Aktuální číslo:

2020/5

Téma měsíce:

Sítě

Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduší

Martin Braniš, Iva Hůnová (eds.): Atmosféra a klima Karolinum, Praha 2009, 1. vydání, 352 stran, ISBN 978-80-246-1598-1
 |  9. 9. 2010
 |  Vesmír 89, 573, 2010/9

Ochrana klimatického systému Země a zajištění kvalitního ovzduší patří mezi stěžejní environmentální témata. Navíc je úzce propojená s jednotlivými národními ekonomikami. Díky tomu se dostává do popředí zájmu vrcholné politiky, médií i veřejnosti ve většině vyspělých i rozvíjejících se zemí. Probíhající ekonomická krize aktuálnost a do jisté míry i kontroverznost tématu ještě zvyšuje.

Významná debata o následcích a řešení klimatických změn a znečištěného ovzduší, která se na všech úrovních fungování společnosti rozpoutává, vyžaduje kvalitní, objektivní a vědecky podložené informace. Ti, kteří přijímají rozhodnutí a ovlivňují tak životy ostatních, je potřebují k tomu, aby jimi vytvořený koncept řešení byl správný, efektivní a veřejnosti zdůvodnitelný. Soukromá sféra a široká veřejnost se zase potřebuje ztotožnit s nezbytností opatření, která s velkou pravděpodobností budou znamenat zásah do jejich životní úrovně a prosperity. Dostupnost objektivních informací je však omezená, větší potenciál šíření mají zprávy sledující určitý politický či ekonomický záměr, často pochopitelně s nižší mírou objektivity. Ve veřejnosti, která nemá (nebo nehledá) přístup k objektivním informacím, se tak vytváří do jisté míry obraz virtuální a politicky korektní reality a směřuje ji k snazší manipulovatelnosti.

Přitom např. vlivy člověka na klima je třeba chápat v kontextu znalostí o reálném fungování a dynamice klimatického systému. Zde k získání potřebného přehledu významně přispěje publikace „Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduší“ vytvořená na základě studijních materiálů pro týdenní kurz širší odborné veřejnosti, který proběhl před několika lety. Toto dílo shrnuje ve 14 kapitolách významná témata týkající se atmosféry, fyzikálních a chemických procesů v ní probíhajících a znečišťování ovzduší a jeho hodnocení. Jejími autory jsou přední čeští odborníci na daná témata, věnující se výzkumné i pedagogické činnosti, kteří jsou svými výsledky známí i v zahraničí. Jednotlivé kapitoly publikace nejsou vzájemně provázané, je tedy možné je studovat v jakémkoli pořadí, popřípadě jen některé z nich.

V prvních třech kapitolách nás autoři seznámí se základními informacemi o atmosféře, procesech v ní probíhajících a o interakcích atmosféry s dalšími složkami přírodní sféry a okolním vesmírem. Tyto úvodní pasáže umožní čtenáři lepší orientaci v problematice vlivu člověka na popisované procesy a klimatický systém. První část publikace je srozumitelná i těm, kteří nemají hlubší znalosti atmosférické fyziky a chemie.

Pro ty, kdo chtějí hlouběji poznat podstatu fotochemických procesů v atmosféře, toků energie, funkci aerosolů a zdroje a chemismus organických látek v atmosféře, jsou určeny kapitoly 4–6, které doporučuji zejména jako nadstavbové studium k úvodní části. Zde použitý matematický a chemický aparát je pro laika poměrně komplikovaný.

V další části publikace se autoři věnují znečišťování atmosféry, atmosférické depozici, monitoringu kvality ovzduší a modelování pohybu znečišťujících látek v atmosféře. Tyto pasáže mají charakter odborně populární a přinášejí ucelený přehled poznatků v této oblasti.

Závěr knihy patří pojednání o mezinárodním a celosvětovém rozměru úsilí o ochranu atmosféry a o principech přístupu k systematickému řešení těchto otázek prostřednictvím monitoringu, legislativy a dalších opatření v rámci výkonu státní správy.

Hodnocená publikace je velmi kvalitní, podává srozumitelné a objektivní informace na vysoké odborné úrovni. Je přitom využitelná nejen odborníky a vysokoškolskými studenty, ale také např. pracovníky ve státní správě, podnikovou sférou i širší veřejností se zájmem o problematiku, která nás dnes provází téměř na každém kroku. Nemusíme tak přijmout už zmiňovaný obraz reality těch, kteří chtějí naše postoje a následné reakce účelově ovlivňovat a jejichž názory jsou často protichůdné.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Klimatologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Jan Mertl

 

Doporučujeme

Čmeláci vyřešili Molyneuxův problém

Čmeláci vyřešili Molyneuxův problém audio

Jaroslav Petr  |  24. 5. 2020
„Když se nevidomý člověk naučí hmatem rozeznat různé předměty, pozná je na první pohled, když se mu navrátí zrak?“ ptal se už v roce 1688 William...
Můj život s viry

Můj život s viry

Michal Anděl  |  4. 5. 2020
Když jsem byl malý kluk, rodiče se báli, že děti mohou onemocnět poliomyelitidou, tedy dětskou obrnou. Dětem kvůli ní atrofovaly svaly na...
Jim Peebles a dospívání kosmologie

Jim Peebles a dospívání kosmologie

Giovanni Acquaviva  |  4. 5. 2020
Moderní kosmologie objevila nové složky hmoty a energie vesmíru. Za teoretické objevy v kosmologii byla v roce 2019 polovina Nobelovy ceny za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné