Aktuální číslo:

2019/5

Téma měsíce:

Sport

WEBOVÁ SLUŽBA VÚGTK pro zpracování geometrického plánu

 |  4. 12. 2008
 |  Vesmír 87, 876, 2008/12
komerční prezentace

Ve VÚGTK byla vytvořena webová aplikace pro zpracování výměnného formátu dat geometrického plánu včetně jeho kreslení přímo na webu. Geometrický plán je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Vyhotovuje se na základě výsledků zeměměřických činností např. pro rozdělení pozemku, pro vyznačení nové budovy nebo při změně hranic katastrálního území. Používá se nepřetržitě již 120 let. Webovou aplikaci je možné chápat jako klasickou, jejíž funkčnost je přenesena do síťového prostředí (internetu, intranetu).

Jde v podstatě o rozvinutí nové technologie, která tvoří univerzální prostředí uvedené do praxe formou webu. Příkladem je AJAX (Asynchronous Javascript And XML) a Web 2.0.

AJAX slouží k vytvoření interaktivní, uživatelsky přívětivější webové aplikace s využitím Javascriptu na straně klienta a zajištění komunikace mezi klientem a serverem na bázi jazyka XML. Výhodou této technologie je, že není nutné znovunačtení a překreslení celé webové stránky při každé operaci.

Architektura aplikace

Registrovaný uživatel vyplní povinné položky projektu a dodá podklady v komprimované formě. Tím založí vždy jeden projekt pro jeden geometrický plán. Může pracovat se vstupními daty v editoru „kreslení GP“. V něm je nutné vytvořit kresbu nového i rušeného stavu. Tento editor respektuje strukturu geodat katastru nemovitostí společně s kartografickou prezentací jednotlivých elementů podle aplikačních nadstaveb MicroGEOS nebo DIKAT®. Vytvořenou změnovou kresbu je nutné vpravit prostřednictvím webové aplikace do projektu, aby byl k dispozici navržený stav. Pomocí formulářů webové aplikace je posléze třeba doplnit vazby mezi dotčenými a nově vznikajícími parcelami. Novým parcelám uživatel ještě doplní příslušné atributy (druh a využití pozemku, způsob určení výměry) a přiřadí kódy bonitované půdně-ekologické jednotky. Projekt je zpracován a uživatel má k dispozici výsledný soubor ve formátu VFK se změnovou dávkou pro vstup do ISKN (tj. výměnný formát katastru nemovitostí ) a geometrický plán pro předání na katastrální pracoviště.

Všechna data jsou ukládána na server a importována do databáze. Uživatel má k dispozici protokoly, které jej informují o případných problémech, čímž je zaručeno postupné zpracovávání projektu. Sám uživatel může měnit údaje, které zadal, a vybrané činnosti opakovat. Webová aplikace je doplněna množstvím dokumentace a vzorových příkladů.

Z vývojových důvodů je k dispozici také varianta projektu, kdy je změnová kresba importována již přímo na podkladech v DGN-souboru. Může sloužit všem uživatelům, kteří využívají DIKAT, MicroGEOS a jiné aplikace, které podporují DGN-formát. Funkčnost zůstává plně zachována.

Z technického pohledu bylo nutné zajistit dostupnost řešení pro nejširší platformy. Webová aplikace zajišťuje dostupnost v prohlížečích Internet Explorer 6 a 7, Mozilla Firefox 2 a Opera 9. Editor změnové kresby „Kreslení GP“ je vytvořen na platformě Java™, což opět zaručuje dostupnost nejen v prostředí Windows, ale i v OS Linux, Mac apod.

Specifické je spuštění „Kreslení GP“ technologií Java Web Start. První spuštění probíhá on-line po síti, při dalším si může uživatel vybrat, zda tuto aplikaci spustí lokálně, či síťově. Tímto způsobem je v podstatě zajištěna i aktualizace editoru.

Ocenění díla

Ve VÚGTK byla technologie řešena jako součást projektu Akademie věd ČR „Informační společnost“, tematického programu „II. Národní program výzkumu – TP2“ s názvem „Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému státní správy zeměměřictví a katastru“. Jedním z výsledků výzkumu bylo založení internetové stránky www.geometrplan.cz/ pro volné použití v zeměměřické praxi.

Tato webová aplikace získala v roce 2007 od Komory geodetů a kartografů ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a Českého svazu geodetů a kartografů první místo v soutěžiTechnické dílo roku 2006. Nejvýznamnějším oceněním byla cena Industrie v soutěži Česká hlava 2007 udělená Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému, v. v. i., Zdiby za „Nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu“.

Důsledky využívání webové aplikace

Řešení je základem pro další postupy a technologie. Mailoví klienti Google a Seznam už začínají obdobné principy implementovat, a tím se aplikace přenášejí do internetového prostředí. Řešení VÚGTK může sloužit pro zpracování nejen geometrického plánu, ale například i pro technické mapy. Pro tento okruh využití je nutné aplikaci dále rozšiřovat.

Pomocí webové aplikace se zprůhlední a zefektivní komunikace mezi pořizovatelem mapových podkladů a správcem databáze.

Jedním z možných řešení je zřídit internetovou (webovou) službu rezortu. Výsledkem by byl dokument XML zaslaný uživateli. Zpracování výměnného formátu dat geometrického plánu je proces obtížný zejména proto, že existuje množství variant vyskytujících se při zpracování měření v rozsáhlých lokalitách. Společnými vlastnostmi výměnných formátů je poskytování dat po ucelených jednotkách, katastrálních územích nebo jejich částech. Výhodami XML formátu jsou:

  • nezávislost na platformě,
  • syntaxe značkovacího jazyka,
  • otevřenost a průhlednost,
  • validace – kontrola syntaxe XML dokumentů, jsou poměrně snadno čitelné pro člověka i pro stroje,
  • mnohonásobně vyšší využitelnost uložených dat,
  • odkazy na další XML dokumenty např. s určením parametrů pro zobrazení, transformace atp.

Literatura

Cajthaml T., Kocáb M.: Zpracování výměnného formátu geodat ISKN pomocí webové aplikace, in: GEOS 2006, 1st International Trade Fair of Geodety, Cartography, Navigation and Geoinformatics – proceedings, ISBN 80-85881-25-X, VUGTK, 2006
Kocáb M., Talich M.: Webové aplikace pro zeměměřiče. In: Talich M. (ed.): 3rd International Conference and 3rd Trade Fair of Geodesy, Cartography, Navigation and Geoinformatics – GEOS 2008, Conference proceedings, Prague 27th-28th February 2008, Zdiby, VUGTK 2008, ISBN 978-80-85881-29-5, s. 21
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), URL: www.cuzk.cz
GEOPLAN – Zpracování geometrického plánu, URL: www.geometrplan.cz
Charvát K., Kocáb M., Konečný M., Kubíček P.: Geografická data v informační společnosti, VÚGTK, v. v. i., 2007, ISBN 978-80-85881-28-8

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Počítače, internet

O autorovi

Milan Kocáb

 

Doporučujeme

Laki – sopka, která pomohla zažehnout Velkou francouzskou revoluci

Laki – sopka, která pomohla zažehnout Velkou francouzskou revoluci

Prokop Závada, Petr Brož  |  20. 5. 2019
V roce 1783 došlo na Islandu k erupci sopky Laki, která významně proměnila směřování lidské společnosti. Jedovaté plyny, které se během erupce...
Svaly z prášků, svaly v prášku?

Svaly z prášků, svaly v prášku?

Doménou zneužívání anabolik není jen vrcholový sport. Umělé zvýšení výkonnosti, nárůst svalů, ale i sebevědomí, bez ohledu na důsledky, láká mnohé...
Sport a mýtus o sedavé společnosti

Sport a mýtus o sedavé společnosti uzamčeno

Ondřej Špaček  |  6. 5. 2019
„Češi se přestávají hýbat, změnit to chce projekt ‚Česko sportuje‘.“ Tímto titulkem u tiskové zprávy zahájil před šesti lety Český olympijský...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné