Aktuální číslo:

2018/11

Téma měsíce:

Psychosomatika

Techničtí specialisté mají zelenou

Určeno především studentům středních a vysokých škol
13. 3. 2008
 |  Vesmír 87, 178, 2008/3
komerční prezentace

Zdá se, že v České republice, zemi exportující průmyslové výrobky, je najednou nedostatek technických pracovníků všech oborů. To se zjevně týká i odborností potřebných pro přípravu investičních celků, předprojektových a projektových činností, investorských služeb, řízení a dozoru při realizaci staveb. Zvláště pak v energetice.

Příprava, výroba, dodávky a provoz energetických zdrojů mají v ČR dlouhou tradici a početné, velmi významné reference. Například jedna z výborně provozovaných elektráren, kombinovaného cyklu s integrovaným zplyňováním uhlí (Integrated Gasifier Combined Cycle, IGCC), startovala v Palivovém kombinátu Vřesová již v roce 1995. Tehdy byla jednou z prvních velkých elektráren tohoto typu ve světě. ENERGOPROJEKT Praha ji navrhl jako generální projektant. Energetický průmysl navíc v ČR byl a dosud je také úspěšným exportérem.

Projekt investičního celku v energetice

Má-li být energetický zdroj úspěšnou investicí, musí být schopen trvale a bezpečně za všech podmínek dodávat požadované množství energie při respektování ekonomických a ekologických požadavků. Elektrárnu netvoří pouze hlavní výrobní blok, tedy zdroj tepelné (mechanické) energie pohánějící turbínu a generátor, ale i všechna pomocná zařízení, jako jsou vyvedení elektrického výkonu, zajištění vlastní spotřeby včetně náhradních zdrojů, úpravna všech druhů vod, zabezpečení tlakového vzduchu, u tepelných elektráren příprava a doprava paliva a čištění spalin včetně příslušenství. V jaderných elektrárnách jsou ještě další pomocné soubory. Při přípravě, realizaci a provozu elektrárny se tedy uplatní všechny technické obory a profesní specializace.

Předprojektová a projektová příprava začíná zpracováním technicko-ekonomických studií a studií proveditelnosti (Feasibility Study) a končí realizační dokumentací (Detailed Design). Zpracování projektových dokumentací zahrnuje i povolovací stupně, včetně např. hodnocení stavby z hlediska životního prostředí – EIA (Environmental Impact Assess ment) a další. Jak je vidět, i zde se uplatní většina technických, přírodovědných a ekonomických povolání.

Vzdělávání zaměstnanců inženýrské organizace

Z uvedeného vyplývá, že potřebujeme vysokoškolsky nebo středoškolsky odborně graduované absolventy. Po příchodu do zaměstnání je čeká další stupeň výchovy a vzdělávání, velmi důležitý pro další kariéru. Musí se nejen zaškolit ve své vlastní odbornosti, ale zejména se naučit týmové spolupráci a koordinaci činností. Strojař zpravidla navrhne technologii, předá podklady stavařům, elektroinženýrům, popř. odborníkům na měření a řízení, konzultuje s nimi rozpracované projekty a dopracovává projekty technologie. Tyto činnosti se několikrát opakují. Koordinaci činností řídí hlavní inženýr projektu.

S neobvykle intenzivním nástupem výpočetní techniky zaznamenala činnost projektanta výrazné změny, nicméně systém práce zůstal a některé služby jsou ještě náročnější než dříve. Všechny inženýrské ústavy, které úspěšně přežily transformaci, jsou dnes v ČR vybaveny špičkovou výpočetní technikou. To platí zejména o divizi Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s., ENERGOPROJEKT Praha.

Aby si inženýrská organizace zajistila mladé perspektivní pracovníky, spolupracuje se studenty. Umožňuje jim brigády, účast na seminářích, organizuje zpracování diplomových prací na úlohách navazujících na konkrétní projekty. Také ale umožňuje svým špičkovým pracovníkům, aby o teorii a inženýrské praxi přednášeli na školách.

Perspektivy energetiky

Inovace a změny v energetice jsou dnes velmi razantní. Starší generace to ve své kariéře zažily již několikrát. Především jde o rychlý růst cen primárních energetických zdrojů. Rovněž "liberalizace“ trhu energií vnesla do energetiky řadu změn, ne vždy pozitivních. Zejména velcí evropští operátoři – investoři – významně podcenili investiční programy, a tak v Evropě není trh s elektřinou nasycen, což vyvolává citelný růst cen.

Zároveň však pokračuje rozvoj technologií. Zaprvé se zdokonalují dosavadní technologie – zvyšují se parametry (stavějí nadkritické fosilní elektrárny), doplňují se ekologizační komponenty (odsíření, denitrifikace, zachycování a ukládání dalších škodlivin) a zvyšuje se účinnost. Zadruhé pokračuje vývoj zcela nových technologií, jako jsou čisté uhelné technologie, zachycování a ukládání CO2, kyslíkové spalování, vodíkový program, palivové články atd.

Svébytným oborem jsou jaderné technologie. Regionální odpor proti nim, vyvolávaný jinými než technickými, ekologickými, technologickými a ekonomickými motivy, způsobil již četné škody a je potřeba jasně říci, že budoucí řešení zásobování lidstva energiemi se bez využívání jaderných elektráren v žádném případě neobejde. Vývoj technologií třetí generace (popř. generace tři plus), tedy elektráren které jsou nyní v provozu nebo ve výstavbě, je částečně utlumen minulým poklidným obdobím. Nové programy výzkumu a vývoje i aplikovaného výzkumu přinesou zásadní pokrok především při řešení palivové a odpadové problematiky. Zejména jde o šest směrů GIF (Generation Four) společného projektu amerického ministerstva energetiky (DOE), Evropské unie a dalších partnerů.

Nejdůležitějšími dvěma směry jsou reaktory s rychlými neutrony a vysokoteplotní reaktory, jež budou potřeba nejdříve – pro dokonalé uzavření palivového cyklu a pro vodíkový program, který by měl nahradit kapalná paliva v dopravě a chemickém průmyslu. Je již připraveno několik demonstračních projektů.

Konečně se připravuje projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) v provensálském středisku výzkumu Cadarachi. Tento mezinárodní projekt, velice nákladný a dlouhodobý, však nemůže zásadně ovlivnit energetické politiky v nejbližších 30 letech, může však přinést pokrok v aplikovaných technologiích.

V každém případě je obor jaderných technologií dobrou, sice náročnou, ale perspektivní příležitostí při rozhodování jak zaměřit svou kariéru.

Také alternativní obnovitelné zdroje energie se budou jistě rozvíjet i nadále, zejména se budou snižovat dosud příliš vysoké ekonomické nároky, pravděpodobně však nikdy nebudou schopny (zejména v českých podmínkách) krýt významný podíl energetických potřeb hospodářství.

Shrnutí a výzva

Jak jsme již v textu uvedli, je práce technika v předprojektové, projektové a realizační fázi výstavby investičního celku náročná a v současnosti velmi žádaná. V důsledku toho se zlepšují i hmotné podmínky inženýrů a techniků pracujících v tomto oboru.

Zaměstnání v inženýrských službách pro energetiku přinese navíc také uspokojení a ra dost z tvůrčí práce v elitních kolektivech s týmovou spoluprací, stabilitu a potěšení z toho, že se výsledky naší společné činnosti bezprostředně za námi realizují.

Připravil Ing. Petr Kopic.

Kontakty

www.ujv.cz

e-mail: sto@ujv.cz

e-mail: dvorakova_l@egp.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Jaderná fyzika

Doporučujeme

Závan kance

Závan kance

Oldřich Lapčík  |  5. 11. 2018
Možná jste to už také zažili. Maso máte od osvědčeného řezníka, vypadalo dobře, určitě bylo čerstvé. Tak proč, u všech všudy, přes vložené...
Je psychosomatika obchod s deštěm?

Je psychosomatika obchod s deštěm?

Vladislav Chvála  |  5. 11. 2018
Nedávné kauzy pochybných léčebných praktik, které zveřejnila Česká televize, rozbouřila odbornou i laickou veřejnost. Jsou všechny ty pokusy...
Hlubokomořské pytlíky vody

Hlubokomořské pytlíky vody uzamčeno

Adam Petrusek, Zuzana Musilová  |  5. 11. 2018
Jak jsou některé rostliny, ryby, žraloci a korýši schopni přežít několik kilometrů pod hladinou oceánů – v hloubce, kde je teplota vody velmi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné