studiem, věnují spíše zábavě a podobným aktivitám než placené práci. Autoři studie rovněž vyvracejí, že by to způsobily lepší technologie, které mají pedagogogové a studenti k dispozici. Docházejí k závěru, že je vysoce nepravděpodobné, že by za poklesem času věnovaného studiu mohl být internet a textové procesory. Právě tak vylučují, že by bylo příčinou pedagogické mistrovství dnešních učitelů. Z připojených grafů lze vyčíst další zavržené hypotézy.4)

Částečným vysvětlením by mohly být nižší akademické standardy. Poklesl počet pedagogů, kteří měli na univerzitách definitivu (tenure) – zatímco v roce 1970 mělo definitivu ještě 78 % pedagogů, v roce 2005 to bylo již pouhých 52 %. V téže době se ve Spojených státech zavedlo hodnocení pedagogů studenty. Kromě toho byli více hodnoceni za vědeckou činnost. Dobré úmysly mívají kromě těch žádoucích také důsledky vedlejší, nezamýšlené. V tomto případě zřejmě vedla souhra předchozích okolností ke vzniku jakési nepsané aliance (paktu o neútočení) mezi pedagogy a studenty, kterou asi nejlépe vystihuje výrok „Nechám vás být, jestliže vy necháte být mne“. Pedagogové zjistili, že ti vyučující, kteří hodnotí studenty shovívavěji, bývají hodnoceni lépe.

Budeme-li věřit, že pokles v počtu hodin věnovaných studiu znamená také pokles lidského kapitálu, pak zjištěný trend představuje vážný problém, a to pro jednotlivce i pro stát, konstatují Babcock s Marksovou. Obávám se, že tento problém mají s nějakou obměnou i evropské země. Zejména mají-li vysokoškolského vzdělání dosáhnout dvě třetiny studentů.

Literatura

Richard Arum, Josipa Roksa: Academically Adrift (Limited Learning on College Campuses)

Jiří Fiala (ed.): Obnova ideje univerzity, Univerzita Karlova, Praha 1993

Poznámky

1) Petr Kamberský, Ivo Možný, Jan Zrzavý a Stanislav Komárek, příloha Orientace, Lidové noviny 15. 11. 2011

2) Petr Zídek, Pavel Barša, Jiří Přibáň a Stanislav Komárek, příloha Orientace, Lidové noviny 29. 11. 2011

3) www.econ.ucsb.edu/~babcock/LeisureCollege2.pdf

4) Můžeme se setkat se stesky, které příčinu vidí již ve středním školství, např.: „… v současnosti špatně připravení absolventi středních škol zaplavují pracovní trh… a univerzity znepokojuje nutnost vytvářet nové speciálních kurzy, aby kompenzovaly špatný systém středních škol.“ [Michio Kaku: Physics of the Future – How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 2100, Penguin Books Ltd.]

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výchova a vzdělávání
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem uzamčeno

Ivan Čmelo, Daniel Svozil  |  1. 11. 2021
Zkusme si představit všechny chemické látky, které by bylo možno připravit, od vodíku až po makromolekuly včetně nukleových kyselin a bílkovin....
Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Ondřej Vrtiška  |  1. 11. 2021
Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum....
Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Julie Nováková, Martin Ferus  |  1. 11. 2021
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné