Aktuální číslo:

2018/11

Téma měsíce:

Psychosomatika

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

6. 5. 2010
 |  Vesmír 89, 305, 2010/5
komerční prezentace

Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky je významným centrem výzkumu v chemii, biochemii, katalýze a životním prostředí. Studují se zde vícefázové reagující systémy pro návrh chemických procesů při syntéze a přípravě nových materiálů, energetice a ochraně životního prostředí.

50. výročí založení ústavu

Ústav (s původním názvem Ústav teoretických základů chemické techniky – ÚTZCHT) vznikl v Československé akademii věd r. 1960 a byl od samého počátku budován jako multidisciplinární vědecké pracoviště. Jeho zakladatel a první ředitel prof. Vladimír Bažant byl chemický technolog s širokým rozhledem a ctil moderní koncepci, bez které by se vývoj nových procesů nemohl úspěšně uskutečňovat. U vědomí toho přizval ke spolupráci vynikajícího chemického inženýra prof. George L. Standarta, rodáka z USA, který v padesátých a šedesátých letech minulého století položil základní kámen k mimořádně úspěšnému vývoji oboru chemického inženýrství u nás. Vědecký výzkum chemických procesů se samozřejmě nemohl obejít bez solidního fyzikálně-chemického základu. Neobyčejně šťastnou okolností pro ústav byl proto příchod prof. Eduarda Hály a jeho týmu fyzikálních chemiků do nově budovaného areálu v severozápadním předměstí Prahy v Suchdole–Lysolajích, který byl otevřen r. 1964. Postupně byly v ústavu nově rozvíjeny další obory chemického inženýrství a chemické technologie, např. reaktorové inženýrství, homogenní katalýza, studium nenewtonských tekutin, sublimace, separační procesy, dynamika a řízení chemických systémů a jiné. Většina těchto nových podoborů byla zavedena jako logicky potřebná podpora rozsáhlého a víceletého projektu pro vývoj kompletní technologie kyseliny tereftalové a polyesterů.

Význam zakladatelů našeho ústavu dnes připomínají nádherné bronzové busty profesorů V. Bažanta a E. Hály ve vestibulu ústavu, nedávno vytvořené vynikajícím fyzikálním chemikem prof. Zdeňkem Hermanem, působícím v Ústavu fyzikální chemie JH AV ČR, v. v. i. Unikátnost uměleckých děl dokumentují přiložené fotografie.

Po r. 1989 proběhlo několik reorganizací oddělení ústavu, které vedly k postupnému snížení stavu pracovníků o 50 %. Výzkum byl racionálně integrován, což odráží nynější struktura ústavu. Název byl rovněž změněn na výstižnější Ústav chemických procesů; tradiční anglický název Institute of Chemical Process Fundamentals přitom zůstal zachován.

Současnost

Ústav chemických procesů se v současné době zabývá výzkumem v oblasti teorie chemických procesů, zejména ve vědních oborech chemické inženýrství, fyzikální chemie, chemické technologie a inženýrství životního prostředí. Mezi hlavní směry výzkumu patří:

  • molekulární teorie a počítačové simulace kapalných soustav,
  • termodynamika tekutých soustav a fázové rovnováhy,
  • základy procesů s využitím superkritických tekutin,
  • moderní separační metody,
  • dynamika vícefázových reaktorů a bioreaktorů,
  • katalýza heterogenní, homogenní a katalyzátory biologické provenience,
  • chemické, elektrochemické a transportní procesy ve fluidní vrstvě,
  • chemie a fyzika aerosolů,
  • laserově indukované reakce a aerosolové procesy pro přípravu nových sloučenin a kompozitů,
  • chemismus destruktivních reakcí toxických organických látek a polutantů.

Rozvojová 135, 165 02 Praha 620

http://www.icpf.cas.cz

Doktorské studium

ÚCHP má od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR společně akreditované postgraduální doktorské studium nejen se všemi fakultami VŠCHT Praha, ale i s dalšími fakultami českých univerzit. Doktorandi z tuzemska i ze zahraničí mají příležitost využít kromě odborných zkušeností školitelů také unikátní aparatury a špičkové přístrojové vybavení při práci na disertacích v oborech: chemické inženýrství, fyzikální chemie, organická technologie, organická chemie, anorganická chemie, biotechnologie, chemie a technologie ochrany prostředí.

Vědecko-výzkumné projekty

Týmy vědeckých pracovníků ÚCHP řeší mnoho desítek zajímavých projektů základního i aplikovaného výzkumu, financovaných jak ze zahraničí, tak z tuzemských zdrojů. Výběr témat v přehledu potvrzuje šíři a multidisciplinaritu výzkumu řešeného v laboratořích ústavu:

• F3 Factory – Výzkum a vývoj flexibilních technologií s využitím mikroaparátů • Stanovení fázového a stavového chování tekutin a tekutých směsí pro procesy probíhající za superambientních podmínek • Podzemní zplyňování uhlí pro Evropu • Hydrodynamika vzájemného působení bublin a částic v proudu kapaliny • Nové anorganicko-organické hybridní nanomateriály • Monitorování a remediace znečištění životního prostředí pomocí pokročilých organicko-anorganických materiálů • Pokročilé fluidní zplyňování s nízkými emisemi • PETELÝZA – Chemická recyklace PET • Nové recyklační technologie pro získávání drahých a speciálních kovů z odpadů elektrických a elektrotechnických zařízení • Evropská stanice pro komplexní výzkum atmosférických aerosolů • Příprava fotokatalyzátorů na bázi Ti/O/Si laserovou depozicí z plynné fáze a sol-gel technikou • Optimalizace superkritické extrakce biologicky aktivních látek z rostlin • Dekontaminace odpadů kombinací metod termické desorpce a katalytického spalování • Stavové chování kapalných směsí tvořících motorová biopaliva.

Organizační struktura

VEDENÍ

ŘEDITEL: prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE: Ing. Olga Šolcová, CSc.

PŘEDSEDA RADY ÚSTAVU: Ing. Karel Aim, CSc.

VĚDECKÝ TAJEMNÍK: Ing. Jan Linek, CSc.

Vědecká oddělení

Oddělení separačních procesů: Vedoucí: Ing. Vladimír Jiřičný, CSc.

Termodynamická laboratoř E. Hály: Vedoucí: Ing. Karel Aim, CSc.

Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství: Vedoucí: Ing. Olga Šolcová, CSc.

Oddělení vícefázových reaktorů: Vedoucí: doc. Ing. Marek Růžička, CSc.

Oddělení organické syntézy a analytické chemie: Vedoucí: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Laboratoř procesů ochrany prostředí: Vedoucí: Ing. Miroslav Punčochář, DSc.

Oddělení aerosolových a laserových studií: Vedoucí: Ing. Dr. Vladimír Ždímal

Dozorčí rada — RNDr. Jan Hrušák, CSc. – předseda

Rada ústavu — Ing. Karel Aim, CSc. – předseda

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Závan kance

Závan kance

Oldřich Lapčík  |  5. 11. 2018
Možná jste to už také zažili. Maso máte od osvědčeného řezníka, vypadalo dobře, určitě bylo čerstvé. Tak proč, u všech všudy, přes vložené...
Je psychosomatika obchod s deštěm?

Je psychosomatika obchod s deštěm?

Vladislav Chvála  |  5. 11. 2018
Nedávné kauzy pochybných léčebných praktik, které zveřejnila Česká televize, rozbouřila odbornou i laickou veřejnost. Jsou všechny ty pokusy...
Hlubokomořské pytlíky vody

Hlubokomořské pytlíky vody uzamčeno

Adam Petrusek, Zuzana Musilová  |  5. 11. 2018
Jak jsou některé rostliny, ryby, žraloci a korýši schopni přežít několik kilometrů pod hladinou oceánů – v hloubce, kde je teplota vody velmi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné