mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Analýza dat - možnosti Mapového serveru ÚHÚL

 |  7. 12. 2006
 |  Vesmír 85, 760, 2006/12

Je les kolem vaší chalupy v chráněném území? Máte za zahradou genovou základnu borovice lesní? Čím je nadmíru poškozován les, do kterého chodíte na houby – zvěří, sněhem, nebo větrem? V jakém pásmu ohrožení imisemi leží místo, které máte rádi? A v jakém lesním vegetačním stupni? Jak se v tomto lese hospodaří, jaký zde byl vymezen cílový hospodářský soubor? 1)

Málokdo ví, že tohle vše lze nalézt na internetu, na mapovém serveru Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), www.uhul.cz/carto.

Mapový server ÚHÚL

Mapový server ÚHÚL vznikl na základě Open Source technologie MapServer (vyvíjené Univerzitou v Minnesotě) ve spolupráci s firmou Help service remote sensing, spol. s r. o. Server umožňuje přístup ke grafickým datům Oblastních plánů rozvoje lesů, 2) jejichž poskytovatelem je Informační a datové centrum ÚHÚL. Výstupy OPRL jsou pomocí internetové aplikace zpřístupněny široké veřejnosti. Jsou sice odborným materiálem, ale díky ekosystémovému pojetí mají široké využití, například při ochraně a tvorbě krajiny, územním plánování, jako podklad pro ekologické studie a projekty. Lesnická typologie, která je jejich součástí, je výchozím podkladem při oceňování lesních pozemků.

Ovládání Mapového serveru

Všechna data mapového serveru jsou snadno přístupná. Není třeba instalovat drahý a složitý software GIS (geografický informační systém), ale stačí běžný internetový prohlížeč. Návod k obsluze má pouze dvě stránky textu a zkušenější uživatelé ho nepotřebují vůbec. Ovládání je intuitivní a neskrývá žádná úskalí nestandardních ovládacích prvků. Uživatel se nemusí učit pracovat s programy GIS a řešit problémy s kompatibilitou vstupních formátů. Významné je také to, že data jsou pravidelně aktualizována.

Data Mapového serveru

Data poskytovaná veřejnosti Mapovým serverem ÚHÚL pocházejí také z terénních šetření, která ústav provádí podle zřizovací listiny (www.uhul.cz/uhul/zrizlist/). Údaje OPRL obsahují průběžně aktualizované mapy: typologické, cílového hospodaření, lesních vegetačních stupňů, dopravní, dlouhodobých opatření ochrany lesa, funkčního potenciálu a deklarovaných funkcí lesů. Když zvolíte odkaz Oblastní plány rozvoje lesů (2005) a na mapě označíte oblast, která vás zajímá, můžete například zjistit, že bořivé větry na vybrané lokalitě přicházejí nejčastěji z jihovýchodu a r. 1980 zde mokrý sníh způsobil několikahektarový polom (vrstva Mapa ochrany), že území je zamokřeno proudící svahovou vodou (vrstva Mapa funkčního potenciálu) nebo že loučka na protějším svahu je přírodní památkou (vrstva Mapa deklarovaných funkcí).

Dalšími z mapových dostupných projektů jsou Honitby (2005). Naleznete v nich hranice a názvy honiteb a také to, zda je honitba uznána.

Nabídka Poradci obsahuje Registr poradců MZe ČR s uvedením akreditační oblasti, bydliště, čísla certifikátu ad. V této mapě jsou také úředně stanovené ceny pozemků, podíl trvalých travních porostů a procento zornění.

Novinkou (od září 2006) jsou Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků, informující o stupni poškození lesních porostů. U jehličnatých porostů navíc udávají stupeň defoliace, ohrožení a trend zhoršování zdravotního stavu. Aplikace obsahuje „Charakteristiku metody vyhodnocování družicových snímků“ a nabízí statistické výstupy z vybraných map.

Prostřednictvím mapového serveru jsou také zpřístupňována terénní šetření prováděná v rámci mezinárodního projektu Maroko 2 (Trvale udržitelné myslivecké hospodaření pro lepší ochranu a zhodnocování přírodních zdrojů Maroka probíhal v letech 2004–2006; viz www.uhul.cz/projekty.)

Technické řešení

Systém OPRL je jedním z vůbec prvních dosud realizovaných projektů založených na principech INSPIRE. 3) Tento systém získal r. 2003 prestižní 1. místo jako Geoaplikace roku 2003. Data aplikace se nereplikují na více místech, ale skutečně se on-line přistupuje k datovým zdrojům. Technologickým základem jsou standardy OGC (The Open Geospatial Consortium, Inc., je mezinárodní konsorcium firem a vládních organizací zabývající se vývojem veřejně specifikovaných formátů pro výměnu geoprostorových dat, viz www.opengeospatial.org), které vytvářejí základní podmínky pro využití datových služeb. Mapový server OPRL chce podle zásad a principů INSPIRE umožnit uživatelům využívat integrované služby s prostorovými daty. Chce usnadnit vyhledávání geografických dat z mnoha zdrojů (od lokálních až po globální) včetně překryvu informací, později nabídne prostorovou i časovou analýzu. Data OPRL jsou také zprostředkována službou WMS (Web Map Service) – pokud je uživatel schopen tuto službu využívat, může si připojovat data z jiných serverů přímo do svých aplikací.

Aplikace Mapového serveru ÚHÚL umožňuje tato zobrazování: devět základních mapových kompozic, které jsou definovány metodikou, kombinace šetřených objektů, jichž je v rámci OPRL více než padesát (např. rastry Statní mapy odvozené (SMO), rastry hospodářské mapy Lesů České republiky (LČR, s. p.), ortofotomapy, správní rozdělení a základní vrstvy ČR (silnice, železnice, obce atd.).

Lze zjistit nadmořskou výšku objektů (3D model), zobrazit rastr digitálního modelu terénu (DMT) a rastr stínovaného reliéfu krajiny. Aplikace obsahuje funkci na generování výškového profilu krajiny podle libovolného uživatelského výběru. Neslouží jen ke grafickému zobrazení objektů, ale nabízí o nich další, doplňkové informace. Samozřejmostí je automatické generování legendy k vybraným zobrazeným objektům, měření délek a výšek, výběr území podle názvu katastru nebo sídla a tisk zobrazené mapové kompozice.

Poznámky

1) Hospodářský soubor (HS) je jednotka diferenciace hospodaření v lesích stanovená v rámci přírodních lesních oblastí a charakterizovaná funkčním zaměřením, přírodními podmínkami a stavem lesních porostů. Pro každý HS existují základní hospodářská doporučení, která podle porostního typu (druhu hlavní dřeviny a kvality porostu) určují dobu obmýtí, obnovní dobu a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD), viz vyhlášku č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (www.uhul.cz/legislativa).
2) Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Slouží jako podpora pro rozhodování orgánů státní správy. Tvoří podklad pro vypracování lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO). OPRL obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v lesích v ekosystémovém pojetí. Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Vytvářejí předpoklady pro minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů.
3) Směrnice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) byla vytvořena z popudu EU. Má zajistit evropskou legislativu potřebnou k vytváření a jednotnému poskytování prostorových informací, podle kterých by se lépe rozhodovalo v oblasti politiky životního prostředí – zajistit úřadům (od obcí po ministerstva) přístup k datům o životním prostředí a souvisejících tématech, ať tato data shromažďují různé datové zdroje v ČR, nebo v ostatních členských státech EU. V současné době by měl být brzy schválen již hotový návrh směrnice, její transpozice do národních legislativ se předpokládá v průběhu let 2007–2008 (Evropská stránka INSPIRE: inspire.jrc.it/, informace v češtině na stránkách České informační agentury životního prostředí CENIA, www.cenia.cz).

Ke stažení

O autorech

Zuzana Jankovská

Vladan Kadeřábek

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...